Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

April 2021:

"H. P. HANSSEN : 21. Februar 1932" af Aage Friis, 1932

"Om Adelvejen mellem RANDERS og VIBORG" af Evald Tang Kristensen, 1884-85

"Videbrev for FLY SOGN" af J. Kinch, 1884-85

"Oldtidsminder i den vestlige Del af RINDS og GISLUM HERREDER" af W. Dreyer, 1884-85

"MARIESTEDS's (SÆBY's) byret af 1525 og HOLSTEBRO's byret af 1552" af V. A. Secher, 1884-85

"VANLØSE : Et historisk Rids" af Eiler Nystrøm, 1920

"MATHILDA WREDE : Spredte Træk og Minder" af H. I. F. C. Matthiesen, 1930

"Selskabet De danske Forsvarsbrødre for ODENSE og Omegn : 1891 - 8. April - 1916" af F. Moreau Andersen, 1916

"Julefesten paa Landet i det nordlige VENDSYSSEL for 50 Aar siden" af A. Peter Gaardboe, 1884-85

"Aktstykker og Breve vedrørende HOLSTEN's Indlemmelse i Danmark i Aaret 1806" af Aage Friis, 1905

"Inscriptioner paa Epithaphier og Gravstene i BUDOLPHI KIRKE i AALBORG" af A. H. Nielsen, 1884-85

"KONGENS HAVE : Hovedstadens ældste Parkanlæg : Et historisk Rids" af Eiler Nystrøm, 1938

"Sagn fra MORS" af Frode Rambusch, 1882-83

"En Sognepræst : Nogle Træk af Præsten A. BUSCH' Liv og Virke" af H. I. F. C. Matthiesen, 1931

"Om Bygningsforholdene i SALLING, navnlig i ældre Tid" af H. C. Strandgaard, 1882-83

"Et Bidrag til NIELS EBBESEN's Historie" af Bagger, 1882-83

"HJÆRMIDSLEVGAARD's Bygning 1616" af Lavst Røjkjær, 1882-83

"Købstæderne i Fyns Stift : I. Del. ODENSE" af Karl Schmidt, 1928

"Det danske Hof i 1770 skildret ved samtidige Breve" af Aage Friis, 1900

"ASFERG og BJERREGRAV samt omliggende Bønderbyers Vide- og Vedtægtsbog" af D. H. Wulff, 1882-83

"CHRISTIAN FREDERIK v. BECK og hans Slægt" af Eiler Nystrøm, 1907

"En Birkedommer som Drabsmand, en Kriminalsag fra LÆSØ i det syttende Aarhundrede" af Vilhelm Bang, 1882-83

"Breve, Dokumenter og Uddrag af Raadstueprotokoller m.m. vedrørende Roskilde Bys Historie til 1800" af J. Kornerup, 1892

Marts 2021:

"ROSKILDE i gamle Dage" af J. Kornerup, 1892

"BERNSTORFFske Papirer : Udvalgte Breve og Optegnelser vedrørende Familien Bernstorff i Tiden fra 1732 til 1835" af Aage Friis, 1904-13

"Tilbageblik paa ODENSE KLUB's første Aarhundrede. (1780-1880.)" af J. Lauritsen, 1880

"Frederik den VII.s Stiftelse i ODENSE for gamle værdige trængende Haandværksmestre · gifte eller ugifte · og deres Enker : 1862  29. April  1912" af F. Moreau Andersen, 1912

"Optegnelser af en vestjydsk Bonde [NIELS HANSEN, Nordenaa, Hemmet sogn, Nørre-Horne herred] for 100 Aar siden" af Palle Fløe, 1882-83

"PEDER STUB på Skodborghus" af J. Kinch. 1882-83

"M. MADS HVID" af J. Kinch, 1882-83

"Afskrift af et Ridemandstog til Fastsættelse af Markskjel mellem SINDINGGAARD og ØRNHOVED og nogle Bemærkninger om den sidste Gaard" af Evald Tang Kristensen, 1882-83

"ODENSE THEATER 1896-1914" af Karl Schmidt, 1914

"Skizzer [fra VENDSYSSEL]" af N. Hancke, 1880

"Nord for LIMFJORDEN. Skitser" af N. Hancke, 1880

"Om Skansen ved HALS i Svenskekrigen 1657-9" af Holger Fr. Rørdam, 1880-81

"Grande-Ret for KOMDRUP BY, Hellum Herred, Aalborg Amt" af D. H. Wulff, 1880-81

"Af jydske Herregaardes [BIDSTRUP] Archiver" af M. H. Rosenørn, 1880-81

"Tre Almuelærere [i VENDSYSSEL] i forrige Aarhundrede" af Lavst Røjkjær, 1880-81

"Et paatænkt Fæstnings- og Byanlæg ved HALS" af D. H. Wullf, 1880-81

"Om en befrygtet Landgang af fjendtlige Tropper i THY og VENDSYSSEL 1609" af Holger Fr. Rørdam, 1880-81

"Om Sildefiskeriet ved SALLINGSUND" af H. C. Strandgaard, 1880-81

"Meddelelser om Skuespil og Theaterforhold i Odense i Anledning af Hundredaarsdagen for den første danske Komedies Opførelse paa Odense Theater - den 18. November 1896 -" af Karl Schmidt, 1896

"Provst Frederik Schmidts Dagbøger" af N. Hancke, 1868

"Danmarks Byer og deres Mænd : FREDERICIA og OMEGN" af C. C. Clausen, 1899

"Danmarks Byer og deres Mænd : HOBRO, MARIAGER, HADSUND" af Valdemar Greibe, 1900

"Kulturhistoriske Smaabidrag fra Frederik II.'s Tid" af Holger Fr. Rørdam, 1880-81

"Bidrag til Oplyning om den jydske Bondestands Vilkår i Frederik II.'s Tid" af Holger Fr. Rørdam, 1878-79

"Illustreret Erindringsskrift i Anledning af ODENSE faste BRANDKORPS' 25 Aar Jubilæum 1898" af F. M. Andersen, 1898

"Tilbageblik i Anledning af Halvhundredaars-Jubilæet i Foreningen i FRUENS BØGE" af J. Lauritsen, 1890

"Breve og andre Skriftstykker af Ribe Stiftsarkiv" af J. Kinch, 1878-79

"St. Hans Aften i det nordlige VENDSYSSEL" af A. Peter Gaardboe, 1878-79

"Danmarks Byer og deres Mænd : RINGKØBING og OMEGN (Skjern, Tarm og Ulfborg)" af L. Mylius-Erichsen, 1901

"Liglav og Begravelsesselskaber i AALBORG" af D. H. Wulff, 1876-77

"Bylov for SAXILD BY i Hads Herred" af D. H. Wulff, 1876-77

"Videbreve for Kjøbstaden VARDE og SKJÆRN MÆRSK" af Palle Fløe, 1876-77

"Fra VIBORGske Arkiver" af A. Heise, 1876-85

"Af RIBE BY's Tingbøger fra den første Halvdel af det 17de Århundrede" af J. Kinch, 1876-77

"Optegnelser fra MARIAGER KIRKE" af S. Bergsøe, 1876-77

"Danmarks Byer og deres Mænd : AARHUS og OMEGN" af C. C. Clausen, 1899

"Danmarks Byer og deres Mænd : MIDDELFART og OMEGN" af C. C. Clausen, 1900

"Danmarks Byer og deres Mænd : HJØRRING og OMEGN" af Johannes Dam, 1900

"Fra Krigens Tid [JENS PEDERSEN VEJVAD 1646-1722]" af J. Vahl. 1876-77

"ANHOLT. En topographisk-antiquarisk Skizze" af V. Boye, 1876-77

"Danmarks Byer og deres Mænd : ODENSE og OMEGN" af C. C. Clausen, 1900

"Optegbelser om SELDE KIRKE i Salling" af H. C. Strandgaard, 1872-73

"NIELS LUNDE REIERSEN : Et Mindeskrift" af C. Nyrop 1896

"Grandebrev for SØNDERTRANDERS SOGN" af D. H. Wulff, 1874-75

"Beskrivelse over SALLING med Hensyn til Fortiden og Fortidsminderne" af H. C. Strandgaard, 1874-75

"Fru ELINE GØYE's Jordebog med tilhørende Brevuddrag" af A. Thiset, 1892

 "Forslag til Odense Skolevæsens Omordning, indledet med en Fremstilling af dets nuværende Ordning og nogle Oplysninger om Skolevæsenet i andre store Kjøbstæder, Kjøbenhavn og Stockholm", af Joh. Møller, 1871

"Altertavlen i SAL KIRKE, tilligemed et tillæg om altertavlen i STADIL KIRKE" af L. Varming, 1874-75

"SØNDER BORK SOGN's Videbrev" af Palle Fløe, 1874-75

"Årbog, skreven af Kristen Staphensen, præst ved Budolfi kirke i Ålborg i det 16de århundrede, med flere" ved V. A. Secher, 1875-75

"Danske Gravstene fra Middelalderen" af J. B. Løffler, 1889

"Efterladte Erindringer og Betragtninger" af H. A. MALLING, 1894

"Nogle Sagn fra SALLING" af H. C. Strandgaard, 1870-71

"Kirkelige Forhold i RANDERSegnen i Aarene 1740 til 1750" af C. Reiersen, 1870-71

"St. Mortens Kirke i RANDERS" af F. Uldall, 1870-71

"Skikke og Levevis i den sydlige Del af RINGKJØBING AMT" af Palle Fløe, 1870-71

"Antiquariske Meddelelser fra VIBORG" af Chr. Gullev, 1868-69

"Bidrag til VIBORG DOMKIRKE's Reparationshistorie nærmest i det 18de Aarhundrede" af Chr. Gullev, 1870-71

"JOHANNES EWALD : En historisk Digtning" af Andreas Dolleris, 1900

"En Kriminalhistorie fra SKAGEN fra Begyndelsen af det 17de Aarhundrede" af N. Hancke, 1866-67

"Peder Dyrskjøts Breve til Biskop Jens Bircherod i Aalborg" ved N. Hancke, 1870-71

"Nogle Sagn fra NIBE og LØGSTØR Egnen" af S. Rebstrup, 1870-71

"Fra RIBE BYS Tingbøger fra Slutningen af det 16de Aarhundrede til Skildring, dels af Retsvæsenet, dels af Sæderne og Tilstandene paa den Tid" af J. Kinch, 1870-71

"Om THORD (DEGN) og hans Artikler" af J. Kinch, 1868-69

"To Breve fra S. S. Blicher med tre dertil hørende Digte" ved E. V. Agerholm, 1868-69

"Magistratsvedtægter for AALBORG fra Midten af det sextende Aarhundrede" af D. H. Wulff, 1868-69

"Skoler og Degne i det gamle FJENDS HERRED" af Jeppe Aakjær, 1912

"Et Bondebryllup i RAABJERG SOGN [HORNS HERRED] for 30 Aar siden" af A. P. Gaardboe, 1866-67

"Indskrifter paa gamle Huse i AALBORG" af D. H. Wulff, 1866-67

"Bidrag til Ulvenes Historie i VENDSYSSEL" af J. J. F. Friis, 1866-67

"Skoler og Degne i VENDSYSSEL indtil 1814 : Bidrag til Skolens Udviklings- og Personalhistorie : I" af P. M. Rørsig, 1933-44

"Billedarkiv over gravsten på især BEDSTED KIRKEGÅRD" af Henning Haugaard

"Brudstykker af BEDSTED SOGN's historie" af Henning Haugaard

"To Smugleraffærer [RIBE AMT]" af M. A. Ebbesen, 1939

"Færgerierne over RIBE AMT's Aaer" af N. M. Kromann, 1939

"DAVID GRØNLUND [1716-1784]" af August F. Schmidt, 1939

"Stamtavle over Slægten efter FREDERIKKE JULIANE SASS, Datter af Forpagter Sass, Klausholm Mølle. Afsluttet 1891"

"Sognepræst KRISTIAN JOHAN FREDERIK FRIIS og JULIANE MARIE FRIIS, født Landkilde 1832-1911"

"CARL MARKMAN : En biografisk Pennetegning" af Andreas Dolleris, 1910

"Stamtavler over Slægten efter NIELS BENZON, Sognepræst ved Domkirken i Lund, Provst i Thorne Herred, død 1649" af William Benzon, 1897

"MICHAEL ROSING : En Digters Liv og Gjerning 1830-1904" af Andreas Dolleris, 1923

"En Vogns forargelige Smørelse paa AAGAARD [KETTRUP SOGN i VESTER HAN HERRED" af Hans Knudsen, 1914-16

"Om FLESKUM HERRED's ældste Tingsted" af Chr. Christensen, 1914-16

"Om KJÆR HERRED's Tingsteder" af Chr. Christensen, 1914-16

"De kejserlige i VENDSYSSEL 1627-29" af Villads Christensen, 1914-16

"CARL ARNOLD LEOPOLD HEISE (1837-1915)" af Johannes Steenstrup, 1914-16

"GJELLERUP SOGN's Degnehistorie samt en lille Fremstilling af Skolevæsenets Udvikling der" af Evald Tang Kristensen, 1917

"JENS CHRISTENSEN [1788-1856] i Voldum" af Alexander Rasmussen, 1914-16

"Folkekirurgi i THY" af K. Carøe, 1914-16

"CARL BAGGER" af H. Schwanenflügel, 1907

"Om Jyllands første Kridtpibefabrik og dens Indehaver, JOHAN ADOLF RØMER i Nørresundby" af Chr. Christensen, 1911-14

"Til VIBORG KATEDRALSKOLE's Bygningshistorie" af A. Heise, 1911-14

"KLAUSHOLM's Bønder ved Midten af 1700rne" af Alexander Rasmussen, 1911-14

"Om MANØ for 150 Aar siden" af H. Weitemeyer. 1911-14

"PAULINE WORM : En dansk Forfatterinde" af Andreas Dolleris, 1921

"Indberetninger fra Præsterne i Aalborg Stift 1638" af Hans Knudsen 1911-14

"Slægtstavle over Familien JESPERSEN fra Ø. Sneftrup i Ørre Sogn" ved Johan C. Sulkjær, 1947

Februar 2021:

"NORUP SOGNS historie ´: kirkerne i Egensen og Norup : degne og præster" af H. E. Frederiksen, 2007

"ASSING SOGN i Hammerum Herred" af J. M. Kjærsig og Johan C. Sulkjær, 1935

"NØRRE NISUM SOGN i Skodborg Herred" af Johan C. Sulkjær, 1932-37

"ELISE AHLEFELDT's Historie" af F. Ahlefeldt Laurvig, 1923

"Gamle KJØBENHAVNSKE Huse og Gaarde" af Alfred Larsen og Erik Schiødte, 1894

"Et Stykke Bondevirksomhed gennem et halvt Aarhundrede [ESBJERG ANDELS SVINESLAGTERI]" af Salomon J. Frifelt, 1938

"Guldfundet paa LYDUM HEDE" af H. K. Kristensen, 1938

"Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe" ved Gustav Ludvig Wad, 1893

"Samling af Kongens Rettertings Domme 1594-1604 : Judicia placiti regis Daniæ justitiarii" af V. A. Secher, 1881-83

"Samling af Adkomster, Indtægtsangivelser og kirkelige Vedtægter for RIBE Domkapittel og Bispestol, nedskrevet 1290-1518, kaldet "OLDEMODER" (Avia Ripensis)" af O. Nielsen, 1869

"Breve til og fra MOGENS GYLDENSTJERNE og ANNE SPARRE" af E. Marquard, 1929-41

"Danske Kancelliregistranter 1535-1550" af Kr. Erslev og W. Mollerup, 1881-82