Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Januar 2021:

"Valdemar Atterdag og hans Kongegjerning med et Tillæg af hidtil utrykte Diplomer" af C. E. F. Reinhardt, 1880

"Valdemar Atterdag : Udvalg af Kilder" af Ellen Jørgensen, 1911

"Kong Valdemar den Andens jordebog" af O. Nielsen, 1873

"Valdemar Sejrs sønner og den store ærkebispestrid : Udvalg af kilder til Danmarks historie i aarene 1241-1274" af Jørgen Olrik, 1906-08

"Lidt Skibsfarts Historie [RIBE AMT]" af N. M. Kromann, 1938

"En Plantningsmand og Hedeopdyrker [NIELS TRANBERG THOMSEN 1844-1907]" af Chr. Madsen, 1938

"VARDEHUS" af H. K. Kristensen, 1938

"VALDEMARERNES Storhedstid : Studier og Omrids" af Kr. Erslev, 1898

"ODENSE UNIVERSITET : Fra tanke til virkelighed", 1966

"Livet som Kræmmer [Partikulier N. K. BOEL, f. 14.5.1846 i Hunderup sogn]" ved T. Kragelund, 1938

"Undersøgelen af KÆRGÅRD's ældre gårdtomt" af Søren Alkærsig, 1938

"Om ENDRUPHOLM's Fæstevæsen" af M. A. Ebbesen, 1938

"Af Pastor N. L. FEILBERG [1806-1899]'s Erindringer" ved H. P. H. Novrup, 1938

"VALDEMAR SEJR. Udvalgt Samling af samtidige Kildeskrifter og Oldbreve" af A. D. Jørgensen, 1879

"Lektor Povl Helgesens historiske Optegnelsesbog, sædvanlig kaldet SKIBYKRØNIKEN" ved A. Heise, 1890-91

"Husmand CHRISTEN SØRENSEN DAUGAARD, der brevvekslede med Biskop Laub" af August F. Schmidt, 1938

"CHRISTEN JENSEN ROSLEV". Slægtsbog af Ivar Kristoffersen, 2020

"ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING 12. Marts 1912-1922" af E. Marquard, 1922

"SNEJBJERG SOGN" af Johan C. Sulkjær, 1925-27

"ARNBORG SOGN i Hammerum Herred" af Johan C. Sulkjær, 1939

"Monumenta Historiæ Danicæ : Historiske Kildeskrifter og Bearbejdelser af dansk Historie især fra det 16. Aarhundrede" af Holger Rørdam, 1873-87

"Kvægpest [RIBE AMT]" af Søren Alkærsig, 1938

"SANKT GERTRUDS KILDE i TORSTRUP" af H. K. Kristensen, 1938

"KAPELBANKEN i THORSTRUP SOGN" af K. Høgsbro Østergaard, 1938

"Bebyggelsen og Opdyrkningen i ANDST HERRED" af Henrik Larsen, 1938

"19. Bataillon : Menig NIELS CHRISTENSEN [1839-1927] og den 2. slesvigske krig" af Ib Christensen, 2020

"NIELS LAURITS HØYEN's Levned med Bilag og Breve" ved J. L. Ussing, 1872

"Mindetaler over afdøde Geheimestatsminister Greve C. D. F. af REVENTLOV til Reventlov og Christianssæde" af Grevskabets Præster, 1828

"MATHILDE AHLEFELDT-LAURVIGEN : Mindeblade og Skizzer", 1937

"JUST JOHAN HOLTEN : I dansk og ægyptisk Statstjeneste" ved Carl Dumreicher, 1923

"H. C. LUMBYE og hans Samtid" af Godtfred Skjerne, 1912

"H. C. HOLCH [1837-1906] : En Estrup-politikers liv og meninger" af Mogens Holch, 1983

"General de MEZA i 1864" af oberst Pontoppidan, 1907

"Fra lemmestftelse til moderne plejehjem : Udgivet i anledning af 200-årsdagen for grundlæggelsen af Almindelig Hospital 9. april 1769" af Harald Jørgensen, 1969

"Fra HOLCK til KRAK : Vejviseren og dens Udgivere gennem 175 Aar" af Carl C. Christensen, 1943

"Festskrift til NIELS OXENVAD [1928-2014]" ved Odense Bys Museer, 1988

"Familien LICHTENBERG i 200 Aar : Biografiske Oplysninger om Familien" af William Lichtenberg, 1901

"En fæstebondes liv : Erindringer og optegnelser af gårdfæster og sognefoged SØREN PEDERSEN, Havrebjerg (1776-1839)" ved Karen Schousboe, 1983

"De villingerødder ved Store Aaen : Træk fra livet i VILLINGERØD [ESBØNDERUP SOGN] 1650-1700" af Frida Kristensen, 1987

"Bidrag til Beskrivelse af Conferentsraad, Medlem af Rentekamret CHRISTIAN ROTHE's Levnet" af August Rothe, 1854

"FREDERIKSBERG" af A. Eberlin, 1888

"Den tekniske Skole i Odense i Tidsrummet 1844-94. En Oversigt i Anledning af dens 50aarige Bestaaen" af M. Rasmussen, 1894

"Den Mordbrænderdreng fra BORRE [VESTER-HORNE HERRED]" af H. K. Kristensen, 1937

"En Jøde i Ribe 1676" af Johan Hvidtfeldt, 1937

"Omkring en fynsk Bonde [CORNELIUS PETERSEN 1806-1876]" af C. P. Corneliussen, 1936

"En Ministerial-Embedsmand prosterede mod Forurettelse - Af Handelsministeriet Historie" af Emil Krogh, 1938

"FRISKOLEFOLK" af Anders Uhrskov, 1931

"VEJBY SKOLE 75 år : 1912-1987" ved Kirsten Jørgensen m.fl., 1987

"† Til Minde om Provst H. L. LUND, R. af Dbg., Sognepræst til Voldum og Rud. Død den 7. Januar 1896"

"Til Minde om Herlovianeren HANS BØCHMAN MELCHIOR" af Frederik Christian Sibbern, 1834

"Pastor NICOLAJ C. NIELSEN (den sidste Nordslesviger)" af Helene Jessen og Kirstine Wormark, 1934

"Legatstamtavle for CHRISTIANE MUUS, f. BRUUN's Legat m.fl." af H. R. Hiorth-Lorenzen, 1910

"JACOB CHR. LINDBERG : Den danske Kirkesags Forkæmper" af Frederik Nygård, 1897

"Et godt liv - trods alt" af GUNNAR NIELSEN [født 11. juni 1916], 1986

"H. C. ØSTED: Bornholm. Dagbøger ført paa Reiserne i 1818 og 1819" ved Ad. Clement. 1927

"Stamtavle over Slægten Rosenkjær" af Lars Rosenkjær, 1930

"Slægtebogsoptegnelser" af D. E. Rugaard, 1909

December 2020:

"Anders Sørensen Vedels RIBEbeskrivelse" ved Sigvard Preben Skov, 1937

"A. C. RIIS-LOWSON. Brørup Højskoles første Forstander" af August F. Schmidt, 1937

"CORNELIUS APPEL's Ordination i Askov 30. Juli 1874" af M. C. Lindegaard, 1937

"Misvækst. Tingsvidner og indberetninger fra RIBE AMT og andre steder" af Søren Alkærsig, 1937

"Sogneskel og udskiftning [i VEJEN SOGN]" af Søren Alkærsig, 1937-38

"Har VARDEHUS ligger på samme plads til 1439?" af Søren Alkærsig, 1937

"Jerngruber og Gaardtomt i LINTRUP" af Jens Chr. Frederiksen, 1936

"Lidt om Simoni i NØRRE NEBEL og BARFODslægten" af H. K. Kristensen, 1936

"ENGSLÆTTEN i MARSKEGNENE" af H. P. H. Novrup, 1936

"Udstykning i RIBE AMT gennem 25 Aar" af M. A. Ebbesen, 1936

"To Livslinier : Træk af min Ungdoms og tidlige Manddoms Aar" af VILH. la COUR [1883-1974], 1954

"TISVILDE HEGN - Danmarks mærkeligste skov" af P. Chr. Nielsen

"TIBIRKE BAKKER" af Otto Gelsted, 1941

"Stamtavle over Slægten PERMIN", 1905

"Overkammerherre OXHOLM : Kongens Tjener - Ungdommens Ven" af Emil Steenvinkel, 1931

"ORLA LEHMANN og hans Samtid. Et Bidrag til Belysning af Friheds- og Nationalitets-Tankens Udvikling i Danmark" af C. E. F. Reinhardt, 1871

"Oplevelser i drengeår og ungdomsår" af AKSEL MILTHERS" 1974

"Om Lunde-Kanniken CHRISTIERN PEDERSEN og hans Skrifter" af C. J. Brandt, 1882

"Apoteker H. NAGEL : Mit livs rindringer : Højer i 1848-1850" ved Claus Pørksen, 2020

"Livet begynder" af VILH. la COUR [1883-1974], 1953

"Landsbyliv : Et portræt af fritidsmalere fra ESBØNDERUP SOGN ... og en rigtig kunstmaler" ved Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og Omegn, 1998

"INGRID KARLBY og hendes forfædre" af Henning Karlby, 2020

"Familierne LIVBJERG/BØVLING : En nordvestjysk familiesaga" af Ellen Jensen Bøvling og Henning Karlby, 2020

"Herregaardsgartner CHRISTIAN PEDERSEN [1848-1916]" af Frits Heide, 1919

"Fra rektor [OLE] KRAFT's tid" af Hans H. Fussing, 1932

"† OVE TH. N. KRARUP. 1799-1862" af J. C. Hald, 1862

"Da enhver fik sit... Udskiftningen i GRÆSTED, ESBØNDERUP og BLISTRUP SOGNE" af Ilse Kirk, 1990

 "CARSTEN PETERSEN. Klokker ved Trinitatis Kirke. Lærer ved Søetatens Underofficersskole" af Birthe Børgesen, 1980

"Barndomsminder 1874-1890" af P. O. Pedersen [1874-1941], 1937

"Stamtavle over Efterkommerne efter Købmand i Flensborg CHRISTIAN DITLEV PAULSEN og Hustru Legatstifterinden INGEBORG SOPHIE PAULSEN f. Gadebusch" af Kr. Diderichsen, 1942

"† IDA ELISABETH PAGH, f. Michelsen, født 12. Juli 1854 i Faaborg, død 17. April 1908 i Bogense. Taler ved hendes Jordefærd i Bogense den 22. April 1908"

"Arbejdererindringer [AALBORG]. Kilder til Danmarks historie ca. 1860-1960", 1981

"Anetavle for politikeren KRISTEN TOUBORG JENSEN (1943-2017)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for politikeren JENS PETER BONDE (født 1948)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Slægten SCHWENSEN fra Gl. Haderslev" af A. Grum-Schwensen, 1946

"Den danske Tartuffe [Stiftsprovst JACOB CHRISTIAN PINGEL 1719-1782]" af Julius Clausen, 1916

"FYNSKE SAGN" af Anders Uhrskov, 1929

"WANDBORG-slægten fra Vandborg sogn gennem mere end 400 år" af Ejler Lindstrøm Wandborg, 1953

"ULRIK ADOLF HOLSTEIN (1731-1789) : Studier over den oplyste Enevældes første Dage i Danmark" af C. A. Trier, 1916

"Mindetale ved Etatsraad, Ridder JOHAN CHRISTIAN RYBERG's Jordefærd den 26 Januar 1832 holden i Dreslette Kirke af V. P. Seidelin"

"Udenrigsminister P. MUNCH's opfattelse af Danmarks stilling i international politik" ved Ole Karup Pedersen, 1970

"Tillæg til EGGERTINE LEHMANN f. Egebeck Livserindringer m.m." ved Jul. Lehmann, 1928

"Supplement til Slægten KAMPMANN's Stamtavle" af Leila Hansen, 1977

"Konsistorialraad JACOB CHRISTIAN SCHMIDTH's samtlige Efterkommere" af S. Otto Brenner, 1938

"KOLDINGHUS LENSREGNSKABER 1610-1660" af Christopher Emil Hagedorn m.fl., 2020

"Fra min Samtid" af JOSEPH MICHAELSEN, 1890

"En familie fra Højer - i grænselandet mellem dansk og tysk" af CLAUS PØRKSEN, 2020

"Den gamle General : Uddrag af Generalmajor FREDERIK GOTTHOLD v. MÜLLER's efterladte Papirer" ved E. Bodenhoff, 1914

"SOFUS HØGSBRO : Brevveksling og Dagbøger : I 1858-74" ved Hans Lund, 1923

"Betragtninger i Anledning af D. G. MONRAD's politiske Breve" af Cai Hegermann Lindencrone, 1875

"AAGE FRIIS" af Axel Lindvald, 1950

"Stamtavler for JACOB HENRIK SCHOU's og hans Hustrues SUSANNE BECHMAN's Stiftelse, 1903

"Stamtavle over Slægten fra Kællerød : 2. Udgave" af C. KRARUP, 1946

"Stamtavle over Havnekontrollør PEDER ANDREAS SCHMIDT's Efterkommere" af F. W. J. Gøtzsche, 1895

"Slægten von JESSEN" af Frantz v. Jessen, 1937

"Slægten på Espemosegaard i Lund i mange forgreninger fra 1721 til 1970" af KRISTEN NIELSEN, 1970

"Slægten MÜLERTZ" af Th. Hauch-Fausbøll, 1914

"PETER NICOLAI HOLST, det attende Aarhundredes Søren Kierkegaard. I Anledning af hans 150-aarige Jubilæum" af Theodorus, 1884

"Nogle Erindringer" af FRED. RASMUSSEN, 1943

"Fra Fortid og Nutid. Erindringer fra mine Discipelaar. 1845-49" af P. RØNNING [1830-1906], 1900

"PASTOR JACOBSEN fra Skærbæk og hans foretagende : Bidrag til det tyske mindretals historie efter 1864" af G. Japsen, 1980

"Breve og Optegnelser af PETER MOTZFELDT : Med Portræt og Biografi" ved K. Motzfeldt, 1888

"Slægten JENSENIUS" af Th. Hauch-Fausbøll, 1933

"Slægtsbog" af JØRGEN ORTMANN, 2017

"MARSELIS-Slægten : Blade af dens historie" af Poul Harris, 1980

"LAUGØ SMEDIE : Bygningsopmåling og -undersøgelse samt historisk redegørelse" af Jørgen Thomsen m.fl., 1982

"LADEFOGEDslægten fra »Kikkenborg« - Junget" 1978

"Flensborgeren, Professor CHRISTIAN PAULSEN's Dagbøger" ved Knud Fabricius og Johs. Lomholt-Thomsen, 1946

"KLAVS CHRISTOFFERSEN LYSKANDER's Levned, samt hans Bog om Danske Skribenter" af Holger Fr. Rørdam, 1868

"HØRUP i breve og digte : Breve, digte og litterære prosastykker til belysning af VIGGO HØRUP og hans kreds" ved Karsten Thorborg, 1981

"Hesnæsbogen : Blade af HANS MORTENSEN's Levnedsbog . Erindringer fra Hesnæs i Aarene 1825-1856"

"Slægten SADOLIN gennem 300 aar" af J. Th. Sadolin, 1924

"Stamtavle over Slægten RYGE" af H. C. Christensen, 1915

"HANS CHRISTENSEN HVIID i Vesterborg Skovhuse og hans Slægt" af F. R. Friis, 1906

"General de MEZA's Krigs-Dagbøger 1849-1851 med en biografi af Generalen" af K. C. Rockstroh, 1928

"FRANTZ HENRICH MÜLLER : Den kongelige danske Porcelænsfabriks Stifter" af C. Nyrop, 1901

"FRANTZ HENRICH MÜLLER's Selvbiografi" ved Ad.Clément, 1924

"Erindringer om den kirkelige Bevægelse paa MORS 1881-83" af Ludvig Hertel, 1911-13

"Danske, norske og holstenske Studerende ved Universitetet i BOLOGNA 1289-1525" af K. Carøe, 1911-13

"Til VORBASSE SOGN's Historie 1819-36" af John M. Møller, 1911-13

"Stiftsprovst HENRIK GERNER. En Episode af Herrnhutismens Historie i Danmark" af Holger Fr. Rørdam, 1911-13

"Magister IVER BRINK's Levned" af Holger Fr. Rørdam, 1911-13

"MAGNUS LANGHORN [1690-1759]" af Holger Fr. Rørdam, 1911-13

"Pietisten HENRIK LANGHORN paa Kristiansø" af M. K. Zahrtmann, 1911-13

"MISSIONÆRER og PRÆSTER i DISKOBUGTEN, 1734-1919. Bidrag til Grønlands præste- og kirkehistorie efter trykte og utrykte kilder" af H. Oestermann, 1911-13

"Kirkehistoriske Samlinger", 1911-13

"Danske, Norske og Holstenske Studenter ved Universitetet i GIESSEN 1608-1707" af K. Carøe, 1909-11

"Madame MARIA WULFS født Martens [1685-1738]. Et Tidsbillede" af Holger Fr. Rørdam, 1909-11

"Provst, Dr. th. WOLF FREDERIK ENGELBRETH. Bidrag til hans Levned" af Holger Fr. Rørdam, 1909-13

"Danske studerende ved Universitetet i TÜBINGEN" af Niels Munk Plum, 1909-11

"ST. BENDS KIRKE i RINGSTED" af J. Kornerup, 1909-11

"Vartovpræsten OLE HERSLEB. En Alvorsmand fra Pietismens Tid" af Holger Fr. Rørdam, 1909-11

"AARHUS KIRKER endnu en Gang" af P. Severinsen, 1909-11

"Danske, norske og holstenske Studenter ved Universitetet i HEIDELBERG 1386-1668" af C. E. A. Schøller, 1909-11

"Bidrag til KATEKETembedets Historie især i Christian VI's Tid" af Holger Fr. Rørdam, 1909-11

"HERMAN SKEEL. En dansk Adelsmand blandt tyske Reformatorer og Humanister" af Helge Haar, 1909-11

"Biografiske Optegnelser over Biskop FRANDS THESTRUP og hans Familie" af D. H. Wulff, 1909-11

"Kirkehistoriske Samlinger", 1909-11

"Den nedlagte LATINSKOLE i KJØGE" af Anders Petersen, 1907-09

"SKIBSPRÆSTER fra Kong Christian den Femtes Tid" af H. D. Lind, 1907-09

"KONGENS LYNGBY i gamle Dage" af Holger Fr. Rørdam, 1907-09

"Præsten PEDER WEDEL i Stavning. Et Bidrag til den pietistiske Bevægelses Historie i Vestjylland" af Holger Fr. Rørdam, 1907-09

"Efterretninger om SJÆLLANDSKE Kirker og Præster" af Holger Fr. Rørdam, 1907-09

"HØJBY KIRKE [Odsherred] og dens Kalkmalerier" af J. Kornerup, 1907-09

"Baggesens Biografi af Biskop TØNNE BLOCH" ved C. Klitgaard, 1907-09

"Kirkehistoriske Samlinger", 1907-09

"Grev C. E. STOLBERG-WERNIGERODE og det danske Hof" af Holger Fr. Rørdam, 1905-07

"ANDERS SUNESEN" af Valdemar Ammundsen, 1905-07

"Breve fra professor, dr. theol. JENS MØLLER til F. D. Gräter" ved Carl S. Petersen, 1905-07

"AALBORG STIFTS Præsters Trængsler "udi den onde og besværlige Tid" 1657-60" af C. Klitgaard, 1905-07

"Optegnelser af NIELS GIESSING WOLF, Missionær i Grønland" ved Sofie Bruun, 1905-07

"Til Oplysning om GRUNDTVIG's Nedlæggelse af Embedet 1826" af D. Thrap, 1905-07

"Optegnelser af ANDERS MORTENSEN VEJLE, Præst i Hedensted 1640-78" ved G. Schousboe-Jensen, 1905-07

"Breve fra ANDREAS HOJER (1733 og 1738-39)" af Holger Fr. Rørdam, 1905-07

"Uddrag af Breve i FYNS BISPEARKIV" af Holger Fr. Rørdam, 1905-07

"PHILIP CHRISTOPHER v. HOLSTEIN's Levnedsløb" ved K. Heiberg, 1905-07

"Om Professor S. B. HERSLEB" af L. Daae, 1905-07

"Dr. MORTEN BØRUP's Vers om de danske Stiftsstæder" ved Holger Fr. Rørdam, 1905-07

"Kirkehistoriske Samlinger", 1905-07 

"Danske Studerende i BASEL" af Alf Krarup, 1903-05

"Præster i NØRREJYLLAND 1610" af P. Severinsen, 1903-05

"Bidrag til Herrnhutismens Historie paa BORNHOLM" af Knud Heiberg, 1903-05

"HENRIK GERNER's Afskedstale" ved Theodor Møller, 1903-05

"SKIBSPRÆSTER fra Kong Frederik den Andens Tid" af H. D. Lind, 1903-05

"To gejstlige Profiler fra Begyndelsen af 19. Aarhundrede [H. H. LAUERBERG og O. N. RAFN]" af G. Sch. Jensen, 1903-05

"Litteraturhistorikeren M. ALBERT THURA, Sognepræst i Lejrskov og Jorderup" af Holger Fr. Rørdam, 1903-05

"Kirkehistoriske Samlinger", 1903-05

"Danske og norske Studerende ved Universitetet i FRANKFURT a. d. ODER" af Holger Fr. Rørdam, 1901-03

"Bidrag til N. F. S. GRUNDTVIG's Levnedshistorie" af Holger Fr. Rørdam, 1901-03

"Præsten NIELS TØXEN i Verst. Orthodoxiens Ridder i Pietismens Tid" af Holger Fr. Rørdam, 1901-03

"Danske Studerende ved Universitetet i MARBURG" af Holger Fr. Rørdam, 1901-03

"Udvalg af Provst MORTEN RENBERG's Brevbog" af Holger Fr. Rørdam, 1901-03

"Kirkelige Forhold i NYBORG i Aarene 1736-37" af Holger Fr. Rørdam, 1901-03

"Kirkehistoriske Samlinger", 1901-03

"Filantrop og Skribent : Brogede Minder fra et begivenhedsrigt Liv i Indland og Udland" af ALFRED TH. JØRGENSEN, 1949

"En hedeboslægt : FRANDS PEDERSEN og INGER ANDERSDATTER og deres efterslægt" af Viggo Bertram, 1977

"Anetavle for politikeren ERIK HAUNSTRUP CLEMMENSEN (1920-2009)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for politikeren A.C. NORMANN (1904-1978)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for læge og rejseskribent AAGE KRARUP NIELSEN (1891-1972)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for krokone GUDRUN FIIL (1890-1972)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Autobiografiske Optegnelser af E. MAU [1808-1885]" ved G. L. Wad, 1899-1901

"Bidrag til FYNS STIFTS KIRKEHISTORIE" af Holger Fr. Rørdam, 1899-1901

"HELLIGGESTHUS og DUEBRØDREHOSPITRAL i ROSKILDE" af Carl Neergaard, 1899-1901

"Danske og norske Studerende ved Universitetet i GREIFSWALD" af L. Daae, 1899-1901

"Om Grundlæggelsen af KLOSTERET i PRÆSTØ" af Holger Fr. Rørdam, 1899-1901

"Blade af MØENS KIRKEHISTORIE i første Halvdel af 18. Aarhundrede" af Holger Fr. Rørdam, 1899-1901

"Om Separatisten SØREN LINTRUP" af Holger Fr. Rørdam, 1899-1901

"ARILD HVITFELDT og Præsten i Faarevejle" af Holger Fr. Rørdam, 1899-1901

"Breve fra Biskop FR. PLUM til Biskop FR. MÜNTER" af Knud Heiberg, 1899-1901

"Kirkehistoriske Samlinger", 1899-1901

"Kirkearkæologen JACOB HELMS [1824-1906]" af August F. Schmidt, 1936

"Frederik Munks lejr i AASTRUP og voldene i KLELUND" af Søren Alkærsig, 1936

"Hvor laa VARDEHUS? En historisk-topografisk Undersøgelse" af Carl Lindberg Nielsen, 1936

"Navnet VARDE" af Niels Cl. Hansen, 1936

"Oldtidslevninger i ØLGOD SOGN" af H. Øllgaard, 1936

"Tarvelige Skoler [HOSTRUP SOGN]" af H. P. H. Novrup, 1935

"Efterretninger fra SKAM HERRED i Fyn" af Holger Fr. Rørdam, 1897-99

"Degne og Skoleholdere paa MØEN 1728-50" af Holger Fr. Rørdam, 1897-99

"Biskop JAKOB LODBERG's Iver for Kristendomsundervisning" af John Hansen, 1897-99

"Et hidtil ukendt Arbejde af Viborg-Bispen KNUD MIKKELSSØN" af William Christensen, 1897-99

"Præsten Nic. Jæger og hans Kamp imod Bøndernes "Sommer-Riden" paa Møen", af Holger Fr. Rørdam, 1897-99

"HELLIGAANDSHUS i RANDERS" af Stemann og N. H. Bay, 1897-1901

"Dr. theol. MADS JENSEN MEDELFAR, Biskop i Lund" af Holger Fr. Rørdam, 1897-99

"Kirkehistoriske Samlinger" 1897-99

"Hundrede Aar [SØREN CHRISTENSEN (Post) i Nørre Nebel 1834-1936]" af Hans Torbøl, 1935

"LADELUND LANDBRUGS- og MÆLKERISKOLE" af J. C. Overgaard, 1935

"ASKOV HØJSKOLE rodfæstet i Kongeaaegnens Aandsliv" af Fr. Schrøder, 1935

"HANS SVEJSTRUP [1815-1893]. En Guds og Folkets Tjener" af Ingeborg Appel, 1935

"De geologiske Forhold langs KONGEAA-DALEN" af V. Nordmann, 1935

"Bebyggelsesnavne fra ældre Tid i RIBE AMT" af Marius Kristensen, 1935

"Den yngre Bronzealder [RIBE AMT]" af H. K. Kristensen, 1934

"Storgaarde og Storgods i RIBE AMT" af Henrik Larsen, 1934

"CHRISTIAN CARL BRORSON [1745-1795]" af Carl Lindberg Nielsen, 1934

"Dr. RYGE : Et Bidrag til Belysningen af Det Kgl. Teaters indre Historie i den første Halvdel af det forrige Aarhundrede" af Edvard Agerholm, 1913

"Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere 1648-1814" af J. C. W. og Kay Hirsch, 1907

November 2020:

"Den yngre Slægt PONTOPPIDAN" af Axel Pontoppidan, 1931

"Stamtavle over Slægten REDSTED i Danmark" af Otto Vilh. Sommer, 1943

"Slægten RESEN/REESEN fra Resen sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt" af Mary Windfeldt Kaiser, 1978

"Fiskerlejet i TISVILDELEJE" af "Fiskerleje-gruppen"

"Firmaet C. LICHT 1875-1925 : En Levnedsskildring af det Grundlægger og en Oversigt over dets Arbejder gennem 50 Aar" af H. G. Olrik, 1925

"Erindringer" af HARALD HØFFDING, 1928

"Efterretninger om Familien JANTZEN fra Drenderupgaard" af A. Jantzen, 1911

"Det står skrevet i kirkebøger, skøder, skifter, folketællinger og mange andre arkivalier" af JENS PEDER SKOU, 1998

"Danmark før og nu : Sjælland" af Johannes Brøndsted m.fl., 1955

"CARL JACOBSEN og hans Fader : En Skildring af to danske Borgeres Udvikling efter Breve og Erindring" af Johannes Steenstrup, 1921

"WINTHER slægten : Dansk Uradel" af Aase Winther, 2015

"VIGGO HØRUP : Et Mindeskrift i Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel" af Erik Arup, 1941

"Udflugt til en landsby [HERSTEDØSTER] : en kulturhistorisk skitse" af Viggo Sten Møller, 1949

"Stamtavle over Slægten BOM med Sidelinier : Et Bidrag til Kerteminde Byes Personalhistorie" af Ove Hansen og E. Juel Hansen, 1925

"Slægten MARSTRAND til Minde om Onkel Troels paany udgivet paa Hundredaarsdagen for hans Fødsel den 13de Maj 1915" af Jacob Marstrand, 1915

"MARTINE CAROLINE MEYER" af Ingrid og Olaf K. Ryom, 1971

"MARSTRAND : Stamtavle 1770-1915" af Vilhelm Marstrand, 1915

"Langhorn. Et stykke BORNHOLMSK Lægehistorie" af M. K. Zahrtmann, 1910

"Kommandør JENS JACOB PALUDAN's Ungdomserindringer" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist

"KJØBENHAVNS KIRKER og KLOSTERE i Middelalderen" af Holger Fr. Rørdam, 1859-63

"KARL von HOMPESCH »Brillemanden« : En eventyrer på Napoleonskrigenes tid" af Arthur Vaag, 1971

"JOACHIM LUDVIG PHISTER : Et Teaterliv" af Otto Zinck, 1896

"Historiske Efterretninger om de danske MOLTKER" af H. H. Langhorn, 1866

"Gennem 80 år : Erindringer fra fremmedherredømmets tid" af Frederik Høyberg, 1964

"Fra en Landsbydegns Erindringer" af J. GR. PINHOLT, 1945

"E. C. WERLAUFF : Erindringer af mit Liv" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist

"P. MUNCH [1870-1948] : Erindringer" ved Povl Bagge, 1959-61

"ENRICO MOCENNI : Den danske italiener i Sienna" af Else Kornerup, 1963

"Små Meddelelser om SAXKØBING KIRKE og PRÆSTEEMBEDE" af Ludvig WAGNER, 1895-97

"Om Korets Alder i ST. KNUDS KIRKE" af A. K. Damgaard, 1895-97

"Nyt Indlæg i Striden om Tidsfølgen ved Opførelsen af ST. KNUDS KIRKE i Odense" af L. Fenger, 1895-97

"SKIBSPRÆSTER fra Kong Frederik den Tredjes Tid" af H. D. Lund, 1895-97

"Indskrifter m.m. i STADIL KIRKE" af H. G. A. Jørgensen, 1895-97

"Præste-Epitafier i HVALSØ KIRKE" af Vilhelm Bang, 1895-97

"Breve fra J. P. MYNSTER til W. F. ENGELBRETH" ved Holger Fr. Rørdam, 1895-97 

"JACOB LANGEBEK's Dagbog paa hans Rejse til Gjerdrup, 1743" af Holger Fr. Rørdam, 1895-97

"Flensborgeren Mester HANS LUND, Hofpræst i Rusland og siden Præst i Magleby ved Skjelskør" af Holger Fr. Rørdam, 1895-97

"ST. PEDERS KIRKE i SLAGELSE" af J. Heilmann, 1895-97

"To Præster i GISLEV-ELLESTED i dette Aarhundrede"  af John Hansen, 1895-97

"Professor, Dr. theol. JENS MØLLER's Optegnelser om sit Levned" af Holger Fr. Rørdam, 1895-97

"Danske og norske Studerende ved Universitetet i HALLE 1692-1744" af L. Daae, 1895-97

"Mag. JENS MADSEN FABER, Sognepræst til Gislev og Ellested, og hans Børn" af John Hansen, 1895-97

"Livet i en fynsk Præstegaard i den første Fjerdedel af 19de Aarhundrede" af H. S. IPSEN, 1893-95

"En vestsjællandsk Bondeslægt [DAA --> JESPERSEN] gennem 350 Aar" af Th. Hauch-Fausbøll, 1935

"En kjøbenhavnsk Købmands Ungdomshistorie - Optegnelser af Luis Bramsen 1819-44"

"Domprovsten i Roskilde [JENS MICHAEL HERTZ] : Brudstykke af en Familiekrønike" af Lucie Elise Fich

"D. G. MONRAD. To Foredrag" af H. Rosendal, 1911

"D. G. MONRAD" af Fred. Nørgaard, 1917

"CHRISTIAN MOLBECH og Sorø" af Olaf Carlsen, 1932

"Breve fra MAGDALENE THORESEN 1855-1901" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist

"Blade af Rector JOH. HENR. TAUBER's Dagbøger" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist

"HJALMAR MATTHIESSEN : Barndomsminder fra Fredeericia", 1945

"ANDERS PEDERSEN SCHANDERUP, guldsmed i Skanderborg 1744-1765 og JOHAN ALBERTUS SCHIØTZ, guldsmed i Aarhus 1759-1760", af Sven Fritz, 1976

"Af ORLA LEHMANN's Papirer : Bidrag til Danmarks Tidshistorie i det 19. Aarhundrede" af Julius Clausen, 1903

"Vaabener benyttet i Slægterne FABRICIUS og FABRITIUS i Danmark" af F. B. Fabritius, 1949-67

"PEDER HJORT : Et Tilbageblik i Anledning af Hundredaaret efter hans Fødsel. Mindeord fra Nærstaaende", 1891

"Dødsfald på Langeland fra 1870-2020" af Anders Gadegaard, 2020

"Mine lollandske aner - en fortælling om sognepræsten JOHANNES HOLST's forslægt" af Hanne Bonnichsen Jensen, 2014

"Odense Teater - og mig" af KASPER WILTON, 2010

"SANDERUMGAARD's ROMANTISKE HAVE - genopstået som en fugl fønix" af Ellen Warring, 2010

"Mit fynske liv" af RITT BJERREGAARD, 2010

"Diagnose : Vikingeskib - i 75-året for fundet af LADBYSKIBET" af Eigil Nikolajsen, 2010

"JUULSKOVKORSET - et gotlandsk kors på Fyn" af Torsten Svensson, 2010

"HANS PETER HJERL HANSEN : En fynsk iværksætter i Sibirien" af Per & Natalie Nielsen og Aleksandr. Kiseljov, 2010

"BROBYGÅRD 1966-67 - en billedserie om forvalterens dagligdag" af Margit Larsen og Marianne Weigel, 2010

"Barndom" af KARL HANSEN [1909-2011]" 2010

"Lægen AXEL FREDERIK LASSEN's Anke over tre fyenske Embedsmænd", 1827

"Fremmede kommer til NYBORG [1773]" af Marianne Weigel, 2009

"Slaget ved NYBORG : Karl X Gustavs sidste krig på Fyn" af Mads Thernøe, 2009

"Et glimt ind i vikingernes verdem - ifølge GLAVENDRUP-STENEN" af Leif Søndergaard, 2009

"Livet på URTE MØLLE [Sydfyn]" af Claus Schou, 2009

"RASMUS KRISTIAN RASK - liv og levned" af Hans Frede Nielsen, 2009

"Skeletterne i krypten : Knud den Hellige og hans broder Benedikt" af Peter Mygind Leth og Jesper Boldsen, 2009

"Offentlige nødhjælpsarbejder på FYN - for 200 år siden" af Hans Chr. Johansen, 2009

"Fra bondedreng til vicestatsminister" af BENDT BENDTSEN, 2009

"Danske og norske Studerende ved Universitetet i HELMSTÄDT (1576-1744)" af L. Daae, 1893-95

"Mag. ANDERS LANGGAARD og hans Kapellan OTTO KROGSTRUP" af Chr. Villads Christensen, 1893-95

"Indførelsen af den Evangeliske salmebog i HORBELEV og FALKERSLEV sogne 1801-2" af L. Koch, 1893-95

"Om Valfarterne til KIPPINGE før og efter Reformationen" af Holger Fr. Rørdam, 1893-95

"Af Provst, Mag. PEDER LANGE's Optegnelsesbog" af L. Daae, 1893-95

"Bidrag til LEDØJE og SMØRUM Sognekalds Historie" af Holger Fr. Rørdam, 1893-95

"Akterne i Processen mellem ERIK MENVED og JENS GRAND" af Kr. Erslev, 1893-95 

"Bidrag til Biskop JESPER BROCHMAND's Historie" af Holger Fr. Rørdam, 1893-95

"Uddrag af Biskop HENRIK GERNER's Synodalmonita" ved Vilhelm Bang, 1893-95

"NIELS BLICHER's Avtobiografi" ved Chr. Villads Christensen, 1893-95

"Blade af WAISENHUSET's ældste Historie" af Holger Fr. Rørdam, 1893-1901

"Kirkehistoriske Samlinger", 1893-95

"Ved Fru ADOLPHINE PETERSEN's Baare den 25de Oktober 1880"

"† [Etatsråd] WILHELM NICOLAI PETERSEN [1817-1895]"

"ANNA MARGRETHE PAGH, født WINDELEFF. Født i Herslev Skole den 18de April 1801, død i Bogense d. 24de Jan. 1875. Ved hendes Baare i Bogense Kirke d. 29de Januar 1875" af Carl Fog, 1875

"Slægten NIELS PETER NIELSEN 1873-1948 og MARENSE CECILIE HOLM 1883-1945 : Forfædre • Børn • Børnebørn" af Leif Thomassen 2012

"Anetavle for operasangerinde BONNA SØNDBERG (født 1933)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for musikeren HARRY FELBERT (1916-1968)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for journalist og politiker HELGE SANDER (født 1950)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for dr.phil. rektor, undervisningsminister m.m. A. HØJBJERG-CHRISTENSEN (1888-1977)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Efterladte Erindringer : Fra Tiden omkring Aarhundredskiftet og fremefter" af JEPPE AAKJÆR, 1936

"Før det dages : Minder fra Halvfemserne" af JEPPE AAKJÆR, 1929

"Drengeaar og Knøsekaar : Kilderne springer og Bækken gaar" af JEPPE AAKJÆR, 1929

"Fra min Bitte-Tid : En kulturhistorisk Selvbiografi" af JEPPE AAKJÆR, 1928

"Familjeliv" af HENRIK PONTOPPIDAN, 1940

"Arv og Gæld" af HENRIK PONTOPPIDAN, 1938

"Hamskite" af HENRIK PONTOPPIDAN, 1936

"Bidrag til ENEWALD EWALD's Levned" af Vilhelm Bang, 1891-93

"Biskop LAURITS JACOBSEN (HINDSHOLM's) Dagbog fra 1651-1663" af Holger Fr. Rørdam, 1891-1907

"Duebrødre Stiftelse i ROSKILDE i ældre Tid" af Holger Fr. Rørdam, 1891-93

"Bidrag til FYNSKE Kirkers og Præstekalds Historie" af Holger Fr. Rørdam, 1891-95

"Breve til HANS GRAM [1685-1748]" af Holger Fr. Rørdam, 1891-93

"ANTHOINETTE BOURIGNON og hendes ophold i Sønderjylland"af L. J. Moltesen, 1891-93

"Af Mag. MORTEN REENBERG's Brevvexling" af Holger Fr. Rørdam, 1891-93

"Efterretninger fra LAALAND" af Holger Fr. Rørdam, 1891-95

"Antoniterklosteret i PRÆSTØ" af Holger Fr. Rørdam, 1891-93

"Breve til Biskop HENRIK BORNEMANN i Aalborg" af D. H. Wulff, 1891-93

"RASMUS HANSEN RERAVIUS" af Holger Fr. Rørdam, 1891-93

"Kirkehistoriske Samlinger", 1891-93

"Bidrag til Slægten PULTZ's Historie" af Frederik Hjort, 1922

"Familien PAULLI" af Emil Paulli, 1925

"† Skibskapitain NIELS PETER PAGH. Født i Fredericia den 12te December 1844. Død i Bogense den 1ste Februar 1877. Ved hans Baare i Bogense Kirke den 9de Februar 1877" af Carl Fog, 1877

"RIBE-BEBLINGENES Navne" af Niels Cl. Hansen, 1934

"En almindelig Vestjysk Herregaard ved Midten af det 17. Aarhundrede" af H. K. Kristensen, 1933

"Spor af forsvundne landsbyer [MALT HERRED]" af Søren Alkærsig, 1933

"Professor RASMUS PEDERSEN. Bidrag til Belysning af hans Levnet og videnskabelige Virksomhed" af J. Christian Bay, 1919

"KJØBENHAVN, historisk-topographisk beskreven. Med 12 litographerede Prospecter og 3 Kaart" af L. Both, 1865

"Lærer JENS KIERCKEBYE og hans lokalhistoriske Arbejder" af August F. Schmidt, 1933

"En omvandrende Danskers Tildragelser paa Jagt efter Lykken" af Anders Madsen Smith, 1885

"Agent JØGEN PLOUG : Storkøbmand i Faaborg samt hans Slægt 1737-1850", af H. C. Jørgensen, 1944

"Mindetale over Dr. Theol Frederik Plum, Biskop over Fyens Stift,  Commandør af Dannebrog. Afholdt ved hans Bisættelse i St. Knuds Kirke den 24 Januar 1834" af N. Faber

"Et Bidrag til Mag. MORTEN CASPER WOLFBURG's [1685-1729] Historie" af S. Jørgensen, 1889-91

"Reformationen i SØNDERJYLLAND indtil Foråret 1526" af A. D. Jørgensen, 1889-91

"Biskop PEDER JAKOBSEN HYGOM. Et Bidrag til Pietismens Historie" af Holger Fr. Rørdam, 1889-91

"Nogle Optegnelser fra BORNHOLM" af Holger Fr. Rørdam og C. Th. Christensen, 1889-91

"Optegnelser om Salmedigteren Mag. HANS THOMESEN [1532-1573]" af A. E. Erichsen, 1889-91

"En fynsk Bondes [ESKILD SØRENSEN] Besøg i Christiansfeld 1798" af P. S. Nyeborg, 1889-91

"Om BENEDICT's SKRIN i ST. KNUDS KIRKE i Odense" af A. K. Damgaard, 1889-91

"Universitetskirken i FAXE og dens Præster" af Holger Fr. Rørdam, 1889-91

"Kirkehistoriske Samlinger", 1889-91