Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Oktober 2020:

"Fynsk Landsbyliv i gamle Dage : Gaardmand KRISTIAN ANDERSEN [KERTINGE] fortæller" ved Anders Uhrskov, 1932

"Understøttelses-Anstalt for Trængende Efterslægt af Medlemmerne i den Ophævede Civile og Adskillige Stænders Enkekasse : 1804 - 16. marts 1954" af Albert Fabritius, 1954

"Dateringen af VARDE's første Købstadsprivilegier" af Carl Lindberg Nielsen, 1933

"Bøndernavnene i RIBE AMT i 16. Aarhundrede" af Niels Cl. Hansen, 1933

"C. F. Wegener: Historiske Efterretninger om FRYDENLUND" ved Albert Fabritius, 1950

"Maleren OTTO BACHE's Erindringer med illustrationer af kunstneren" ved Albert Fabritius, 1964

"Stamtavler over gamle Slægter i VINDING og deres Efterkommere" af J. J. Ravn, 1925

"Fynske Bønders Liv i forrige Aarhundredes Midte" af Anders Christensen [TOMMERUP]" 1908

"FREDERIK BARFOD : Et Livs Erindringer" ved Albert Fabritius, 1938

"Da ROESTHØJE [ROUSTHØJE] blev udskiftet 1795" af H. P. H. Novrup, 1932

"En Landsby fra den nyere Tid [VIBÆK i ALSLEV SOGN]" af H. P. H. Novrup, 1932

"Gaardejer, Sognefoged, Dannebrogsmand PETER NIELSEN, Hovborg" af N. Thøgersen, 1932

"E. PONTOPPIDAN som universitetets prokansler" af L. Koch, 1887-89

"Mag. PEDER THØGERSEN i Randers og hans Søn M. THØGER PEDERSEN" af Holger Fr. Rørdam, 1887-89

"Præsten NICOLAJ BRORSON's Levned. Et Livsbillede fra Pietismens Tid" af Holger Fr. Rørdam, 1887-89

"Efterretninger om Hr. GERT SLEWERT [c.1492-1570]" af Holger Fr. Rørdam, 1887-89

"Provst VITUS BERINGS Bidrag til SUNDS HERREDS PRÆSTEHISTORIE samt Oplysninger om den beringske Slægt" af Holger Fr. Rørdam, 1887-89

"Meddelelser fra AALBORG BISPEARKIV" af D. H. Wulff, 1887-89

"Restaurationen af SCT. KNUDS KIRKE i ODENSE i Aarene 1868-75" af A. K. Damsgaard, 1887-89

"En dansk Mands Beretning om Menighedslivet i Herrnhut 1743 [CARL von HOLSTEIN 1710-77]"

"Kirkehistoriske Samlinger", 1887-89

"Gaardejer, Dannebrogsmand SIMON NIELSEN, Hovborg, Lindknud Sogn" af N. Thøgersen, 1932

"Emmelevpræsten JOHANNES HOLST og hans tid 1755-1824" af Hanne Bonnichsen Jensen, 2012

"H. F. FEILBERG [1831-1921]" af Marius Kristensen m.fl., 1932

"AMBROSIUS STUB i Ribe. 1754-1758" af August F. Schmidt, 1928-31

"Fattigvæsenet i ældre Tid [ALSLEV-HOSTRUP]" af H. P. H. Novrup, 1928-31

"VARDE LANGHEDE" af H. P. H. Novrup, 1928-31

"ORTEN HEDE" af H. P. H. Novrup, 1928-31

"Fra NOLLUND HEDE. En beretning om hedeopdyrkning i nutiden" af S. Alkærsig, 1928-31

"STEENBERG : Præsteslægten, der tog Navn efter Jacob Nicolai Steenberg : Hs. Kgl. Majestæts Bogholder" af Amalie Fibiger, 1942

"Fæstebonden i Sædding KRISTEN JESPERSEN KIERKEGAARD's Efterslægt" af Olaf Kierkegaard og P. F. Parup, 1941

"Slægten RAVN dea Dreslette Præstegaard" af S. Otto Brenner, 1939

"Stamtavle over legatslægten PAULSEN" af Henning Paulsen, 1945

"Minder fra min Virksomhed paa Arkæologiens Omraade fra 1845 til 1908" af J. Magnus Petersen, 1909

"Slægten STEENSBERG og dens vestjyske Hjemsted" af Axel Steensberg, 1950

"Levnedsløb gennem 220 Aar med Slægtsblade af STEFFEN PEDERSEN's Slægt" af Hans Johansen, 1921

"Vor Slægt II. Skræder Jens Larsens Fader Gaardmand LARS PEDERSEN i Gyrstinge med sin øvrige Efterslægt" af Sigfred Jensen, 1931

"Stamtavle over Familien FRISCH, suppleret med enkelte Linier af Familierne LANGE, SØDERBERG og NØRGAARD", 1872

"RUDOLF FRIMODT : Foredrag holdt ved den indre Missions sommermøde i Svendborg 17 juni 1915" ved I. Steen, 1915

"Pastor LAURIDS PRIPS: Ungdomserindringer" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist

"ORLA LEHMANN's Forsvarstale holdt for Høisteret i den mod ham anlagte Generalfiscal-Action, Onsdagen d. 19de Jan. 1842"

"Om min far NIELS ØLLGÅRD KAMPMANN 1853-1910" ved Christian Kampmann, 1956

"Optegnelser fra et Ophold i Frankrig fra 1815-18 af Feltpræst KRISTOFFER NYHOLM's efterladte Papirer" ved C. V. Nyholm, 1897

"Min Slægts Historie" af P. J. Storm [født 1872 på Helnæs], 1945

"BRYLLE SOGN i 1900-tallet" af Rasmus Andersen, 1999

"Mit Ungdomsliv" af PETER ABRAHAMS [1839-1909]

"Livserindringer" af J. N. MADVIG [1804-1886]

"Kulturelle og historiske Tidsbilleder - Barndoms- og Ungdomserindringer" af ELFRIDE FIBIGER, 1904

"KNUD LYNE RAHBEK's [1760-1830] Ungdomskærlighed : Fra de skiønne Følelsers Tid"

"Erindringer fra en dansk Bondes lange Liv" af POUL TERP [1845-1925]

"En ukendt Slægtsgren stammende fra Sognepræsten RASMUS JENSEN MARCHER" af Kr. Kure, 1948

"En kjøbenhavnsk Grosserers Ungdomserindringer 1787-1816 : Optegnelser af MARCUS CHRISTIAN BECH" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist

"En Generalstabsofficer i 1864 : Breve fra Major E. SCHAU til hans Hustru" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist

"Breve fra P. O. BRØNDSTED (1801-33)" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist

"Blade af en Familie-Krønike (Slægten SWANE)" af Julius Clausen og P. Fr. Rist

"Biskop JENS DINESEN JERSIN : Bidrag til Danmarks Skole- og Kirkehistorie i det 17de Aarhundrede" af S. M. Gjellerup, 1868-70

"ANDERS TIKJØB : En jydsk Degns Reiseerindringer" ved A. Rosenkide, 1864

"Af ELEONORE CHRISTINE TSCHERNING's efterladte Papirer" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist

"Slægtregister over Familien MATHIESEN" af M. C. Bech, 1908

"Dagbogsblade" af HARALD PLUM, 1925-29

"Dimitterede elever fra ROSKILDE DOMSKOLE 1480-1815" af S. N. J. Bloch, 1842-46

"Bidrag til ROSKILDE DOMSKOLE's Historie" af S. N. J. Bloch, 1842-46

"Ved Købmand NIELS MUNK PLUM's Jordefærd den tredie December 1905 i Assens Kirke"

"Stamtavle over LAURITZ WALSØE's Slægt" af Knud Schwensen, 1926

"Aarhus - WINTHER-Slægten : En Materialesamling" af T. Rugholm m.fl, 1986

"En Nakskov Slægt : Paa Foranledning af Grosserer NATHAN PHILIP" af Josef Fischer, 1949

"Erhvervshistorisk Årbog"

"Et Stykke dansk Haandværks- og Fabrikshistorie. Slægterne GAMST og CASPERSEN" af C. Nyrop, 1892

"Klokkeren CARSTEN PETERSEN og provst H.F. PETERSEN" af Birthe Børgensen, 1982

"Biografisk Slægtregister over de indbyrdes beslægtede Familier Sangaard, Buntzen, Koch og Iürgensen samt de med dem forbundne Grene af Familierne Kellermann, Bügge, Hertz, Biering m. fl." ved Frode Iürgensen og Poul Hennings, 1910

"FRIEDRICH ERASMI PETERSEN's Descendenter" af Axel Petersen, 1884

"Festskrift til JULIUS PETERSEN ved hans 70-Aars Fødselsdag 29. December 1910"

"Et Provstevalg i SOKKELUND's HERRED 1805" af Holger Fr. Rørdam, 1884-86

"AARHUS' KIRKER og KLOSTRE i den katholske Tid" af Chr. Kjer, 1884-86

"Et Bidrag til HANS EGEDE's Historie" af L. Koch, 1884-86

"Meddelelser fra FYNS BISPEARKIV" af Holger Fr. Rørdam, 1884-86

"Fra KORNERUP og SVOGERSLEV" af Holger Fr. Rørdam, 1884-86

"Bidrag til KORSØR og TAARNBORG PRÆSTEKALDS Historie" af Gustav Ludvig Wad, 1884-86

"Professor Dr. THOMAS BANG's Levned" af Holger Fr. Rørdam, 1884-86

"Edsbog for Præster og Rektorer i FYNS STIFT 1616-51" af Holger Fr. Rørdam, 1884-86

"Viborg-Bispen Dr. HANS VANDAL's Levned" af Holger Fr. Rørdam, 1884-86

"Hartvig Lohman i Odense, et kirkehistorisk Bidrag til Orthodoxiens Tidsalder" af Holger Fr. Rørdam, 1884-86

"Kirkehistoriske Samlinger" 1884-86

"Stamtavle over en dansk Linie af Slægten "ORTMANN" fra Hannover" af G. J. A. Gravenhorst, 1922

"Slægts- og Barndomsminder fra Viborg-Egnen : Udgivne af "Viborgensersamfundet" i Hundredaaret for Etatsraad G. F. S. Bruun's Fødsel" ved Daniel Bruun, 1925

"Slægten le SAGE de FONTENAY i Danmark" af Madeleine de Fontenay og Rudolph Bertouch, 1974

"Slægten KANN i Danmark : 2. udgave omfattende samtlige kendte efterkommere i Danmark af Frederik Kann (1769-1839) og hustru Marie Nielsdatter (1766-1835)" af A. Kann Rasmussen og B. Hvidberg Hansen, 1980

"JOHANNES FIBIGER : Mit Liv og Levned - som jeg selv har forstaaet det" ved Karl Gjellerup, 1898

"Familien BRORSEN fra Nordborg" af Sven Houmøller og Otto Kryck, 1949

"ERNST KAPER : Efterladte Memoireblade. Liv og Virke" ved Sigurd Thorsen, 1944

"Erkebiskop HENRIK KALTEISEN's Kopibog" ved Alexander Bugge, 1899

"Bornholmer-Geologen MAGNUS JESPERSEN : Et Bidrag til en Mands og hans Slægts Historie" af Axel Garboe, 1931

"Biskop BALLE's Visitatsbog 1800-1807" ved Christian Larsen, 1999

"Anetavle for musiker m.m. VIGGO SOMMER (født 1957)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for fabrikant JENS BJERG SØRENSEN (1919-1987)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for designeren SØS DRASBÆK (1937-2007)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Af RUD. BAY's efterladte Papirer" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist

"Danmarks Adels Aarbog"

"Fundats for CASPAR PETER BÜGEL's Familiestiftelse og stamtavle over Caspar Peter Bügel's efterkommere" af Albert Fabritius, 1966

"Fra GRINDSTED HEDE" af J. K. Nielsen, 1928-31

"Oldtidsjærn i RIBE AMT" af Rasmus Mortensen, 1928-32

"Vestjyllands Historiker. Raadstuearkivar OLUF NIELSEN" af Carl Lindberg Nielsen, 1928-31

"RIBE AMT's Runeindskrifter" af Marius Kristensen, 1928-31

"Folkeminder i RIBE AMT" af August F. Schmidt, 1928-31

"Ved Pastor JOHAN HENRIK PETERSEN's Jordefærd i Holmens Kirke den 4de Juni 1895"

"NIELS OLSEN's og ANE HANSDATTER's Slægt samt nogle indgiftede Familier" af Viggo Bay, 1922

"Små Mindeblade om N. M. PETERSEN - Professor i de oldnordiske Sprog ved Københavns Universtet" af N. W. T. Bondesen, 1891

"Skrifter udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1911-1971" af Albert Fabritius, 1971

"Et Par Blade af MATZ JENSEN PROMMUS og hans Descendenters Historie" af V. Hostrup Schultz, 1900

"Tale ved Museumsdirektør, Dr. phil. HENRY PETERSEN'S Jordefærd fra Frederiksberg Kirke Lørdag d. 26. September 1896" af H. M. Fenger, 1896

"Trøst-Hansens sognekort - Eller Danmarks kirker og skoler"

"Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1911-1961 : Medlemmer og medarbejdere" af Albert Fabritius, 1961

"Slægten de THURAH" af Fr. Hjort, 1940

"Til Minde om HENRY PETERSEN, Museumsdirektør, Dr. Phil. (1849-1896)" af Johannes Steenstrup m.fl., 1898

"Gamle danske bøndergårde" af Axel Steensberg og D. Yde-Andersen, 1962

"JØRGEN RASMUSSEN KIRKEBJERG og Gymnastiken i RIBE AMT" af Søren Alkærsig, 1928-31

"Hvornår blev VARDEHUS ødelagt? af Carl Lindberg Nielsen, 1928-31

"Et levnedsforløb - og to slægter : Min opvækst på landet - og en slægtshistorie" af BØRGE ROLF LARSSEN, 2016

"Danmark. En historisk-topographisk Beskrivelse. Anden Deel. Jylland" af L. Both. 1872

"Fællesskabet i RIBE AMT i det 17. Aarhundrede" af Henrik Larsen, 1928-31

"Af Jordemodervæsenets Historie i RIBE AMT" af N. M. Kromann, 1928-31

"Hekseprocesser paa VARDEegnen" af H. K. Kristensen, 1928-36

"NØRRE NEBEL KIRKE" af Hans Torbøl, 1928-31

"RIBE DOMKIRKE. Studier over dens Bygningshistorie i den høj- og senromanske Periode" af William Anderson, 1928-31

"Et 200 Aars Jubilæum [RIBE KATEDRALSKOLE's gamle skolebygning]" af C. Frank-Christensen, 1928-31

"For hundrede Aar siden [HERMAN MADSEN, Nielsbygaard 1791-1876]" af Herman Madsen, 1928-31

"BASTHOLMske Familiepapirer : Bidrag til det attende Århundredes Oplysning" af Michael Neiiendam, 1924

"Slægtstavlesamlingen 1931 omfattende 300 kortfattede Slægtsbiografier over nulevende kendte Personers Fædreneslægt i ret Linie" udgivet af Dansk Personalhistorisk Bureau

September 2020:

"Provst DANIEL PETER SMITH's Erindringer fra hans Skolegang og Læretid i Roskilde" ved Dan. Smith Throp, 1882-84

"Præsten LUDVIG BOESEN's Levned, optegnet af hans Søn, Jens Fred. Boesen", 1882-84

"Biskop, Mag. PEDER VILLADSEN og hans Bidrag til VIBORG SKOLES Historie" af Holger Fr. Rørdam, 1882-84

"Lærere og Præster i HELSINGØR fra Reformationen til 1617" af Holger Fr. Rørdam, 1882-84

"Om Danmarks Kirkeklokker og deres STØBERE" af C. Nyrop, 1882-84

"Livet i SKJOLDELEV PRÆSTEGAARD i det 17de Aarhundrede" af Holger Fr. Rørdam, 1882-84

"Magister MORTEN CASPAR WOLFBURG : Et Livs-Billede fra Begyndelsen af det 18de Aarhundrede" af C. E. Thorup, 1882-84

"Mag. ÆGIDIUS LAVRITSEN's Optegnelser" af Holger Fr. Rørdam, 1882-84

"Kirkehistoriske Samlinger" 1882-84

"Genforeningsmærkerne i RIBE AMT" af Johannes Vejlager, 1928-31

"Sagn og Tro knyttet til Stene i RIBE AMT" af Aug. F. Schmidt, 1928-31

"Af DITLEV HANSEN GULDSMED's håndskrift" ved P. Skautrup, 1923-27

"Smaatræk fra FANØ på de store Landboreformers Tid" af P. Herschend, 1923-27

"Jægermesteren paa Kærgaard" [ANDREAS CHARLES TEILMAN], af J. Richter, 1923-27

"Eventyrets Land" [om forfatteren THOMAS LANGE 1829-1887] af Aug. F. Schmidt, 1923-27

"Haver og Havebrug i RIBE AMT i gamle Dage" af Johannes Tholle, 1923-27

"Minder fra Verdenskrigen. Om krigsforliste Søfolk fra NORDBY, FANØ" af C. N. Mølgaard, 1923-27

"Efterretning om Strandinger. Af Pastor Jacob Stampe, NØRRE NEBEL" ved H. Torbøl, 1923-27

"RIBE's Tilstand 1735 og 1743" af Victor Hermansen, 1923-27

"Eneboeren PEDER MARTIN i Skælhøje" af S. Mikkelsen Tønning, 1923-27

"Om Oprindelsen til Stednavnene LUNDE og LUNDAGER i V. Horne Herred" af H. K. Kristensen, 1923-27

"Svenskerne i SKADS HERRED 1643-45" af L. Jespersen, 1923-27

"Folkesynd og Kirkestraf [AASTRUP og STARUP]" af L. Jespersen, 1923-27

"Den gamle Drivervej" af J. Chr. Frederiksen, 1923-27

"En lille Stump Præstehistorie [CHRISTEN HØST 1698-1758]" af Evald Tang Kristensen, 1923-27

"Prokurator CHRISTEN GIØNGE og hans Alkoholforbrug" af H. Hjorth-Nielsen, 1923-27

"THOMAS BUGGE : Et mindeskift i anledning af 150 årsdagen for hans død 15. januar 1815" af Einar Andersen, 1968

"Supplement til Slægten KAMPMANN's Stamtavle" af Axel Nørlit, 1965

"Slægts- og militærhistoriske arbejder" af STEN KRARUP, 2019

"Politimesteren fortæller" af VAGN BRO, 1965

"Optegnelser 1910-1940" af CHRISTIAN KAMPMANN, 1957

"Ikke uden fars hjælp - 14 slægtshistoriske beretninger" af STEN KRARUP, 2003

"Geschichte der Familie BRENNER" af Siegfried Otto Brenner, 1923

"Generalmajor JOHAN PETER KØBKE, 1824-1898" af V. E. Tychsen, 1898

"Et digterhjem i Vridsløselille : Om H. V. KAALUND's virke ved fængslet 1859-1881" af Egon Funch, 1979

"Erindringer af HENNING KRØYER's Liv 1821-1838 efter Forfatterens efterladte Haandskrift" 1870

"Dagligt liv i MARSTAL og på ÆRØ omkring år 1900" af Erik Kroman, 1982

"Tre generationer af slægten HOLBØLL 1717-1856" af C. Th. Holbøll, 1955

"Stamtavle over den trønderske Slægt BULL" af N. R. Bull, 1886

"Skorstensfejeren [om CARL WENDEL f. 1883]" ved D. Yde Andersen, 1953

"Skoleforhold i LYNGBY-TAARBÆK Kommune gennem Tiderne" af Vald. Fraas, 1928

"Selvbiografier fra AGRONOMER 1970 : Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ved 50-års jubilæet i 2020"

"PEDER HERSLEB I. (1689-1737) : Studier over dansk-norsk kirke- og kulturhistorie i første halvdel af det 18. århundrede" af P. G. Lindhardt, 1939

"Nogle Oplysninger om den fra Norge stammende Slægt COLD" af Jørgen Cold, [1930]

"Syge- og Begravelseskassen af 1872 : 1872 - 1. Juli - 1947" af Albert Fabritius, 1948

"Nogle bidrag til slægten BUUS's stamtavle" af Jens Gravesen, 1968

"JOHAN FREDERIK CLASSEN, Skaber af Frederiksværk og Stifter af det Classenske Fideikommis" af C. Nyrop, 1887

"Ahnetavlen med særligt Henblik paa dansk Litteratur" af Albert Fabritius, 1941

"JACOB FABRICIUS den YNGRES Optegnelser 1617-1644" ved A. Andersen, 1964

"JACOB ERSLEV. Et Mindeskrift, udgivet af hans Børn", 1904

"Historiske Antegnelser til LUDVIG HOLBERG's atten første Lystspil" af E. C. Werlauf, 1858

"Gennem Århus i træsko" af ERIK CHRISTIANSEN [f. 1897]", 1967

"Fra Thorshavn til Frederiksholms Kanal" af CARL HERMANSEN, 1948

"Fra min Silkeborg-tid" af PEDER HERSCHEND [1881-1963]

"For storslået indsats - 15 nye slægtshistoriske beretninger" af STEN KRARUP, 2005

"Fem oldeforældres aner - slægtsstudier 1991-2003" af STEN KRARUP, 2020

"Den ældre Grev BERNSTORFF's Ministerium" af P. Vedel, 1882

"Danske SAGFØRERE : Tilføjelser og rettelser" af Finn H. Blædel, 1979

"Anetavle for 9 søskende CHRISTIANSEN fra Flensborg" af Inger Marie Plum, 1959

"Udtog af en Slægtsbog" af POUL HENRIK HEEGAARD, 1908

"Stamtavle over den adelige Familie CASTENSKJOLD" af F. E. Hundrup, 1860

"Erindringer af en fattig Dreng fra Vejen Vestermark" af VALDEMAR FREDERIKSEN, 1944

"GRINDSTED SOGN" af Salomon J. Frifelt, 1951

"VORBASSE SOGN" af J. R., 1951

"JERNE SOGN" af Salomon J. Frifelt, 1951

"Vort Sogns Historie i 100 Aar [SKAST, SLAVS og VESTER HORNE HERREDER]" af Salomon J. Frifelt, 1951

"MORTEN REENBERG's Levned" ved Holger Fr. Rørdam, 1881-82

"Tre Gavebreve af Dronning Margrethe fra Aaret 1411" af Kr. Erslev, 1881-82

"BERTEL KNUDSEN AQVILONIUS" af Holger Fr. Rørdam, 1881-82

"HAMMER og LUNDBY Sognekalds Historie" af Holger Fr. Rørdam, 1881-82

"Efterretninger om de to sidste Abbeder i ØM KLOSTER" af Holger Fr. Rørdam, 1881-82

"SØREN POVLSEN JUDICHÆR GOTLÆNDER" af Holger Fr. Rørdam, 1881-82

"RISBY - en gammel by i en ny skov" af Henning Sørensen m.fl., 1996

"Mellem To Tidsaldre : Erindringer af IDA JOHNSEN, født Jessen" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist

"Livet i Klokkergaarden : Gammeldags FALSTERsk Bondeliv efter Lars Rasmussens Skildring" ved Frederik Lange Grundtvig. 1966

"J. C. H. FISCHER's politiske dagbøger 1852-56 ∗ 1872-75" ved Ib Gejl, 1966

"Fra Fredesborg til Athen : Fragment af en Kvindes Liv [CHRISTIANE LÜTH 1817-1900]" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist

"Erindringer af Pastorinde PAULINE PETERSEN , f. Clausen, fhv. kgl. Skuespillerinde" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist

"En dansk Søofficer : Kontreadmiral VICTOR HANSEN's Minder" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist

"Efterkommere af CATHRINE COPMANN og POUL SVENDSEN" af Anna Waidtlow, 1892

"Den jydske Slægt BORCH : Skjern-Borcherne II" af Johannes Borch m. fl., 1940

"Biskop PEDER JENSEN HEGELUND 1542-1614 : En biografi" af Bue Kaae, 1977

"Architekten C. F. HARSDORFF" af Fr. Weilbach, 1928

"Statsminister. General HEINRICH WILHELM von HUTH 1717-1806" af V. E. Tychsen, 1899

"Spredte barndomsminder fra Oreby og Røssjøholm" af OTTO ROSENØRN-LEHN, 1981

"Slægtsbog fra 1752-1952" af BIRTHE HJORTH, 1952

"Slægten AALL" af Haagen Krog Steffens, 1908

"Optegnelser om familien ROSING" ved E. A. Thomle, 1920

"Stamtavle over CHARLOTTE OVESDATTER's [1808-1886] descendenter" af Jens Bloch, 1980

"Tale ved Professor og Ridder JOHAN FREDERIK OEST's Jordefærd, d. 20 Januar 1815, holden i Brahetrolleborg Kirke af Børge Henrik Knap

"Familierne LODBERG og KRARUP. Biskop Christen Jensen Lodbergs Familieforhold til den Krarup'ske Slægt" af Thorv. Lodberg, 1953

"Nogle Erindringer" af BALTHASAR MÜNTER, 1915

"KØBSTADSSNEDKERNE : Signerede danske møbler, bind 2 : 1800-1900" af Anton Jepsen, 1982

"HENRIK HERTZ : Liv og Digtning med et Tillæg af efterladte Papirer" af Hans Kyrre, 1916

"HAUCH og INGEMANN : En Brevveksling" ved M. Hatting, 1933

"Et lidet Tillæg til Skolelærer RASMUS SØRENSEN's Levnetsløb" af J. A. Hansen, 1848

"Stamtavle over efterkommerne af købmand, agent JACOB BRØNNICHE og INGER MARIE MICHELSEN : Adkomstberettigede til Agent Anders Borch's og Hustru Ane Brønniche's Legat" af Albert Fabritius, 1960

"Gyldenløves Lakaj : Optegnelser fra Christian Vs Tid" af MATTHIAS SKAANLUND

"GEORG HORNEMANN 1723-1768. Et Bidrag til dansk-norsk Medicinal- og Kulturhistorie" af Gordon Norrie, 1891

"FREDERIK V. HEGEL [1817-1887] : Et Mindeskrift" af L. C. Nielsen, 1909

"AHLEFELDT'erne paa Tranekær" af Albert Fabritius, 1942

"Fra Grønland til Stillehavet : Rejser og Mennesker fra 5. Thule-Ekspedition 1921-24" af KNUD RASMUSSEN, 1925-26

"Stamtavler for CARLSEN-LANGE's Legatstiftelse" af Albert Fabritius, 1959

"TRINITATIS KIRKE's ældste regnskaber" af Albert Fabritius, 1956

"Stamtavle over Slægten QVISTGAARD fra Veirum med Biografier og Billeder, 2. reviderede og forøgede Udgave" af Erh. Qvistgaard, 1923

"Fra dansk empires bygningshistorie : Arkitekt JOHAN ANDREAS MEYER 1783-1822" af Tage Kaarsted, 1963

"FR. G. KNUDTZON [1843-1917] : Ungdomsdage" ved Julius Clausen

"Fæstebønderne i ODSHERRED : Studier over sociale og økonomiske forhold ca. 1750-1800" af Margit Mogensen, 1974

"Farmor fortæller" af DORI RASMUSSEN [1865-1949]

"Familien HALS" af W. Lassen og A. W. Rasch, 1902

"En Kjøbenhavners Meddelelser om sit Hjem og sin By 1820-50 (Kontorchef W. KORNERUP's Memoirer)" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist

"En gammel Christiania-Slægt. Optegnelser om Familien COLLETT og Christianias Fortid" af Alf Collett, 1883

"En Familie HARTMANN i Danmark og Norge 1615-1895" af G. Hartmann, 1895

"Dronning MARGRETHE IIs forslægt - også de hidtil mindre kendte slægtslinier" af Kristian Lauritsen og Anton Blaabjerg, 2000

"Den gamle Majorinde fra Færgeggarden : Optegnelser af FRANZISCA v. ROSEN" ved Julius Clausen m.fl.

"Budstikkens Udgiver, Præsten F. E. BOJSEN's Liv og Levned" ved P. Bojsen, 1883

"Brevveksling og Dagbogsoptegnelser fra 1848-50 vedrørende HOlGER F. RØRDAM" ved K. Rørdam, 1914

"Breve fra og til JOHANNE LUISE HEIBERG" ved Just Rahbek, 1955

"Anetavle for sognepræst og politiker LONE HINDØ (født 1948)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for politikeren ELSEBETH KOCK-PETERSEN (født 1949)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for jurist HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE (født 1964)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Mine Barndomserindringer" af JOHANNE LOUISE LEMMING, 1949

"ALBERT GEORG OLSEN : 16. maj 1890 - 16. oktober 1949" af Astrid Friis, 1950

"RØDDING-LØVEL-PEDERSTRUP Pastorats Skoler" af Ejnar Poulsen, 1937

"BROHOLM SOGN i TOMMERUP : Kapitler af en stationsbys saga" af Kristen Gausdal, 1998

"TUMES TORP : 58 beretninger fra og om Tommerup Sogn" af Preben Find m.fl., 2003

"SEHESTED : Udvidet særtryk af Danmarks Adels Aarbog 1954 og 1956" af Albert Fabritius, 1963

"Slægten OBEL med særlig tilknytning til Aalborg" af J. Jeppesen Jensen, 1976

"To gamle Skifter fra URUPGAARD i GRINDSTED SOGN" af S. Karl Hansen, 1923-27

"TJÆREBORG KIRKE" af H. G. A. Jørgensen, 1923-27

"Om Herredsfoged JEP THOMSEN og Noesgaard" af Aug. Fr. Schmidt, 1923-27

"Min oprindelse gennem min mor" af C. J. KJÆRSGAARD, 2017

"Min oprindelse gennem min far" af C. J. KJÆRSGAARD, 2015

"Biskop TØNNE BLOCH som Feltpræst i Aarene 1758-62" af I. T. Rohde, 1923-27

"Uddrag af "Copie-Bog for RIBE HOSPITAL", paabegyndt 1825" af Maria Rosenvinge, 1923-27

"Folkeliv i SKANDERUP SOGN" af Otto Korsgaard og August F. Schmidt, 1923-27

"Om TRÆLDIGET [ved GEJSING]" ved Aug. Fr. Schmidt, 1923-27

"Rakkerhuset i FORUM" af Karl Hansen, 1923-27

"Studier over Vejenes Udvikling i VARDESYSSEL i Oldtiden (med et Kort)" af J. T. Lundbye, 1923-27

"Fattige Tider. Strejflys over Dele af MALT HERRED i vore Bedsteforældres Tid" af J. Andersen, 1923-27

"Stednavne i SKANDERUP SOGN" af August Fr. Schmidt, 1923-27

"De gamle Gravsten paa JERNE KIRKEGAARD" af L. Spangsberg, 1919-22

"CHRISTIAN KRARUP, Sognepræst til Føvling og Holsted 1847-1876" af J. Andersen, 1919-22

"Fredning om gamle Vejspor [i ALSLEV SOGN]" af G. Stemann, 1919-22

"Fra Biskop H. A. BRORSON's Visitatser i Ribeegnen" af Thorv. Madsen, 1919-22

"I RIBE 1814" af Helga Stemann, 1919-22

"Fra RIBE og OMEGN på Christian Falster's tid [1690-1752]" af Marius Kristensen, 1919-22

"Minder fra Biskop HERTZ's Tid" af Helga Stemann, 1919-22

"Handelsmanden, Legatstifteren CHR. VAD, Sædding Vadgaard. 30. Juni 1819 - 15. Maj 1894" af Chr. Høy, 1919-22

"Vore folkevolde med særligt hensyn til TRÆLDIGET [ved GEJSING]" af Søren Alkærsig, 1919-22

"EMIL CHRISTIAN HANSEN [1842-1909]" af J. Rosenkjær, 1919-22

"Livet paa FANØ i Midten af forrige Aarhundrede" af Sine Godskesen, 1919-22

August 2020:

"Hans Majestæt KONG CHRISTIAN X og hans Slægtninge : I Anledning af Hans Majestæt Kongens Regeringsjubilæum den 15. Maj 1937" af Albert Fabritius, 1937

"Slægten med de røde Roser (OSTENFELD)" af Jens Ostenfeld, 1931

"LYNGBY HOVEDGADE : Registrant over Hovedgadens bygninger" af Finn Solgård m.fl., 1996

"Mindeord ved THORA JOHANSEN født Oldenburgs Jordefærd i Svanninge 27. og 28. Maj 1900"

"Træk af JOHAN NIELSEN's Liv [1789-1867]" ved Johannes Clausen, 1867

"Gehejmekonferensråd JONAS COLLINS efterkommere" af Albert Fabritius, 1964

"Nogle Ord talte af Biskop STEPHAN TETENS i 1844 i Kettinge [ved hans 25-års bispejubilæum]"

"Hvide riddere : Riddere af Dannebrog-ordenen 1671-1808" af Albert Fabritius, 1965

"Erindringer fra mit gamle Hjem paa Landet" af KRISTIAN NIELSEN, 1914

"En Protest m.m. i Anledning af Anton Nielsens "Seminarieliv i Fyrrerne" af Christian Boberg, 1895

"Sognepræst i Gimlinge EBBE HENSEN BRUN's Autobiographi" ved G. L. Wad, 1877-80

"PEDER CHRISTENSEN's Almanakoptegnelser 1584-95" ved Holger Fr. Rørdam, 1877-80

"En gammel Præsteslægts Historie" af HOLGER FR. RØRDAM, 1877-80

"Kirkehistoriske Samlinger" af Holger Fr. Rørdam, 1877-80

"En Efteraarsstorm [ved BLAAVANDSHUK i 1874]" af N. S. Nielsen, 1919-22

"Biskop VIKTOR KRISTIAN HJORT. Et Tidsbillede fra Trængselsaar" af Helga Stemann, 1919-22

"Udlejerengen [i JERNE SOGN]" af H. H. Sørensen, 1915-18

"Indskrifter fra gamle Bygninger i RIBE" af C. N. Termansen, 1915-18

"Mormoner fra RIBE AMT" af P. S. Vig, 1915-18

"ALSLEV og HOSTRUP Kirker" af H. P. H. Novrup, 1915-18

"Sønden for Lands Lov og Ret [om RIBE AMT]" af Hans Knudsen, 1915-18

"NIELS KALF og KALF-slægtstavlen" af Bjarne Kure, 2020

"Historiske huse i GILLELEJE FISKERLEJE" af Flemming Beyer m.fl., 1989

"HENRIC ENVOLDSEN (1705-1772) : Skovfoged i Rondenom i Terslev Sogn og hans Efterkommere" af Karen Kirstine Henriksen. 1934

"Bidrag til VEDERSØ SOGN's historie" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Om Familien OLROG's Adkomst til Beneficier i Kjøbenhavn" af J. C. L. Lengnick, 1850

"Ved Fru SOPHIE d‘ORIGNYS født Cederfeld de Simonsens Jordefærd", 1907

"Familien NYHOLM : Stamtavle over navnets bærere og spindelinjernes første led" af Albert Fabritius, 1962

"CONSTANCE LETH - Grundtvigs Ungdomskærlighed" af Thyra Jensen, 1922

"Stamtavle over efterkommerne af overretsprokurator, kaptajn SØREN HENRIK LUND og DORTHEA MUNDINE PAYNGK : Adkomstberettigede til kammerrådinde Caroline Lund, født Dons' legat" af Albert Fabritius, 1959

"Beretning om Slægten THURA og dens Oprindelse gennem 400 Aar" af F. Hjort, 1925

"Hedens Pionerer. Et Kulturbillede fra KVIE HEDE" af Mary Pedersen, 1915-18

"Præster og Herremænd [i ALSLEV]" af H. P. H. Novrup, 1915-18

"Stiftamtmand i Ribe MARIUS SABINUS WILHELM Grev SPONNECK under første slesvigske Krig" af F. W. Sponneck, 1915-18

"Provst JØRGEN CARSTENSEN's Slægt" af Max Grohshennig, 1912

"Slægten JESPERSEN fra Skanderborg" af Max Grohshennig, 1919

"GIERTRUD BIRGITTE BODEHOFF's mysterium og gravrøverierne på Assistens Kirkegård" af Albert Fabritius, 1955

"S. SEIDELIN : 1843 10. Oktober 1943 : Træk af et dansk Handelshus' Historie gennem hundrede Aar" af Jesper Ewald m.fl., 1943

"KRAK større gårde og skove" 1966

"Familien RASMUSSEN fra Lemming" af A. Kann Rasmussen, 1984

"Mindeblade om KARL POVLSEN : Præst for Ryslinge Valgmenighed 1883-1918"

"Slægterne HARTMANN i Danmark og Norge : Ca. 1570-1945" af Albert Fabritius, 1945

"Slægten BROCKENHUUS" af Albert Fabritius, 1958

"KJÆDE-Ordenen : De tre Vise af Østerland : Medlemsprotokoller 1774-1874" af Albert Fabritius, 1949

"En Bryllupsvise fra 1699 [af JACOB HARREBY, Allerup]" ved C. Klitgaard, 1915-18

"Høleer fra KVIE" af H. P. H. Novrup, 1915-18

"Bygmesteren PEDER HOLDENSEN [1812-1886]" af J. Richter, 1915-18

"FABRITIUS sølv og guld : Mestre og svende : Recepter og arbejder" af Albert Fabritius, 1958

"RIBE i April 1848. Toget til Tønder" af J. D. Stemann, 1915-18

"Et Brudstykke af FANØ's Historie i den første Tredjedel af det 19. Aarhundrede særlig angaaende Søfart" af Holger Poulsen, 1911-14

"Det 17. lithauiske Uhlanregiments Indkvartering i Ribe 1814" af J. D. Stemann, 1911-14

"Tre søskende von HAFFNER's konsanguinitetstavle" af Albert Fabritius, 1958

"Stamtavler over Familierne HAUBERG og ARBOE" af Jul. Bidstrup, 1911

"Omkring det HEIBERGske Hus [PETER ANDREAS HEIBERG 1748-1841]" af Julius Clausen, 1934

"Fra Stavnsbaand til vore Dage : Skildringer af Nordsjællands Kulturhistorie : Første Bind : Fra Landbrugets Verden" af Anders Uhrskov, 1938

"Slægtsbog for slægten Hvidegaard fra Vendsyssel med tilhørende gårde i Hvidegaard på Hjørring Mark. Med særlig vægt på forfædre og efterkommere af Laurits Hvidegaard, Hjørring (1877-1958) og hustru Signe Christensen, Brønderslev (1879-1945)" af Torben Hvidegaard, 1996

"Slægtsbog 16 led af ANDERS SØRENSEN VEDEL (1542-1616) og METTE HANSDATTER LAUGESEN (1561-1633)"af Ernst Peter Vedel

"Slægterne SCHARLING-LUND 1581-1893 - Professor, Dr. theol. Carl Emil Scharling's og Hustru Anna Petrea Abild Lund's Slægtstavler" af William Scharling, 1894

"Slægten ROSKY (RAASCHOU)" af Anton Kjølby, 1930

"Slægten fra MAGLEMØLLE ved Næstved gennem 300 Aar, hvis Medlemmer fører og har ført Navnene Andresen, Giøe, Møller, Müller, Müllertz, Herløv-Müller, Kragh-Müller, Roed-Müller og Prosin" af Th. Hauch-Fausbøll, 1907

"Prokanstler ERIK PONTOPPIDAN's Levnetsbeskrivelse og hans Dagbog fra en Reise i Norge i Aaret 1749, forfattede af ham selv", 1874

"PHILIP CHRISTOPH BEHRINGER" af Mikkel Eide Eriksen, 2020

"Slægten SCHWENSEN fra Aabenraa" af Albert Fabritius, 1934

"De kongelige danske ridderordener og medailler" af Albert Fabritius m.fl., 1970

"Nogle Erindringer" ad MARCUS RUBIN, 1914

"Min ukuelige mor [MATHILDE OLSEN]" af Hedvig Schultz, 1979

"Livets Traade : En Erindringsbog" af MARGRETHE SCHNOHR, 1961

"GODHAVN 1893-1993 : Træk af en opdragelsesanstalts historie" af Eskil Borup, 1993

"GILLELEJE 1488-1988 : En jubilæumsbog udgivet i anledning af Gillelejes 500 års jubilæum" af Sys Sigurd m.fl., 1988

"Slægten HAARLØV : Slægtstavle" af R. Haarløv, 1948

"Fugle-Hans fra Helsinge [HANS ANDERSEN 1888-1962]" ved Hans Christensen, 1980

"FREDERIKSBORG AMTS SPARE- OG LAANEKASSSE 1842-1942 : Udgivet i Anledning af dens 100 Aars Jubilæum 18. Januar 1942" af Otto Andrup m.fl., 1942

"Familien PHILIPSEN i Pilestræde : Forfædre og Efterkommere" af Josef Fischer og Th. Hauch-Fausbøll, 1920

"Erindringer fra en ingeniør i skibsbygningens og industriens tjeneste" af H. P. CHRISTENSEN, 1972

"Efterretninger om Familien HUITFELDT" af H. J. Huitfeldt-Kaas, 1908

"Baadebyggerfamilien i FUGLELY [i Skovshoved] : Breve til Jens Peter Christian Hansen fra Familien 1898-1906" ved Morten Barfoed, 2020

"Anetavle for præstekone LISE MUNK (1909-1998)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for amtspolitiker KRISTIAN EBBENSGAARD (født 1943) af Svend Aage Nielsen, 2020

"Mindeskrift over RASMUS NIELSEN [1809-1884] : Udgivet paa Hundredaarsdagen efter hans Fødsel" af V. Klein og P. A. Rosenberg, 1909

"Anetavle for ambassadør og jurist NIELS ERSBØLL (født 1926)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Nogle oplysninger om vore aner og anetavlen" af T. NYEGAARD, 1970

"Stormfloden paa RIBE AMTS VESTKYST i December 1909 og November 1911" af G. Stemann, 1911-14

"En Indberetning om MALT HERRED fra Slutningen af det 17. Aarhundrede" af Hans Knudsen, 1911-14

"Spredte Træk fra VARDE-Egnen i Krigsaarene 1848-49-50" af H. P. H. Nourup, 1911-14