Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Juli 2019:

"Slægten JØRGENSEN fra "Kohavegård" i Rudkøbing" af Carlin og Svend Klæsøe, 1986

"LEMFORT'ske Familiegaader" af Eiler Nystrøm, 1908

"Breve fra ADOLPH VILHELM SCHACK STAFFELDT til Greve Sigismund Ludvig Schulin" ved Louis Bobé, 1908

"Levnetsoptegnelser af Raadmand i Kjøbenhavn, Kancelliraad JENS HANSEN (1717-1789)" af C. E. van Deurs, 1908

"Var Generalmajor, Friherre ALF NICOLAI von ALFSON dansk eller norsk? af E. A. Thomle, 1908

"Breve fra HANS EGEDE SCHACK tilligemed et Brev om ham fra C. St. A. Bille" af Nicolaj Bøgh, 1908

"Stamtavle over de til Brødrene PETERSEN's Jomfrukloster adkomstberettigede Familier" af Frantz Frederik Møller, 1884

"Rejsen til Smyrna : CHRISTEN KOLD's Dagbog 1842-1847" ved Hanne Engberg, 1979

"Bidrag til KOLD's Levnedstegning" af Kr. R. Stenbæk, 1892

"KRISTEN MIKKELSEN KOLD. En Levnetstegning" af Fernando Linderberg, 1882

"Uddrag af ST. NICOLAJ KIRKE's Begravelsesprotokol. Et Bidrag til den Kjøbenhavnske Genealogi i det 17de Aarhundrede" af O. Nielsen, 1880

"Af KOLD's Dagbog paa Smyrnarejsen" ved Harald Holm, 1882

"Stamtavle over en Familie Friderichsen" af Mathias M. Frederiksen, 1881

"Tilføjelser og Rettelser vedrørende Slægterne ROMER, LERCHE og FOGH" af H. F. Grandjean, 1907

"VALDEMAR DAA og hans Døtre" af C. Klitgaard, 1907

"Kontreadmiral CHRISTIAN LERCHE's Selvbiografi" ved Louis Bobé, 1907

"Fremmede Adelsslægter i Danmark. RÖDER" af C. E. A. Schøller, 1907

"Den østrigske Generalmajor ALF NICOLAI ALFSEN" af H. J. Barstad, 1907

"Slægten NYROP. Nogle biografiske Meddelelser" af C. Nyrop, 1881

"Erindringer af og om JENS ADOLF JERICHAU" af Nicolaj Bøgh, 1884

"Aabent Brev til mine Venner i den danske Folkekirke" af M. C. JENSEN, 1895

"Stamtavle over Familien MELBYE" af Carl Chr. Melbye, 1882

"Stamtavle over den lollandske Familie ROSTRUP" af Imm. Barfod, 1883

"Fra det gamle MIDDELFART" af Chr. Behrendt, 1938-41

"Stamtavle over Familierne WARDINGHAUSEN og LOLLESGAARD" af Harald Kier, [1912]

"Historien om JES JESSEN og Brandt'erne paa Langeland" af Frederik Graae, 1928

"En redegørelse for min udvikling og mit forfatterskab" af A. D. JØRGENSEN, 1901

"A. D. JØRGENSEN og 1864" af Troels G. Jørgensen, 1964

"Et Mindeord over Pastor J. JOHANSEN" af J. Jessen, 1902

"Dansk Nødværge mod den tyske Stormflod [om GUSTAV JOHANNSEN]" af J. Johansen, 1902

"Fremmede Adelsslægter i Danmark. v. JOHNN" af C. E. A. Schøller, 1907

"Slægten LØNBORG" af E. Marquard, 1907

"Uddrag af Fru JYTTE GYLDENSTIERNE's Slægtebog" af A. Thiset, 1907

"Mogens Bille - MOGENS LAURIDSSØN LØVENBALK" af William Christensen, 1906

"Historikeren VEDEL SIMONSEN til Elvedgaard" af Christine Reimer, 1919

"Sproggranskeren RASMUS KR. RASK og hans nærmeste Slægt" af Christine Reimer, 1919

"Gamle Minder fra HAARSLEV SKOLE" af Christine Reimer, 1919

"HAARSLEV PRÆSTEGAARD og Præstefamilien Balslev" af Christine Reimer, 1919

"TOSTRUP gamle Smedje" af N. M. Elling, 1931

"LANDMÅLERGÅRDEN : Vestfyns Hjemstavnsgård" af Olaf Andersen, 1931

"NORDFYNSK Bondeliv i Mands Minde" af Christine Reimer, 1910-19

"CHRISTIAN RICHARDT og Fyn" af J. Kj. Carlsen, 1931

"Præsterne AABYE paa Lyø" af R. Askholm, 1931

"Slægten : En gren af den gamle fynske BLÆSBJERGslægt" af O. C. Jørgensen, 1970

"Den LØVENSKIOLD'ske Slægtebog" af Carl Ludvig Løvenskiold, 1882

"Slægten STADEL på Morsø" af Ellen-Maria Møller, 1934

"Slægten PERMIN i Danmark" af Axel Permin, 1925

"PRÆSTØmaterialer : Notater fra en økonomisk-historisk undersøgelse af PRÆSTØ 1695-1801" af Poul Sten, 1992

"MORTEN WORMSKIOLD : En biografisk Skizze med Portræt" af Eug. Warming, 1890

"Levnetsoptegnelser af IVER VIND til Nørholm" af A. Petersen, 1868-69

"Bidrag til THISTED KØBSTAD's historie 1524-1974" af Torsten Balle m.fl., 1974

"Genealogisk historie over familjen GÖTZE : Den norske og danske linje" af Otto Goetzke, 1934

"Erindringer om familien GULSTAD" af Knud Gulstad

"En by og dens brugs : BILLUND BRUGSFORENING 1894-1994" af Peter Jensen, 1994

"CHRISTEN NIELSEN [ca. 1756-1819]" af Mikkel Eide Eriksen, 2019

"BEDSTE FIE og STORE LAVES" af Mikkel Eide Eriksen, 2019

"Stamtavle over Efterkommere af GEORG FREDERIK ULRICH og ANNA MAGDALENA HERBST" af R. Carstensen, 1897

"Slægten INGERSLEV : Oversigtstavle over Sognepræst Hans Hansen Ingerslevs Efterkommere med Navnet Ingerslev omkring den 31. December 1944" af T. G. H. Ingerslev, 1945

"Samliv med KOLD og Gjengivelser efter hans Taler" af Morten Eskesen, 1884

"16 Stormænd i dansk Erhverv" af Tage Heft, 1939

"Handelsgartner HANS JENSEN af Ebberup : Et Mindeskrift" af Jørgen Banke, 1916

Juni 2019:

"Familien JANTZEN fra Drenderupgård" af Alfred Larsen, 1960

"Professor JACOB HORNEMANN BREDSDORFF og Hustru PETRINE JACOBINE, født MØLLER. En levnedsskildring af en Datterdatter, Frk. P. M. Lange, 1906

"Nogle Efterretninger om Danske i Amerika. ANDREAS SCHOUT" af P. S. Vig, 1906

"Hvorfra stammer Slægten Hornemann" af G. L. Grove, 1906

"Fremmede Adelsslægter i Danmark. POGRELL" af C. E. A. Schøller, 1906

"Danske og norske Studerende ved Universitetet i Harderwijk" af H. R. Hiort-Lorenzen, 1906

"De BRUUNERS's Stamtavle og Slægtregister. Efter Konferensraad I. C. Ryge's Haandskrift" ved H. P. G. K. Bruun, 1906

"En Autobiografi af Etatsraad FRÉDÉRIC de CONINCK" ved Paul Hennings, 1906

"Indskrifter i DALUM KIRKE" af Holger Hansen, 1906

"Bidrag til Oplysning om en formentlig Slægtskabsforbindelse mellem den freiburgske Kirurg STEPHAN von SÜTPHEN og den danske Adelsslægt ZÜTPHEN" af Gerhard L. Grove, 1906

"Biografier af Præsten KNUD POVLSEN COLDING, hans Svigersøn Præsten OTTE JENSEN HOLBECH og Datterdatter KATRINE HOLBECH" af S. Nygaard, 1906

"Rig og fattig i Ribe: Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660" af Ole Degn, 1981

"Levnedsbeskrivelser af de ved Kjøbenhavns Universitets Firehundredaarsfest promoverede Doktorer og Licentiater meddelte af dem selv", 1879

"Brevvexling mellem Ægteparret Pram og OLUF CHRISTIAN OLUFSEN under dennes Udenlandsrejse 1795-96" ved H. Ehrencron-Müller, 1905-06

"Biografiske Optegnelser af Toldinspektør i Kjøbenhavn, Etatsraad HANS MUUS" ved H. R. Hiort-Lorenzen, 1905

"Om Admiral MICHEL de RUIJTER's Optagelse i den danske Adel og hans Forhold til Kongerne Frederik III og Christian V" af Gerhard L. Grove, 1905

"H. P. FREDERIKSEN. Nogle Træk af et bevæget Liv" af C. Nyrop, 1905

"CHRISTEN HOLCK's Stambog" ved A. Thiset, 1905

"Nogle Optegnelser af Kontreadmiral JOHAN GERHARD ARFF med supplerende Meddelelser om hans Levned" af E. Marquard, 1904

"VOGN VOGNSØN til Stenshede" af K. C. Rockstroh, 1904

"Familieoptegnelser af LAVE URNE til Bontofte og Fru Johanne Kaas samt Fru Margrethe Mühlheim Henrik Ungers" af Louis Bobé, 1904

"Breve fra JOHAN SEVERIN HOLTEN til hans Hustru, omhandlende hans Rejse med Arveprinsen i 1804" af J. J. Holten, 1904

"Et Brev fra Forfatteren BUDDE med Bidrag til hans Levnetsbeskrivelse" af J. L. Lybecker, 1903

"Fremmede Adelsslægter i Danmark. v. KOPPELOW" af C. E. A. Schøller, 1903

"Beskrivelse over det smukke og fornøyelige Stamhuus og Herresæde LUNDSGAARD ved Kierteminde i Fyen, underliggende Eyendomme og Herligheder, og Efterretning om alle Gaardens og Godsets Eyere indtil denne Tid, efter Muelighed samlet og udført af Ludvig Boesen", 1769

"Stamtavle over Slægten USSING" af Tage Algreen-Ussing, 1885

"Stamtavle over Slægten MEYER" af H. B. Krenchel, 1892

"Autobiografiske Optegnelser af Etatsraad LAURITZ FOSS" ved Vilh. Foss, 1903

"Bidrag til JOHANNES EWALD's Livshistorie" af Louis Bobé, 1903-05

"Af MARTIN HÜBNERS's breve i den Ledreborgske håndskriftsamling" af Frederik Bajer, 1903

"Slægten HINCHELDEY og Understøttelsesanstalten for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse" af N. C. Th. Jessen, 1903

"Fremmede Adelsslægter i Danmark. de TRAPPAUD" af C. E. A. Schøller, 1903

"En Selvbiografi af Kontra Admiral ANDREAS SCHIFTER" ved H. Grandjean, 1903

"NIELS SKAKSEN LYSTRUP" af A. Thiset, 1902

"Familien von LERSNER i Danmark" af Louis Bobé, 1902

"CHRISTIAN WERNICKE" af Louis Bobé, 1902

"Uddrag af TRINITATIS KIRKE's Begravelsesprotokol" af Chr. Villads Christensen, 1902

"Stamtavle over Familien FRIIS fra Ringkøbing Amt" af H. Friis-Petersen, 1946

"Slægtebog over en Familie JUNGE" af Poul Bredo Grandjean, 1913

"Nogle ROSENØRN'ske Slægtsbogsoptegnelser" af P. B. Grandjean, 1910

"Købmænd i 100 Aar : Elias B. Muus og Sukkergaarden i ODENSE" af Tage Heft, 1942

"TYRSTRUP KIRKE"

"STEPPING KIRKE"

"HJERNDRUP KIRKE

"FRØRUP KIRKE"

"FJELSTRUP KIRKE"

"BJERNING KIRKE"

"ALLER KIRKE"

"TOFTLUND KIRKE"

"TIRSLUND KIRKE"

"BRANDERUP KIRKE"

"BEVTOFT KIRKE"

"AGERSKOV KIRKE"

"ÅSTRUP KIRKE"

"ØSBY KIRKE"

"VONSBÆK KIRKE"

"VILSTRUP KIRKE"

"STARUP KIRKE"

"MOLTRUP KIRKE"

"HOPTRUP KIRKE"

"HALK KIRKE"

"HADERSLEV DOMKIRKE"

"GRARUP KIRKE"

"GAMMEL HADERSLEV KIRKE"

"VOJENS KIRKE"

"VEDSTED KIRKE"

"SOMMERSTED KIRKE"

"SKRYDSTRUP KIRKE"

"OKSENVAD KIRKE"

"NUSTRUP KIRKE"

"MAGSTRUP KIRKE"

"JELS KIRKE"

"JEGERUP KIRKE"

"HAMMELEV KIRKE"

"ØSTER-LINDET KIRKE"

"SKRAVE KIRKE"

"SKODBORG KIRKE"

"RØDDING KIRKE"

"LINTRUP KIRKE"

"HYGUM KIRKE"

"HJERTING KIRKE"

"GRAM KIRKE"

"FOLE KIRKE"

"ULLERUP KIRKE"

"SOTTRUP KIRKE"

"NYBØL KIRKE"

"DYBBØL KIRKE"

"BROAGER KIRKE"

"ULKEBØL KIRKE"

"TANDSLET KIRKE"

"S. MARIE KIRKE"

"NOTMARK KIRKE"

"LYSABILD KIRKE"

"KETTING KIRKE"

"KEGNÆS KIRKE"

"HØRUP KIRKE"

"AUGUSTENBORG SLOTSKIRKE"

"ASSERBALLE KIRKE"

"SVENSTRUP KIRKE"

"OKSBØL KIRKE"

"NORDBORG KIRKE"

"HAGENBJÆRG KIRKE"

"EGEN KIRKE"

"ØSTER LØGUM KIRKE"

"HELLEVAD KIRKE"

"EGVAD KIRKE"

"BEDSTED KIRKE"

"S. NICOLAI KIRKE"

"RISE KIRKE"

"LØJT KIRKE"

"HJORDKÆR KIRKE"

"BOLDERUP KIRKE"

"VARNÆS KIRKE"

"UGE KIRKE"

"RINKENÆS KIRKE"

"KVÆRS KIRKE"

"KLIPLEV KIRKE"

"HOLBØL KIRKE"

"GRÅSTEN SLOTSKIRKE"

"FELSTED KIRKE"

"ENSTED KIRKE"

"BOV KIRKE"

"ASBØL KIRKE"

"VISBY KIRKE"

"UBJÆRG KIRKE"

"RØMØ KIRKE"

"RANDERUP KIRKE"

"MØGELTØNDER KIRKE"

"MJOLDEN KIRKE"

"LØGUM KLOSTERKIRKE"

"KRISTKIRKEN"

"HØJER KIRKE"

"HJERPSTED KIRKE"

"EMMERLEV KIRKE"

"DØSTRUP KIRKE"

"DALER KIRKE"

"BREDE KIRKE"

"BALLUM KIRKE"

"ABILD KIRKE"

"Stamtavle over Familien CONRADSEN. Efterkommere af Hans Friederich Conrad Rasmussen, Vester Aaby ved Svendborg, f. 16/8 1754, d. 20/12 1810" af Kristian Glud Konradsen. 1956

"Verdensborgeren på Fyn : JOHAN BÜLOW og Sanderumgårds have" af Lars Bisgaard, 2005

"Gør din pligt min dreng og lidt til : EDVARD ALBERT WEIGEL's opvækst i Odense omkring år 1900 - en selvbiografi" af Marianne Weigel, 2006

"NIELS PEDER MADSEN's [1834-1890] jordefærd" af Claus Schou, 2006

"ANDERS og MARIE JØRGENSEN : Af Børnesagens, Folkehøjskolens og Husmandsbevægelsens Historie" af Tormod Jørgensen, 1938

"LUDVIG HELVEG. Af hans Liv og hans Tid. Et Mindeskrift" af Ludvig Schrøder, 1884

"Præstens Residence : En Ejendom [ALGADE 19] fra det gamle MIDDELFART" af Chr. Behrendt, 1929

"Slægten JERVELUND" af Eva Lund. 1961

"HALD LEN's regnskab 1541-46" af Ole Færch, 2016

"HALD's Registrant fra Niels Bugge til nutiden" af Ole Færch, 2018

"Halds Diplomatarium 1326-1664" af Ole Færch, 2018

"HALD SLOT 1528-1670" af Ole Færch, 2018

"Psalmedigteren Biskop THOMAS KINGO's Levnet" af E. Carstensen, 1881

"Købmand W. E. B. JENSEN's og Hustru's Efterkommere : Med et Tillæg om deres Forfædre og disses øvrige Efterslægt" af Arild Falk-Jensen, 1940

"Herredsfogeden på NORDFYN i senmiddelalderen" af Mikkel Leth Jespersen, 2006

"TAGE EINAR SCHACK : Sognepræst i Marslev-Birkende 1897-1927" af Erling Hansen, 2006

"Breve fra P. V. JACOBSEN : Udgivne i Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel" af Julius Clausen, 1899

"EVALD TANG KRISTENSEN's Indsamling af fynske Folkeminder" af August F. Schmidt, 1930

"HANS CHRISTIAN LUND : Udgaaet fra Lumby ved Odense" af Christine Reimer, 1930

"JENS JUEL" af Herman Madsen, 1930

"H. C. ANDERSEN og hans fynske Hjemstavn" af K. L. Kristensen, 1930

"En mærkelig Præst [MATTHIAS JACOB KANNEVORFF, Søndersø]" af N. M. Elling, 1930

"Uddrag af Genealogier over Familier af Navnet GIESE samlet hovedsagelig i Aaret 1921" af H. Friis-Petersen, 1921

"De kgl. Amtmænd i Hertugdømmet Slesvig 1660-1864" af Fritz Jürgensen West, 1921

"Stamtavle over Familien FRIIS fra Aarhus" af H. Friis-Petersen, 1946

"H. R. Hiort-Lorenzen : Slægten LORENZEN fra Rinkenæs" af J. F. Gotschalk og Albert Fabritius, 1942

"Fire fynske Bøndersønner : Literaturhistoriske Levnedsskildringer af Rasmus Nyerup - Rasmus Rask - N. M. Petersen - Rasmus Nielsen" af F. Rønning, 1898

"En lokalpolitikers oplevelser : Tidligere amtsborgmester KAREN NØHR's erindringer", 2007

"Retssagen mod "Poul Tysker" [POUL MICHAEL HANSEN]" af Andreas Skov, 2008

"Den langfingrede bydreng [HANS PETER CHRISTIAN MADSEN]" af Claus Schou, 2008

"Skudsmaalsbog for ANDERS MADSEN af Fousing i Hveisel Sogn, Nørvang Herred, Veile Amt"

"Stamtavle over Familien KRARUP" af N. P. Krarup, 1895

"Bidrag til Oplysning om THOMAS JØRGENSEN's Slægt" af Oluf Duurloo, 1890

"Den danske Lægestand 1901-1907" af John Johnsson og Karl Dehlholm, 1907

"Jordebog for ODENSE KJØBSTAD : Indrettet Anno 1884-87", 1888

"Meddelelser om Slægten JESSEN" af N. C. Th. Jessen, 1885

"En fynsk stiftamtmand fortæller erindringer (JAKOB HØIRUP, stiftamtmand 1948-75)" ved Hans Henrik Jacobsen, 1992

"Dødsfald i Danmark 1881-1923" af Poul Steen og Arne Julin, 2004

"Jordebog for VIBORG KJØBSTAD", 1878

"Kongeriget Danmarks praktiserende Sagførere" af Volmer Lind, 1929

"MØJBÆKGÅRDENE" af Jens Møller Riis, 2018

"Huse og gårde samt folk i ESKØR" af Jens Møller Riis og Margit Simonsen Riis, 2019

"Huse og gårde med udgangspunkt i GUMMERUP" af Margit Simonsen Riis og Jens Møller Riis, 2019

"Hotelværter og Restauratører" af Th. Adamsen, 1937

"Gårde og Huse i GRØNNING SOGN" af Jens Møller Riis, 2016

"FREDERIK MÜNTER : Et Mindeskrift" af Alexander Rasmussen m.fl., 1925-49

"Med venlig hilsen fra tredivernes Middelfart" af ÅGE PETERSEN, 1973

"MIDDELFART HAVN gennem 100 Aar :1837-1937" af Chr. Behrendt, 1937

"Nogle smaa Bidrag til HUNDSTRUP (KROGSBØLLE) SOGNS Degnehistorie" af Evald Tang Kristensen, 1928

"Stamtavle over Familien PETRI" af H. Chr. Johnstrup, 1893

Maj 2019:

"Erindringer fra et langt Liv" af MADS JENSEN-AALE, 1941

"Kræmmerlaug og købmandslaug i ODENSE indtil 1862" af Hans Henrik Jacobsen, 1987

"Tog ud til Næsbye til Louise : Grevinde DANNER i Næsby 1846-47" af Hans Henrik Jacobsen, 1986

"Ansættelse af sten på BOGENSE købstads indvånere : Skatteligning i Bogense 1822-1866" af Hans Henrik Jacobsen, 1984

"SVEND FREDERIKSEN (1895-1982)" af Hans Henrik Jacobsen, 1982

"Folketingsvalget i Bogense [1872] - og hvad derpå fulgte" af Hans Henrik Jacobsen, 1981

"KARL TIMMERMANN (1837-1921) : Et bidrag til nordfynsk friskoleliv og folkemindeindsamling" af Hans Henrik Jacobsen, 1973

"Generalmajor C. F. v. HOLTENS Erindringer" ved William Bloch, 1899

"Træk af Carl Brosbølls - CARIT ETLARS - og hans Hustrus Hansine Thorbjørnsens Liv og Hjem" af Anna Brosbøll, 1909

"En fynsk jægers [ANDERS NIELSEN fra Gamborg] dagbog med tegninger og digte fra treårskrigen" af Hans Henrik Jacobsen, 1971

"H. C. ANDERSEN og Odense Katedralskole" af H. H. Jacobsen, 1968

"STIGE - den første fynske gartnerby : Et bidrag til fynsk gartnerihistorie" af Hans Henrik Jacobsen, 1988

"Familie-Optegnelser af Gehejmeraad T. B. v. JESSEN og hans Slægt" af Fr. Jürgensen West, 1902

"Breve fra CHRISTIAN MOLBECH til hans Søn, Chr. K. F. Molbech, i Aarene 1846-47" ved O. C. Molbech, 1902

"Optegnelser af Regeringsraad C. L. SMIDT" af G. L. Grove, 1902

"Fremmede Adelsslægter i Danmark. v. Passow" af C. E. A. Schøller, 1902

"Uddrag af Breve fra A. de SAINT-AUBAIN" ved Nicolaj Bøgh, 1902

"Generalkrigskommissær ANDREAS GABRIEL TOXWERDT's Selvbiografi" ved H. W. Harbou, 1902

"Dagbogsoptegnelser af C. MOLBECH fra Aaret 1819" ved O. C. Molbech, 1901

"En Ansøgning fra Stamfaderen til Slægten TSCHERNING i Danmark" af G. L. Grove, 1901

"FRANTZ HENRICH MÜLLER. Den kgl. danske Porcelænsfabriks Stifter" af C. Nyrop, 1901

"Kammerherre, Amtmand SAMUEL LEOPOLD von SCHMETTAU's Selvbiografi" ved Louis Bobé, 1901

"Breve fra C. H. PRAM til H. W. v. Warnstedt og Skuespildirektionen 1778-1791" af H. Ehrencrone-Müller, 1901

"En Oplysning om IVAR HUITFELDT" af G. L. Grove, 1900

"CARL ANDREAS ANCKER" af Emil Madsen, 1900

"Apoteker, Assessor pharm. JACOB MØLLER og hans Slægt" af H. J. Møller, 1889

"Jordebog for NYBORG KØBSTAD" af Otto Staggemeier, 1891-93

"KOPPEL i Nyborg : 3 generationer, 149 år" af Carsten Jacobsen, 1986

"Slægtebog for ULLA og CHRISTINE HOUMØLLER" af Sven Houmøller, 1956

"Ahnetavle for fire Søskende HENNINGS" af Paul Hennings, 1917

"Stamtavle over Familien HOLM" af H. Grandjean, 1888

"Personalhistoriske oplysninger om : Borgmestre, rådmænd, byfogeder og byskrivere i Flensborg 1550-1848" af Aage Bonde og Johan Hvidtfeldt, 1961

"Mindeskrift over Etatsraad N. HOFMAN (BANG)" af F. Liebmann, 1855

"Borgere i byens råd : Medlemmer af ÅRHUS BY's borgerrepræsentation og byråd 1838-1968" af Ole Degn og Vagn Dybdahl, 1968

"Christian 4.s kansler : CHRISTEN FRIIS til Kragerup (1581-1639) som menneske og politiker" af Ole Degn, 1988

"Slægten STORM fra Håstrup samt nogle supplerende oplysninger om POUL JACOBSEN "KINAFARER"s slægt" af Palle Gravesen, 1966

"ILLUMstudier : Om beboerne på øen ILLUM og deres efterslægt" af Palle Gravesen, 1972

"Forretning og Forlovelse : Av JOHAN ABRAHAM TRUSCHEWSKY's Papirer" af Hans H. Fussing, 1934

"Slægten WASSARD's Oprindelse" af Th. Hauch-Fausbøll, 1927

"Stamtavle over den HEMPELSKE Familie i Danmark", 1833

"Et Par Breve med Oplevelser og Livsbetragtning (ca. 1857-67)" ved K. A. HEIBERG, 1954

"RIBE BY's Historie og Beskrivelse" af J. Kinch, 1869-1884

"Ved Cancelliraad SØREN HEMPEL's Kiste den 19 Januar 1844 i St. Knuds Kirke" af H. P. Svitzer, 1844

"PEDER HEGELUND's almanakoptegnelser 1565-1613" ved Bue Kaae, 1976

"En slægt FAABORG (Højen-slægten)" af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen, 1968

"Nekrolog, ADAM LEWENHAUPT" af Poul Bredo Grandjean, 1945

"Mindeord over Cancelliraad ALEXANDER HEIDE ved hans Jordefærd den 9de Januar 1866"

"Nogle Oplysninger om Magister FRIDERICH PLUM, Sognepræst til Gjentofte og Lyngbye 1643-1728 og Hustru Sophia Olsdatter 1662-1689" af F. C. Bretteville-Plum, 1932

"En BRYGGERFAMILIE på Nørregade" af Gregers Hansen, 1974

"Dr: LAURIDS JACOBSEN HINDSHOLM, fordum Biscop udi Fyhns Stift. Hans holden Dag-Bog, imedens han var Hoff-Prædikant hos Kong Christian den Fierde og Kong Friderich den Tredie. Nu i Trykken udgiven, efter den af ham selv skrevne" af Frid. Wilh. Wivet, 1779

"Taler ved LOUISE FREDERIKKE HEMPEL's Jordefærd", [1840]

"SVENDBORG AMTS VEJVISER med Byer og Landsogne 1905-1907"

"Præsten C. F. E. HOFF's Forældre og Søskende samt et Forsøg paa en Opstilling af hans Efterkommere" af Alfred Hoff, 1938

"Livet i RIBE 1560-1700 i samtidiges optegnelser" af Ole Degn, 1971

"Mindeblade fra Fru TH. C. ELISABETH HELVEG født Luun's Død og Jordefærd : Den 17 og 23 Mai 1873"

"Vejviser for AALBORG AMT samt BØRGLUM, DRONNINGLUND, HVETBO og ØSTER HAN-HERREDER med Byer og Landsogne 1908-10"

"LAASBY SOGN gennem Tiderne" af Alfred Kaae, 1948

"Etatsraad NIELS ANDERSEN" af J. C. Jacobsen Øsløs, 1934

"Mine slægtshistorier" af ARNE BJØRN JØRGENSEN, 2019

"† ELISA HEGEL. 18de April 1868" af B. J. Fog, 1868

"Statistiske Oplysninger angaaende den polytekniske Læreanstalts Kandidater samt Fortegnelse over dens Direktører og Lærere 1829-1902" af J. J. Voigt, 1903

"SØNDERBORG Skipperlaug 1571-1971" af Niels Knudsen, 1970

"Ved Universitetsboghandler, Etatsraad FREDERIK VILHELM HEGEL's Jordefærd" af Jakob Paulli, 1888

"VOER og NIM samt NØRVANG herreder : Uddrag af samtlige bevarede 2.959 skifter i herredernes godser og hospitaler 1716-1850" af Erik Brejl, 1997

"SKANDERBORG RYTTERDISTRIKT : Uddrag af samtlige bevarede 3.002 skifter 1680-1765" af Erik Brejl, 1995

"FREDERIKSSUND's og Købstaden SLANGERUP's Historie : Første Del - Tiden til 1809" af Arne Sundbo, 1931

"Et lille stykke Kulturhistorie : PEDER KROGH's erindringer 1827-54" ved Tyge Krogh

"Slægten WÜRTZEN gennem 200 år - 1700-1900" af Viggo Chr. Würtzen

"MARGRETHE af ØLESHOUE" af N. P. Nielsen, 1910

"BRYLLE SOGN's befolkning" af Steen Rasmussen, 2019

"Trøst i Breve fra 1700- og 1800-Tallet : Af Familiepapirer" ved K. A. HEIBERG, 1942

"Menneskeskildring : Breve og Familiehistorie" ved K. A. HEIBERG, 1942

"Fra forrige Aarhundrede : Kulturelle og litterære Hændelser : Af Familiepapirer" ved K. A. HEIBERG, 1941

"Fra Nær og Fjærn : Tidsbilleder i Breve 1841-1872" ved K. A. HEIBERG, 1941

"Smaa Tidsbilleder i Breve 1792-1864" ved K. A. HEIBERG, 1940