Juni 2023:

"HILLERØD's nyere historie 1980-2022 : fra hul i jorden til regionshovedstad" af Lennart Weber, 2022

"Opkomsten af en by : bønder og borgere i GRINDSTED-GRENE SOGN 1840-1920" af Ole Søbye, 2022

"TØRSLEV : en landsby i HORNS HERRED" af Svend Erik Nielsen, 2022

"TORNEMARK : bondeby, handels- og håndværkerby, soveby" af Bertel Hansen, 2022

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER. Syvende Række, Fjerde Bind. 1960-62" af Niels Knud Andersen og Knud Banning

"Biskop P. E. Linds Kirkevisitatser i THY 1878-85" ved F. Elle Jensen, 1957-59

"ANDERS LAVRSEN og LUNDBY-kredsen" af Carl Trock, 1957-59

"JENS BIRCHEROD's »Synopsis«. Et Bidrag til den teologiske Litterærhistorie og den højere Undervisnings Historie" af Bjørn Kornerup, 1957-59

"Kongelig Ordenshistoriograf, Overarkivar, Dr. theol. BJØRN KORNERUP in memoriam" af Knud Banning, 1957-59

"Tre ripensiske Levnedsløb [HANS THOMSEN VEDEL, JENS SØRENSEN BJØRN og JENS BRASEN]" af Bjørn Kornerup, 1957-59

"J. P. MYNSTER og Spjellerup" af Bjørn Kornerup, 1957-59

"Hr. CASPAR HOE til Lerup-Tranum" af F. Elle Jensen, 1957-59

"Køgepræsten OLUF BENTSEN og hans hustru" af Hans H. Fussing. 1957-59

"VIBORG STIFTS KIRKER og PRÆSTER 1545" af Troels Dahlerup, 1957-59

Maj 2023:

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER. Syvende Række, Tredie Bind. 1957-59" ved Bjørn Kornerup m.fl.

"Danske Studerende ved Universitetet i TÜBINGEN" ved Thomas Otto Achelis, 1954-56

"A. G. RUDELBACH's udenlandsrejse 1823-24" af Torben Krogh, 1954-56

"En mærkelig Præsteskikkelse [PEDER JACOB AABY (1716-1804)] fra det 18. Aarhundrede" ved Bjørn Korneup, 1954-56

"Breve fra stiftsprovst LORENTZ ANCHER til kasserer ved den kgl. particulairkasse GABRIEL LINDE" af Jørgen Hansen, 1954-56

"Smaabidrag til HERLUFSHOLM's Historie" ved Bjørn Kornerup, 1954-56

"CORT ASLAKSEN. I Anledning af Oskar Garsteins Disputats" af Bjørn Kornerup og Einar Molland, 1954-56

"ANDERS PEDERSEN BRASBØL. En Skribent fra Reformationsaarhundredet" af Bjørn Kornerup, 1954-56

"ANDERS SUNESØN's Hexaëmeron" af Sigvard Skov, 1954-56

"DEN FALSTERSKE GEJSTLIGHEDS Personal-Historie" af Immanuel Barfod, 1849-54

"N. F. S. GRUNDTVIG's sidste Fest 1872" af Carl Weltzer, 1954-56

"Til Biskop EILER HAGERUP den Ældres Levned" af Bjørn Kornerup, 1954-56

"Hr. HANS POULSEN NÆSTVED's Stambog (1630-1664)" ved Bjørn Kornerup, 1954-56

"DANKVART DREYER 1816-1852" af Leo Swane, 1921

"Danmarks gamle Love paa nutidsdansk" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1945-48

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER. Syvende Række. Andet Bind. 1953-56" ved Bjørn Kornerup

"CHRISTIAN KALKAR. I Anledning af Pastor Niels Bundgaards Biografi" af Lorenz Bergmann, 1951-53

"SØREN KIERKEGAARD kvindelig set" af Carl Weltzer, 1951-53

"Stemninger og Tilstande i EMIL BOESEN's Ungdomsaar" af Carl Weltzer, 1951-53

"Biskop MATTHIAS ANCHERSEN's Klage over Rektor CHRISTIAN FALSTER 1733" af Bjørn Kornerup, 1951-53

"Biskop PEDER JENSEN KRAGELUND's Selvbiografi" ved Bjørn Kornerup, 1951-53

"N. F. S. GRUNDTVIG's Sindssygdom 1867" af Carl Weltzer, 1951-53

"SØREN KIERKEGAARD og VILHELM BECK" af Carl Weltzer, 1951-53

"Et brev fra præsten i Oversø 1852. IMMANUEL BARFOD til JAC. CHR. LINDBERG" ved Johannes Pedersen, 1951-53

"KØBENHAVN'ske APOTEKER paa Christian den Fjerdes Tid" af Aage Schæffer, 1921

"NYBORG HANDELSSTANDS FORENING : 1872 - 23. August - 1922" af E. Bertelsen, 1922

"Fra GRØNNEGADE-KVARTERET : Valhallas og Dansebodernes Tid" af Carl C. Christensen, 1922

"Under vor Haand og Segl" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1943

"Præsten HANS MADSEN KYSE i Ramløse og hans Hustrus Sygdom" af Axel Garboe, 1951-53

"PEDER LAURSEN's »Brevbog«" af H. Hegnsvad, 1951-53

"Biskop PEDER WINSTRUP. I Anledning af Karl F. Hanssons Disputats" af Bjørn Kornerup, 1951-53

"Erindringer" af KLAUS BERNTSEN, 1923-25

"FYENS STIFTSBOGTRYKKERI gennem 150 Aar" af Carl G. Fich, 1922

"SVENDBORG ANDELS-SVINESLAGTERI gennem 25 Aar 1897-1922" af M. Helm, 1922

"Familien FRIIS-PETERSEN og dens Forfædre. Et genealogisk Slægtsregister" af H. & J. Friis-Petersen, 1922

"Slægtsbog over den helsingørske Slægt SCHIERBECK" af Carl J. Schierbeck, 1921

"RASMUS KRISTIAN RASK : Mindetale ved Universitetets Reformationsfest på Hundredårsdagen efter Rasks Fødsel den 22. November 1887" af Ludv. F. A. Wimmer, 1887

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER. Syvende Række. Første Bind. 1951-53" ved Bjørn Kornerup

"HIMMERIGE : Hjørnegården Skindergade-Kjøbmagergade-Store Kannikestræde" af Poul Bredo Grandjean, 1922

"Bispebreve til J. C. H. FISCHER. Supplementer" ved Bjørn Kornerup, 1948-50

"A. G. RUDELBACH og CHRISTIAN VIII" ved Bjørn Kornerup, 1948-50

"Til HELLIGAANDSKIRKEN's Historie" af Bjørn Kornerup, 1948-50

"D. G. MONRAD II. I Anledning af Seminarieforstander Asger Nyholms Disputats" af Lorenz Bergmann, 1948-50

"Breve fra og til RASMUS RASK" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1941-68

"AF MEDICINSK FACULTETS HISTORIE 1750-1841" af Gordon Norrie, 1934-39

"Omkring SØREN KIERKEGAARD's Disputats" af Carl Weltzer, 1948-50

"Hr. FREDERIK JESPERSEN FORLE's selvbiografi" ved Hans H. Fussing, 1948-50

"Fra H. N. CLAUSEN's yngre Aar" af Bjørn Kornerup, 1948-50

"Et Levnedsløb fra Pietismens Tidsalder. Præsten JENS PEDERSEN JUUL's Selvbiografi" ved Georg Hansen og Bjørn Kornerup, 1948-50

"Stamtavle over den svendborgske Familie GRAAE" af Imm. Barfod, 1882

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER. Sjette Række. Sjette Bind. 1948-50" ved J. Oskar Andersen og Bjørn Kornerup

"GEORG og EDV. BRANDES Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1939-42

"Erindringer fra skolelivet i Sorø" af GORDON NORRIE, 1927

"Stamtavle for ASGER WEST "Bøgeskovsholm" af Helene Strange, 1914

"Da MARTENSEN blev BISKOP. Samtidige Optegnelser af Professor Carl Emil Scharling" ved C. I. Scharling, 1945-47

"To Breve fra HANS NIELSEN SMED" ved K. F. Hafstrøm, 1945-47

"En dansk Mands [JENS WINTHER BENZON] Brevveksling med J. H. JUNG-STILLING" ved Bjørn Kornerup, 1945-47

"Hans Pedersen Horsens's Catalogus pontificum som Kilde til AARHUS STIFT's ældste Historie" af Poul Rasmussen, 1945-47

"Meddelelser om mit Levnet" af J. P. MYNSTER, 1884

"H. N. CLAUSEN. I Anledning af Pastor Jørgen Larsens Disputats" af Lorenz Bergmann, 1945-47

"Optegnelser fra RISERUP PRÆSTEGAARD 1798-1842" ved Bjørn Kornerup, 1945-47

"Udvalg af Biskop G. P. BRAMMER's Brevveksling (B og C)" ved Bjørn Kornerup, 1945-47

"D. G. MONRAD. I Anledning af Pastor Svend Hauges Disputats" af Lorenz Bergmann, 1945-47

April 2023:

"Den ældste Generation i LOLLAND-FALSTER's Stift" af Helene Strange, 1933-37

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER. Sjette Række. Femte Bind. 1945-47" ved J. Oskar Andersen og Bjørn Kornerup

"Biskop P. C. KIERKEGAARD. Nogle Linier i hans Bispegerning" af Carl Weltzer, 1942-44

"Udvalg af Biskop G. P. BRAMMER's Brevveksling" af Bjørn Kornerup, 1942-44

"Bidrag til Filosoffen F. C. EILSCHOW's Livshistorie" af Bjørn Kornerup, 1942-44

"Brevveksling mellem Otto Møller og H. F. Rørdam" ved Bjørn Kornerup, 1942-44

"Laudatio Episcopi Petri Erasmi Mülleri [PETER ERASMUS MÜLLER] : En Mindetale af J. P. Münster" ved Bjørn Kornerup, 1942-44

"Udvalg af Breve fra HANS CASPAR BRANDT i Svendborg til Christiansfeld" ved Jens Holdt, 1942-44

"Af en Kirkeværges (HANS KASTER i Faaborg) Papirer" ved Hakon Müller, 1942-44

"ODENSE og OMEGN" af A. Nordahl-Petersen, 1920

"Pietismen paa MORS" af F. Elle Jensen, 1942-44

"Nye Bidrag til Separatisten NIELS SVENDSEN CHRONICH's Historie" af Bjørn Kornerup, 1942-44

"Personalhistoriske Oplysninger om Officerer af det danske SØOFFICERSKORPS 1. Januar 1801-19. September 1919 udgaaet fra Søkadetakademiet, Søofficersskolen eller Kadetskolen" ved Th. A. Topsøe-Jensen, 1919

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER. Sjette Række. Fjerde Bind. 1942-44" ved J. Oskar Andersen og Bjørn Kornerup

"Fortsatte Meddelelser om ROSKILDE DOMPROVSTI 1866" af Bjørn Kornerup, 1939-41

"N. F. S. GRUNDTVIGS Nedlæggelse af Præsteembedet i 1826. En kildekritisk og psykologisk Studie" af H. J. H. Glædemark, 1939-41

"BISPEBREVE til Kultusminister J. C. H. Fischer" ved Bjørn Kornerup, 1939-41

"1720-1920 : ASSENS HAVN gennem 200 Aar" af Th. Jacobsen, 1920

"Fra Holbergtidens HORSENS. En kulturhistorisk Skildring" af Hans Knudsen, 1921

"Præsten BERTEL TAULOV i Rørbæk" af F. Elle Jensen, 1939-41

"Et Præstedrab i KARLEBO 1659" af Bjørn Kornerup, 1939-41

"H. C. ANDERSEN's Brevveksling med EDVARD og HENRIETTE COLLIN" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1833-37

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER. Sjette Række. Tredie Bind. 1939-41" ved J. Oskar Andersen og Bjørn Kornerup 

"ODENSE HØJSKOLEFORENING 1896-1921" ved Johannes Nielsen, 1921

"ROSKILDE HAANDVÆRKERFORENING 1870-1920" af H. Christiansen, 1920

"Slægten WERNER fra Demmin" af Hans Werner, 1919

"ODENSE VIN KOMPAGNI 1895 • 1. Maj • 1920" af Karl Schmidt, 1920

"Bidrag til dansk PRÆSTEHISTORIE 1496-1657" af Hans H. Fussing, 1936-38

"Bidrag til dansk PRÆSTEHISTORIE 1514-1657" af Hans H. Fussing, 1936-38

"BISPEBREVE til Kultusminister J. C. H. Fischer" ved Bjørn Kornerup, 1936-38

"STENO's Forhold til Filosofi og Religion" af Knud Larsen, 1936-38

"Præsten RASMUS JENSEN STAGE's Selvbiografi" ved Bjørn Kornerup, 1936-38

"PAULUS HELIE mod KRISTIAN II" ved Kjeld Galster, 1936-38

"Besættelsen af ROSKILDE DOMPROVSTI 1866" af Bjørn Kornerup, 1933-38

"Smaa Karakteristikker fra det 18. Aarhundrede" af Bjørn Kornerup, 1936-38

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER. Sjette Række. Andet Bind. 1936-38" ved Oskar Andersen

"CHIRURGISK ACADEMIS HISTORIE : Academiets Stiftelse" af Gordon Norrie, 1896

"Skrifter af PAULUS HELIE" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1932-48

"H. C. ANDERSEN's dagbøger 1825-1875" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1971-1976

"H. C. ANDERSEN's almanakker 1833-1873" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1990

"Borgerlige RIGSDAGSMÆND fra 1660" af Frederik Barfod, 1895

"JURIDISKE PROFILER : Essays med 12 Portrætter" af Frantz Dahl, 1920

Marts 2023:

"KIRURGER og DOCTORES : Et kritisk bidrag til lægeuddannelsens historie i Danmark før 1800" af Gordon Norrie, 1929

"Sagnet om Dannebroge og de ældste Forbindelser med Estland" af L. P. Fabricius, 1933-35

"Breve vedrørende Grev ENEVOLD BRANDT's Beredelse til Døden" ved Bjørn Kornerup, 1933-35

"JENS THOMESSØN SKRIVER. En Embedsmand i Kancelliet på Christian III's Tid" af William Christensen, 1933-35

"Biskop H. L. MARTENSEN's Ungdom" ved J. Oskar Andersen, 1933-35

"Biskop JØRGEN HEES Selvbiografi" ved Bjørn Kornerup, 1933-35

"ERIK PONTOPPIDAN's Udnævnelse til Prokansler" af Eiler Nystrøm, 1933-35

"RIBE BISPEKRØNIKE" af Ellen Jørgensen, 1933-35

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER. Sjette Række. Første Bind. 1933-35" ved J. Oscar Andersen

"Skoleforhold paa AMAGER indtil 1814" af Henrik Pedersen, 1916

"De gamle Byhorn i SKOVLUNDE" af P. C. Tüchsen, 1916

"Bomærker og Gaardnumre i HOLLÆNDERBYEN paa AMAGER" af Chr. Nicolaisen, 1916

"Af KILDEBRØNDE SOGN's Kirkebøger fra 1813-1907" af L. J. Dyre, 1916

"KIRURGISK AKADEMIS HISTORIE 1785-1841" af Gordon Norrie, 1923

"Lidt om ROSKILDE SNEDKERLAV" af Laurits Pedersen, 1916

"Klinegilderne i vor Hjemegn i gamle Dage" af Marie Christophersen, 1916

"Stænderdeputeret, Sognefoged CHRISTIAN PETERSEN (1795-1863), Karlslunde" af P. A. Pedersen, 1916

"Det ældste Skolevæsen i RYE-SONNERUP PASTORAT" af Karl Nielsen, 1916

"Degnene i KARLSLUNDE og deres Bolig" af V. Mortensen, 1915

"ROSKILDE DOMKAPITEL i Middelalderen" af Thomas B. Bang, 1915

"CHRISTEN CHRISTENSEN (Bommerhede)" af P. C. Tüchsen, 1915

"Kartegilder i HØJELSE og Omegn ved forrige Aarhundredes Begyndelse" ved Marie Christophersen, 1915

"Roskildelægen HENRIK PREUSSMANN's Domfældelse 1653" af K. Carøe, 1915

"Kong Christian den Tredies Begravelse den 13. Februar 1559 i St. Knuds Kirke i Odense og den 28. Juni 1578 i Roskilde Domkirke" af H. R. Hiort-Lorenzen, 1915

"STADSINGENIØREMBEDET i ODENSE 1868-1918 : Den tekniske Administrations Udvikling i 50 Aar" af H. V. Rygner, 1918

"DEN DANSKE SKUESPLADS 1722-1922" ved Edvard Agerholm og Valdemar Berggreen, 1922

"Livsminder" af HENRIK SCHARLING, 1919

"SORØ AKADEMIS LÆGER" af Gordon Norrie, 1940

"JAKOB PETER MYNSTER paa Halvhundredeaarsdagen for hans Død" af H. Schwanenflügel, 1904

"Den danske LÆGESTAND - Kandidaterne 1891-1896 - Tillæg til  6te Udgave" ved Kristian Carøe og Gordon Norrie, 1897

"J. P. Mynsters Visitatsdagbøger 1835-1853" ved Bjørn Kornerup, 1937

"Hjemme og ude : Livserindringer" af GORDON NORRIE, 1931

"Svundne Dage" af C. H. RØRDAM, 1916-17

"KØBENHAVN's GARNISONSSYGEHUS 1818-1918" af Gordon Norrie, 1918

"HERMAN RAFFEL 1869-1919 : Udarbejdet i Anledning af Halvtreds Aars Jubilæet" ved Th. Hauch-Fausbøll, 1919

"ODENSE AMTS SOGNERAADSFORENING gennem 25 Aar 1894 - 25. September - 1919" ved Carlsen-Skiødt, 1919

"CARL BAGGER : Bidrag til en Bibliografi med en biografisk Indledning" af Georg Nygaard, 1918

"EMIL AARESTRUP : Bidrag til en Bibliografi med en biografisk Indledning" af Georg Nygaard, 1918

"MIDTSJÆLLAND i de gode, gamle Dage" af Frits Heide, 1919

"Danmarks Grænsevagt mod Syd : Minder fra Flensborg" af MARTHA OTTOSEN, 1917

"Fru MAREN BERG : En Levnedstegning" af Holger Begtrup, 1930

"Fra Krigen 1864 : Skitser og Skildringer" af A. KIELBERG, 1913

"Min Rejse i Amerika" af HOLGER BEGTRUP, 1925

"Aktstykker vedrørende Forholdene i Nordsjælland 1658-1659 under Kjøbenhavns Belejring" ved K. C. Rockstroh, 1904

"Kong Christian VI's egenhændige Breve til Frederik Danneskjold-Samsøe 1734-45" ved J. Estrup, 1904

"Aktstykker til Oplysning om Grønlands Besejling 1521-1607" ved Louis Bobé, 1909

"Bidrag til FALSTER's kirkelige Topografi i Slutningen af Middelalderen" af Holger Fr. Rørdam, 1909

"Rigsraad Otto Krags Dagbogsoptegnelser vedrørende Krigen 1658-59" ved Gerhard L. Grove og Knud Rockstroh, 1909

"N. F. S. GRUNDTVIG's Saga" af Holger Begtrup, 1927

"HOLGER BEGTRUP's Levned - fortalt af ham selv", 1929

"JAKOB KNUDSEN : En Levnedstegning" af Holger Begtrup, 1917

"Aktstykker og Breve verørende Holstens Indlemmelse i Danmark 1806" ved Aage Friis, 1909

"De to NORBY-Slægters Herkomst. En genealogisk-heraldisk Undersøgelse" af A. Thiset, 1909

"Det kongelige danske Hof (1863-1937) og Statsraadet (1660-1937)" af Palle Rosenkrantz, 1937