Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Marts 2021:

"Stamtavler over Slægten efter NIELS BENZON, Sognepræst ved Domkirken i Lund, Provst i Thorne Herred, død 1649" af William Benzon, 1897

"MICHAEL ROSING : En Digters Liv og Gjerning 1830-1904" af Andreas Dolleris, 1923

"En Vogns forargelige Smørelse paa AAGAARD [KETTRUP SOGN i VESTER HAN HERRED" af Hans Knudsen, 1914-16

"Om FLESKUM HERRED's ældste Tingsted" af Chr. Christensen, 1914-16

"Om KJÆR HERRED's Tingsteder" af Chr. Christensen, 1914-16

"De kejserlige i VENDSYSSEL 1627-29" af Villads Christensen, 1914-16

"CARL ARNOLD LEOPOLD HEISE (1837-1915)" af Johannes Steenstrup, 1914-16

"GJELLERUP SOGN's Degnehistorie samt en lille Fremstilling af Skolevæsenets Udvikling der" af Evald Tang Kristensen, 1917

"JENS CHRISTENSEN [1788-1856] i Voldum" af Alexander Rasmussen, 1914-16

"Folkekirurgi i THY" af K. Carøe, 1914-16

"CARL BAGGER" af H. Schwanenflügel, 1907

"Om Jyllands første Kridtpibefabrik og dens Indehaver, JOHAN ADOLF RØMER i Nørresundby" af Chr. Christensen, 1911-14

"Til VIBORG KATEDRALSKOLE's Bygningshistorie" af A. Heise, 1911-14

"KLAUSHOLM's Bønder ved Midten af 1700rne" af Alexander Rasmussen, 1911-14

"Om MANØ for 150 Aar siden" af H. Weitemeyer. 1911-14

"PAULINE WORM : En dansk Forfatterinde" af Andreas Dolleris, 1921

"Indberetninger fra Præsterne i Aalborg Stift 1638" af Hans Knudsen 1911-14

"Slægtstavle over Familien JESPERSEN fra Ø. Sneftrup i Ørre Sogn" ved Johan C. Sulkjær, 1947

Februar 2021:

"NORUP SOGNS historie ´: kirkerne i Egensen og Norup : degne og præster" af H. E. Frederiksen, 2007

"ASSING SOGN i Hammerum Herred" af J. M. Kjærsig og Johan C. Sulkjær, 1935

"NØRRE NISUM SOGN i Skodborg Herred" af Johan C. Sulkjær, 1932-37

"ELISE AHLEFELDT's Historie" af F. Ahlefeldt Laurvig, 1923

"Gamle KJØBENHAVNSKE Huse og Gaarde" af Alfred Larsen og Erik Schiødte, 1894

"Et Stykke Bondevirksomhed gennem et halvt Aarhundrede [ESBJERG ANDELS SVINESLAGTERI]" af Salomon J. Frifelt, 1938

"Guldfundet paa LYDUM HEDE" af H. K. Kristensen, 1938

"Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe" ved Gustav Ludvig Wad, 1893

"Samling af Kongens Rettertings Domme 1594-1604 : Judicia placiti regis Daniæ justitiarii" af V. A. Secher, 1881-83

"Samling af Adkomster, Indtægtsangivelser og kirkelige Vedtægter for RIBE Domkapittel og Bispestol, nedskrevet 1290-1518, kaldet "OLDEMODER" (Avia Ripensis)" af O. Nielsen, 1869

"Breve til og fra MOGENS GYLDENSTJERNE og ANNE SPARRE" af E. Marquard, 1929-41

"Danske Kancelliregistranter 1535-1550" af Kr. Erslev og W. Mollerup, 1881-82

Januar 2021:

"Jødiske dødsfald i Danmark 1693-1976" af Jul. Margolinsky, 1978

"Efterretninger om Borger- eller Kjøbmandslaget i NYKØBING p. F. : Lokalhistorisk Skizze fra det 17de og 18de Aarhundrede" af Viggo Holm, 1883

"Krøniker fra Valdemarstiden" af Jørgen Olrik, 1900-01

"Kong Valdemar den Andens Jyske Lov" ved N. M. Petersen, 1850

"Valdemar Atterdag og hans Kongegjerning med et Tillæg af hidtil utrykte Diplomer" af C. E. F. Reinhardt, 1880

"Valdemar Atterdag : Udvalg af Kilder" af Ellen Jørgensen, 1911

"Kong Valdemar den Andens jordebog" af O. Nielsen, 1873

"Valdemar Sejrs sønner og den store ærkebispestrid : Udvalg af kilder til Danmarks historie i aarene 1241-1274" af Jørgen Olrik, 1906-08

"Lidt Skibsfarts Historie [RIBE AMT]" af N. M. Kromann, 1938

"En Plantningsmand og Hedeopdyrker [NIELS TRANBERG THOMSEN 1844-1907]" af Chr. Madsen, 1938

"VARDEHUS" af H. K. Kristensen, 1938

"VALDEMARERNES Storhedstid : Studier og Omrids" af Kr. Erslev, 1898

"Livet som Kræmmer [Partikulier N. K. BOEL, f. 14.5.1846 i Hunderup sogn]" ved T. Kragelund, 1938

"Undersøgelen af KÆRGÅRD's ældre gårdtomt" af Søren Alkærsig, 1938

"Om ENDRUPHOLM's Fæstevæsen" af M. A. Ebbesen, 1938

"Af Pastor N. L. FEILBERG [1806-1899]'s Erindringer" ved H. P. H. Novrup, 1938

"VALDEMAR SEJR. Udvalgt Samling af samtidige Kildeskrifter og Oldbreve" af A. D. Jørgensen, 1879

"Lektor Povl Helgesens historiske Optegnelsesbog, sædvanlig kaldet SKIBYKRØNIKEN" ved A. Heise, 1890-91

"Husmand CHRISTEN SØRENSEN DAUGAARD, der brevvekslede med Biskop Laub" af August F. Schmidt, 1938

"ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING 12. Marts 1912-1922" af E. Marquard, 1922

"SNEJBJERG SOGN" af Johan C. Sulkjær, 1925-27

"ARNBORG SOGN i Hammerum Herred" af Johan C. Sulkjær, 1939

"Monumenta Historiæ Danicæ : Historiske Kildeskrifter og Bearbejdelser af dansk Historie især fra det 16. Aarhundrede" af Holger Rørdam, 1873-87

"Kvægpest [RIBE AMT]" af Søren Alkærsig, 1938

"SANKT GERTRUDS KILDE i TORSTRUP" af H. K. Kristensen, 1938

"KAPELBANKEN i THORSTRUP SOGN" af K. Høgsbro Østergaard, 1938

"Bebyggelsen og Opdyrkningen i ANDST HERRED" af Henrik Larsen, 1938

"FREDERIKSBERG" af A. Eberlin, 1888

"Den tekniske Skole i Odense i Tidsrummet 1844-94. En Oversigt i Anledning af dens 50aarige Bestaaen" af M. Rasmussen, 1894

"Den Mordbrænderdreng fra BORRE [VESTER-HORNE HERRED]" af H. K. Kristensen, 1937

"En Jøde i Ribe 1676" af Johan Hvidtfeldt, 1937

"Omkring en fynsk Bonde [CORNELIUS PETERSEN 1806-1876]" af C. P. Corneliussen, 1936

"En Ministerial-Embedsmand prosterede mod Forurettelse - Af Handelsministeriet Historie" af Emil Krogh, 1938