Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

November 2018

"Wibergs Præstehistorie"

"Matrikelportal Universität Rostock"

"Familien GLAHN's Slægtebog" af Poul Bredo Grandjean, 1907

"Danske og norske Immatriculerede ved Kølns Universitet fra 1389-1466", af Julius Høyer, 1896

"Meddelelser om Oberst FABIAN v. EPPINGEN og hans Efterslægt" af C. E. A. Schøller, 1896

"Bidrag til Hr. HANS JOHANSEN LINDENOV's Historie" af O. Nielsen 1896

"Familien LESCHLY i Danmark og Norge" af C. E. A. Schøller, 1899

"Nogle Bidrag til Slægten TUXEN's Historie i det 16de og 17de Aarhundrede" af A. Tuxen, 1896

"JOHANNES LASSENIUS 1636-92" af Louis Bobé, 1896

"Danmarks Boghandlere : En personalhistorisk Haandbog" af Andreas Dolleris, 1893

"Digteren CONRAD von HÖVELEN (1630-89)" af Vello Helk, 1972

"CHRISTOFFER BANG i Odense († 1599) og den ældre Bang-slægt i Assens" af Fritz Schönwandt, 1980

"HANS BANG i Bogense, † 1560 : Med et afsnit om den ældre BANG-slægt i Vends herred" af Fritz Schönwandt

"HOLGER PAX' Rejsedagbog" af Vello Helk, 1970

"Slægten RICHARDT I" af Peter K. Richardt og Finn Andersen, 1983

"Familien GETREUER" af Gregers Hvidkjær Hansen, 1983

"Slægten HORREBOW" af H. F. Grandjean, 1881

"Danske, norske og holstenske Studenter, indskrevne ved Universitetet i Siena" af Karl Henrik Karlsson m.fl., 1900

"Oplysninger om Familien GAD, Efterkommere af Provst Jørgen Gad i Vejby" af Agnes J. Gad, 1882

"Breve og Aktstykker til Oplysning af Christiern den Andens og Frederik den Førstes Historie" af C. F. Allen, 1854

"Statistiske Bidrag til VENDELBO STIFTS Historie i det 16de og 17de Aarhundrede" af D. H. Wulff, 1872-74

"100 Aars Dødsfald 1791-1890" af V. Richter, 1901-05

"Om SØREN SCHIELDERUP, Guvernør paa Guineakysten" af G. L. Grove, 1895

"Spredte Optegnelser af Komponisten POUL RASMUSSEN" ved Nic. Bøgh, 1895

"Nogle Oplysninger om BAGGE VANDAL" af O. Nielsen, 1895

"Nogle Oplysninger om Digteren SØREN TERKELSEN" af O. Nielsen 1895

"Samlinger til HAGENSKOV SLOT's, nuværende Frederiksgave's, Historie" af Vedel Simonsen, 1842

"Sognepræst til Vindinge HANS PETER FALCK, født den 17. Marts 1815, død den 28. Juli 1869"

"Stamtavle over Familien MYGIND" af C. E. A. Schøller, 1901

"Etatsraad og Landsdommer MATHIAS POULSON's Levnetsbeskrivelse" ved C. E. A. Schøller, 1895

"Testamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1450" af Kr. Erslev, 1901

"Familien FIBIGER" af A. Fibiger, 1916

"DE DANSKE STATSBANERS Tjenestemænd og Aspiranter 1942" af D. O. Høgsgaard m.fl.

"JENS HORNSYLD's Jordefærd den 31te October 1840"

"THOMAS KINGO og hans Samtid" af Richard Petersen, 1887

"Maritime erindringer gennem 34 år" af JAN PREISLER, 2015

"KRAK større gårde", 1961

"Coastersømand : 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og andre pirater" af POUL ERIK NIELSEN, 2012

"Tale ved PETER GUTFELD's Jordefærd i Kjerteminde den 27 April 1844" af A. C. L. Heiberg

"Bidrag til den danske Adels Slægtshistorie : Den sidste af de "VOGNSØNNER" af Thiset, 1895

"JENS ABRAHAMSEN PLOUG's optegnelser" af A. E. Erichsen, 1895

"Konferensraad CONRAD HAUSER" af G. L. Grove, 1895

"JØRGEN ROHWEDER, kaldet STEINBERG. En dansk Partigjænger" af S. A. Sørensen, 1894

"Er Præsten Anders Svendsen i Soderup Stamfader til SLÆGTEN HVASS?" af F. C. Sommer, 1894

"PEDER GYLDENSTJERNE's Ungdomsliv" af Gustav Bang, 1894

"Rektor HANS HOLBOE's Selvbiografi" ved D. Thrap, 1894

Oktober 2018

"Fremragende danske Bønder før og nu. Små Livsskildringer og Tidsbilleder" af D. E. Rugaard, 1871

"Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark" af O. Nielsen, 1867

"JENS BANG, Kjøbmand i Aalborg 1605-1644" af D. H. Wulff, 1885-86

"Bidrag til den fyenske Kongeborg RUGAARD's, dens Læns og dens Lændsmænds Historie" af Vedel Simonsen, 1843-44

"Mærkelige danske Forbryderes Levnet" af N. Petersen, 1856

"AALBORG før og nu : En kort Beskrivelse til Vejledning for indenbys og fremmede" af D. H. Wulff, 1883

"Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864" af Otto Fr. Arends, 1932

"Historiske Bidrag om Bogense" af Idon Møller, 1885

"Samlinger til den fyenske Herregaard ELVEDGAARD's Historie" af Vedel Simonsen, 1845-46

"Slægthaandbogen. Tillæg til Personalhistoriske Samlinger" af Th. Hauch Fausbøll, 1900

"Oplysninger om Slægten MØRCH fra Aalborg" af Axel Steenbuch, 1920

"BOGENSE BYES og SKOVBY HERREDS Topographi og Historie" af Literis Mando, 1859

"En Almuekvindes Liv" af Karoline Graves, 1928

"Ved HALLEBY AA : Optegnelser af Karoline Graves" bearbejdede, ordnede og udgivne af Henrik Ussing, 1921

"Stamtavle over LAURITS FOSS's Descendenter" af F. E. Hundrup, 1871

"Meddelelser om THYGINE GRAAE født LUND's Forfædre" af Poul Bredo Grandjean, 1915-18

"Uddrag af dansk-norske Slægter FRIIS og Stamtavle over den Molde-Aalesund-Bergenske Familie Friis : en personalhistorisk studie" af Otto Hjort, 1911

"Biographiske Efterretninger om de Candidater som ved Kjøbenhavns Universitet have underkastet sig philologisk-historisk Skole-Embedsexamen" af F. E. Hundrup, 1875

"Stamtavle over en Familie SCHEEL, med et Tillæg omfattende nogle cognatiske Sidelinier" af Anton Wilhelm Scheel, 1870

"Den GROTUMSKE Legatstamtavle, en Stamtavle over de Slægter som have Adgang til de Grotumske Legater" af V. A. Secher, 1875

"Den dansk-norske slægt MEINCKE : et slægtsregister" af Ole Secher, 1981

"Slægtsbog for Sognedegn SEJER OLESEN LETH og Hustru IDA NIELSDATTER samt deres Forslægt og Efterslægt" af P. Filtenborg, 1936

"Optegnelser om VENDSYSSELSKE PRÆSTEFAMILIER før ca. Aar 1700" af C. Klitgaard, 1945

"Huse i HALS" af Gerda Bergmann m.fl., 1999

"Skibs Hovmesteren [CARL JEPPE RASMUSSEN]" af Svend og Nina Borg, 2018

"Gamle Erindringer af SENECA OTTO v. FALKENSKJOLD, dansk General" oversat fra fransk af J. H. Hansen, 1847

"Mindeskrift for DET ADELIGE STIFT VALLØ" af Gustav Ludvig Wad, 1888

"Stamtavle for skomagermester CHRISTIAN CLAUSEN i Kerteminde" af René B. Hansen, 2018

"Is-Peder : Kaptajn VILHELM M. PEDERSEN's erindringer" ved Bjarne Rasmussen 2018

"Fra KØNG SOGN : Huse og gårde med udgangspunkt i HØJRUP" af Margit Simonsen Riis, Jens Møller Riis og Bodil Hansen, 2018

"Fra KØNG SOGN : Huse og gårde med udgangspunkt i HOLTE" af Margit Simonsen Riis og Jens Møller Riis, 2018

"FREDERIK JULIUS d’ORIGNY's Dagbog over Begivenhederne under de spanske Troppers Ophold i og ved Roskilde 1808" ved G. L. Wad, 1903

"Mellem Krigene. (1851-1864.) : Efterladte Optegnelser og Breve" af G. FR. A. GRAAE, 1887

"Til Minde om Captain FREDERIK JULIUS d'ORIGNY : Toldforvalter i Korsør" af Gustav Ludvig Wad, 1888

"Slægten FEILBERG : Mands- og Kvindelinien" af Peter Jakob Schmidt, 1890

September 2018

"Meddelelser om Dimitterede fra HERLUFSHOLM" af Albert Leth og Gustav Ludvig Wad, 1875-86

"Om EGGERT CHRISTOFFER KNUTH og SØSTER LERCHE" af Gustav Ludvig Wad, 1881

"HANS HANSEN ROSENCREUTZ" af G. L. Wad, 1899

"Tordenskjold og ABRAHAM LEHN" af G. L. Wad, 1925

"PEDER CHRISTIAN HOLM WAD. Bidrag til en jysk lærerslægts historie" af Leo Wad, 1957

"Fortegnelse over en Del af Jomfru ANNA WIND von der KUHLA's Løsøre" af Gustav Ludvig Wad, 1883

"Til Minde om OLE PETER HOLM LARSEN (SKRÆPPENBORG)" af Sofus Borgen , 1873

"Beretning om Slægten THURA gjennem 300 Aar" af Frederik Hjort, 1894

"FYNBOER : Fortællinger fra Landet" af Hans P. Lunde, 1902

"Slægten WERLAUFF's Stamtavle" af Axel Steenbuch

"OLE PETER HOLM LARSEN [SKRÆPPENBORG], en historisk Fortælling om det gudelige Livsrøre hos det menige danske Folk i dette Aarhundrede" af Ludvig Schrøder, 1875

"PETER LARSEN [SKRÆPPENBORG]'s Liv og Gerning : Skildret i Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel" af Ludvig Schrøder, 1902

"HØJSTRUP - en hovedgårds historie" af Rikke Agnete Olsen og Mogens Bencard, 2005

"Selvejerslægten BJØDSTRUP samt Oplysninger om de indgiftede Slægter Barfod og Fastrup" af Jens Abildtrup, 1952

"Oldemor ANE RASMUSSEN - Fynske slægt i Skovby-Skam-Lunde herreder" af René Benny Hansen, 2018

"ANDERS SANDØE ØRSTED som Retslærd" af Frantz Dahl, 1927

"Slægten KEMP : Mindebog om Stiftsprovst Axel Gudmund Kemp og hustru Johanne Nicoline f. Knap" af A. Wahl, 1928

"C. F. TIETGEN : Et Livsbillede fra det nittende Aarhundrede" af Jacob Marstrand, 1902

"Stamtavle over Slægten FISCHER fra Bryrup" af Otto Fr. Arends, 1934

"Urmagerslægten FISCHER på Fyn" af Vald. Vold, [1940]

"Beskrivelse over Øen THORSENG [TÅSINGE)" af Fred. Christ. Lund, 1823

"Ved Boghandler, Cand. phil. Laurits Christian Appel's Jordefærd den 19de September 1893"

"Taler ved Biskop, Dr. theol. P. C. STENERSEN GAD's Jordefærd den 20de October 1851, samt en kort Nekrolog"

"Til Minde om Bispinde SOPHIE GEORGIA GAD, født Clausen. 1799 JUNI 24 - 1875 MAI 21."

"Bogtrykkeren HANS HENNING SKONNING" af Kjeld Elkjær m.fl., 1986

"GUSTAV STEMANN Kammerherre, Stiftsamtmand" af Poul Bjerge, 1929

"Jødefejden i VORDNGBORG 1819" af P. A. Klein, 1921

"PEDER HAUCH til Hastrup" af Theodor Hauch-Fausbøll, 1924

"[MAREN] LOSS" af A. E. Bryndum, 1924

"Svenskerne i DALUM 1658" af Hans H. Fussing, 1931

"SJÆLLANDS Landbefolkning i det 17. og 18. Aarhundrede" af Gustav Bang, 1900

"OVE JUEL's Dagbog" af A. Crone, 1864

"Borgerbevæbning og Politikorps i ASSENS" af Lauritz Maaløe, 1940

"Nogle Breve og Skrivelser til Biskop JØRGEN HANSEN" af H. F. Petersen, 1927

"ÆRØSKØBING Skole indtil 1850" af M. Eriksen, 1937

"Oversigt over befolkningsforholdene i SØNDERJYLLAND i middelalderen" af Johan Hvidtfeldt, 1950

"Degne- og Skoleforhold i TRANDERUP SOGN paa Ærø gennem to Hundrede Aar" af M. Eriksen 1934

"Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatrikelerede ved LEYDENS Universitet fra Aar 1675-1800" af Gustav Ludvig Wad, 1884

"Seminarist J. P. ANDERSEN's skriftlige Udarbejdelser til Jonstrup Seminarium" af O. Weberg, 1919

"Fortegnelse over Norddboer, som have studeret ved Universitetet i GENF 1559-1800" af C. F. Bricka, 1883

"Slægten TRONIER" af John M. Møller, 1913

"Bidrag til Landsdommer GUSTAV LUDVIG BADEN's Biographi" af Gustav Ludvig Wad, 1905

"SKOVGAARD's drift i Christian Rantzau's ejertid 1635-1663" af Hans H. Fussing, 1936

"Biskop SØREN LINTRUP's visitatsbog" med inledning og anmærkninger ved S. Nygaard, 1899-1900

"Generalmajor GEORG REICHWEIN's Efterslægt" af H. J. Huitfeldt-Kaas, 1901

"Om Kjøbmand RASMUS MØLLER i Nyborg" af G. L. Wad, 1899

"Danske og norske Studenter, der ere indskrevne i "Natio Germanica" ved Universitetet i ORLÉANS" af E. Wrangel, 1898

"Om EILER BROCKENHUUS' kalenderoptegnelser og deres kildeværdi" af Hans H. Fussing, 1931

"GUSTAV LUDVIG WAD" af Bjørn Kornerup, 1929

"Af Herredsfoged CARL HOLCK's Papirer" af Harald Holck, 1926

"Nogle bidrag til STUDENTERMATRIKLEN før 1611" af K. Carøe, 1919

"Danske og norske immatrikulerede ved Universitetet i KÖNIGSBERG 1544-1829" af K. Carøe, 1919

"STIPENDIUM REGIUM og dets Stipendiarier" af K. Carøe, 1915

"METTE GIØES biografi" af Erik Reitzel-Nielsen, 1958

"Slægten FANGEL fra Nordborg" af Olav Christensen, 1952

"Nogle begravede i ODENSE 1639-42" af Hans H. Fussing, 1951

"Nogle nye Undersøgelser om H. C. ANDERSEN's Slægt og hans Fødested" af H. G. Olrik, 1925

"Nogle Bidrag til WINSLØWernes Slægtshistorie" af Johannes Bapt. Metzler, 1911

"Nogle Bemærkninger om Oberstløjtnant OLE HOLCK's Slægt og dens Tilknytning til andre Slægter af samme Navn" af Harald Holck, 1923

"Familien REHLING" af H. Hjorth Nielsen, 1915

"Danmarks AMTSFORVALTERE 1848-1932" af Harald Hatt, 1933

"Billedhuggeren JENS ADOLF JERICHAU's Slægt" af E. Juel Hansen, 1933

"LUDVIG HOLBERG's borgerlige Segl" af Poul Bredo Grandjean, 1935

"Danske og norske studerende i PADUA 1559-1615" af Kristian Carøe, 1913

"Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatrikulerede ved LEYDENS Universitet i det første Aarhundrede af dets Bestaaen (1575-1674)" af C. F. Bricka, 1881

"Danske, norske og holstenske Studenter indskrevne ved Iniversitetet i STRASSBURG" af K. Carøe m.fl., 1908

"Bidrag til den danske Adels Slægtshistorie: FROST - von FROST" af Thiset, 1894

"Nogle Oplysninger om STEEN STEENSEN BLICHER's Forfædre" af Vilhelm Bang, 1894

"Bidrag til den danske Adels Slægtshistorie: ROSENKRANTZ-Slægtens Erhvervelse af Tange" af A. Thiset, 1894

"Fremmede Adelsslægter i Danmark. VIEREGG" af Louis Bobé og C. E. A. Schøller, 1894

"Optegnelser om Familien PRITZIER" af H. J. Huitfeldt-Kaas, 1894

"Lidt om Familien EGEDE's Efterkommere i Grønland" af Kolonibestyrer J. C. Joensen, Egedesminde, 1894

"Nogle Bemærkninger om Familierne von der LIPPE i Norge og Danmark" af H. W. Harbou, 1894

"Min Slægt fra Egeris" af AXEL STEENBUCH, 1937

 

August 2018

"Fra NÆSTVED Latinskole i 1630'erne" af Hans H. Fussing, 1953-56.

"St. Jørgensgården i Aaderup ved NÆSTVED" af F. Michelsen, 1953-56.

"Gamle NÆSTVED-Fotografer" af Svend Arnholtz, 1953-56.

"Bartskærer JACOB JØRGENSEN i V. Egede" af Anna Myrhøj, 1953-56.

"Mester ALBERT [SCHRØDER] i Snesere" af Erling Pedersen, 1953-56.

"Bidrag til LILLE TORØJE BY's Historie" af Niels P. Kristensen, 1953-56.

"Fra BJÆVERSKOV HERRED" af August F. Schmidt, 1953-56.

"Den "fule Folkeforfører" PEDER HANSEN, Lundby" af P. M. Andersen, 1953-56.

"NÆSTVED KØBSTAD 1682" af Johan Jørgensen, 1953-56.

"Da Voldene stod : Erindringer" af W. SCHORN, 1905.

"LAHNS STIFTELSE gennem hundrede Aar 1804-1904" af S. Hempel, 1904.

"Familien VISBY" af Vilh. og Fr. Visby, 1905.

"KØNG KIRKE : Brikker til et mønster om Køng Kirke og dens præster 1536-2012" af M. og J. Riis, 2012.

"Arven efter MARTHA WÆRN : Pigeopdragelse i 1800- og 1900-tallet" af Nete Balslev Winge.

"Kirurg og Parykmager i Århus OLE HANSEN RAVN og hans Efterkommere" af H. Friis-Petersen, 1928.

"NATHALIE ZAHLE til Minde 1827-1852-1927".

"SØREN HEMPELS politiske Dagbøger 1835-1840 med Biografi og Noter" af Hakon Müller, 1946.

"ANDERS SANDØE ØRSTED" af L. Koch, 1896.

"En Strynødrengs erindringer" af EGON PEDERSEN, 2017.

"Jacob Ulfelds Jordebog på Ulfeldsholm (Holckenhavn), Selsø og Bavelse 1588" af Sv. Gissel, 1964.

"Kære Signe og Børge [NIELSEN] : Breve og erindringer fra et svundet årh." af Birgith Anthon, 2012.

"KRISTEN HANSEN i Vejstrup. Skildringer af det fynske Aandslivs Historie" af Valdemar Bennike, 1905.

"Præsteslægten GAD 1930" af Ulf Gad, 1930.

"C. F. TIETGEN : Erindringer og Optegnelser" udgivne af O. C. Molbech, 1904.

"Ungdomserindringer og Fortællinger" af J. J. F. FRIIS, 1880.

"Malerlauget i ODENSE" af Jul. Fr. Porst, 1904.

"Slægten GJERLØFF med dens Spindelinier gjennem cirka tre Hundrede Aar" af Frederik Hjort, 1904.

"Familien BERTH" af Frederik Hjort, 1904.

"Stamtavle over en norsk Præsteslægt FRIIS" af Joh. Nordahl-Olsen, 1898.

"Et lille Omrids af ELIESER GAD's Liv (1771-1838) af Agnes J. Gad, 1870.

"JENS FOSS, Prof. phil. & med. 1674-1757" af K. Carøe, [1908] .

"Slægten FOG" af H. R. Hiort-Lorenzen, 1906.

"GAVNØ KLOSTER og HERREGAARD fra Aar 1402-1902 : En hist.-topogr. Beskr." af P. E. Jensen, 1902

"En Oversigt over Slægter ved Navn FYHN forekommende i Danmark og Norge" af Hans Fyhn, 1944

"Skaarup Seminarium 1803-1903" af John Klingemann og H. Tofte, 1903 

"Slægten PLUM" af Gerhard L. Grove, 1903

"To smaa genealogiske Optegnelser (Om Familien LUND (WIBE) og WHITTE" af Vilhelm Bang, 1893

"To smaa genealogiske Optegnelser (Om Familien FLOR" af Vilhelm Bang, 1893

"JEAN de la HAYE og JOHAN HEYE" af H. W. Harbou, 1893

"GABRIEL MILAN og Somme af hans Samtid" af Fr. Krarup, 1893

"To Officersfamilier HARBOE" af H. W. Harbou, 1893

"HANS JENSSØN GRØNBECK's Slægtebog" af E. A. Thomle, 1893

"Den kjøbenhavnske Urtekræmmerslægt BRASK" af Sofus Elvius, 1893

"Fremmede Adelsslægter i Danmark (DONOP)" af C. E. A. Schöller, 1893

"En Rettelse til Stamtavlen over Damgaard-KRABBErne" af H. W. Harbou, 1893

"Om de holstenske SEHESTEDer og et par løse Linier af Slægterne SEHESTED" af Thiset, 1893

"Generalmajor HANS JØRGENSEN SAMSØE" af H. W. Harbou, 1893

"Supplement No. 1 til Meddelelser om Familien AMMITZBÖLL og Descendenter" af I. Ammitzböll, 1922

"Meddelelser om Examinati Juris (Danske Jurister) 1824-1894" af V. Richter, 1903

"JEP JEPSEN SEEST og hans Slægt" af Kristian Carøe, 1904

"LUDVIG HOLBERG" paa Tersløsegaard" af Vilh. Andersen, 1904

"LUDVIG HOLBERG og Tersløsegaard med ny Oplysning om hvorledes Holberg blev Baron" af Chr. Bruun, 1905

"Stamtavle over Familien HASLUND" [af H. Grandjean], 1902

"Dueholms Diplomatarium. Samling af breve 1371-1539, der i sin Tid ere opbevarede i St. Johannesklostret Dueholm paa Morsø" af O. Nielsen, 1872

 

Juli 2018

"Fabriksanlægene ved GUDUMLUND i Slutningen af forrige og Begyndelsen af dette Aarhundrede" af Chr. Brønnum, 1893-95

"Om Stifterinden af Hansted Hospital DORTHE HANSDATTER" af J. P. Bøttiger, 1893-95

"Personalhistoriske Meddelelser til Berigtigelse af Hovedgaarden ØSTERGAARD's Historie i Salling fra 1673 til 1823" af L. Høyer, 1893-95

"JØRGEN SKEL's Dagbøger for 1615 og 1627" af Gustav Bang, 1893-95

"NIELS JUEL AXELSØN til Kongstedlund og hans Endeligt. Et Tidsbille fra det 16. Aarhundrede" af Gustav Bang, 1893-95

"OLUF AUGUST NIELSEN (1838-1896)" af Rektor, Dr. A. Heise, 1896-98

"En Adelsslægt sidste Dage. Familien BLIK på Møltrup og Risgaard" af Chr. Villads Christensen, 1896-98

"En JYDES Oplevelser, fortalt af ham selv (PETRUS MARINUS SCHMIDT)" af Chr. Villads Christensen, 1896-98

"Meddlelser af mit Liv" af N. C. L. ABRAHAMS, 1876

"Minder fra min Studentertid" af ARTHUR ABRAHAMS, 1896

"Bøndernes Kaar paa FRISENVOLD, LØJSTRUP og KOLLERUP GODS i Tidsrummet 1670-1702" af T. Søegaard, 1899-1900

"Præsten PETER LORENZ NØRHOLM til Taarup og Kvols" af J. Aakjær, 1899-1900

"RANDERS Befæstning i Slutningen af det 16de Aarhundrede. Uddrag af Randers Tingbøger fra 1587, 1598 og 1599" af Stemann, 1899-1900

"Besættelsen paa ROSBORG. En Heksehistorie" af Chr. Villads Christensen m.fl., 1899-1900

"Meddelelser om SLETTEGAARD og dens Ejere" af C. Klitgaard, 1899-1900

"RANDERS BY's Indhegning i Slutningen af det 17de Aarhundrede" af Stiftamtmand Stemann, 1899-1900

"VADGAARD i HIMMERLAND som Præstebolig og Bondehjem. Historiske Notitser" af A. C. Nielsen, 1899-1900

"Meddelelser om HORNSLET SOGN og OMEGN i 16. Aarh." af Vilhelm Bang m.fl., 1899-1900

"Nogle Meddelelser om ERIK LANGE den yngre til Engelsholm" af Fr. R. Friis, 1899-1900

"RANDERS Porte og Broer i sidste Halvdel af 17de Aarhundrede" af Stiftamtmand Stemann, 1899-1900

"Om og af Sognepræst A. C. L. GROVE-RASMUSSEN" samlet af H. R. Hansen, 1905

"Familien LIND : En Stamtavle over Slægten" af Gustav Lind, 1905

"DANIEL HØFFDING WULFF" af sognepræst Vilhelm Bang, 1901-03

"Bidrag til nogle jydske hovedgårdes historie i nyere tid (LINDERUMGAARD)" af S. Nygaard, 1901-03

"Postvæsenets Udvikling i VENDSYSSEL" af postmester Th. Kornerup, 1901-03

"Fra det gamle RANDERS" af Stiftamtmand Stemann, 1901-05

"MATHIAS HANS ROSENØRN" af Vilhelm Bang, 1902-03

"Den MOLLERUPSKE Retssag 1722-24" af Jeppe Aakjær, 1901-03

"VIBORGSKE Lavsforhold" af professor C. Nyrop, 1901-03

"Erindringer fra en lang Levetid" af H. PEDERSEN, 1905

"Den jydske Hede før Kolonisationen" af Jeppe Aakjær, 1904-05

"Dronning Christines Hofholdningsregnskaber" af William Christensen, 1904

"KLEJTRUP VOLDSTED" af Emil Madsen, 1906-08

"Gamle Dokumenter fra FUSSINGØ" af Louis Bobé, 1906-08

"Minder fra SKAGEN især fra Midten af det nittende Aarhundrede" af købmand L. Holst, 1906-08

"Bidrag til nogle jydske Hovedgaardes Historie i nye Tid (VADSKÆRGÅRD)" af S. Nygaard, 1906-08

"Lidt om RANDERS Handsker" af C. Behrend, 1906-08

"JENS MATHIAS BOLLERUP ANDERSEN" af Poul Bjerge, 1906-08

"Gamle Gjæstgivergaarde i RANDERS" af F. Uldall, 1906-08

"En Horsenskøbmands (RASMUS TOXEN) Optegnelser fra det 19de Aarhundrede" af C. Behrend, 1906-08

"PEDER LYDERSEN af Hvidbjerg Holmegaard" af N. Olesen-Husted, 1908-10

"OTTE OFFESEN SKRAM" af oberst Emil Madsen, 1908-10

"General STEENSEN fra Avnsbjerg" af C. Klitgaard, 1908-10

"VILHELM BANG (1843-1910) af A. Heise, 1910

"Præsten W. C. MÜLLER" af John M. Møller, 1908-10

"Bidrag til LINDERUMGAARD's ældste Historie" af C. Klitgaard, 1908-10

"Bidrag til nogle jydske hovedgårdes historie i nyere tid (ORMHOLT)" af S. Nygaard, 1901-03

"Livserindringer 1813-1857" af BENEDICTE ARNESEN-KALL, 1889

"PRÆSTØ AMT og Søetatens Befalingsmænd i det 16. og 17. Aarhundrede. En personalhistorisk Oversigt" af H. D. Lind, 1913

"Præsterækken i STOREHEDINGE SOGN. Personalhistoriske Skildringer og Optegnelser" af Johannes Volf, 1913

"1805 - 2. April - 1905 : H. C. ANDERSEN : Fra hans Fødeby" af Hans Brix m.fl., 1905

"Taler holdne ved Indvielsen af Kammerherre JENS BENZON's og Hustrues Begravelsesplads i St. Knuds Kirkehauge d. 27 Juni 1836 og ved Kammerherre JENS BENZON's Bisættelse i St. Knuds Kirke d. 30 December 1839" af S. R. Ortwed, 1839

"Trolddom i NÆSTVED. En Hekseproces i Aaret 1601" af Hugo Matthiessen, 1914

"ANDERS BILLE til Søholm. Lensmanden paa Møen i et halvt Aarhundrede" af Axel Liljefalk, 1914

"Om HANS CHRISTIAN ANDERSEN's Slægt" af G. L. Wad, 1902

"Fra H. C. ANDERSENS's Barndoms- og Ungdomsaar" af Nicolaj Bøgh, 1905

"Efterretninger om Familien BADEN" af J. G. Burman Becker, 1875

"Præsten F. E. BOJSEN" af Hans Didriksen, 1915

"Borgemester Mogens Tuessøns Badstue i NÆSTVED. Et lille Bidrag til NÆSTVED BYs Historie" af Hugo Matthiessen, 1915

"En pokkers Degn, ALBERT HANSEN HOFMANN, Degn i Snesere fra 1737-75" af lærer Jensen, 1915

"Odense Bys Bog om H. C. ANDERSEN" af Sophie Breum, 1905

"Et gammelt Haandskrift om den fra Anders Rasmussen, Bonde i Byen Balslev i Fyen, stammende BALSLEVSKE Slægt, samt Levnetsbeskrivelser af Professor Luja i Odense, Magister Jens Balslev i Tommerup og Consistorialraad Rasmus Balslev i Haarslev, meddelte efter vedkommendes egenhændige Optegnelser", 1882

"Landsdommer Doctor Juris GUSTAV LUDVIG BADEN's vigtigste Levnetsomstændigheder", 1836

"H. C. ANDERSEN's sidste Leveaar : hans Dagbøger 1868-75" af J. Collin, 1906

"H. C. ANDERSEN og Musiken" af Gustav Hetsch, 1930

"Mit Livs Eventyr" af H. C. ANDERSEN, 1855-1871

"Dr. Georg Brandes's Anekdoter om H. C. ANDERSEN" af Jonas Collin, 1896

"Minder fra mine Forældres Hus" af ARTHUR ABRAHAMS, 1894

"Minder fra min Barndom og tidlige Ungdom" af ARTHUR ABRAHAMS, 1895

"H. C. ANDERSEN og København" af Georg Nygaard, 1938

"H. C. ANDERSEN og det Collinske Huus. Et Bidrag til Andersens og hans Omgivelsers Charakteristik" af E. Collin, 1882

"H. C. ANDERSEN og de, der "mishandlede" ham : en Karakteristik" af Inga Nalbandian, 1928

"H. C. ANDERSEN og hans Eventyr" af Hans Brix, 1907

"ODENSE Kongelig privilegerede borgerlige Skyttelav 1704-1904" af G. L. Wad og Holger Hansen, 1904

"Gamle Minder" af CHR. BAYER, 1925

"ANDERS PETERSEN, Vallø og Køgeegnens Historiker" af August F. Schmidt, 1939-42

"En Sydsjællandsk Perle. MOGENSTRUP" af Philipp Borries, 1939-42

"En opsætsig Skoleholder (CHR. FREDERIK RUNCHEL)" af Philipp Borries, 1939-42

"Mindetale over SOPHIE MARGR. BARFOED, født HEMPEL, d. 5te Decbr. 1843"

"NÆSTVED KØBSTAD's ældste Historie" af H. U. Ramsing, 1939-42

"C. BORRE LARSEN og hans lokalhistoriske Afhandlinger" af August F. Schmidt, 1939-42

"Af Hoveriets Historie paa GAUNØ GODS" af Richard Tange, 1939-42

"Sognet omkring KONGSØ (KØNG)" af Philipp Borries, 1939-42

"Udskiftningen i PRÆSTØ AMT" af Poul Nissen, 1943-46

"Slægten HINCKELDEY i Næstved" af R. Nielsen, 1943-46

Sognepræsterne i VEJLØ - VESTER EGESBORG" af Philipp Borries, 1943-46

"Den Kongelige Gæstegaard i VINDBYHOLT" af Chr. Heilskov, 1943-46

"Billedsniderslægten SCHRØDER" af R. Nielsen, 1943-46

"Fra HAARLEV-HIMLINGØJE Præstekalds Protokol" af Axel P. Jensen, 1943-46

"TYBJERG HERRED's Skolehistorie indtil 1830" af Johs. C. Jessen, 1943-46

"WORDINGBORG RYTTERDISTRIKT's Vandmøller 1718-1774" af Holger Munk, 1947-52

"Af PRÆSTØ BY's Historie" af R. Berg, 1947-52

"En Præstekones Skæbne (BODIL MICHELSDATTER)" af Axel P. Jensen, 1947-52

"En Udenlandsdansker (HENRIK CHRISTOFFER BUSCH)" af Anth Fuglsang, 1947-52

"Bidrag til VINDBYHOLT KRO's Historie" af Børge Green-Larsen, 1947-52

"FRØSLEVGÅRD VOLDSTED" af Vilh. la Cour, 1947-52

"Stamtavle over Slægten ZACHO" af Th. Sparre, 1975

"MOGENSTRUP KRO" af Rasmus Nielsen, 1947-52