Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Januar 2020:

"Bogen om SLAGELSE : Historiske og topografiske Skildringer af Slagelse gennem Aarene" af P. Arnskov, 1931

"Stamtavle over Familien LANGKILDE" af J. V. Langkilde, 1946

"ANSGARS KIRKE"

"SKT. HANS KIRKE"

"VOR FRUE KIRKE"

"SKT. KNUDS KIRKE"

"Slægt og minder" af Laurids Larsen, 1940

"Diplomatarium Flensborgense. Samling af aktstykker til Staden Flensborgs Historie indtil Aaret 1559" af H. C. P. Seidelin, 1865-73

"Samlinger til den Danske Historie" af P. F. Suhm m.fl., 1779-84

"Regesta diplomatica historiæ danicæ : Første Bind fra Aar 822 til Aar 1536" 1847

"Nye Samlinger til den Danske Historie" af P. F. Suhm, 1792-95

"Legatfamilien LANGE knyttet til Den Lange'ske Stiftelse i Roeskilde" af T. A. Colding, 1926

"De ældste danske Archvregistraturer udgivne efter beslutning af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog efter originaler i Geheimearkivet" af T. A. Becker m.fl., 1854-1910

"Scriptores rerum Danicarum medii ævi" af Jacob Langebek m.fl., 1772-1878

"LANGErne paa KRUMSTRUP" af Holger Hansen, 1905

"Familien STRØYBERG 1662-1920" af P. C. Knudsen, 1920

"Slægten fra Søndergaard i Borris Sogn (Ringkøbing Amt) fra ca. 1680 til 1927 med Bidrag til Gaardens Historie" af P. C. Knudsen, 1927

"AALBORG BY's Jorder fra 1546-1869" af P. C. Knudsen, 1922

"Gamle AALBORGhuse i Tekst og Billeder" af P. C. Knudsen, 1929

"Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen" af C. Nyrop, 1895-1904

"Det danske Post- og Telegrafvæsen" af H. Hjort-Nielsen, 1932-33

"ADAM OEHLENSCHLÄGER's Mindeblade fra Udlandet" ved G. L. von Bergen, 1857

"Skiftet efter rigsråd ESKE BROCK 1626" af C. Rise Hansen, 1965

"RIBE BY's jordebog : grundlagt i 1450erne og videreført til omkring 1600" af Ingrid Nielsen, 1979

"HELSINGØR's Kongelige Privilegerede Skydeselskab 1766-1966" af Reinald Foldager, 1966

"Genealogiske Tabeller over europæiske Fyrstehuse i Middelalderen og den nyere Tid" af J. P. F. Königsfeldt og T. B. Cold, 1910

"Danmarks Brandvæsener (de kommunale Brandvæsener" af A. Krieger, 1936

"Danmarks Amter og deres Mænd : Bindet om KØBENHAVN" af Osvald Osvald, 1935-39

"CHRISTIAN MOLBECK og hans Søn CHRISTIAN K. F. MOLBECH : En Brevveksling" ved O. C. Molbech, 1908

"SØLVGADES SKOLE : Østre Betalingsskole : 1847 - 17. September - 1947" af Ejnar Glode, 1947

"Fuglekongeskiver fra Næstved 1797-1846" af F. Michelsen og Jan Preisler, 1988

"Danske forstkandidater 1786-1860" af Svend Balslev, 1986

"Kong Frederik den Førstes danske Registranter" af Kr. Erslev og W. Mollerup, 1879

"Codex Esromensis. Esrom Klosters Brevbog" af O. Nielsen, 1880-81

"Aktstykker vedrørende Erik af Pommerns Afsættelse som Konge af Danmark" af Anna Hude, 1897

"Missiver fra Kongerne Christiern I.s og Hans's Tid" af William Christensen, 1912-14

"AALBORG BY's Historie" af P. C. Knudsen, 1931-33

"Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil Utrykte. 2. Række" af William Christensen, 1928-39

December 2019:

"SCHACK'erne fra Ry i Bakkendrup Sogn" af Louis E. Grandjean, 1927

"En "KRABBE" Gaades Løsning" af Paul Hennings, 1927

"Sud. theol. HIERONYMUS SPARRE's Ægtepagt med ELISABET WOLCH, 1681" af Erh. Qvistgaard, 1927

"Personalhistoriske Oplysninger om Familierne BORCH og BLOCH" af Chr. Behrendt, 1927

"Biografi over JØRGEN NIELSEN, Sognepræst til Aarslev og Hørning 1628-1650" af Erh. Qvistgaard, 1927

"To Biografier af Deltagere i den skaanske Krig [oberst JOHAN DIDRIK WETTBERG og kaptajn HANS THOMESØN TONBO]" ved C. Behrend, 1927

"Nogle Vielser i danske Købstæder i Aarene 1661-1712" af Holger Malling, 1927

"Om Brødrene ØRSTED's mødrene Slægt" af A. Drachmann Bentzon, 1927

"Fortegnelse over Præster, ordinerede af Biskop Hans Poulsen Resen 1615-1638" af Bjørn Kornerup, 1927

"PAUL HENNINGS : 27. August 1875-19. Juli 1927" af Louis Bobé, 1927

"En Familie KRAG" af C. Klitgaard, 1926

"Begravelser i Provinsen i Aarene 1717-1721" af Holger Malling, 1926

"Nordiske Studerende i Louvain" af Ellen Jørgensen, 1926

"ELISABETH HENNINGS, født BUNTZEN's Barndomserindringer" ved Paul Hennings, 1926

"Den adelige Slægt KAALUND's Oprindelse" af Th. Hauch-Fausbøll, 1926

"Lidt om Slægten BRØNDUM-SCAVENIUS" af C. Klitgaard, 1926

"VOR FRUE KIRKE's Gravbog" af Holger Malling, 1926

"NICOLAI EIGTVED's Ungdomshistorie" af Fr. Weilbach, 1926

"To Breve fra CHRISTIAN COLBIØRNSEN"

"To Breve fra Biskop NICOLAI EDINGER BALLE til Kronprins Frederik fra 1807"

"Autobiografi af Sognepræst til Horslunde-Nordlunde paa Lolland CLAUS CHRISTIANSEN WIINHOLT, født den 10. Januar 1712 i København, død den 12. Marts 1771 i Horslunde" ved Erh. Qvistgaard, 1926

"Danske Elever ved Rideskolen i Angers 1601-1635" af Henny Glarbo, 1926

"To Storkøbmænd i Aalborg. (JØRGEN OLUFSEN og JENS BANG)" af C. Klitgaard, 1926

"En Ansøgning fra JOHAN LUDVIG HEIBERG" ved E. Marquard, 1925

"SOMMERSTED LATINSKOLE" af T. O. Achelis, 1925

"Præsterne PEDER CHRISTENSEN KRAGELUND's og HANS SCHACK KRAGELUND's levnedsskildringer" af afdøde Dr. med. K. Carøe's efterladte Papirer, 1925

"Admiral C. C. ZAHRTMANN's Optegnelser om Kong Christian VIII" ved Louis Bobé, 1925

"HANNIBAL SEHESTED. En Beretning efter trykte og utrykte Kilder" af Thyra Sehested, 1886

"Om Kvaksalverie og Embedsexaminer. I Anledning af Læge Hr. A. F. LASSEN's Anke over Fyenske Embedsmænd" af Gustav Ludvig Baden, 1828

"MARTIN FRED. HERMAN LUND [1849-1874]"

"Generalmajor IVAR CHRISTIAN LASSON's Autografi, indsendt til Ordenskapitlet i 1813 samt nogle Oplysninger om hans Slægt" af Paul Hennings, 1925

"Danske Studerende i Orleans i Tiden 1560-1688" af Henny Glarbo, 1925

"Himmerlandske Slægter [Familien KLITGAARD]" af C. Klitgaard, 1925

"ODENSE ADELIGE JOMFRUKLOSTER" af Th. Thaulow, 1925

"Kancelliraad ANDERS PILEGAARD JESSEN, død 1851 som Raadmand og Byskriver i Roskilde" af L. P. Jessen, 1925

"Forpagter paa Nørkær PEDER CHRISTENSEN VIUM og hans Efterkommere" af Erh. Qvistgaard, 1925

"Nogle Kirkebogsnekrologer fra det 18de Aarhundrede" af Niels Stenfeldt, 1925

"HANNIBAL SEHESTED : En dansk Statsmand" af C. O. Bøggild-Andersen, 1946-70

"Ingeniørkorpsets Organisation og Personale 1684-1893" af V. E. Tychsen, 1893

"Mindeblade om VILHELM BIRKEDAL og hans Hustru" af Lavrids Nyegård, 1892

"Biografiske Optegnelser om Rigsraaden CHRISTEN ALBERTSEN SKEEL (1603-1659), uddragne af den af Hans Svane over ham holdte Ligprædiken"

"Fra Ryesgade i København til Lunde på Nordfyn" af EBBE THESTRUP PEDERSEN, 1993

"Som de gamle sjunge, så kvidre de unge : Om HANS MULE's og METTE KOTTE's efterslægt" af Bent Østergaard, 1993

"BREHETROLLEBORG SKOLEHOLDER-SEMINARIUM 1794-1826" af Ingrid Markussen, 1993

"En Saltofte-dreng fortæller : Uddrag af THORVALD JENSEN's erindringer, 1993

"Dansk Forfatterleksikon : 338 Biografier over nulevende danske Forfattere" af Cai M. Woel, 1945

"Familien LÜTKEN. (Den adelige og borgerlige Green, samt en Deel af Spindesiden.)" af J. C. L. Lengnick, 1857

"Familien HOLM til Eskjær" af P. C. Knudsen, 1921

"Lidt om den gamle Husflid paa den nordfynske Slette og en af dens Forkæmpere [PETER WILHELM LÜTKEN (1761-1844)]" af Christine Reimer, 1914

"Til Minde om ALBERT LETH [1822-1884]" af G. L. Wad m.fl. 1884

"Hans Egede's Datterdatterdatter KIRSTINE THEODORE LUND's [1767-1826] Ahner og Efterslægt" af Carl Milberg, 1953

"Sandfærdig Fremstilling af den i Odense, i Aaret 1814, udi sit 85de Aar ved Døden afgangne Pensionistinde ANNE CATRINE ELISABETH LUND's Skiæbne og Tilstand, i hendes sidste Leveaar" af J. Dall, 1817

"Købmand i Århus ABRAHAM LEWIS" af Finn H. Lauridsen, 1953

"Nogle Optegnelser om mit Levned" af F. L. LIEBENBERG, 1894

"Striden om RINGE MØLLE [på Nordfyn]" af Viggo Bang, 1993

"RASMUS SKOVGAARD's samlinger fra Sanderum sogn" af Christian Andersen, 1993

"Skoler og undervisning i ODENSE i Hans Tausens barndom" af Anne Riising, 1994

"Foreløbig Oversigt over Slægten LOMHOLT" af Adolf Lomholt, 1897

"ODENSE VALGMENIGHED's kirkebøger 1884-1988"

"Strikkersken [KAREN SOFIE LARSEN] og hendes barn : En familiekrønike" af Erik Hippe, 2019

"REJKJÆR - en gaard og dens beboere gennem tiderne" af Ole og Peder Svendsen, 1970

"Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, fødte A-Ø", 2019

"Folkemængden i MAGLEBY SOGN [Vester Flakkebjerg Herred] 1800-1836"

"Taler ved Gaardejer KR. LOHMANN's Jordefærd i Aasum den 9. Januar 1919"

"JOHAN FRIEDRICH LOHSE's slægt" af Axel Tryde m.fl., 1949

"Slægten LOMHOLT (Lomholt - Lumholt - Lumholtz) omkring Aar 1700" af Adolf Lomholt, 1930

"En bange mus - en arbejderkvindes erindringer" af DAGNY JENSEN, 1988

"Dansk Vognmandsstand : Faglig biografisk håndbog for den organiserede danske vognmandsstand" af Adam Nygaard, 1956

"PETER RØRDAM : Blade af hans Levnetsbog og Brevvexling : Tredie Del" af H. F. Rørdam, 1894

"Erhvervenes Funktionærstand" af O. Bouet og A. Fabritius, 1935-36

"Dette er beretningen om min tid på de 7 verdenshave, og om mine oplevelser fra et spændende og dejligt liv som professionel sømand" af BJARNE SKOV POULSEN, 2019

"Vaabenførende Slægter i Danmark" af Otto Andrup, 1946

"Teologisk stat : Kirkelig håndbog : 1981"

"Professor Luja og hans Kapellan : (Af ODENSE GYMNASIUM's Papirer)" af Hakon Müller, 1936

"Slægten LUND m.fl. Anetavler for Dr. theol. Ernst Vilhelm Kolthoff og Hustru Johanne Marie Swane samt for Kantor, Justitsraad Niels Lund og Hustru Margrethe Marie Emilie Jensen med Stamtavler for disses Efterkommere" af Johannes Larsen og Ejnar Fryd, 1943

November 2019:

"Familien BLICHFELD" af Torkil Baumgarten, 1911

"Stamtavle for Familien ALLESEN de FINE BUNKEFLOD", 1932

"Den dag tyskerne bankede på døren". (Erindringer af førstelærer JOHANNES RASMUSSEN, Svanninge), ved Kaj Mehr, 1994

"En ung jøde kom til Fyn - og vendte tilbage" af HERBERT KAIN, 1994

"LANGESØ - et skovbrug på Fyn" af Finn Jacobsen, 1994

"Valgmenighedspræst og biskop på Fyn" af K. C. HOLM, 1994

"En tærskedag : Træk af livet som landvæsenselev på Tybrind 1917-18" af HARALD NIELSEN, 1995

"Fra 25 år på Odense rådhus" af tidligere kommunaldirektør HUGO MAYNTZHUSEN, 1995

"Slægten fra VRANNERUP" af S. Otto Brenner, 1942

"Historiske Samlinger og Studier vedrørende danske Forhold og Personligheder især i det 17. Aarhundrede" af Holger Rørdam, 1891-1902

"Stamtavle over Familien AARESTRUP" af H. Grandjean, 1897

"ANDERS ANDERSEN BORCH's Descendenter" af Albert Fabritius, 1933

"C. N. LORENZEN : Træk af hans Liv og Talerne ved hans Jordefærd", 1905

"Slægten WELDINGH i Danmark og Norge" af Nanna Lange, 1906

"ABRAHAM LEHN's Indtægts- og Udgiftsbog 1718-1720" af Kirsten Bendixen, 1964

"I Anledning af Pastor Vilhelm Birkedal's "Personlige Oplevelser" af JOHANNES CLAUSEN, 1891

"Krigen i VIBY eller livsytringer i VIBY SOGN, et forord og en prædiken" af J. E. Lindberg, 1877

"JENS ANDERSEN BELDENAK, Biskop i Fyen. En Levnetsbeskrivelse" af C. Paludan-Müller, 1837

"Familien HOPP. En lille Berigtigelse" af C. Klitgaard, 1925

"Generalkommissær, Generalauditør og Generalmajor CHRISTIAN de TUXEN, Christian VI. Spion og Swedenborgs Ven" af A. P. Tuxen, 1925

"Juridisk Stat" af V. Richter 1902

"LOSS" af A. E. Bryndum, 1924

"Familierne KLOV og LEHRMANN" af Karl Schaldemose Larsen, 1970

"To Indskrivningsbøger til de FRIISers Legater fra Aarene 1715-1795" af Th. Thaulow, 1924

"Statsminister HENRIK STAMPE's Autobiografi" ved Henrik Stampe Stampenborg, 1924

"Slægten "de Svaneskjold's" Stamfader, den fynske Degn JØRGEN PEDERSEN MONTANUS og hans Efterkommere" af Erh. Qvistgaard, 1924

"Justinarius i den islandske Landsoverret, Konferensraad, Dr. juris MAGNUS STEPHENSEN's Dagbog, ført i København i Vinteren 1825-26" ved Julius Clausen, 1924

"Matrikel over nordiske Studerende ved Universitetet i Köln i det sextende Aarhundrede" af L. Daae, 1875

"En Gren af Slægten LUND (Treschow). Digteren Provst Jacob Johan Lund, hans Søskende og Børn, deres Aner og Efterslægt samt Familien Lunds Stamtavle" af Carl Milberg, 1957

"En gemytlig nybagt Vise [ved apoteker ERNST GUSTAV LOTZE's 25-års jubilæum]" af J. C. Dreyer, 1878

"Familjen LUND fra Bregninge og Bjergsted i Holbæk Amt. Med et Tillæg om Præsten Severin Thørche's Descendenter" af Axel Steenbuch, 1924

"Hvem var Godsejer HANS CHRISTENSEN JUUL til Tyrrestrup's Forældre?" af Fr. Grønvald, 1923

"Lidt mere om POUL VENDELBO LØVENØRN's Slægt" af A. Tuxen. 1923

"Danske og norske studerende ved Universitetet i Cølln i Tidsrummet 1476-1559" af Ellen Jørgensen, 1923

"HIMMERLANDske Slægter [FÆRCH og STRÆT]" af C. Klitgaard, 1923

"Biskop ENGELSTOFT's Dagbog fra hans Ministertid Januar-Marts 1864" af Poul Engelstoft, 1923

"Hvem var "FATTER [CHRISTIAN OTTO] NAGEL" i Lille Kongensgade?" af Carl C. Christensen, 1923

"WOLDEMAR LØVENDAL - og hans Families Ophold i Sachsen samt Stamtavler" af O. v. Munthe af Morgenstierne, 1923

"To KRAGERØ-Slægter" af E. A. Thomle, 1923

"Nogle Aar af Admiral NIELS LAURITZEN BARFOD's Levnetsløb. Født 1650, 5. April. Død 1730, 23. Februar" af H. D. Lind, 1923

"Provst, Mag. ULDRICH SCHNELL i Sønderup" af Paul Hennings, 1923

"Dr. med. JOHAN STABEL. 1698-1738" af K. Carøe, 1922

"Sønderjydske Skatte- og Jordebøger fra Reformationen" af F. Falkenstjerne og Anna Hude, 1895-99

"Nogle Bidrag til de lærde WORM'ers Slægtshistorie" af C. Klitgaard, 1922

"KØBENHAVNske Vielser 1720-1724" af Holger Malling, 1922

"Fru von KRÜDENER i Danmark" af Louis Bobé, 1922

"Slægtshistoriske Bidrag" af Louis Bobé, 1920-22

"Dr. med. LAURIDS FOSS. Forstander for Sorø skole 1685-1703" af K. Carøe, 1922

"CAROLINE WALTER og Lindgreen" af C. Behrend, 1922

"En grønlandsk embedsmand [BENDT OLRIK] og hans kampe" af Hans Olrik, 1922

"Liigprædiken over Salig Nicolai Nannestad, Doctor Theologiæ, Professor i det Ebræiske Sprog, og Lektor Theologiæ, ved Odense Gymnasium, samt residerende Capellan ved St. Knuds Kirke i Odense, holden udi St. Knuds Kirke den 25de April 1782" af Lorentz Ancher

"Jydske Haandværkere og Fabrikanter : Skildringer af jydsk Foretagelsesaand og Virkelyst" af Adolf Bauer, 1893

"Stamtavle over Slægten KOLD" af A. H. Nielsen, 1889

"MARSVIN" [af Anders Thiset], 1904

"Danske og norske Officerer i Royal Danois 1690-1698" af A. Tuxen, 1921

"Kammerherre QUAADE's Redegørelse for sin Indtrædelse i Ministeriet Monrad" ved Aage Friis, 1921

"Af Breve fra Theaterchefen HANS WILHELM von WARNSTEDT til hans Søskende. 1780-1806" ved Lous Bobé, 1921

"Nekrolog, Dr. med. KR. CARØE [1851-1921]" af H. Hjorth-Nielsen, 1921

"A. C. LUPLAU som Modelmester ved den kgl. Porcelainsfabrik" af Ad. Clément, 1921

"Et lille Bidrag til Giftmordersken Frøken JUSTINE CATHRINE ROSENKRANTZ's Karakteristik" af H. Ehrencron-Müller, 1921

"Stambogsblade over Slægten RASCH paa Bornholm" af K. Thorsen, 1921

"Slegtebogsoptagnelser vedrørende familierne BAGGE, GRAM og JORDAN" af S. H. Finne-Grønn, 1921

"SØREN KIRKEGAARD's FADER" af Sejer Kühle, 1943

"AAGE KIDDE : 28. April 1888 - 29. December 1918"

"Liste over BEGRAVEDE i KØBENHAVN 1677 og 1682-92" af C. Behrend, 1921

"Optegnelser vedrørende Familien RØRING" af C. Klitgaard, 1921

"Lidt mere om HØGERNE og Statsminister Ove Høegh Guldberg's Broder Hr. NIELS HØEGH" af E. A. Thomle, 1921

"HADERSLEV LÆRDE SKOLE's rektorer og lærere i ældre tid" af Thomas Otto Achelis, 1921

"Nogle Oplysninger om Slægten HOLBØLL" af H. Holbøll, 1920

"En samtidig Beretning om Guldhornsfundet ved GALLEHUS i 1639" af F. J. West, 1920

"Et Minde om Fru BIRGITTE ROSENKRANTZ Steen Brahes til Knudstrup" af Victor Madsen, 1920

"HIMMERLANDske Slægter i det 16. og 17. Aarhundrede. Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m.fl." af C. Klitgaard, 1920

"JONAS TRELLELUND's sidste leveaar" af Aagaat Daae, 1920

"Ligstenene i KERTEMINDE KIRKE" af V. Woll, 1920

"Underarkivar, cand. mag. HENRY BRUUN. 1873-1918" af H. Hjort-Nielsen, 1920

"HØGERNE, Statsminister HØEGH-GULDBERG's Forfædre" af Otto Wollf, 1920

"Taler ved Kammerherreinde ADELHAJD MARIE KAAS' f. Hedemanns Jordefærd den 2den og 3die Januar 1885" af E. Langhoff, 1885

"Oversigt og biografiske Oplysninger angaaende Slægten KJØLSEN" af Frits Hammer Kjølsen, 1931

"Overst FREDERIK HANS WALTER HARBOU. F. 17. April 1857 † 31. December 1918" af A. Tuxen. 1920 

"OPHELIA DREWSEN : Bakkehusets Datter" af Louis Bobé, 1920

"Nogle Bemærkninger om Generalmajor v. CICIGNON's Hustru" af Anna Levin, 1920

"En udenlandsk Adelsslægt i Danmark og Norge: de CICIGNON" af O. v. Munthe af Morgenstierne, 1920

"Skuespiller [HANS CHRISTIAN] KNUDSEN's [1763-1816] patriotiske Rejse i Aaret 1801" af C. Behrend, 1920

"JOHAN VILHELM CHRISTIAN INGERSLEV * 22. Januar 1835 † 29. Oktober 1918" af K. Carøe, 1918 

"Bidrag til en dansk Familie BEHR's Personalhistorie" af F. Hjort, 1918

"Depechesekretær LAURITS KLINGBERG's Selvbiografi. Med nogle Notitser om hans Slægt" ved E. Marquard, 1918

"Bidrag til JOHAN LORENZ MOSHEIM's biographi" af William Norvin, 1918

"Familieoptegnelser af JOHANNES og CHRISTIAN FRIEDENREICH, Fader og Søn, Apothekere i Aalborg" af Inger Klüver, 1918

"MOGENS SEHESTED [1598-1657]" af Thyra Sehested, 1918

"PEDER NIELSEN GAD, herredsfoged i Bjeverskov herred" af Albert Olsen, 1918

"Endnu lidt om Familien DYSSEL" af C. Klitgaard, 1918

"CARL WOLDEMAR, Greve af DANNESKIOLD-LØVENDAL's Selvbiografi" ved O. Munthe-Morgenstierne, 1918

"Kommandanter paa Færøerne 1632-1865" af Chr. Heilskov, 1918

"ABRAHAM LEHN's Selvbiografi 1643-73. Efter Originalen i Arkivet paa Orebygaard" af Louis Bobé, 1918

"Det ældste Led af Skelskørslægten HARBOE" af V. G. F. Bryndum, 1918

"JØRGEN SEEFELDT's Kisteplade" af M. Mackeprang, 1918

"Gehejmeraad CHRISTIAN WILHELM LANGE's Autobiografi med et Par Bidrag til Familien Langes Stamtavle" af R. Paulli, 1918

"Godsejer og Etatsråd CHRISTIAN LINDENCRONE's borgerlige Slægt LINTRUP" af Nanna Lange, 1917

"Endnu lidt om POUL LØVENØRN's Slægt" af C. E. A. Schøller, 1917

"Nekrolog, Etatsraad, Stiftsskriver H. R. HIORT-LORENZEN, af Poul Bredo Grandjean, 1917

"Nekrolog, Pastor ALBERT JANTZEN. F. 23. Maj 1840 † 7. Januar 1917" af Louis Bobé, 1917

"Udtog af Vor Frue Skoles Regnskaber. Indtægt for Disciplenes Sang ved Begravelser fra Hovedstadens Kirker. 1584-86. 1594-1612" af Louis Bobé, 1917

"En dansk Gren af den norske Familie LUYTKIS" af C. Klitgaard, 1917

"Seks Breve fra Komponisten C. E. F. Weyse til Byfogedfuldmægtig, Cand. jur. J. J. Buntzen fra Aarene 1830-32" ved Paul Hennings, 1917

"Nekrolog, ANDERS THISET. 1850-1917" af Louis Bobé, 1917

"Forpagter NIELS HØEGH's Slægt" af C. E. A. Schøller, 1917

"Tre breve fra LAURIDS ENGELSTOFT til hans søn" ved P. Engelstoft, 1917

"Mindeværket danske Landmænd og deres Indsats : En Oversigt over danske Bønders Virke : III Haderslev Amt".

"Det danske arkivvæsens personale pr. 1. januar 1965" af Johan Hvidtfeldt, 1965

"Ukiut 43-t umiartorpunga : Jeg har sejlet i 43 år" af PIITANNGUAQ HANSEN, 2005

"Tabel over beboere i DAMSHOLTE SOGN 1743-1785"

"Slægten DORPH-PETERSEN" ved K.K. Dorph-Petersens Familielegat, 1943

"Rigsdagens Medlemmer gennem 100 Aar 1848-1948" af Emil og Victor Elberling, 1949-50

"ILDSGÅRD - dens beboere og nogle af dens efterkommere" af Niels Hugo Hagelskjær, 1975

"Et Bidrag til københavnsk Haandværks Historie i det sidste Hundredaar : Haandværkerforeningen i København 1840-1940" af Arthur G. Hassø, 1940

"En Esbjergdreng fortæller - om løse typer og aviser" af SIGURD BORCH, 1986

"Den WARBURG'ske Forretning gennem 175 Aar" af M. Johansen, 1921

"Befolkningen i HJØRRING 1825 - en uofficiel folketælling" af Helle Thrane og Mogens Thøgersen. 2002

"Af UGERLØSE SOGN's Historie" af Kristen Boers, 1949

"Slægter af Navnet KREBS. 1ste Hæfte" af H. Krebs, 1889

"Stænderdeputeret OLE CHRISTIAN KIRK og nogle slægtshistoriske undersøgelser fra hans fødesogn Stadil" af Thorv. Lodberg, 1950

"Optegnelser vedrørende Familien KIØRBOE II" af Frederik og Henning Kiørboe, 1937