Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Maj 2019:

"Christian 4.s kansler : CHRISTEN FRIIS til Kragerup (1581-1639) som menneske og politiker" af Ole Degn, 1988

"Slægten STORM fra Håstrup samt nogle supplerende oplysninger om POUL JACOBSEN "KINAFARER"s slægt" af Palle Gravesen, 1966

"ILLUMstudier : Om beboerne på øen ILLUM og deres efterslægt" af Palle Gravesen, 1972

"Forretning og Forlovelse : Av JOHAN ABRAHAM TRUSCHEWSKY's Papirer" af Hans H. Fussing, 1934

"Slægten WASSARD's Oprindelse" af Th. Hauch-Fausbøll, 1927

"Stamtavle over den HEMPELSKE Familie i Danmark", 1833

"Et Par Breve med Oplevelser og Livsbetragtning (ca. 1857-67)" ved K. A. HEIBERG, 1954

"RIBE BY's Historie og Beskrivelse" af J. Kinch, 1869-1884

"Ved Cancelliraad SØREN HEMPEL's Kiste den 19 Januar 1844 i St. Knuds Kirke" af H. P. Svitzer, 1844

"PEDER HEGELUND's almanakoptegnelser 1565-1613" ved Bue Kaae, 1976

"En slægt FAABORG (Højen-slægten)" af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen, 1968

"Nekrolog, ADAM LEWENHAUPT" af Poul Bredo Grandjean, 1945

"Mindeord over Cancelliraad ALEXANDER HEIDE ved hans Jordefærd den 9de Januar 1866"

"Nogle Oplysninger om Magister FRIDERICH PLUM, Sognepræst til Gjentofte og Lyngbye 1643-1728 og Hustru Sophia Olsdatter 1662-1689" af F. C. Bretteville-Plum, 1932

"En BRYGGERFAMILIE på Nørregade" af Gregers Hansen, 1974

"Dr: LAURIDS JACOBSEN HINDSHOLM, fordum Biscop udi Fyhns Stift. Hans holden Dag-Bog, imedens han var Hoff-Prædikant hos Kong Christian den Fierde og Kong Friderich den Tredie. Nu i Trykken udgiven, efter den af ham selv skrevne" af Frid. Wilh. Wivet, 1779

"Taler ved LOUISE FREDERIKKE HEMPEL's Jordefærd", [1840]

"SVENDBORG AMTS VEJVISER med Byer og Landsogne 1905-1907"

"Præsten C. F. E. HOFF's Forældre og Søskende samt et Forsøg paa en Opstilling af hans Efterkommere" af Alfred Hoff, 1938

"Livet i RIBE 1560-1700 i samtidiges optegnelser" af Ole Degn, 1971

"Mindeblade fra Fru TH. C. ELISABETH HELVEG født Luun's Død og Jordefærd : Den 17 og 23 Mai 1873"

"Vejviser for AALBORG AMT samt BØRGLUM, DRONNINGLUND, HVETBO og ØSTER HAN-HERREDER med Byer og Landsogne 1908-10"

"LAASBY SOGN gennem Tiderne" af Alfred Kaae, 1948

"Etatsraad NIELS ANDERSEN" af J. C. Jacobsen Øsløs, 1934

"Mine slægtshistorier" af ARNE BJØRN JØRGENSEN, 2019

"† ELISA HEGEL. 18de April 1868" af B. J. Fog, 1868

"Statistiske Oplysninger angaaende den polytekniske Læreanstalts Kandidater samt Fortegnelse over dens Direktører og Lærere 1829-1902" af J. J. Voigt, 1903

"SØNDERBORG Skipperlaug 1571-1971" af Niels Knudsen, 1970

"Ved Universitetsboghandler, Etatsraad FREDERIK VILHELM HEGEL's Jordefærd" af Jakob Paulli, 1888

"VOER og NIM samt NØRVANG herreder : Uddrag af samtlige bevarede 2.959 skifter i herredernes godser og hospitaler 1716-1850" af Erik Brejl, 1997

"SKANDERBORG RYTTERDISTRIKT : Uddrag af samtlige bevarede 3.002 skifter 1680-1765" af Erik Brejl, 1995

"FREDERIKSSUND's og Købstaden SLANGERUP's Historie : Første Del - Tiden til 1809" af Arne Sundbo, 1931

"Et lille stykke Kulturhistorie : PEDER KROGH's erindringer 1827-54" ved Tyge Krogh

"Slægten WÜRTZEN gennem 200 år - 1700-1900" af Viggo Chr. Würtzen

"MARGRETHE af ØLESHOUE" af N. P. Nielsen, 1910

"BRYLLE SOGN's befolkning" af Steen Rasmussen, 2019

"Trøst i Breve fra 1700- og 1800-Tallet : Af Familiepapirer" ved K. A. HEIBERG, 1942

"Menneskeskildring : Breve og Familiehistorie" ved K. A. HEIBERG, 1942

"Fra forrige Aarhundrede : Kulturelle og litterære Hændelser : Af Familiepapirer" ved K. A. HEIBERG, 1941

"Fra Nær og Fjærn : Tidsbilleder i Breve 1841-1872" ved K. A. HEIBERG, 1941

"Smaa Tidsbilleder i Breve 1792-1864" ved K. A. HEIBERG, 1940

April 2019:

"Katalog over Karen Brahes Bibliothek i Landsarkivet for Fyn : Håndskriftsamlingen" af Anne Riising. 1956

"Ved MORTEN CHR. HEMPEL's Jordefærd den 11te Juni 1861"

"Krigsraad og Birkedommer HEDEGAARD's Afskeds-Tale, holdt paa Rauneberg Birke-Ting Torsdagen d. 21. Decbr. 1769"

"Familien BEENFELDT" af C. E. A. Schøller, 1900

"Skibskaptajn og Grosserer JENS JENSEN BERG's Selvbiografi" ved H. W. Harbou, 1900

"Familien BONNEVIE. Supplement til Stamtavlen" af D. Thrap, 1900 

"Et Brev fra 1812 samt nogle Oplysninger om Familien TRAP (THRAP)" af D. Thrap, 1900

"Biskop FREDERIK MÜNTHER's Selvbiografi" ved Louis Bobé, 1900

"Er Familien AKELEYE uddød?" af Th. Hauch Fausbøll, 1900

"Portræt og Biografi af Etatsraad N. E. HOFMAN (BANG)" af Eckardt, 1881

"Bidrag til Fyns Stifts præstehistorie : ODENSE og ODENSE HERRED" af Aage Dahl, 1960-72

"Fortegnelse over samtlige FYNSKE LANDBRUG paa 2 Tdr. Hartkorn og derover" af P. L. Erichsen, 1894

"Baggesen og A. C. GIERLEW paa Rejse. Uddrag af Gierlews Rejsedagbog 1803" af Jul. Clausen, 1900

"Nogle Optegnelser om CLEOPHAS SVENNINGSEN's Ungdom meddelte af hans Søster Dorothea Stephansen" af Nicolaj Bøgh, 1900

"Gravskrift over FREDERIK CHRISTIAN FRANDSEN FRIIS, Sognedegn i Tranebjærg paa Samsø" af Frederik Poulsen, 1900

"Et Par Minder om STEN BRAHE til Knudstrup" af F. R. Friis, 1900

"Greve SIGISMUND LUDVIG SCHULIN's autobiografiske Meddelelser til Ordenskapitlet" af G. L. Grove, 1900

"Oberst LUDVIG RUDOLF MÜLLER v. AARVANGEN, Statsfange paa Christiansø" af Louis Bobé, 1900

"Genealogiske Optegnelser tildels vedrørende Generalleutnant JOHAN RANTZAU og hans Slægt" af Louis Bobé, 1899

"Erindringer fra Generalmajor JULIUS PALUDAN's Barndom. Forfattede 1877 af ham selv" ved C. L. With, 1899

"Stamtavle over den i 1845 afdøde Grosserer JACOB HOLM's Efterkommere" af J. E. Georg Holm, 1916

"Efterkommere paa Sværdsiden efter HANS HORNEMANN, Kjøbmand og Raadmand i Næstved, samt Meddelelse om andre Hornemann'ske Slægter" af Holger Hornemann, 1894

"Fru ANNE SØE" af M. Aaberg, 1910

"Nogle Oplysninger om Søhelten NIELS JUEL's Barndom i Thy" af Jørgen Lundbye, 1909

"Amtmand, Conferentsråd GERHARDT FAYE (1760-1845)" af Jens Damsgård, Klim, 1909

"JENS HAVEN fra Vust" af Jens Damsgaard, 1914

"Præsten OLE KAMP i Skjoldborg" af Severin Christensen, 1914

"Lidt om J. P. JACOBSEN" af C. B. V. Hansen, 1914

"LOLLAND-FALSTERS's degne og skoleholdere" af Alfred Larsen, 1960

"GEORGINE SAMSINE HEIBERG, født Rørdam, 23. Februar 1808 - 22. Maj 1883"

"NIELS HELDVAD : Nicolaus Helduaderus : En biografi" af H. V. Gregersen, 1957

"HADERSLEV HERRED's Præstehistorie" af Aage Dahl, 1936

"HADERSLEV BY's Præstehistorie" af Aage Dahl, 1933

"SØNDERJYLLAND's Bispehistorie" af Aage Dahl, 1931

"Ved Provst A. C. L. HEIBERG's Jordefærd i Frederiksberg Kirke den 29de Juni 1891"

"BOGØ i 200 år : Træk af Bogøs historie i anledning af 200 årsdagen for øens løskøbelse : 1769 20. september 1969" af Karl Jakobsen m.fl., 1969

"Provst JACOB HOLM i Højen" af John M. Møller, 1909

"Breve fra MARGRETE BOSE (f. Heiberg)" ved K. A. Heiberg, 1955

"ULKEBØL KIRKE og et Udpluk af Sognets Historie" af J. Raben, 1929

"Folkeminder fra NORDBORG og OKSBØL SOGNE" af J. Raben, 1948

"Minder fra det gamle SØNDERBORG" af J. Raben, 1947

"Folkesagn og gamle Fortællinger fra KETTING SOGN" af J. Raben, 1946

"HERTUG HANS den Yngre af Sønderborg" af J. Raben, 1945

"LYSABILD KIRKE og Minder fra Sognet" af J. Raben, 1943

"Haandværkere i det gamle SØNDERBORG" af J. Raben, 1952

"ST. MARIE KIRKEN i SØNDERBORG" af J. Raben, 1957

"Minder fra TANDSLET SOGN" af J. Raben, 1956

"SOTTRUP SOGN" af J. Raben, 1955

"Minder fra NYBØL SOGN" af J. Raben, 1954

"Gamle Minder fra SVENSTRUP SOGN" af J. Raben, 1932

"ULLERUP KIRKE og de adelige Gaarde i Sognet" af J. Raben, 1928

"KETTING KIRKE og et Afsnit af Sognets ældre Historie" af J. Raben, 1928

"HAVNBJERG KIRKE og gamle Minder fra HAVNBJERG og OKSBØL SOGNE" af J. Raben, 1926

"SØNDERBORG Skyttelaug 1600-1880 og Oprettelsen af Borgerforeningens Skyttelaug 1881" af J. Raben, 1943

"Gamle Minder fra HAVNBJERG SOGN" af J. Raben, 1943

"SØNDERBORG" af J. Raben, 1935-42

"1641 : 18. Marts : 1941 : SØNDERBORG Bager- og Konditorlaug igennem 300 Aar" af J. Raben, 1941

"Fra DYBBØL SOGN" af J. Raben, 1940

"OLDTIDSMINDER paa ALS" af J. Raben, 1938

"BOMÆRKER fra ALS og SUNDEVED" af J. Raben, 1949

"Fra ULKEBØL SOGN" af J. Raben, 1939

"Fra HØRUP SOGN" af J. Raben, 1937

"Fra NOTMARK SOGN" af J. Raben, 1936

"BROAGERLAND" af J. Raben, 1934

"SØNDERBORG Skipperlaug og et Brudstykke af Byens Søfartshistorie" af J. Raben, 1934

"Udgravningerne i VIKINGEBYEN BROVOLD 1931-1932 : Foreløbig Beretning" af J. Raben, 1932

"Udpluk af EGEN SOGN's Historie og Folkeminder" af J. Raben, 1932

"Gamle minder fra ASSERBØLLE SOGN" af J. Raben, 1959-60

"Dansk præste og sognehistorie : X Haderslev Stift : Hefte 13 HEDENSTED PROVSTI" af A. Pontoppidan Thyssen, 1989

"Anetavle for JENS CHRISTENSEN, kaldet Bertelsen, født 1798, død 1886, sidst gårdejer i Østerballe by og sogn, og hustru Mette Marie Christensdatter, født 1810, død 1895" af Slægtsarkivet, 1982

"Familien BERNS' slægtsforhold omkring 1600" af John T. Lauridsen, 1988

"Lidt om "de VISSENBJERG RØVERE og "de TOMMERUP KJÆLTRINGE"" af F. Hjort, 1928

"Danske Skole-Stat" af N. A. Larsen og E. H. C. Mikkelsen, 1933

"Stamtavle over Slægten HANSEN fra Nexø" af Herm. J. Hansen, 1919

"Slægten BRUUN : Kommandørkaptajn Palle Chr. Bruuns efterkommere" af Finn Andersen, 1986

"Slægten BHI / BIE fra Hylke sogn" af Flemming Aagaard Winther, 2019

"Mit Livs Vej : Barndom og Ungdom" af V. BRÜCKER, 1925

"Slægten HOFMAN-BANG" af Erik og Niels Hofman-Bang, 1986

"Fra gamle Dage i ELSØ SOGN" af Anton Kjølby, 1945

"OVE RODE - en politiker bliver til" af Tage Kaarsted, 1963

"CHR. U. [HANSEN] og hans venner : Historien om en usædvanlig ung modstandsmand og hans vej ind i kampen og døden" af Bob Ramsing, 1985

"Befolknings- og erhvervsstruktur i EGGESLEVMAGLE SOGN, 1845 og 1880" af Thorkild Vejen, 1970

"Erindringer om GRINDSTED-GRENE sogne" af pastor Otto Sommer, 1980

"Familien GRAVESEN gennem 200 Aar", 1942

"Brug unik søgemulighed i SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK"

"JACOB LANGEBEK, født den 23. Januar 1710, død 16. Aug. 1775" af Jens Damsgaard, Klim, 1910

Marts 2019:

"Slægten GULDBORG og Guldborggaards Historie" af Harald Kier, 1913

"Arkivsekretær GERHARD LESLIE GROVE" af C. Nyrop, 1911

"Det blev i familien : En registrering af kongelige bevillinger til ægteskab i forbundne led i Fyns stift 1569-1814" af Steffen Hove, 2000

"Sognefogedinstitutionen gennem 200 år" af Poul Fredebo, 1995

"St. Joachims Ridderen Sir LEVETT HANSON" af Hans Knudsen, 1937

"CARL CHRISTIAN GRAVESEN og JOHANNE FRIIS : efterslægt og anetavler" af Frits og Kirsten Hellborn samt Lisbet Vraa-Jensen, 1984

"Rådhus og bystyre i KOLDING 1500-2000" af Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen, 2001

"Folkeskolen i KOLDING fra 1814 til i dag" af Anders Malling Aaboer m.fl., 2004

"Forografer i KOLDING indtil 1940" af Inge Ladegaard, 1989

"Kvindelige lokalpolitikere i KOLDING 1909-2005" af historiestuderende ved SDU, Kolding, 2009

"VONSILD i krig og fred : fra svenskekrigene til landboreformerne" af Laura Meyer Hansen, 1996

"Erindringer" af PETER RAVN, 1991

"ALMIND SOGN i 1900-tallet : ALMIND-DONS-MØSVRÅ" af Iver Almind Iversen, 2003

"Landsbyen NR. BJERT i 1900-tallet" af Inger Dahlgren og Jørgen Fønsskov, 2005

"ELTANG, N. BJÆRT og S. VILSTRUP SOGNE" af H. P. Berthelsen, 1955

"Den HAGEMANN'ske Slægtebog udarbejdet paa Foranledning af Direktør G. A. Hagemann" af Th. Hauch-Fausbøll, 1905

"Stamtavle over Efterkommerne af BERNHARD HAGEN og ANE MARGRETHE CÖLLNER" af O. M. Giersing, 1884

"Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas" af Frants Jørgen Hvass, 1977-87

"Fortegnelse over Havebrugskandidater udgaaede fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1865-1910" af Axel Lange og O. Trier, 1911

"Fra NYBØL HERRED og SOGN" af Chr. Jørgensen og Peter Petersen, 1976

"Historiefortælling fra VÆGGERLØSE SOGN 1687-1730" af Kirsten Sanders

"Historisk-topografiske Optegnelser om HALLUND SOGN efter C. Klitgaards Manuskript med Tilføjelser af P. Christensen, 1960

"Slægten WINDFELD" af Mary Windfeldt Kaiser, 1979

"OKSBØL lokalhistorie"

"HOLM lokalhistoriske arkiv"

"BROAGERLANDS Lokalarkiv"

"Af en bondeslægts historie : Optegnelser om PEDER NIELSEN og KIRSTEN PEDERSDATTER, husmandsfolk på Sterredsholm, deres forfædre og enkelte indgiftede slægter" af Erling Petersen, 1951

"Slægten efter CHRISTEN MORTENSEN MØLLER HOLST og SOPHIE AMALIE MARIE TROJEL" af Berna og Jørgen Møller-Holst, 1989

"ANDREAS HOJER : jurist og historiker" af Troels G. Jørgensen, 1961

"Hædersmænd : 45 Dannebrogsmænds levnedsskildringer" af Tage Kaarsted, 1986

"Dansk Politistat : Danmarks Politi- og Fængselsvæsen, Grænsegendarmeri og Sognefogeder" af Christian Gjerløv, 1933-34

"Tillæg til Stamtavle over Familien TOXVÆRD omfattende Kvindelinier efter Præsten O. F. Toxværd" af H. Grandjean, 1898

"Stamtavle over Familien TOXVÆRD" af H. Grandjean, 1896

"Om Slægten WORMSKIOLD (1757-1871), Fjorten Silhouetter" af I. K. Rosenørn-Teilmann, 1902

"Legatstamtavle over Familien HVIDT" af Poul Bredo Grandjean, 1926

"Agent HOLCK : De Fattiges Tolk" af Bering Liisberg, 1908

"Familieoptegnelser af Bryghusskriver JOHANNES WULFF" af C. E. A. Schøller, 1899

"Et ROSENKRANTZSK Epitafium" af C. E. A. Schøller, 1899

"Kommandørkaptein HENRIK GERNER's Dødsleie d. 26.-27. Dec. 1787" af H. C. Sneedorff, 1899

"Af P. V. JACOBSEN's Dagbøger 1827-33" af Jul. Clausen, 1899

"Familien ABBESTÉE" af C. F. Sommer, 1899

"CHRISTAN BEHRENDT" af H. B. Seesten, 1950

"Gamle Minder fra ØSTRUPGAARD og om Bondesønnen PEDER HOSTRUP" af Christine Reimer, 1915

"HETTING" af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen, 1961

"Slægten NØRAGGER" af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen, 1960

"Slægten NÆRAAE" af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen, 1958

"Digteren NICOLAI SØTOFT's Slægt" af E. Juel Hansen, 1950

"Slægterne MYLIUS i Danmark" af E. Juel Hansen, 1947

"Slægten MØHL fra Kerteminde" af E. Juel Hansen, 1948

"Vor Slægt I: Skræder JENS LARSEN i Gyrstinge og hans Efterslægt" af Sigfred Jensen, 1930

"Slægtsbog over slægten ABRAHAMSEN" af Jydsk Slægtsforskning, 1970-71

"Slægtsbog for efterkommere efter CHRISTEN NIELSEN gårdejer i Over Simmelkær, Ørre Sogn født 1775" af Dansk Slægtsforskning, 1954-81

"Slægten HYLDGAARD fra Sinding sogn (Hammerum herred)" af Nordisk Slægtsforskning, 1988

"Slægten HOVBORG : Efterkommer efter Jens Hovborg født 1844" af Jydsk Slægtsforskning

"Slægten HANSEN fra Kvolsbæk" af Slægtsarkivet, 1988

"Slægten FREDERIKSEN fra Ryslinge sogn" af Skandinavisk Slægtsforskning, 1971

"Slægten fra SKEDSHALE - efterkommere af "de Rinds herreds knaber"" af Slægtsarkivet, 1979

"Sejltid i Mærsk - fra assistent til mester" af IB CHRISTENSEN, 2011

"NYGAARD-Slægten fra Ulbølle" af Hans Nygaard, 1948

"Sejlads gennem livet : En odensedrengs erindringer" af IB CHRISTENSEN, 2011

"HOLGER GABRIELSEN : Skrevet af hans venner" af Jørgen Budtz-Jørgensen m.fl., 1955

"Fra Lemvig til Thalia : Teatererindringer" af KAI HOLM, 1970

"En amtmand skriver breve : J. S. MØSTING som amtmand i Haderslev efter hans breve til Johan Bülow 1789-1804" af Harald Jørgensen, 1993

"Slægten HIORT i Danmark og Norge : Stamtavle og slægtshistoriske oplysninger" af Esbjørn Hiort, 1966

"Slægten HVALSØE - WALSØE" af D. Hvalsøe, 1914

"ANDERS SANDØE ØRSTED som Dommer : I 150-Aaret efter A. S. Ørsteds Fødsel" af Troels G. Jørgensen, 1928

"Festskrift til JOHAN HVIDTFELDT på 70 årsdagen 12. december 1978" af Peter Kr. Iversen m.fl., 1978

"En skudehandler fra Wixø : PEDER NIELSEN SØE og hans kone CIDZEL LANGGAARD's forslægt og efterkommere" af Poul Christensen, 1968

"TØNDER STATSSEMINARIUM's Historie 1788-1938"

"Japan sejleren - en sømandshistorie af JOHN V. PEDERSEN" ved Bjarne Rasmussen, 2019

"Slægten PALUDAN : Paa Grundlag af trykte og utrykte Kilder" af L. F. la Cour, 1935

"MYGIND-slægten fra Mygindgård ved Assens" af Cai Mygind, 1967

"En landsbylærer ser tilbage : KNUD OTTOSEN's erindringer 1821-1907" ved Ingrid Markussen 1977

"De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688" af Henrik Pedersen, 1928

"ADOLPH HANNOVER's fædrene og mødrene Slægt : Udgivet i Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel : Tillige indeholdende Adolph Hannovers Autobiografi samt en Fortegnelse over hans videnskabelige Arbejder m.m." af Martin Ad. Hannover, 1914

"Slægten BEHRENDT af Middelfart" af Christian Behrendt, 1933

"JENS CHRISTIAN HOSTRUP : Hans Liv og Gerning" af Helge Hostrup,1916

"ANNA GRAM & ODA OLSSON's slægtstavle 1809.1989" af Bent Rosenbæk, 1989

"ABILDTRUP NEDERGAARD 1487-1987 : En slægt med rod i 900-tallet" af Marie Abildtrup, 1989

"Fra hukommelsens myretue" af ERLING ALBRECTSEN, 1988

"Slægten DINESEN gennem 350 år" af J. K. Dinesen og Erik Dinesen, 1986

"Danske BLOM slægter" af Erik Blom, 1986

"ANDERS JENSEN CLAUSAGER (1834-1928) : Brudstykker til en biografi" af Jørgen Peder Clausager, 1980

"Arkitekten MARTIN NYROP" af Lise Funder, 1979

"JENS HANSEN 1756-1831, hans fader, hans søskende samt efterkommere efter hans søn Christian Hendrik Hansen" af Henning Bernhoft, 1978

"Slægtens Spor : En anetavle" af HOLGER GRØNTVED, 1978

"Grosserer SKJOLD C. G. E. BØRGESEN og dr. phil. FREDERIK C. E. BØRGESEN's Slægt" af Birthe Børgesen, 1977

"Breve fra CHR. ENGELSEN til H. Krabbe og B. Bang 1884-1906 : Veterinære iagttagelser og kulturhistoriske billeder fra Rusland" af Ivan Katié, 1974

"SOPHIE HEDEVIG UTKE f. HEILMANN og hendes efterkommere" af Helvig og Valdemar Thal-Jantzen, 1973

"Slægten ALBRECTSEN og dens Minder" af Erling Albrectsen, 1947-72

"J. B. S. ESTRUP på Skaføgård : J. B. S. Estrups første år på Skaføgård belyst gennem et udvalg af dokumenter" af Knud J. V. Jespersen, 1972

"GLAHN-slægten 1971 : En oversigt udgivet af Glahn-Samfundet" af Torben Glahn, 1971

"IGNATZ BREUM : En Odense-købmands liv og virke" af Birger Isaksen, 1971

"Præsteslægten GAD 1970" af Ulf Gad, 1970

"Odensepræsten EMIL KOCH" af Hans Øllgaard, 1970

"Oversigtstavle over Familien BRANDT" af Karl Schaldemose Larsen, 1970

"Fæstebonde i Nørre Tulstrup CHRISTEN ANDERSEN's dagbog 1786-1797" af Jens Holmgaard, 1969

"Oversigtstavle over Familien BRUUN" af Karl Schaldemose Larsen, 1968

"Slægten BRUUN fra Assens : Hans Rasmussen Bruuns danske efterslægt" af Hans Werner, 1968

"Familien DINSEN" af Karl Schaldemose Larsen, 1966

"Drengeår i min faders gård" af SØREN HANSEN, 1966

"CHR. CLEMMENSEN : 100 : 1866 - 17. April - 1966" af Kai Backhausen, 1966

"Den dansk-norske slægt HALLAGER fra Vadum i Vendsyssel" af Finn H. Blædel, 1963

"Efterkommere fra det DINSENSKE Rødegaard" af K. Schaldemose Larsen, 1963

"Diplomatarium FABRICIORUM : III. bind : En brevsamling" af F. B. og L. P. Fabricius, 1961

"M. P. BRUUN's Dagbog 1856-74" af Vagn Dybendahl og Birgit Nüchel Thomsen, 1961

"Slægten BØDKER af "Søvig" Lindum sogn" af Wilh. Kjær Jensen, 1961

"Stamtavle over en ANDKJÆR-Slægt. Efterkommere af Birkedommer paa Gyldensteen Andreas Andkier og Anne Dorhea Stein" af Alf. Andersen, 1958

"Slægten FABRICIUS fra Ærø-Samsø" af F. B., L. P. og Dagmar Fabricius, 1934-57

"Haandværkeraar gennem 250 Aar : Smedeslægten "EIBYE" i 7 Generationer 1706 - 24. September - 1956" af Knud Eibye, 1956

"Stamtavle over Familien GAM" a S. Otto Brenner, 1955

"Familien FRIIS fra Stenstrup" af H. Friis-Petersen, 1955

"Brogede erindringer" af JOHS. FOG-PETERSEN, 1955

"Stamtavle over Familien COPMANN : Efterkommere af Cathrine Copmann og Poul Svendsen" af Knud Jølver, 1955

"Vejen frem : Minder og synspunkter" af JOSEF ANDERSSON, 1954

"Minder fra haandværk og industri" af RASMUS BERG, 1954

"Diplomatarium FABRICIORUM : I. Bind" af F. B. Fabricius og L. P. Fabricius, 1952

"Slægten BAHNSON" af Sven Houmøller, 1952

"DYDENSBORG : En fynsk slægt" af Mads Chr. Hansen, 1952

"Den skalkagtige SCHADE og andre Skæbner : En jydsk Familiekreds fra 1600 Tallet" af Aage Brask, 1952

"Slægten FABRICIUS paa Søbygaard : En slægtshistorisk Skildring fra Ærø" af Ellen Fabricius, 1950

"Manden der hentede Jorden : Bogen om NIELS FREDERIKSEN" af Johannes Christiansen, 1948

"Stamtavle over BJERRE-Slægten fra Bjerre i Sir ved Holstebro" af Thorv. Lodberg, 1948

"Stamtavle over Etatsraad A. N. HANSEN's Efterkommere" af Hans Konow, 1947-70

"NIELS BLOCH i Rold og hans nærmeste Slægt : En gammel jydsk Selvejer- og Herredsfogedslægt" af Aage Brask, 1947

"Sognefoged HANS CHRISTENSEN Vejstrup og hans Slægt" af Thøger Dissing m.fl., 1947

"Mine Forældre ( ELISABETH og TH. CHR. BALSLEV) : Mindeblade og Tidsbilleder : 1846 - 18. Marts - 1946" af L. L. Balslev, 1946

"MARIE og EILER KØLPIN PETERSEN's Fædrene og Mødrene Slægt" af E. Kølpin Petersen, 1944

"H. N. CLAUSEN : Hans Liv og Gerning : 1. Del Aarene 1793-1848" af Jørgen Larsen, 1945

"Amtsforvalter FREDERIK CHRISTIAN BRAMMER og hans agnatiske Efterslægt" af Fr. Brammer, 1945

"Livlæge JOACHIM DIETRICH BRANDIS : Et Mindeskrift" af Marinus Leth, 1944

"E. M. DALGAS" af Har. Skodshøj, 1943

"Mennesker på min Vej : Minder fra de Unge Dage" af JULIUS CLAUSEN, 1941

"Et Slægtsminde for ALBERT PHILIP la COUR og HENRIETTE VILHELMINE la Cour" af Rebekka la Cour Madsen, 1941

"Bagerfirmaet Clorius, Kalundborg : 7.5.-1841 - 7.5.-1941 : med en Stamtavle over Familien Clorius : udarbejdet paa Foranledning af Bagermester Carl Clorius" af S. Otto Brenner, 1941

"Hofviolon kgl. Kapelmusikus LARS FRIIS og hans Slægt : Blade af en sønderjydsk Spillemands Levnetsløb" af Niels Friis, 1940

"To Slægtled : Hvad Fader fortalte og jeg selv oplevede" af Petrus Christensen, 1940

"Stamtavle over Haarslevgrenen af Slægten BALSLEV" af Lars Chr. Balslev og Birgitte Balslev, 1939

"Meddelelser fra THORVALDSENS Museum : Udgivne i Hundredaaret for Thorvaldsens Hjemkomst til Danmark" af Sigurd Schultz m.fl., 1938

"Provst VILHELM HANSEN i Nykøbing Mors" af Anton Kjølbye, 1937

"Slægten FABRICIUS fra Faaborg" af F. B. Fabricius og L. P. Fabricius, 1937

"FRANTZ DAHL" af O. K. Magnussen, 1937

"VILHELM HANSEN" af Th. Balslev, 1936

"Slägten EDELBERG" af J. F. Edelberg, 1936

"Stamtavle over Slægten HAVEMANN" af Mogens Seidelin, 1935

"FRITZ SYBERG" af Poul Uttenreiter, 1935

"Slægten HJORTH med Biografier og Billeder" af Johs. K. Gyrstinger, 1934

"Stamtavle over Familien GRANDJEAN" af Albert Fabritius, 1934

"Stamtavle over Familien GLUD gennem 400 Aar" af Kristian Glud Konradsen, 1933

"JOHANNES CLAUSEN : Grænsepræsten" af J. Kj. Carlsen, 1933

"Provst for Møen, Professor Theologiæ LAURITS NIELSEN GRAM og hans Efterkommere" af Fr. Friis-Petersen, 1932

"Slægten DAMGAARD. Uddrag af en større Slægtshistorie" af P. Julius Damgaard, 1932

"Stamtavle over Familien HALD" af C. Krarup, 1929

"En dansk-norsk Slægt FALCK" af Th. Thaulow, 1931

"Familien BONNEVIE i Danmark og Norge 1714-1930 : D. Thraps Stamtavle" af Kristine og Poul Bonnevie, 1931

"Slægten GRUNNET" af S. Otto Brenner, 1939

"Legatstamtavle for CHRISTIANE MUUS, f. BRUUN's Legat m.fl." af Hans Jørgen Swane, 1931

"Slægten FABRICIUS fra Søby, Ærø" af F. B. Fabricius og L. P. Fabricius, 1930

"Slægten FABRICIUS fra Marstal" af F. B. Fabricius og L. P. Fabricius, 1930

"Stamtavle vedrørende Slægten DREYER og de med denne beslægtede Familier" af K. M. Riedewaldt-Schött, 1930

"Slægten LETH fra Stege" af Fr. Tobiesen, 1947