Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Juni 2020:

"Et Aarhundredes Fremskrift. Den økonomiske Udvikling i ØLGOD og ANSAGER SOGNE 1800-1903" af N. H. Uhd, 1906

"Magister MATURIN CARSTENSEN [1669-1747], et Tidsbillede fra det attende Aarhundredes første Halvdel" af Jesper Madsen, 1906

"Minder fra Biskop HERTZ's Tid. Efter hans Datters Optegnelser" ved kammerherreinde H. Stemann, 1906

"VIBORG AMTS Degne- og Skolehistorie" af Ejnar Poulsen, 1957

"Om Fattigvæsenet i BRØRUP og LINDKNUD SOGNE i det 18. Aarhundrede" af J. Nissen, 1905

"HESSEL BRO [i Hodde sogn] og Flodens Vande" af Hans Jensen, 1905

"Minder fra svundne Dage" af SIMON NIELSEN, Hovborg, 1905

"Et mekanisk Geni [BENDIX ANDERSEN 1791-1866]" af Poul Andersen, 1905

"OKSBY gamle Kirke og Kirkegaarde før 1891" af J. Olsen, 1905

"En Smuglerhistorie fra 1729 [RIBE AMT]" af Søren Alkærsig, 1905

"Degnen OLUF HANSEN LIND i Vamdrup og den evangelisk-kristelige Salmebog" af J. Nissen, 1905

"VILSLEV i det nittende Aarhundrede. Et Kulturbillede" af J. Madsen, 1905

"Salt- og Stivelsesindustri i VARDEegnen i forrige Aarhundrede" af J. Olsen, 1905

"ST. KLEMENS KIRKE i Ribe" af C. N. Termansen, 1905

"Urolige Majdage [1864] i ANST HERRED" af J. Richter, 1904

"Sognefoged ANDERS KRISTIAN HANSEN [1814-1899] i Gesten, 1904

"Rytterfægtningen ved VORBASSE den 29. Februar 1864" af O. F. Gedde, 1904

"SKIBELUND og dets Mindesmærker" af Georgia la Cour Pedersen, 1904

"Oplevelser i RIBE under Krogen 1864" af J. Helms, 1904

"Et Par gamle Mindetavler i ØLGOD KIRKE" af J. Richter, 1903

"Klitterne i RIBE AMT. En historisk Skildring" af Jens Bruel, 1903

"ANDERS SØRENSEN VEDEL's Mindesmærke i Ribe" af overlærer Øllgaard, 1903

"PEDER PALLADIUS, Haandværkersønnen fra Ribe paa Sjællands Bispestol" af Ludvig Schrøder, 1903

"Danske søofficerer 1933-1982" af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, 1984

"Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark fra 1814 til 1840" af Thomas Hansen Erslew, 1843-53

"Danmarks kommunale Forvaltning", 1928

Maj 2020:

"Amtmand Grev BROCKENHUUS-SCHACK. (Smaa Bidrag til en Karakteristik)" af J. P. Kristensen-Randers, 1908

"Stevner og Folde m.m." af P. Jensen, 1908

"HOLCKENHAVN 1580-1907" af C. E. Lensbaron Holck, 1908

"Bondelev og bondehjem. Brudstykke af en slægtssaga" af POVL HANSEN, 1908

"Op og ned. Et Blad af en Slægts Historie [sognepræst DINES ROSENSTJERNE i Magleby]" af P. C. B. Bondesen, 1908

"Fra en Registreringsforretning i en sydfynsk Bondegaard 1807" af P. Andresen, 1908

"Svenskernes Fordrivelse fra Fyen 1659" af K. C. Rockstroh, 1909

"Præsten HANS AGERBEK [1798-1869]. En Levnedstegning" af J. Jensen-Hammer, 1909

"BERNSTORFSMINDE SEMINARIUM" af J. Chr. Clausen, 1909

"NYBORG SLOT" af C. S. Theilgaard, 1910

"Byled og Hyrdehuse" af P. Jensen, 1910

"JACOB ULFELDT" af lensbaron Holck, 1910

"Den kirkelige bevægelse i RYSLINGE i Fyen fra 1849-1868. En historisk fremstilling" af Lars Frederiksen, 1910

"NYBORG PRÆSTEGAARD" af Aug. Colding, 1910

"ST. NIKOLAJ KIRKE i Svendborg" af Vilhelm Lorenzen, 1911

"Lærer SØREN JØRGENSEN (Kistrup)" af handelsgartner Jørgensen, 1911

"Blade af Hovbøndernes Historie [herregården KRUMSTRUP i Ryslinge sogn]" af P. Jensen, 1911

"Et stykke dansk ungdomsliv ved midten af det nittende hundredår [HANS HANSEN, født 7.6.1826 i Sødinge]" af Povl Hansen, 1911

"RUDME FRISKOLE gennem 50 år" af Martin P. Rudum, 1912

"En Veteran [PEDER BRANDT 1821-1908 født i Bregninge på Ærø]" af Nicoline Klein. 1912

"Fra H. C. ØRSTED's Barndomstid i Rudkjøbing" af M. C. Harding, 1912

"MAGLEBY NOR. Et Blad af Magleby Sogn's Historie" af Karl Elnegaard, 1912

"Lidt om tre Odensegaarde, Ejerinden [Julie Alfriede Schmidt 1836-1905] og hendes Bedstemors Silkeavl. »Stiftamtmandsgaarden«, Bryggergaarden og Seyergaarden" af Christine Reimer, 1913

"Folkemuseet i EILER RØNNOVS GAARD" af Christine Reimer, 1913

"Kommissionssagen ang. Toldsvig ved HINDSHOLM 1726" af K. Rasmussen, 1913

"Valget i KERTEMINDE 21. Juni 1855" af Jørgen Nielsen, 1913

"Fra Hoveriets Dage [GREVSKABET WEDELLSBORG]" af Rasmus Jørgen Jensen, 1913

"EGESKOV-MARKED" af P. Jensen, 1913

"Dyrlæge P. JENSEN. 16. Januar 1846 - 23. August 1913" af Poul Bjerge, 1913

"Fra RYSLINGE VALGMENIGHED's første dage" af Povl Hansen, 1913

"En gammel Bylov fra 1718 [SØNDERSØ]" af N. M. Elling, 1913

"VISSENBJERG Selvejere" af Karl Rasmussen, 1914

"JENS SOFUS BRANDT, Sognepræst til Ollerup og Kirkeby fra 1838-1898" af Marie Møller, f. Brandt, 1914

"En Mindekrans [med navne over 74 danske soldater, der døde på lazarettet i Assens 1848-50" af Rasmus Jørgen Jensen, 1914

"NYBORG HAVN's Fortid" af H. C. Holst, 1914

"Om Borgmester JØRGEN NIELSEN i Assens" af F. Hjort, 1914

"SØNDERSØ SKOLE. (Træk af Lærernes og Skolens Historie.)" af N. M. Elling, 1914

"Danmarks ypperste Kunstsmed [CASPAR FINCKE] og hans Værker paa Fyn" af Sophie Breum, 1914

"Oldefars Testamonium [HANS JØRGENSEN 1750-1796 f. i Risum, Asperup]" af Martin Skovbo, 1915

"Lidt om en berømt Mand fra Svendborg Amt [CLAUDIUS CLAVUS]" af Gustav Schovsbo, 1915

"Om RUDKØBING BORGERVÆBNING" af I. T. Rohde, 1915

"Spredte Træk fyenske Personer vedrørende [med relation til H. C. ANDERSEN]" af Christine Reimer, 1915

"Fra Kirkebogen [GAMTOFTE, KØNG OG ORTE]" af John M. Møller, 1915

"KRISTEN LARSEN [1804-1875]. Medlem af den grundlovgivende Rigsdag. Et Tidsbillede" af Fernando Linderberg, 1915

"KLÆSØ og den forsvundne Købstad. (Lavindskøbing?)" af Carlin Klæsøe, 1915

"Bidrag til SKJOLDEMOSE's Histoie" af Harald Kier, 1915

"Træk af BRAHETROLLEBORG SOGN's Skolevæsen" af lærer Jørgensen, 1915

"Fra Svenskekrigens Tid [i BÅG HERRED]" af Rasmus Jørgen Jensen, 1915

"Nogle Træk af GRINDLØSE SOGN's Historie" af P. E. Jensen, 1915

"HINDSGAUL GODS og dets Beboere" af H. Hansen, 1915

"To Gaarde og deres Beboere [SØLLESTED og BUKKERUP]" af P. Andersen, 1915

"Indberetning om den økonomiske Tilstand i VESTFYEN i 1735" af Kai C. Uldall,1916

"En gammel fyensk Lægebog eller Cyprianus" af Kai C. Uldall, 1916

"Tilstanden i NYBORG AMT ved Aar 1743. Amtmand Adelers Indberetning til Danske Kancelli" af Kai C. Uldall, 1916

"CARSTEN FRIIS : Sognepræst i Allested-Vejle 1798-1809" af Anders P.Rudum, 1916

"Af en gammel Præsteslægt [NØRAGGER]'s Historie" af Th. Møller, 1916

"Fra forrige Tider [på SANDAGER NÆS]" af Rasmus Jørgen Jensen, 1916

"ÆBELØ" af H. Hansen, 1916

"ANNA JØNSDATTER. Den svenske mirakelpige på Valdemarslot 1839" af K. Carøe, 1916

"NORDFYNS hellige Kilder" af Thomas B. Bang, 1916

"En Bataille paa Vindinge Gade [NYBORG] i Aaret 1610" af Kai C. Uldall, 1917

"Om Præsten KNUD LERCHE [1658-1711] og hans Strid med Rytterne" af A. C. Thomsen, 1917

"Nogle Optegnelser om ØRBÆK gamle Skole" af S. M. Sørensen, 1917

"Familierne von Heinen og Rosenørn paa ULRIKSHOLM" af Poul Reitzel, 1917

"Tonedigteren HANS HANSEN [1817-1878]" af J. P. Kristensen-Randers, 1917

"Swineburgh - Wordburgh - Foburgh" af H. H. Hvass, 1917

"En mærkelig Erindring fra Svenskekrigen 1659" af F. Hjort, 1917

"Amtmand P. C. SCHUMACHER. I Hundredaaret efter hans Død" af L. J. Bøttiger, 1917

"Gamle Stednavne paa KERTEMINDEegnen" af C. Andreasen, 1917

"Den gamle Provst i Nørre-Aaby [JØRGEN FREDERIKSEN 1663-1748]" af Gustav Schovsbo, 1918

"RØNNINGE-STENEN" af H. Chr. Larsen, 1918

"Et Par Bidrag til KERTEMINDE BY's Historie og Topografi" af V. Woll, 1919

"Et Par Bemærkninger til ejendommelige Gadenavne i KERTEMINDE" af V. Woll, 1918-19

"Sognepræstens Indberetning om KJERTEMINDE 1746" af Kai C. Uldall, 1919

"OLUF LERCHE. "En anstødelig og foragtelig Prest" fra Pietismens Dage" af A. C. Thomsen, 1919

"WEDELLSBORG. Træk af dets Bygningshistorie" af Vilh. Lorenzen, 1919

"Noget mere om GLAVNDRUP-STENEN" af Marius Kristensen, 1919

"GLAVENDRUP-STENEN" af Rasmus Nielsen, 1916

"Kalentegodet til VENDS HERRED's Præster" af A. R. Idum, 1919

"FØNS og ØRSLEV KIRKERS Historie. Almindelige Oplysninger om Kirkernes Kaar, særlig paa Fyen" af A. R. Idum, 1919

"Fra Hovbonde til Selvejerbonde. Skildring af en midtfynsk Bondeslægt med Træk fra Egnens Historie gennem 5 Aarhundreder" af H. M. Henriksen, 1919

"Roldhusmanden. En fyensk Kvaksalverslægt" af K. Carøe, 1919

"Vatterspillet i KERTEMINDE 1734 og dets Efterspil" af V. Woll, 1920

"Gamle Indskrifter i KERTEMINDE" af V. Woll, 1920

"PETER CHRISTIAN STEENVINKEL. En fynsk præsteskikkelse fra oplysningstiden" af Martin P. Rudum, 1920

"Om Stormfloden paa LANGELAND d. 13. November 1872" af L. T. Rohde, 1920

"FAABORG LATINSKOLE" af Chr. H. Rasmussen 1920

"RISBRO. En forsvunden, vestfyensk Herregaard" af A. R. Idum, 1920

"Minder om Familien BRYSKE" af H. Berner Schilden Holsten, 1920

"Årets arbejder i mit barndomshjem" af POVL HANSEN, Vallekilde, 1920

"Kongeborgen HINDSGAUL" af H. Hansen, 1920

"Et Par Optegnelser fra MESINGE SOGN" af V. Woll, 1921

"En Indberetning om KERTEMINDE i 1722" af V. Woll, 1921

"KNUD RASMUSSEN [f. 1837 i Ringe]. En Livsskildring. Fortalt af ham selv", 1921

"Breve fra en fyensk Soldat [MADS NIELSEN, f. 1825 i Veflinge] under Krigen 1848-50" af Carl von Kohl, 1921

"En forsvunden Herregaard paa FØNSSKOV" af A. R. Idum, 1921

"Træk af et Stamhus' Grundlæggelse og fra et Bondestamhus' Nedlæggelse" af F. Hjort, 1921

"En Husmandsfamilie fra Tommerup der binder den uddøde adelige Slægt von PULTZ til den nulevende borgerlige Slægt Pultz" af F. Hjort, 1921

"Fra det gamle DALLUND" af N. M. Elling, 1921

"Nogle Ligsten i BOGENSE KIRKE" af P. Christensen, 1921

"Om Marsvinsjæger-Lauget i MIDDELFART" af Chr. Behrendt, 1921

"Byfoged Jørgen Seerup Bie's mærkelige Bedrifter. Kulturhistoriske Skildringer fra KERTEMINDE 1735-40" af V. Woll, 1922

"Svenske Krigsfanger paa Fyen 1714" af G. Schovsbo, 1922

"Smaatræk fra Vestfyen" af J. Rasmussen, 1922

"PAUL JACOBSEN. Endnu et Par Blade af en gammel Faaborg-Families Historie" af F. F. M. Jacobsen, 1922

"En forsvunden Kirke på Vestfyen. VIBY KIRKE i UDBY SOGN" af A. R. Idum, 1922

"NYBORG SØLAUG" af H. C. Holst, 1922

"Herregaarden og Stamhuset HINDSGAUL" af H. Hansen, 1922

"Om den sorte Død" af Valdemar Mejer, 1923

"Nogle Optegnelser om HARRITSLEVGAARD og dens Ejere" af Martine Hansen, 1923

"En gammel Kirkeblok [KERTEMINDE KIRKE]" af V. Woll, 1924

"KERTEMINDE MARKJORDER" af V. Woll, 1924

"Fra »AGNSLEF FJERDING« : Lidt Landsbyhistorie fra Middelalderen" af Albert Thomsen, 1924

"AVNSLEV-Runestenen" af Albert Thomsen, 1924

"SØRUPSTENEN's Gaade" af Fr. Orluf, 1924

"Et Hjem i VANTINGE [lægprædikant Rasmus Knudsen]" af P. Larsen, 1924

"NIKOLAJ FABER [1789-1848] som Skolemand" af P. E. Jensen, 1924

"LANGESØ Bygningshistorie" af H. Berner Schilden Holsten, 1924

"To Fynboere [af slægten THURA], der var forsvundne, men nu er genfundet" af F. Hjort, 1924

"Nogle Træk vedrørende kirkelige Forhold i SVENDBORG i Slutningen af det 17de Aarh." af Hauch-Fausbøll, 1924

"Minder og Overlevering fra ældre Tider i SKOVBY SOGN" af Martine Hansen, 1924

"Præterne i SØNDERSØ" af N. M. Elling, 1924

"SØNDERSØ KIRKE" af N. M. Elling, 1924

"Genforenings-Mindesmærkerne i Odense Amt" af Johannes Vejlager, 1925

"En fynsk Landsbypræst hos Pave Sixtus IV. og nogle AVNSLEV-Præster i 1400-1500'erne" af Albert Thomsen, 1926

"BOVENSE KIRKE" af Albert Thomsen, 1926

"AVNSLEV KIRKE" af Albert Thomsen, 1926

"Fra Hekseprocessernes Tid" af Martin Skovbo, 1925

"Lidt om Degne" af G. Schovsbo, 1923 og 1925

"OLUF BAGER og hans Efterkommere" af K. Riedewaldt-Schøtt, 1925

"Danmarks ældste Præstegaard og Bidrag til NYBORG BYS Historie i 500 Aar" af T. Løgstrup, 1924-25

"Gamle Lønninger for Landbrugsarbejder" af F. Hjort, 1925

"En 200 Aar gammel Valutaforbedring, hvorved bl.a. en fynsk Bonde, Chr. Hansen i ØRSTED, blev Stor-Godsejer" af F. Hjort, 1925

"Om Gaarden "DAAEHOLM" i Skovby Sogn" af Martine Hansen, 1925

"Om »Øjet«. En Helligdom for Frey i Baag Herred" af H. Bisgaard, 1925

"Fra Svenskekrigenes Tid" af Albert Thomsen, 1926

"Havebruget paa Fyn i gamle Dage, særligt i Odense Amt" af Johannes Tholle, 1926

"Haver og Havedyrkning i Svendborg Amt gennem vekslende Tider" af Johannes Tholle, 1926

"Hr. MYGIND i Nørre Aabye" af Eskil Sørensen, 1821

"Sagn og Tro knyttet til Sten i Odense og Assens Amter" af August F. Schmidt, 1926

"SVENDBORG Feldberedere" af Johannes Olsen, 1926

"Fra Christian den V's Matrikel" af Henrik Larsen, 1925

"ASSENS Skomagerlavs Skraa 1505" af Hans Knudsen, 1926

"PEDER R. MØLLER [1848-1926]" af Ejnar Skovrup, 1927

"NYBORG KIRKE. I Anledning af 500 Aars Jubilæet 1928" af P. Severinsen, 1927

"Helligkilder i Svendborg Amt" af Aug. F. Schmidt, 1926-27

"En Hustrumorder [PEDER LUMBYE] fra Nørre Søby" af Hans Knudsen, 1927

"SPARRETORN. Nogle Smaatræk om Gaarden og dens Beboere" af A. R. Idum, 1927

"En Veteran [HANS HENRIK HANSEN 1827-1915]'s Erindringer fra de slesvigske Krige" ved N. Hansen, 1927

"Urolige Hoveder i KERTEMINDE. Tidsbillede fra 1760'erne" af V. Woll, 1928

"Træk af Vandalismen i Fyn" af Gustav Ludvig Wad, 1928

"Jættestuefundet paa DRÆBY MARK Marts 1827" af Chr. M. K. Petersen, 1928

"Smaatræk fra de franske og spanske Troppers Ophold paa Fyn [SKYDEBJERG] 1808" af Rasmus Jørgen Jensen, 1928

"Baron BLIXEN-FINECKE [1822-1873]" af N. M. Elling, 1928

"Ryttergodsbønder. Af AVNSLEV og BOVENSE Sognes Historie X" af Albert Thomsen, 1929

"Frihaverne [kolonihaverne] i Fyns Stifts Købstæder" af Johannes Tholle, 1929

"Jens Beldenaks Præster og Reformationen" af P. Severinsen, 1929

"Andet Jættestuefund paa DRÆBY MARK. November 1927 - April 1928" af P. Helweg Mikkelsen, 1929

"En dansk ukendt Soldats Grav fra Krigen 1848 [MORTEN NIELSEN 1824-1848]" af Fr. Hjort, 1929

"Handelselev i Odense 1870-75" af ALFRED HEYMANN, 1929

"GISLEV KIRKES Historie. En fyensk Landsbykirke gennem 8 Aarhundreder" af L. P. Fabricius, 1930

"ASSENS jødiske Menighed" af Alfred Heymann, 1930

"Anlægget af SYDFYENSKE JERNBANE (Odense-Svendborg)" af Søren Dyhr, 1930

"Bidrag til KERTEMINDES Kulturhistorie" af V. Woll, 1931

"En Selvejergaard paa Frederik den Fjerdes Tid. Skiftet efter Rasmus Pedersen i AASKOV 1719" af Albert Thomsen, 1930

"Den romantiske Have ved SANDERUMGAARD" af Johannes Tholle, 1931

"Lidt om Landsbyforhold i BJÆRGE HERRED" af Aug. F. Schmidt, 1931

"Præstehistorier fra GAMBORG" af N. Mortensen, 1931

"DALUM Klosters Historie indtil 1536" af A. R. Idum, 1931

"RISE SOGN's Degne- og Skolehistorie" af M. Eriksen, 1930

"DUNKÆR SKOLE" af M. Eriksen, 1930

"Degneliv i gamle Dage [SØNDERSØ]" af N. M. Elling, 1931

"BOGENSE's Brand 1575"af Chr. Behrend, 1931

"Militær-Gewalt i KERTEMINDE 1721" af V. Woll, 1932

"Et Inddæmnings-Projekt fra 1726. (TAARUP STRAND ved Kerteminde.)" af V. Woll, 1932

"ODENSE SLOTSHAVE og dens Gartnere" af Johannes Tholle, 1927 og 1932

"Fra den gamle NORDVESTFYNSKE Landsby" af August F. Schmidt, 1932

"SVENDBORG og ØRKILD. Efter Foredrag" af Johs. Olsen, 1932

"Den aandelige Vækkelse i SYDØSTFYN for hundrede Aar siden" af Anders Nørgaard, 1932

"Oldtidsminderne i GUDME HERRED" af C. Neergaard, 1932

"NIELS JUEL. Uddrag af et Foredrag paa Taasinge" af Baron Cai Schaffalitzky de Muckadell, 1932

"Sydfyenske Herregaarde" af Vilhelm Lorenzen, 1932

"Hr. CHRISTEN ANDERSEN HOLM, Sognepræst i Vigerslev og Vevlinge" af Henry Lauridsen, 1932

"Brødrene WEGENER fra Gudbjærg" af Marius Kristensen, 1932

"De sydfynske stednavne" af Marius Kristensen, 1932

"Tidligt Stavnsbaand paa Grevskabet WEDELLSBORG" af Hans Knudsen, 1932

"Brudevielsen 1702 i VÆVLINGE KIRKE" af Hans Knudsen, 1932

"Sydfynske vandmøller" af Holger Hjelholt, 1932

"VEJSTRUP AADAL" af Chr. B. Graversen, 1932

"Friskolelærer RASMUS HANSEN i Vejstrup" af Hans Ellekilde, 1832

"DALUM KLOSTER. Et Bidrag til dets Historie efter Reformationen" af Johannes Berg, 1932

"JOHAN FRIIS til Hesselagergaard" af R. L. Balslev, 1932

"KERTEMINDE under Svenskekrigen" af V. Woll, 1933

"Taksering af Ejendomme i KERTEMINDE i 1645" af V. Woll, 1933

"Fra Præstegaarden i SKALKENDRUP, Fem Sognepræster 1685-1805" af Albert Thomsen, 1933

"RØRUP KIRKE" af J. V. Sørensen, 1933

"Professor RASMUS KRISTIAN RASK's Forfædre" af Fr. Rasmussen, 1933

"Fundats or den af Anna Trolle, sal. Erich Bildes til Kiersgaard i 1712 oprettede Skole i BRENDEROP BY" af Erh. Qvistgaard, 1933

"Vedtægt om Begravelser udi LUNDE HERRED. Anno 1717" af Erh. Qvistgaard, 1933

"Kammerherre N. F. B. SEHESTED og hans arkæologiske Virksomhed" af C. Neergaard, 1933

"Om Kalkmalerierne i SØNDERSØ KIRKE" af Egmont Lind, 1933

"Den første klædefabrik i ODENSE" af N. G. Lange, 1933

"Mindestenene ved BRENDE MØLLE" af Rasmus Jørgen Jensen, 1933

"Bidrag til VÅBENFABRIKKEN BROBYVÆRK's historie" af Arne Hoff, 1933

"En Provsteretssag fra GAMBORG. Efter Vends Herreds Provstearkiv" af J. Hasseriis, 1933

"Fra vore Oldeforældres Tid. Træk af Livet i Kerteminde ved forrige Aarhundred-Skifte" af V. Woll, 1934

"Om Borgerskabets Læsning i det 17. Aarhundrede [KERTEMINDE]" af V. Woll, 1934

"Træk af NÆSBYHOVED SØ's historie" af Kr. Tårup, 1934

"Fra Svenskekrigens Dage [SØRUP SOGN]" af Erh. Qvistgaard, 1934

"Sagfører, Godsforvalter CHRISTIAN LUDVIG QVIST [1849-1932]" af Thyra Qvist, 1934

"Slaget paa FAURSKOV BANKER" af A. R. Idum, 1934

"Mindesmærket om Kampene i FAUERSKOV under Grevefejden 1534-35" af F. Hjort, 1934

"En forgjort herremand [EILER BILLE 1604-1649]" af Hans H. Fussing, 1934

"Sognefoged HANS CHRISTENSEN, Vejstrup som Stænderdeputeret" af Thøger Dissing, 1934

"En gammel fynsk Digterinde [METTE KIRSTINE BLOK, f. 1722]" ved Christine Reimer, 1934

"Genforeningsminderne i Svendborg Amt" af Thorvald Sehested, 1935

"NYBORG omkring Midten af forrige Aarhundrede" af Axel Pontoppidan, 1935

"En syvaarig Svendborgensers Dagbog [C. A. Bluhme 1794-1866]" ved Hakon Müller, 1935

"En hovbondes saga : Et tidsbillede [om Bendix Kristiansen, Hjortholm 1795-1851]" af Valdemar Bendixen, 1935

"Optegnelser fra FAABORG i Begyndelsen af det 17de Aarh." af Chr. Behrend, 1935

"CAROLINEKILDE og Carolinekildefesterne" af Kr. Tårup, 1936

"Den gamle Kro [GRIBSVAD]" af Christine Reimer, 1936

"Skuespillerinden JOHANNE AMALIA STRENG, født Thieme : Et Blad af Odense Teaterhistorie" af V. Woll, 1937

"Bidrag til KERTEMINDE KØBSTAD's Historie i det 18. Aarhundrede" af V. Woll, 1937

"MIDDELFART KIRKE og Gejstlighed før Reformationen" af G. Schovsbo, 1937

"Lidt om CARL BAGGER og hans Hustru, særlig deres Liv i Odense og deres Eftermæle" af Christine Reimer, 1937

"Den fattige Sognepræst i Allested-Vejle Hr. JAKOB HANSEN MUST Bønskrift til Kongen i Aaret 1666" ved Erh. Qvistgaard, 1937

"Vand- og Vindmøller i SVENDBORG AMT" af Johs. Olsen, 1937

"Et Brev fra THOMAS BIRCHEROD [1661-1731] til A. H. Francke" ved P. G. Lindhardt, 1937

"NORDFYNS Bebyggelse og Skove" af Henrik Larsen, 1937

"En Orgelbyggers Læreaar [PETER ULRIK FREDERIK DEMANT 1802-1868]" af Holger Hansen, 1937

"Folkeskoler og Lærere i ODENSE i Begyndelsen af det 18. Aarhundrede" af Hans H. Fussing, 1937

"RIGSARKIVET og LANDSARKIVERNE : Personale 1975"

"WILLIAM THALBITZER. 5. februar 1873 - 18. september 1958" af L. L. Hammerich, 1959

"Spredte erindringer fra et langt liv" af E. SCHMIEGELOW, 1947

"Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmarks og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid" af J. C. L. Lengnick, 1847

"BRUNO PREISLER og CHRISTIANE f. Strange : Forskellig korrespondance samt eksamensopgaver og ansættelser for Bruno" ved Jan Preisler, 2020

"Anetavle for politikeren ESBEN LUNDE LARSEN (født 1978)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Oekonomisk-physisk Beskrivelse over SCHAGENS KIØBSTÆD og SOGN" af Olaus Olavius, 1787

"En Skildring af Biskop JESPER BROCHMAND som theologisk og asketisk Skribent" af E. F. Koch, 1864-66

"M. IVER BERTELSENS Levnet" af Holger Fr. Rørdam, 1864-66

"M. MORTEN PEDERSENS historiske Kalenderantegnelser" af Holger Fr. Rørdam, 1864-66

"Efterretninger om Sværmeren JESPER BALTZARSEN KÖNECHEN" af Holger Fr. Rørdam, 1864-66

"Utrykte Pavebreve angaaende danske Kirkeforhold" af L. N. Helveg, 1864-66

"Bidrag til M. HANS TAVSENS Levnet" af Holger Fr. Rørdam, 1864-66

"Anetavle for økonom, fhv. overvismand CLAUS VASTRUP (født 1942)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for kemiingeniør og erhvervsmand PEDER HOLK NIELSEN (født 1956)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for forfatteren HENNING MORTENSEN (født 1939)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Mindeskrift over PETER FREDERIK SUHM" af Christian Molbech, 1814

"Anetavle for erhvervsmand og godsejer STIG HUSTED-ANDERSEN (1944-2008)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for billedkunstneren VILLY GRØNBORG (født 1954)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Kaj Lykkes Fald med dets Forspil og Følger" af N. Rasmussen Søkilde, 1876

"Otte år i Australien. 1857-1865. [Om KRISTOFFER BENDIXEN]" ved Valdemar Bendixen, 1937

"KERTEMINDE SKIPPER-LIGBÆRER-LAV, dets Stiftelse og ældste Historie" af V. Woll, 1938

"KERTEMINDE SOGNEKIRKE i ældre og nyere Tid" af V. Woll, 1930 og 1938

"Konflikten mellem Baronen paa SCHELENBORG og hans Fæstere i Aarene 1717-18" af V. Woll, 1938

"Lidt om Landboforholdene i NØRREBY gennem 250 Aar" af V. Spanner, 1938

"Det gamle ODENSE falder, og "det nye faar Fæste". Fra det gamle Munkemøllestræde, det alleregentligste H. C. Andersens Odense" af Christine Reimer 1938

"Mindeord om Gymnastikdirektør, Cand. polyt. NIELS HANSEN RASMUSSEN [1854-1924]" af Fr. Hjort, 1938

"En Foredragsforening i RØNNINGE 1863-84" af Jeppe Hansen, 1938

"Familien ROSENKRANTZ's Historie" af Konrad Barner og A. Heise, 1874-82

"Erindringer fra Kerteminde i Tiden 1860-80 : Af Johannes Frederik Klein" ved V. Woll, 1939

"Nogle Oplysninger om de otte første evangelske Sognepræster i FLØDSTRUP-ULLERSLEV Pastorat" af V. Woll, 1939

"FAABORG KIRKE's Inventar fra Kirkens første Tid til vore Dage" af V. Thorlacius Ussing, 1939

"JOHAN FRIIS's vægterhorn fra 1551" af Sigvard Skov, 1939

"SARUPFUNDET : Undersøgelse af en stensat Grav fra yngre Bronzealder : Træbeholderen, der omgav de brændte Ben, var prydet med skønne Barkdekorationer" af P. Helweg Mikkelsen, 1939

"FAABORG KIRKE gennem Tiderne" af Vilh. Lorenzen, 1939

"THØGER DISSING * 6. November 1864  † 6. December 1938 : Nogle Mindeord" af J. Chr. Clausen, 1939

"PETER ULRIK FREDERIK SCHJØTT og STEEN STEENSEN BLICHER : Et forsøg på at støtte Blicher i Odense for hundrede år siden" af Povl Skadhauge, 1940

"RASMUS HANSEN RIFBJERG 1779-1830 : En Foregangsmand inden for Bondestanden paa Langeland i en kritisk Tid" af Peter R. Olsen, 1940

"Barndomserindringer fra Selleberg i 1870'erne" af SØREN LASSEN, 1939-40

"Agrarpræsidenten FR. ANDERSEN-ROSENDAL : Mindeord" af Fr. Hjort, 1940

"De fynske Kirkebøger og Spaniolerne 1808" af Harald Hatt, 1940

"ADOLF HANS HOLSTEN's Godsdrift" af Hans H. Fussing, 1940

"Hexeri i DALUM 1651" af Hans H. Fussing, 1940

"Fæstebreve fra GELSKOV (1669-92 og fra LANGESØ (1670-92)" af Albert Fabritius, 1940

"KERTEMINDE Politikorps (1842-1939)" af V. Woll, 1941

"Bidrag til KERTEMINDE danske Skoles Historie i 16-1700-Tallet" af V. Woll, 1941

"GELSKOV i Adolf von Holstens Tid 1667-1694" af J. Pilegaard, 1941

"Apoteker P. HELWEG MIKKELSEN [1876-1940]" af Svend Larsen, 1941

"Fattiggaarden i RINGE 1864-90" af Harald Jørgensen, 1941

"J. CHR. CLAUSEN * 8. November 1864  † 12. Oktober 1941" af H. C. Frydendahl, 1941

"Apoteker HELWEG MIKKELSEN's Samling" af Erling Albrectsen, 1941

"MØNTERGAARDEN" af Svend Larsen, 1942

"Sct. Hans Præstegaard i ODENSE : Bygningens Historie gennem 400 Aar" af Victor Hermansen, 1942

"De fynske Kirkebøger og de fremmede Tropper i 1808" af Harald Hatt, 1942

"FREDERIK HJORT * 15. Juli 1863  † 15. Maj 1942 : Nogle Mindeord" af Harald Hatt, 1942

"Svenskernes udskrivninger paa Fyn 1658" af Hans H. Fussing, 1942

"Erindringer fra Horne Præstegaard" af AGNES BRUUN f. Licht, 1942

"Træk af den fynske Adels Historie 1536-1660" af Aage Fasmer Blomberg, 1942

"Konsumtionsboderne i KERTEMINDE : En Billedtekst" af V. Woll, 1944

"En Middelfartpræst [PEDER FARVER]'s Trængsler : Fra Katholicismens sidste Dage i Danmark" af Vilh. Lorenzen, 1944

"En gammel Kalentegaard i NYBORG" af Henning Henningsen, 1944

"CHRISTINE REIMER * 15. April 1858  † 14. December 1943" af H. C. Frydendahl, 1944

"Billedskæreren ANDERS MORTENSEN fra Odense og hans arbejder i fynske kirker samt Nakskov kirke" af Sven Arnvig, 1944

"Det jødiske Befolknings-Element i KERTEMINDE i forrige Aarhundrede" af V. Woll, 1945

"Biskop JAKOB MADSEN [1538-1606]" af H. Øllgaard, 1945

"MADS HANSEN [1834-1880 i Hundstrup]'s Sagn- og Folkevisedigtning : Et Samarbejde mellem Mads Hansen og Evald Tang Kristensen" af Niels Th. Mortensen, 1945

"Optegnelser om mine Bedsteforældre paa Selleberg og i Østrup" af S. LASSEN, 1945

"Bondens Retsforhold : Bidrag til Belysning af Forholdet mellem Godsejer [KRUMSTRUP] og Fæster i sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede" af Erik Hansen, 1945

"Nogle Kontrafejere i ODENSE i 17. og 18. Aarhundrede" af Aage Fasmer Blomberg, 1945

"Jomfruen, der slog sine Forældre og andre af PALUDAN-MÜLLER's Barndomsminder fra Kerteminde" af V. Woll, 1946

"Et gammelt KERTEMINDE-KORT" af V. Woll, 1946

"Kapellan HANS LEMMING [1705-1788] i Nyborg" af F. Elle Jensen, 1946

"Begravelsesvedtægt for LUNDE HERREDS's Præsteskab 1717" af Georg Hansen, 1946

"Konsistorialraad JOHAN HENDRICH COLDING [1764-1844] : Lidt om kommunal Administration" af Erik Hansen, 1946

"Lidt om ELLESTED SKOLE" af Erik Hansen, 1946

"P. JENSEN, Kværndrup : 1846 - 16. Januar - 1946" af H. C. Frydendal, 1946

"SØNDERSØ BYLOV" af Aage Fasmer Blomberg, 1946

"Degne og Degnekaar i 18. Aarhundrede : Bidrag til Degneembedets Historie i SØNDER NÆRAA Sogn" af Otto Andersen, 1946

"KERTEMINDE BØDKERLAV gennem Halvandet Aarhundrede" af V. Woll, 1947

"KVÆRNDRUP POSTHUS : Fra Trafikkens Barndom" af C. J. P. O. Sestoft, 1947

"RIGBORG BROCKENHUUS [1579-1641]" af Jens Pilegaard, 1947

"Mindeord om H. C. FRYDENDAL [1888-1947]" af Olaf Andersen, 1947

"Brudstykker af en fyensk Jæger [MORTEN NIELSEN 1825-1910]'s Dagbog fra Treaarskrigen" ved M. Vesterdal, 1948

"En fynsk Slægtsgård [LANGKILDEGÅRD) og dens Beboere indtil Udskiftningen" af H. P. Langkilde, 1948

"BREGNINGE-SØBY Skolehistorie" af M. Eriksen, 1947 og 1949

"Borgmester Hans Nielsen Bang's Gaard i MIDDELFART og dens senere Ejere" af Chr. Behrendt, 1949

"Smaatræk af Livet i KERTEMINDE i forrige Aarhundrede" af V. Woll, 1950

"Et sydfynsk Voldsted : HAVEGAARD, Sdr. Højrup Sogn, Vindinge Herred" af Vilh. Lorenzen, 1950

"LARS FREDERIKSEN (1835-1893)" af Birger Isaksen, 1950

"JENS STEEN SEHESTED : Digteren - Officeren - Godsejeren" af Aage Fasmer Blomberg, 1950

"Fynske stationsbyer" af J. A. Tork, 1951

"Lensbaron H. BERNER SCHILDEN HOLSTEN" af Johannes Høirup, 1951

"Ejendomme ved Havnepladsen i KERTEMINDE nu "Tornøes Hotel" og deres Ejere, især i ældre Tid" af V. Woll, 1952

"DANKVART DREYER : 13. juni 1816 - 4. november 1852" af Henrik Hertig, 1952

"Et Par Mindeblade af mit Levnedsløb i korte Træk efter mine Børns Opfordring af deres Fader KRISTEN LARSEN, Gaardmand i Dalby" ved Hans Ellekilde, 1952

"Voldsted ved HØJSKOVGÅRD : Svindinge sogn, Gudme herred, Svendborg amt" af Vilh. la Cour, 1952

"MADS JØRGEN MØLLER til Krumstrup og "Store Mette" : Et Sagn, berigtiget i Historiens Lys" af V. Woll, 1953

"Høravlingsinstituttet paa LYKKENSSÆDE" af Jens Pilegaard, 1953

"Mindeord om sognepræst HANS HANSEN [1879-1952]" af L. P. Pedersen, 1953

"Mag. MARTIN CASPAR WOLFBURG [1686-1729]" af F. Elle Jensen, 1953

"Lidt om LYKKESHOLM's fæstere" af Birger Isaksen, 1953

"Lærer ANTON MIKKELSEN [1889-1953]" af Johannes Høirup, 1953

"Et besværligt skriftemaal [om MAREN PEDERSDATTER fra Humble]" af Hans Fussing, 1953

"Bebyggelsesnavne på HINDSHOLM" af John Kousgård Sørensen, 1954

"Amtsskrivere og Amtsforvaltere paa ÆRØ" af J. Smith, 1954

"Fynske købmænds indsats i dansk handelsliv fra slutningen af 16. til midten af 17. århundrede" af Jens Kolmos, 1954

"Maleren WILHELM BENDZ : 20.3.1804-14.11.1832" af Henrik Hertig, 1954

"ANTON NIELSEN [1827-1897]" af P. M. Andersen, 1955

"To Menneskeskæbner : Løjtnant ULRIK GOTSCHALCK GEDDE [1770-1836]. Cicilingeniør HANS NIELSEN [1830-1920]" af V. Woll, 1956

"Af LARS PEDERSEN [1835-1915]'s Optegnelser : Lidt om Hoveriet, som af Beboerne udførtes paa Schelenborg og Brockdorff (omkr. 1850)" ved Peter R. Olsen, 1956

"En vidtløftig degn : JENS HOLST i Søby-Turup" af Carl Lindberg Nielsen, 1957

"En gruppe Voldsteder i OLLERUP og EGENSE SOGNE i Sunds Herred, Svendborg Amt" af Vilh. Lorenzen, 1957

"Hvor gammel er ÆRØSKØBING?" af Erik Kroman, 1957

"HORNE SOGN's SKOLER" af Jens Holm, 1956-57

"ALEXANDER DURHAM : Kgl. Majestæts skibshøvedsmand" af Åge Fasmer Blomberg, 1957

"Borgmestre og Raadmænd i KERTEMINDE indtil 1747" af V. Woll, 1954

"De eligerede Mænd i KERTEMINDE (1723-1837). (Tillæg: Kæmnere og Byskrivere.)" af V. Woll, 1958

"En dansk udvandrerskæbne : PETER LARSEN [1849-1907] fra Strærup" af A. Brink, 1958

"ALLESTED KIRKE før og nu" af Franz Polk, 1959

"Et ungdomsbillede af forfatteren Otto Rings mormor, CATHARINE ROHMANN" af Johannes Pedersen, 1959

"Af [provst JØRGEN LINDEGAARD] ROHMANN's arkiv" af Johannes Pedersen, 1958-59

"Udskiftningen i Fyns Stift" af Poul Nissen, 1959

"St. Alberts Kirkegaard paa ÆRØ" af Erik Kroman, 1959

"Caspar Bartholin og Marija Beetzein : Et bidrag til slægten BARTHOLIN's historie" af Aage Fasmer Blomberg, 1959

"V. WOLL [1868-1958]" af Aage Fasmer Blomberg, 1960

"En feltlæge [ANTON FERDINAND RATHJE]'s dagbog 1846" af Jens Strøyberg, 1960

"Solskin og skyer over Taasinge [om sognepræst FREDERIK CHRISTIAN LUND 1780-1854]" af Johannes Pedersen, 1960

"ÆRØSKØBING's gamle Kirke" af Erik Kroman, 1960

"ÆRØ's Forbindelse med Brandenburg i 13. og 14. Aarhundrede" af Erik Kroman, 1960

"JACOB JØRGENSEN [1879-1948] som kunstner og far" af Tove Kjærboe, 1961

"En digters ungdom [CLAUS HANSEN BANG i Bogense]" af Troels Dahlerup, 1961

"Svenskerne paa ÆRØ 1658-59" af E. Kroman, 1962

"Præsten STEPHEN LAURSEN's notater om Verninge" ved Albert Fabritius, 1962

"NÆSBYHOVED LEN's bønder 1502-1510 : En analyse af fem lensregnskaber" af Håkon Bennike Madsen, 1963

"En eventyrer som teaterdirektør i Odense [FRANTZ HEUSSER]" af Günther Hansen, 1963

"REFS-VINDINGE SKOLE 1737-1907" af Johs. Garnæs Petersen, 1964

"T. M. TRAUTNER [1838-1903] og hans erindringer" ved Ellen Pedersen, 1964

"Botanikeren EMIL ROSTRUP i Skårup (1858-83)" af V. J. Brøndegaard, 1964

"Museumsdirektør SVEND LARSEN [1905-1964]" af Åge Fasmer Blomberg, 1964

"AXEL ERNST [1891-1964]" af Åge Fasmer Blomberg, 1964

"Præster og degne i ALLESTED og VEJLE SOGNE" af Franz Polk, 1965

"Dansk Ungdomssamvirke for NORDØSTFYN" af Lars Nielsen, 1965

"HANS BERNT NIELSEN SEESTEN [1883-1965]" af Carl Lindberg Nielsen, 1965

"En tragisk livsskæbne fra pietismens tid [CHRISTIAN FREDERIK WARDE f. 1701] af Else Kornerup, 1965

"CHRISTOFFER URNE til Rygård" af Åge Fasmer Blomberg, 1965

"En gård bygges : Opførelsen af VESTERDAL i UDBY SOGN i 1862" af M. Vesterdal, 1966

"CARL BAGGER : Årene i Odense", af Birger Isaksen, 1966

"Familien ROHMANN i Rønninge Præstegaard 1838-1848" af Johannes Pedersen, 1962-67

"Forsøg på en udredning af CLAUS BROCKENHUUS's økonomiske forhold (ca. 1620-1640)" af Søren Mørch, 1967

"Skippertidens huse og døre i ÆRØSKØBING og lidt om de gamle håndværkere" af Tove Kjærboe, 1967

"Den danske garnison i NYBORG 1942-1943" af K. J. Jensen, 1967

"Om enkeprovstinde LOUISE ROHMANN i København 1861-1885 og om, hvordan det gik provst Rohmanns børn" af Johannes Pedersen, 1968

"Den gamle købmandsgaard [i BOGENSE]" af Emmy Larsen, 1968

"En mærkelig 10. årig provsteretssag [på ÆRØ]" af M. Eriksen, 1968

"Lensbaron HANS BERNER SCHILDEN HOLSTEN [1881-1967]" af Aage Fasmer Blomberg, 1968

"Broder LAURIDS BRANDSEN og reformen i Odense Gråbrødrekloster 1469 : 500-året for franciskanerobservansens indførelse i Danmark" af Jørgen Nybo Rasmussen, 1969

"Oprøret i SVENDBORG august 1943" af Hans Kirchhoff, 1969

"En landsby's udskiftning. BJERREBY på Tåsinge" af Hanne Staff Johansen, 1969

"[Apoteker i Otterup] JOHAN SPEYER [1837-1875]" af Birger Isaksen, 1969

"Billedskæreren ANDERS MORTENSEN - nogle arbejder og nogle forlæg" af Svend Arnvig, 1969

"Træk af fynsk almue- og bondeliv 1861-1885 [om JØRGEN HANSEN ROSLING 1861-1935]" af Gunnar Rosling, 1970

"EJLER HØG [til Dallund Slot] : En undersøgelse over dansk adelig økonomi i det 17. århundrede" af Helge Lund Hansen, 1969-70

"Et lille juridisk drama fra ÆRØ og SLESVIG" af Jørgen Smith, 1971

"Optegnelser fra Drejø 1794-1845 [af NIELS STRANGESEN 1775-1861]" ved Birte Hjorth Pedersen, 1971

"SOPHUS MICHAËLIS [1866-1932] og Odense, af Birger Isaksen 1971

"KNUD PRISLAVSEN - Nyborgs grundlægger" af Preben Hahn-Thomsen, 1971

"En fynsk stereoskopfabrikant [PETER LORENS FANGEL 1837-1922]" af Åge Petersen, 1972

"JOCHUM ANCHERSEN - en vestfynsk bonde (1778-1862)" af Laust Kristensen, 1972

"Havnen, som ODENSE ikke fik : Salomom von Havens kanalprojekt fra 1757" af Hans Henrik Jacobsen, 1972

"OTTO C. FØNSS [1853-1922] og Middelfart" af Birger Isaksen, 1972

"Den fynske mæcén apoteker SIBERNSEN (1850-1931)" af Preben Hahn-Thomsen, 1972

"GIERSINGS REALSKOLE : Et bidrag til dens historie i skolebestyrer Vestedals og inspektør C. M. K. Petersens tid" af M. Vesterdal, 1973

"En gammel drabssag fra SØBYSØGAARD" af Hans Larsen og Aage Gottschalck Rasmussen, 1973

"Erindringer om fynsk landmandsliv : RASMUS SYBERG PETERSEN [1833-1924] fortæller" af Steffen Hove, 1973

"Kvægpesten i AASUM 1745" af Svend Frederiksen, 1973

"Matrikler over Nordiske Studerende ved fremmede Universiteter [Prag, Erfurt og Rostock]" af Ludvig Daae, 1885

"Folketingsvalgene i VERNINGE i 1853" af M. Vesterdal, 1974

"Da ÆRØ skulle have en jernbane : Det ærøske baneprojekt 1916-1917" af Vigand Rasmussen, 1974

"Tyveri og forholdsregler derimod i det 19. århundrede [TANDERUP SOGN]" af Laust Kristensen, 1975

"Med 3. Reservejægerkorps på Fyn under våbenstilstanden 1848-49" af M. Vesterdal, 1975

"To fynske herregårde under Louis Seize-tiden : KRENGERUP og EINSIDELSBORG" af Claus M. Smidt, 1975

"Redaktør BONDEGAARD og »svinehunden« Estrup : Konseilspræsidenten anlægger sag" af Henning Nielsen og Jørgen Thomsen, 1975

"MARTIN KLEINSORG [1773-1839] og JØRGEN HENRIK WIND [1794-1819]" af Tove Kjærboe, 1975

"Litterært besøg i GUDBJERG PRÆSTEGÅRD : Isak Sidenius og Chr. Winther, Emil Aarestrup og H. C. Andersen" af Hans Henrik Jacobsen, 1975

"En langelandsk frigård [BORREGÅRD] og dens ejere i 1700-tallet" af Harald Th. Hansen og Jens Mollerup, 1985

"HJULBY mose og KULLERUP sluse" af Hans Hansen, 1975

"HANS SVENSEN : Nyborgpræsten, der endte som birgittinermunk" af Preben Hahn-Thomsen, 1975

"Oprettelsen af LANGESØ BIRK 1747 : Et bidrag til Langesøs historie" af Åge Fasmer Blomberg, 1975

"Hesteskærere, skorstensfejere og andet rakkerpak : Et tidsbillede fra FYN i 1660'erne" af Åge Fasmer Blomberg, 1975

"Hvor lå SVENDBORGS middelalderlige Fisketorv?" af Thomas Riis, 1976

"ERHOLM, et stamhus og en slægt" af Peder Nielsen, 1976

"Oprettelse af skole i HUSBY 1712" af Laust Kristensen, 1976

"Fra mulerdreng til landsbydegn" af C. Emilius Jacobsen, 1976

"FREDERIK AHLEFELDT og hans instruks fra 1767" af Jens Mollerup og Harald Th. Hansen, 1976

"Fynske Forsamlingshuse" af Svend Frederiksen, 1976

"Spændte forhold i KERTE skole midt i det 19. århundrede" af Knud Aarup, 1976

"Guldgraver i Califorenien og Australien : En Ærøskøbingbos oplevelser i begyndelsen af 1850erne [NIELS PHILIP HAY 1814-1901]" af Erik Kroman, 1977

"ÆRØ'sk sølv" af Tove Kjærboe, 1977

"Da SVENDBORGS fattige skulle til at arbejde for føden" af Otto Jonasen, 1977

"En spillemand og lægprædikant fra Skårupøre [JOHAN NIELSEN]" af Rudolf Glarman, 1977

"Blade af Negerslaven MARTINS Portefeuille" ved M. Winther, 1832

"Breve over havet : Et nordfynsk husmandshjems åndelige testamente [husmand og væver Jens Mortensen (1833-1907) og Anne Marie Mortensen, f. Alexandersen (1834-1898) i Rostrup]" af H. F. Rasmussen, 1978

"Stordrift og fællesdrift : Godsstrukturer ved KERTINGE NOR igennem 600 år" af Erland Porsmose Christensen, 1978

"Postvæsenet i ÅRUP" af Peder Nielsen, 1978

"Odense 1943 - set fra Klaregade : Et brev fra konsul GEORG BÖHME" af Hans Kirchhoff, 1978

"Hvorfor Salomon von Havens kanalprojekt i Odense ikke blev gennemført" af Ove Jørgensen, 1978

"JØRGEN POULIN HARDER : Guldsmed i Odense 1777-96" af Jan Bæk Harder, 1978

"Skæbner bag et gravsted : En retssag fra Langeland [HENNETVED] 1831, af Harald Th. Hansen og Jens Mollerup, 1978

"GERHARD SCHØNING : En Biographi" af Ludvig Daae, 1880

"MAGLEBJERG ved Kerteminde fjord : Har der ligget en middelalderborg her?" af P. H. Rendsvig, 1979

"Fem kort over Det fynske Rytterdistrikt : Et lille supplement til N. E. Nørlund, Danmarks Kortlægning" af Ove Jørgensen, 1979

"»Foreningen til Opførelse af Alderdoms-Friboliger« og dens virke i Odense indtil 1900 : »I arbejdernes og samfundets interesse«" af Kaj Habekost, 1979

"Mark- og dyrkningsfællesskabet i DRESLETTE omkring 1680" af Henrik Damgaard og Niels Erik Frederiksen, 1979

"Christoph Heer og Frederik den Tredjes by ved SLIPSHAVN" af Bjørn Westerbeek Dahl, 1979

"Sagen mellem borgmester JENS MADSEN ROSENBERG , Odense og Peter Børting" af Åge Fasmer Blomberg, 1979

"De trende katechetiske Skoler i ODENSE eller en historisk Beretning om de af Rasmus Mule, Erik Mule og Anne Mule, til Skolevæsenets fremme i Odense, skjenkede Legater" 1840

"NORDFYN og de gudelige forsamlingers folk" af H. F. Rasmussen, 1980

"De latinske vers om ODENSE's middelalderlige biskopper" af Tore Nyberg og Fritz Saaby Pedersen, 1980

"Jagten »De Sex Sødskende« af Faldsled [om skipper HANS JENSEN 1813-1904]" af Kaj Mehr, 1980

"Tyfusepidemien i BOGENSE 1895" af Knud Erik Madsen, 1980

"Bemærkninger i kirkebøgerne om de døde på TÅSINGE 1646-1813" af A. Lolk, 1980

"Penge, folk og øvrighed i det gamle ASSENS" af Otto Jonasen, 1980

"»Kursus af 1878« i ODENSE" af Birger Isaksen, 1980

"TAASINGE før og nu" af C. G. Nielsen, 1901

"THOMAS KINGO : Væveren fra Crail i Skotland" af Jørgen Jensen, 2020

"TEOLOGISK Stat (Ny gejstlig Stat)" af Oskar Damkier, 1923

"TEOLOGISK Stat" af V. Holbøll, 1941

"Krigen 1848, 1849 og 1850 og de Faldnes Minde" af A. D. Cohen, 1851

"Krigen 1864 og de faldnes Minde" af Vilhelm Cohen, 1865

"Anetavle for SØREN-JACOB-LONE JENSEN" af Jørgen Jensen, 2020

"»om Broders Huus vorder brent« 150 år med brandforsikring på HERNINGegnen : Hammerum Herreds Brandforsikring 1844-1994" af Mogens Bendixen, 1994

"Personal-historiske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg i Fortid og Nutid" af A. H. Nielsen, 1879-90

"Politivæsenet i ODENSE i perioden 1850-1880" af Morten Mikkelsen, 1981

"Galeaser og skonnerter fra Sydfyn : En beretning fra sejlskibenes storhedstid [om NIELS HANSEN STORM 1837-1903]" af Kaj Mehr, 1981

"Bidrag til urmageriets historie i NYBORG" af Jens Lampe, 1981

"ÆRØSKØBING skibe 1747 og 1778/79" af F. S. Grove-Stephensen, 1981

"Fynske gadestævner og oldermænd" af Svend Frederiksen, 1981

"På egen hånd i Odense : Erindringer fra besættelsestiden" af SVEN ARNVIG, 1981

"Op sporet af HOLME KLOSTER" af Mikael Venge, 1982

"RUDKØBING-borgere og deres selvangivelser 1704-05" af Ole Nederland, 1982

"Mindeblade fra ÆRØ" af Tove Kjærboe, 1982

"Diplomatarium til Familien Rosenkrantz's Historie" af Konrad Barner og A. Heise, 1874-92

"ODENSE byfred 1477" af Ove Jørgensen, 1982

"SNEKKELED ved Kerteminde fjord" af P. H. Rendsvíg, 1983

"Fynske godser ca. 1500-1800" af Finn Stendal Pedersen, 1983

"Urmageriet i BOGENSE og KERTEMINDE" af Jens Kongsted Lampe, 1983

"HANNIBAL SEHESTED's nærmeste familie" af Åge Fasmer Blomberg, 1974-83

"Billedhuggeren GUNNAR HAMMERICH og Ærøskøbing : En fremmed kom til byen, krænkede den - og blev dens æresborger" af Tove Kjærboe, 1983

"Kortbilagene til C. T. Engelstoft's Odense By's Historie" af Ove Jørgensen, 1983

"Borgerkvarterer i ODENSE i slutningen af 1500-tallet" af Niels Henrik Jessen, 1983

"KRUUSErne i Nyborg 1813-1897" af Pia Sigmund, 1984

"Lektor, dr. phil. AAGE FASMER BLOMBERG : Status ved en 80-års dag" af Ellen Pedersen, 1984

"En præst og hans gøremål : Uddrag af JOHAN JØRGEN JENSENIUS [1731-1788]'s dagbog for 1770 og 71" af Else Jensenius, 1984

"Fra KERTE Sogneforstanderskabs protokol 1842-1867" af Knud Aarup, 1984

"Tilbageblik paa FYENS STIFTSTIDENDE's første Aarhundrede (1772-1872)" af J. Lauritsen, 1872

"Søvejene til ODENSE, især den nuværende, med stadigt Henblik på denne Bys Skibsfart og Handel" af J. Lauritsen, 1873

"Mine første 25 Aar (1805-1830)" af [FREDERIK LUDVIG BANG] ZEUTHEN, 1866

"Dagbog, skrevet af 13-årig ærødreng [FREDERIK CLAUDIUS KLESTRUP] 1869-70" af Tove Kjærboe, 1985

"Navnet ODENSE: Stavemåder og tolkninger" af Ove Jørgensen, 1985

"Den korporlige jødefejde i Odense 1819" af Jens Haugaard Jensen, 1985

"EMIL HANSEN [1894-1980] : En fynsk musiker og billedskærer" af Birger Isaksen, 1985

"Konkubinen fra Ærø : Hesteslagteren fra Olsker : Dessertøren fra Napoleons slagne hær og historier om andre rødder i min slægt" af TORBEN LUND, 2016-20

"Vor mand og råd : BJØRN ANDERSEN til Stenalt, Bjørnsholm og Vår 1532-1583" af Karl Nielsen, 1991

"Generalerne FRIDERICH og CARL von ARENSTORFF" af C. J. von ARENSTORFF, 1889

"NYSTED og omegn" 1931

"Anetavle for skuespilleren MARIANNE FLOR (født 1934)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for præst og salmedigter KARL LAURIDS AASTRUP (1899-1980)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for musikhandler i Holstebro ALFRED CHRISTENSEN (1914-1996)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for jægersoldat og coach B. S. CHRISTIANSEN (født 1952)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Professor L. SMITH's Selvbiografi, skrevet 1788 til hans Ven Marskalk Joh. v. Bülow" ved J. H. Bang, 1874-75

"Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i SORØ AKADEMI's SKOLE i Juni og Juli 1875"

"Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i SORØ AKADEMI's SKOLE i Juli 1874"

"Anetavle for bogtrykker i Herning POUL KRISTENSEN (1922-2014)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for biskop HENNING TOFT BRO (født 1956)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Valkendorferne på KLINGSTRUP" af Åge Fasmer Blomberg, 1985

"Tidlige vejforbindelser på ØSTFYN" af Viggo Bang, 1985

"Da den røde hane galede i FALDSLED" af Kaj Mehr, 1986

"Mølledrift og kongelige rettigheder i den tidlige middelalders ODENSE" af Per Kristian Madsen, 1986

"FRODE LUND (1900-1980)" af Birger Isaksen, 1986

"Bidrag til SØBYGÅRD's bygningshistorie" af K.K. Henriksen, 1986

"KROGSBØLLE og BÅRDESØ's vedtægt, 1696" af Niels Jørgen Andreasen, 1986

"En fynsk kirketyv ved navn PEDER JENSEN" af Ole Nederland, 1987

"Stiftamtmand [FRIEDRICH von] BUCHWALD [1747-1814] og kanalen" af Otto Madsen, 1987

"ÆRØES-LYST", et badehotel og dets historie" af Tove Kjærboe, 1987

"Vandmøllerne i ODENSE" af Ove Jørgensen, 1987

"NONNEBAKKEN - en skibsborg fra 980 : Vikingeborgens rolle i Danmarkshistorien" af Poul Skaaning, 1988

"ØRBÆKLUNDE og hoveriet : En undersøgelse af det forrettede hoveris historie" af Per Henrik Jacobsen m.fl., 1988

"HANS CHRISTENSEN BLOCH [1735-1824] og hans aner" af Jens Aaberg, 2012

"Danmarks Jernbaner : Historisk og biografisk Haandbog" af Martin Buch m.fl., 1933

April 2020:

"NORDFYNSK bondeliv i 1800-tallet : Uddrag af Jacob Jørgensens optegnelser fra Bederslev" af Helge og Jørgen Land Hansen, 1988

"Dagjournal for Hovedgaarden Skovsgaard 1887-88" af Gudrun Hansen, 1988

"De danske Majorater. En genealogisk Haandbog" af F. Krogh, 1868

"En vetfynsk bonde [MORTEN NIELSEN 1825-1920]'s indtryk og oplevelser under krigen i 1864" af Morten Vesterdal, 1989

"Én af de store fynboer: C. F. Tietgen" af Helge Sindal, 1989

"Krisen kradser : Regeringen og landbrugets forhold på det nordlige Fyn i 1820 set med det store hartkorns øjne" af Finn Stendal Pedersen, 1989

"Biskop JAKOB MADSEN og billederne" af Louise Lillie, 1989

"Et bidrag til DALLUND's bygningshistorie" af Steen Ivan Hansen, 1989

"Højrykkede agre : Iagttagelse fra DALENE SKOV på Nordfyn" af Viggo Bang, 1989

"AAGE FASMER BLOMBERG (1904-1990) in memoriam" af Finn Stendahl Pedersen, 1990

"Kompagnichef for Christian IV - fæstebonde i Munkebo : Om THOMAS CHRISTENSEN og hans rolle som »Gøngehøvding« i Bjerge herred" af Ole Nederland, 1990

"KONGSHØJ HAMMERVÆRK - et fynsk landindustrielt anlæg" af Per Grau Møller, 1990

"Skipperkøbmandsbyen ÆRØSKØBING - et byplanstudie" af Jørgen Elsøe Jensen, 1990

"Hvor lå friskolen i SERUP" af Hans Henrik Jacobsen, 1990

"Erik Dahlberg og NYBORG : Et bidrag til Nyborgs ikonografi og fæstningshistorie i 1600-tallet" af Bjørn Westerbeek Dahl, 1990

"Alt vel på VESTFYN : Biskop Jacob Madsens »spejlvendte« kirketegninger" af Knud Aarup, 1990

"HOLBEKS AMT, topographisk beskrevet" af J. H. Larsen, 1832-42

"Provincial-Lexicon over Dannemark og Hertugdømmerne Schlesvig og Holsteen, indeholdende geographisk og chorographisk Beskrivelse over Stifter, Amter, Herreder, Sogne, Stæder, Kiøbstæder og Landsbyer, Herregaarde, Slotte, Fæstninger, Sunde, Floder, Søer, Høie ec., med kort, dog fuldstændig Efterretning om deres geographiske, oeconomiske og politiske Forfatning, i Form af en Ordbog. Uddraget af de bedste Skrivter" af Hans Holk, 1778

"Historisk Efterretning om den frie adelige Skole HERLUFSHOLM" af H. B. Melchior, 1822

"Min Vandel, min Skjebne og Aarsagerne til samme" af F. L. BIERFREUND, 1827

"VESER ÅBY præstegård : Præst og bygherre" af Jens Rasmussen, 1991

"JOHAN LUDVIG REVENTLOW (1751-1801) - en mand og hans tid" af Finn Stendal Pedersen, 1991

"Fynske traller og jodutter : Glimt fra JACOB MADSEN's visitatsrejser 1588-1604" af Knud og Niels Aarup, 1991

"Arbejdet med ODENSE BYS HISTORIE" af Jørgen Thomsen, 1992

"Fra VERNINGE SOGN's kirkeregnskaber i 1840'erne" af Anne Riising, 1992

"Præstens gris : Da PEDER VENDEPORT skrev tiende i Birkende 1663" af Ole Nederland, 1992

"Manneken-Pis - i Bruxelles og i BOGENSE" af Hans Henrik Jacobsen, 1992

"Hvad gamle marknavne kan fortælle : En undersøgelse af marksystemer i LUMBY SOGN" af Viggo Bang, 1992

"Erindringer fra Svendborg og omegn af generalmajor POUL MARTIN von BÜLOW (1795-1877)" ved Regitze Rohde, 1993

"ØSBY KIRKE's Stolestadebog [1681 og 1743]" af Holger Hertzum-Larsen

"VILSLEV KIRKE stolestader 1692" af Holger Hertzum-Larsen

"VESTERGAARD, ØSBY SOGN 1636-1760" af Holger Hertzum-Larsen

"Verden set fra Vesterbølle : LAURIDS AXELSEN : Præst i Vesterbølle og Østerbølle 1681-1717" af Karl Nielsen, 1998

"Udkast til en slægtsbog, omhandlende mine aner i Slet herred, Aalborg amt, med udgangspunkt i min morfar TEODOR CARLSEN i Sebber sogn"

"Teglværket i LEERE" af Kurt Dahl

"Stolestadeinddeling for ÅAL SOGN 1767" af Holger Hertzum-Larsen

"Stolestadefortegnelse for HALK KIRKE" af Holger Hertzum-Larsen

"SØNDERHO SOGN, Fanø - Christian V's matrikel" af Ole Westermann

"MUSSE HERRED : Mursten i Danmarks hus" af Preben Krarup, 1989

"Købmandsfamilien DUE fra Hobro" af Kirsten Agesen

"Jordemoder i Viborg ANNE CATHRINE NICOLAJSDATTER HJARDEMAAL og hendes slægt" af Jens Aaberg, 2008

"JACOB ABRAHAMSON : Seminarielæreren fra Brahetrolleborg der blev Førstelærer i Svaneke" af Anton Kjølby, 1943

"Familie og Folcheskattens Mandtal til 1ste January 1696 over VRENSTED SOGN" af Kurt Dahl, 2019

"Familie og Folcheskattens Mandtal til 1ste January 1696 over TIISE SOGN" af Kurt Dahl, 2019

"Efterretninger om Købstæderne og Amterne : SØNDERHOLM og FREILEF SOGNER" af Kurt Dahl, 2019

"Det danske Toldvæsen" af Herm. Andersen m.fl., 1932

"De kgl. danske Ridderordener og Medailler : Biografisk Billedgalleri" af Th. Hauch-Fausbøll, 1929

"ASTRID CECILIA LUNDGREN : En kort beretning om hendes aner gennem 700 år i Sverige, Finland, Tyskland og Italien" af Henrik Andresen, 2018

"ANDRESEN slægten fra Tønder : En beretning om en familie i Norge og Danmark og de indgiftede slægter" ag Henrik Andresen, 2014

"ALBERT PETER RASMUSSEN og ANNA HANSEN's aner" af Henrik Andresen, 2020

"Udvikling" af H. N. ANDERSEN, 1929

"TYGE BRAHE. En historisk Fremstilling" af F. R. Friis, 1871

"Tilbageblik" af H. N. ANDERSEN

"Studenterne fra 1897" af B. Boeck, T. Meyer og N. M. Plum, 1926

"Søkortdirektør Jens Sørensen »Den danske Hydrografis Fader« 1646-1723 : Et Bidrag til det danske Søkortvæsens Historie" af Johannes Knudsen, 1918

"Skifte efter BOLLE ROSENKILDE : Sognepræst i Ellidshøj og Svenstrup"

"Samboinden CHARLOTTE AMALIE BERNARD og hendes Efterkommere indtil 5. Led : Et Bidrag til de dansk-vestindiske Øers Personalhistorie" af H. F. Garde, 1971

"ROSKILDE AMTSRAAD 1842-1967" af Wilhelm von Antoniewitz og Ernst Verwohlt, 1967

"Riberhus amts jordebogsregnskaber - FANØ" af Holger Hertzum-Larsen

"Markfællesskab og Landskifte : Studier over LOLLANDske Markbøger 1681 og 1682" af Ole Widding, 1949

"OLUF LUNDT BANG [1788-1877] : Livs Minder" ved Vilhelm Maar, 1929

"Familie oc Folche Skattens Mandtal til d. 1. Januarii og 1. Julii 1700 af SEBBER SOGN", af Kurt Dahl

"SEBBER og LUNDBYE : Familie og Folkeskats Mandtal til 1. Julÿ 1710" af Kurt Dahl

"Familie og Folche skattis Mandtal over SALTUM SOGEN forfalden til D. 1. Janv 1696" af Kurt Dahl

"H. C. ANDERSEN og Roskilde" af Lotte Fang, 1975

"H. C. ANDERSEN i Helsingør (Fredag d. 26. Maj 1826 til Torsdag d. 19. April 1827)" af Kr. Langdal Møller, 1954

"Generallieutenant JØRGEN BJELKE's Selvbiografi" ved I. A. Fridericia, 1890

"For venner som kan tale og tie : Folketingsmand ANDERS TANGE's breve til købmand RASMUS WINCKLER 1873-83" ved Ib Gejl

"En officersslægt gennem 800 år : Slægten BOECK : I Kongeriet Danmark-Norge fra 1714 med forslægt i Grevskabet Flandern før 1160 og i Ærbebispedømmet Bremen fra 1160" af Hector Boeck, 1957

"Bondeskifter fra SMØRUM og LILLE HERRED 1644-48" af Jørgen H. Andersen, 1984

"Anetavle for sangerinden Oh Land : NANNA ØLAND FABRICIUS (f. 1985)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for politiken KRISTEN POULSGAARD (f. 1935]" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for politikeren HENNING DYREMOSE (født 1945)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for fysikeren CHARLES C. LAURITSEN (1892-1968)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"TRESCHOW : advokat ⋅ godsejer ⋅ politiker : 1789-1869" af Kjeld Winding, 1951

"Træk af slægten BILFELDT's historie" af Otto Bilfeldt, 1965

"SOPHIE BRAHE's regnskabsbog 1627-40" ved Henning Paulsen, 1955

"Slegten BOALTH" af Anthon Mohr Wiesener, 1911

"På valsen" af INGOLF VREJLEV, 1981

"C. S. ANDREASEN [CHRISTOPHER SCROEDER ANDREASEN 1760-1832] : Min Sinds-Sygdom i Aaret 1783" ved Vilhelm Maar, 1925

"Livserindringer efterladte af Geheimeconferentsraad C. E. BARDENFLETH" ved J. Bardenfleth, 1890

"Livsdagen Lang" af LOUIS BOBÉ, 1947

"Legatstamtavler for Etatsraad JACOB HENRIC SCHOU's og Hustru SUSANNE BECKMAN's Stiftelse" af Thelma Jexlev og Alfred Larsen, 1973

"Husum Provstis Præstehistorie til 1864" af Aage Dahl, 1971

"Gertruds Bog : En Mindebog om GERTRUD BORBERG, født SOLITANDER" 1948

"Familien ARNESEN (Holst) fra Slesvig-Holsten" af Elisa Tandberg, 1948

"En Statsmand og Diplomat fra Holberg-Tiden [CHRISTIAN SEHESTED 1666-1740]" af Th. Thaulow, 1949

"En indvandrerslægt : Slægten BERTRAM gennem 253 år" af Viggo Bertram, 1984

"Dødsfald i Danmark i årene 1944-1972" af Niels Friis

"Den 18. og sidste Landmandsforsamling i Odense år 1900" af Esben Hedegaard, 2018

"Ejdersted Provstis Præstehistorie til 1864" af Aage Dahl, 1969

"Det ANDRÆ-HEIBERG'ske venskab : Et Bidrag til Københavnsk åndshistorie i det 19. hundredår" af Flemming Dahl, 1935

"JOHN GEORG HOLSTEIN's sendelser til Mecklenburg-Schwerin 1692-93" af N. L. Faaborg, 1964-65

"Lidt supplement med videre til studenter i WITTENBERG 1560-1660 og i LEIPZIG 1660-1809" af Erik Rosendahl, 1964-65

"Danske og norske Studerende i MARBURG 1653-1830" af H. Friis, 1964-65

"Danske og norske Studerende i BRAUNSBERG 1578-1694" af H. Friis, 1964-65

"Femerns Præstehistorie til 1864" af Aage Dahl, 1964-65

"JØRGEN MATHIESEN død 1656 : Stadskaptein i København" af Jørgen Mathiesen, 1964-65

"HENNING EMIL HJORTH-NIELSEN : 7. januar 1878-16. august 1963" af Albert Fabritius, 1964

"GUNNAR CARLQUIST : 3. februar 1889-19. november 1963" af Albert Fabritius, 1964

"Danske og holstenske Studenter ved Universitetet i INGOLSTADT, LANDSHUT og MÜNCHEN 1772-1872" af H. Friis, 1964

"Om skuespillerinden CAROLINE HALLE : Lidt personalhistorisk detektivarbejde" af Ole Brusendorff, 1964

"Lidt om Weyses husholderske og tjener [CHRISTEN GRAVESEN 1805-1860]" af Erik Reitzel-Nielsen, 1964

"Sydslesvigske Herredfogeder" af J. Smith, 1963

"Den ambiøse præst [JOHANNES CLAUSEN 1767-1821]" af Erik Reitzel-Nielsen, 1963

"Om FREDENSBORG slotshaves gartnere før 1852" af Johannes Trolle, 1963

"Duellanten oberst JOACHIM ERNST SCHEEL" af Jörgen Scheel, 1963

"ADAM FABRICIUS og hans Danmarkshistorie" af Knud Fabricius, 1963

"Danske og norske Studerende ved Universiteterne i DEVENTER og DUISBURG" af H. Friis, 1963

"Danske, norske og slesvig-holstenske Studenter ved Universitetet i LEIPZIG 1709-1809" af H. Friis, 1963

"Havde HENRIK PONTOPPIDAN jødisk eller sydlandsk blod i sine aarer? af H. Øllgod, 1963

"HERMAN FRIIS : 11. august 1892-27. juli 1962" af Albert Fabritius, 1962

"KAREN BLIXEN og JENS AABEL" af Knud Prange, 1962

"Danske, norske og slesvig-holstenske Studenter ved Universitetet i LEIPZIG 1660-1709" af H. Friis, 1962

"Kommandør CARL CHRISTIAN HOLCK's Dagbøger som Konsul i Tunis" af Harald Holck, 1962

"O. H. CLEMMENTSEN 28. Februar 1880-5. Juni 1962" af Sven Houmøller, 1962

"Danske og norske Studenter ved Universitetet i FRANKFURT a.d.O. 1506-1811" af H. Friis, 1962

"Danske studerende ved St. ANDREWs i Skotland 1595-1610 med et tillæg om de studerende i OXFORD 1603-22" af Harald Ilsøe, 1962

"Brev fra London skrevet 1820 af MENDEL LEVIN NATHANSON til hans Kone og Børn i København" ved Inuk Luplau Janssen, 1962

"Danske Studenter i WITTENBERG 1560-1660" af H. Friis, 1961

"POVL ENGELSTOFT 4. oktober 1876-9. juni 1961" af T. Vogel-Jørgensen, 1961

"PEDER SVENDSEN RHODE : Sognepræst til Marvede-Hyllinge 1648-80 med nogle oplysninger om hans hustru og børn" af Erling Petersen, 1961

"En tyrannisk ægtemand [CHRISTIAN CASPERSEN LEMVIG 1724-1766]" af H. K. Kristensen, 1961

"PEDER LAURITZEN BIGUM 1800-1828 : En dansk skuespillers tragiske død i Norge" af Eli Ansteinsson, 1961

"SØNDERBORG's borgmestre gennem tiderne" af Christian Maibøll, 1961

"Danske Studenter i INGOLSTADT 1549-1659" af H. Friis, 1960

"Vestindiske Jurister" af H. F. Garde, 1960

"Bidrag til Familien WANDAL's Historie" af Aage Dahl, 1960

"Fire Breve til Arkitekt HANS KRISTJAN TYBJERG 1842-49" ved H. Topsøe-Jensen, 1960

"Stamtavle over en slægt BÜTZOW" af G. Bützow-Rohde, 1960

"Slesvigske Amtsforvaltere : Rettelser og Tilføjelser" af J. Smith, 1959

"Danske Studenter i GÖTTINGEN 1734-1837" af H. Friis, 1959

"Oplysninger om havnekontrollør i København P. A. SCHMIDT og hustru, født Rauer og ægteparrets 12 børn" af Finn H. Blædel, 1959

"Uddrag af breve fra CHR. la COUR og P. C. H. WAD" ved Leo Wad, 1959

"Omkring ST. ST. BLICHER" af Robert Neiiendam, 1959

"En samtidig levnedsbeskrivelse af DORTHE HANSDATTER LOTTRUP, grundlægger af Hansted Hospital" af Henning Heilesen, 1959

"Familier og enkeltpersoner med gravsteder i St. Mariekirken i SØNDERBORG" af Christian Maibøll, 1959

"Nogle borgerskaber i VIBORG i det 17. århundrede" af Alfred Larsen, 1959

"Slægten LINDBERG : Birkefoged NIELS JACOBSEN i Ballerup, af Arne Sundbo, 1959

"En kaptajn af fodfolket F. H. E. H. STOCKFLETH 1829-1864" af Børge L. Barløse, 1959

"De første Led af Slægten RAAGAARD fra Amager" af H. F. Kiær, 1958

"Om Slægterne DYSSEL, SPORMAND og LEIEL og Seglet paa IOHANNES EWALD's Testamente" af Harald Holck, 1958

"Nogle breve til JOHAN BRAVO i Rom" af Jørgen B. Hartmann, 1958

"† THEODOR BULL [1870-1958] in Memoriam" af O. H. Clemmentsen, 1958

"En Soldat : ULRIK PULTZ, EDLER von CARLSEN" af Carl von Kohl, 1958

"Stamtavle over de første syv slægtled af en borgerlig slægt FLINDT" af Alfred Larsen, 1958

"POUL EGEDE GLAHN : Præsten, der viede Kong Christian IX og Dronning Louise" af Hans Egede Glahn, 1958

"ANNA HEEGAARD og PETER von SCHOLTEN" af H. F. Garde, 1958

"† BJØRN KORNERUP : 8. maj 1896-5. november 1957" af Albert Fabritius, 1957

"† CARL KLITGAARD : 6. december 1868-1. juli 1957" af Albert Fabritius, 1957

"† JØRGEN SWANE : 29. november 1886-11. marts 1957" af Albert Fabritius, 1957

"† P. B. GRANDJEAN (1880-1957)" af Bjørn Kornerup, 1957

"PEDER CHRISTIAN HOLM WAD : Bidrag til en jysk lærerslægts historie" af Leo Wad, 1957

"HADERSLEV LATINSKOLE's Rektorer og Lærere indtil 1800" af Thomas Otto Achelis, 1957

"Stiftsprovst HENRICH CHRISTOPHER BENTZOW" af G. Bentzow-Rohde, 1957

"Slægtsnavnet HIMMERIG" af C. Klitgaard, 1957

"Hvem var Litteraten POUL PEDERSEN? (o. 1700)" af C. Klitgaard, 1957

"Breve fra M. S. W. Sponneck til P. G. Bang i Aarene 1832-47" ved A. Drachmann-Bentzon, 1957

"Hr. ANDERS CHRISTENSEN SKOVGAARD's slægtebog" af Hans H. Fussing, 1956

"† HANS H. FUSSING : 18. marts 1897-30. april 1956" af Albert Fabritius, 1956

"Anesammenfald inden for slægten TUTEIN" af H. F. Kiær, 1956

"Supplement til "Slægten EDINGER"" af Ove Juel-Christensen, 1956

"HEYM. - HOLCK. : En dansk-norsk Familiekreds" af Harald Holck,1956

"Navngivne humlemestre, gartnere, urtegårdsmænd og voldmestre i Danmark før året 1662" af Johannes Trolle, 1956

"En sønderjydsk Præstegaard i 1864 : Dagbogsoptegnelser af Pastorinde IDA GAD" ved Bjørn Kornerup

"VILHELM MARSTRAND : 4. oktober 1884-29. juni 1955" af Albert Fabritius, 1956

"Små bidrag til ODENSE SKOLE's historie" af Hans H. Fussing, 1956

"Slægten BLICHER : Nogle psykologiske Iagttagelser" af C. Klitgaard, 1955

"Mere om familien BUNTZEN på Christianshavn" af Erik Reitzel-Nielsen, 1955

"CHRISTIAN PAULSEN's Dagbøger : Rettelser og Tilføjelser" af Th. O. Achelis, 1954-54

"Stamtavle over slægten GEMYNTHE" af Alfred Larsen, 1953-54

"Lidt om Amtsforvalter LAURIDTZ CHRISTENSEN : Amtsforvalter over Riberhus Amt 1751-1792" af Jørgen Swane, 1953-54

"SCHUMACHER" af Vilhelm Marstrand, 1953-54

"En Skolemands Levnedsoptegnelser : Rektor C. M. KRARUP's Selvbiografi" ved Bjørn Kornerup, 1953-54

"Nogle breve fra kgl. konfessionarius MICHAEL LIEBENBERG" af Erik Reitzel-Nielsen, 1953-54

"Slægten FISCHER fra Silkeborg" af H. Friis-Petersen, 1953-54

"Ritmester JENS KAAS : Ryttertjeneste i det 17. århundrede" af Arne Sundbo, 1953-54

"En selvbiografi af og et brev fra generalintendant JOHAN PETER von KØBKE" ved Hans Degen, 1952

"Rektor LORENS HANSSEN [1750-1818]'s Selvbiografi" af Bjørn Kornerup, 1952

"En vandrende skrædder [NICOLAUS HANSEN]" af Hans H. Fussing, 1952

"Paa Station i Vestindien for 100 Aar siden : Uddrag af Breve fra H. G. F. GARDE" ved H. F. Garde, 1952

"Fragment til et [JOHANNES] EWALD-portræt" af Louis E. Grandjean, 1952

"Blomstermaleren, professor O. D. OTTESEN" af G. Bützow-Rohde, 1952

"Rådmand LAURITZ HANSEN's bo 1628" af Hans H. Fussing, 1952

"† JOHN ARTHUR LANGE [1861-1951]" af Albert Fabritius, 1951

"† JOHN AXEL ALMQUIST" af Bjørn Kornerup, 1951

"† LOUIS BOBÉ" af Bjørn Kornerup, 1951

"Kaptajn CARL GALSTER" af Kjeld Galster, 1951

"Af vexelmægler THIIS CHRISTOPHER BÜTZOW's efterladte papirer" af G. Bützow-Rohde, 1951

"MARGRETE AHLEFELDT [født ca. 1610]" af Hans H. Fussing, 1951

"En Soldat fra den Store Nordiske Krig : Oberstløjtnant OLE HOLCK og hans Hustru ELLEN ROSENDAHL" af Harald Holck, 1951

"Optegnelser om Studenter fra SÆBY og HJØRRING" af C. Klitgaard, 1951

"† EMIL MARQUARD 1873-1950" af Louis Bobé, 1950

"Anetavle for Komponisten P. E. LANGE-MÜLLER * 1. Dec. 1850" af Hans Egede Glahn, 1950-51

"Baronesse ANNA v. BUCHHOLTZ' Breve til J. P. Jacobsen" ved Johannes Laurup-Fogt, 1950

"DETLEV LUDVIG ROGERT [1742-1813]" af Sejer Kühle, 1950

"Optegnelser om Familierne SUAN og GRAM" af Jørgen Swane, 1950

"Udviste W. R. RAASLØFF unational holdning i 1848?" af Arne Hoff, 1950

"Maleren MARTINUS RØRBYE" af Jørgen B. Hartmann, 1950

"Domprovst [LUDVIG JACOB MENDEL] GUDE's Fornavne" af Martin Poulsen, 1949

"FREDERIKKE LOUISE KRØYS" af Fr. Tobiesen, 1949

"Fredericia Slægten ARMAND's Tilhold i La Motte Chalençon" af Otto Hermann, 1949

"To samtidige JØRGEN ROSENKRANTZ-biografier" af Svend Gissel, 1949

"Slægten CANARIIS" af Henning Heilesen, 1949

"Litteraten PEDER LUDVIG MØLLER og hans Slægt" af C. Klitgaard, 1949

"Studenterfortegnelser" af H. Friis-Petersen, 1949-50

"SØREN KIERKEGAARD's Udseende" af K. Bruhn Andersen, 1949

"Fra maleren MARTINUS RØRBYE's vandreaar : Meddelt paa grundlag af rejsedagbøger og breve" af Jørgen B. Hartmann, 1949

"D. G. MONRAD og Teatret" af Robert Neiiendam, 1949

"GEORG EMIL BETZONICH ("Landsoldaten"s Forfatter)" af Johs. Krøier, 1949

"† Genealogen THEODOR HAUCH-FAUSBØLL 1879-1948" af Albert Fabritius, 1948

"Bidrag til D. G. MONRAS's Levned" af Bjørn Kornerup, 1948-49

"JOHAN HOLMER [1552-1631]'s Kalenderoptegnelser" ved Thomas Otto Achelis, 1948-49

"HOLCK'ske Slægter og Problemer" af Harald Holck, 1948

"Hvem var den smukke Madame Møller [CHRISTIANA FRIDERICA FRISCH 1762-1820]?" af Th. Bull, 1948

"Optegnelser om Raadmand i København JENS GREGERSEN KLITGAARD's Familie" af C. Klitgaard, 1948

"TØTTRUP'erne paa Dueholm 1732-1845" af Vagn Riisager, 1948

"Om en af BRANDT-Familierne" af Jon Monrad Møller, 1947

"Om to Kusiner og deres Bryllup 13. Maj 1774 : Af de LINDE'ske Familiepapirer" ved R. Haarløv, 1947

"ARENT BERNTSEN [1610-1680]'s Familieoptegnelser" af Albert Fabritius, 1947

"Breve fra JOHAN NORDAHL BRUN [1745-1816]" ved Bjørn Kornerup, 1947

"En Slægt PRANG" af C. Klitgaard, 1947

"En Napoleonsk Genaral [HANS GEORG v. HAMMERSTEIN] som Gesandt i Danmark" af Lars Roos, 1947

"Grev SCHACK CARL RANTZAU-ASCHEBERG i Landflygtighed 1772-89" af Louis Bobé, 1947

"Gartner KARSTEN JACOBSEN i Sønderborg og nogle af hans Efterkommere : Et Bidrag til en sønderjydsk Handelsslægts Historie" af Christian Maibøll, 1947

"Forfatter-juristen JACOB CHRISTIAN BIE 1738-1798 med særligt henblik på hans ophold i Ostindien" af Lorentz Bie, 1947

"Præsten ANDERS VILLADSEN [† ca. 1621]'s efterslægt" af Ernst Haderup, 1947

"Magister JACOB JACOBSEN WOLF 1554-1635 : Hans 4 Hustruer og nærmeste Efterslægt" af R. Johannes Wolf, 1947

"SØREN KIERKEGAARD og den Heibergske Kreds" af Sejer Kühle, 1947

"Optegnelser om Slægter BRØNDLUND fra Vendsyssel" af C. Klitgaard, 1946

"FREDERIK DREIER [1827-1853] og hans kreds : Nogle breve" ved Knud Jensenius, 1946

"Slægtsbogsoptegnelser vedrørende Slægterne LIDØE og LUJA" af Bjørn Kornerup, 1946

"De ældste Led af Slægten WICHMAND" af Alfred Larsen, 1946

"Antegnelser til HENRIK STEFFENS' "Was ich erlebte" i Anledning af Hundredaarets for Værkets Udgivelse" af Lous Bobé, 1946

"En besynderlig Præst : JENS PEDERSEN BERING 1649-1718" af Hans Werner, 1945

"Slægterne PALNESEN og MØRK af Knolde" af C. Klitgaard, 1945

"Viceadmiral, Kammerherre CARL IRMINGER's Optegnelser om 1863 og 1864" ved Jan Neiiendam, 1945

" Oberst, Kammerherre ANTON WILLEMOËS : 7. Nov. 1866-25. April 1945" af Louis Bobé, 1945

" GYRITHE LEMCHE 1866-1945" af Louis Bobé, 1945

" Kontorchef LORENTZ BIE [1878-1945]" af H, Hjort-Nielsen, 1945

"† ADAM LEWENHAUPT [1861-1944]" af Poul Bredo Grandjean, 1945

"Grev EDOUARD VARGAS de BEDEMAR og Fru Dannemand" af Else Kornerup, 1945

"Den sidste Rejse : Breve fra Etatsraad NIELS TØNDER LUND til hans Hustru" ved H. Topsøe-Jensen, 1945

"ADAM OEHLENSCHLÄGER's mødrene Aner" af Louis Bobé, 1945

"Hr. Poul Poulsen Danchel's Optegnelser : Bidrag til NAKSKOV-Egnens Præstehistorie" af Bjørn Kornerup, 1945

"Familien RAINALS i Danmark" af Th. Hauch-Fausbøll, 1944

"Tolder JONAS HEINEMARK og hans Arvinger" af I. Smith, 1944

"Bomærkerne i KØGE S. NICOLAI KIRKE" af Kirsten Weber-Andersen, 1944

"To Breve fra Sognepræst Nicolaus Evald i Højst angaaende hans Søn ENEVOLD EVALD" ved Thomas Otto Achelis, 1944

"Æstetik contra Teater : HEIBERG--HOSTRUP" af Robert Neiiendam, 1944

"En Skolelærer [EMIL OLSEN] som Supplikant : Et Brev fra Christiane Oehlenschläger 1840" ved Bjørn Kornerup, 1944

"Et Brev fra Forfatterinden, Generalinde Louise Hegermann-Lindencrone om Linedanseren CHRISTIAN ROAT og hans Nedstyrtning i 1827" af Jørgen Reumert, 1944

"Stamtavle over Familien LYLOW" af H. Friis-Petersen, 1944

"KNUD LYNE RAHBEK's mødrene Slægt : Familien RIIS" af Fr. Tobiesen, 1944

"Fra den gamle Generals Hjem : Af Proprietær VILH. BRUHN's Erindringer" ved F. Elle Jensen, 1944

"Hvem var JOHAN DANIEL von RICHELIEU?" af O. v. Munthe af Morgenstierne, 1944

"† Kammerherre, Etatsraad GOTTHOLD KRAG * 25. Maj 1857 -  † 9. Februar 1944" af Louis Bobé, 1944

"Til dansk Præstehistorie : Oplysninger over Vardes og Vester Horne Herreds Præster ca. 1590-1655, Skast Herreds Præster 1540-1819 og Kær Herreds og Aalborg Budolfi Kirkes Præster ca. 1632-45" af Hans H. Fussing, 1944

"Den ældre Del af Familien COLDING fra Askø Degnebolig" af T. A. Colding, 1943

"En Slægt BONDROP" af C. Klitgaard, 1943

"Et jydsk Herregaardsbillede fra 1774 og 1775 [Karen Rosenkrantz de Lichtenberg 1739-1807]" af Gerhard Honnens de Lichtenberg, 1943

"JENS BAGGESEN's Afstamning" af Carl Lindberg Nielsen, 1943

"Borgmesterslægten HARTVIG paa Bornholm" af K. Thorsen, 1943

"KNORR von ROSENROTH i Danmark" af V. Starcke, 1943

"Slægten CLAUDIUS" af J. Smith, 1943

"Konferentsraad A. L. Drewsen's Optegnelser om H. C. ANDERSEN" ved H. Topsøe-Jensen, 1943

"Premierløjtnant JENS FREDERIK LASSON's Oplevelser i Fjendens Hovedkvarter" af P. Schou, 1943

"Optegnelser om Slægten PIO" af C. Klitgaard, 1943

"Breve til Baron HERMAN SCHUBART" ved Øjvind Andreasen, 1943

"HAYDN og Danmark" af Louis Bobé, 1943

"TAUSEN's Levnet samt nogle Prædikener" af J. S. B. Suhr, 1836

"Til dansk Præstehistorie : Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han Herreders Præster" af Hans H, Fussing, 1942

"Kobberstikkeren GERHARD LUDVIG LAHDE" af Louis Bobé, 1942

"Om Slægten du PLAT - især dens danske Linie" af Fr. Tobiesen, 1942-43

"Om nogle Descendenter af CHRISTJERN NIELSEN, Borgmester i Varde" af Alfred Larsen, 1942

"Til Skolemanden KRISTEN ROVSING's Biografi" af Olaf Carlsen, 1942

"Blade af Officers-Slægten NÆGLER's Historie" af Niels Friis, 1942

"Professor W. E. CHRISTIANI's Slægt" af Th. Hauch-Fausbøll, 1942

"Slægten SAXE i Aarhus i det 16. og 17. Aarhundrede" af A. Blichfeldt-Petersen, 1942

"Blade af en Familie Krønike [HERTZ]" af Julius Clausen, 1942

"KØBENHAVNSKE Urtegaardsmænd og Gartnere og deres Kaar i Kongens Sold" af Johannes Trolle, 1942

"Slægten BERING paa Viborg-Egnen i Tiden indtil Begyndelsen af det 18. Aarhundrede" af Chr. Bokkenheuser, 1942-43

"Magister EJLER CHRISTIAN DYSSEL, Præst i Vrensted-Tise 1708-29, og nogle supplerende Oplysninger om Slægten Dyssel, af C. Klitgaard, 1942

JENS BAGGESEN og F. J. KAAS i 1814" af Harald Jørgensen, 1942

"Historiske Efterretninger om NYBORG LATINSKE SKOLE i ældre og nyere Tider" af A. F. Mülerts, 1821-23

"Ungdomsvandringer i mit Fødeland" af CHRISTIAN MOLBECH, 1811-15

"Mindet af Conferetsraad JOHAN NICOLAI TETENS" af Thomas Bugge, 1808

"Den Fyenske Geisligheds Historie fra Reformationen indtil nærværende Tid samlet af Jørgen Carsten Bloch : Doctor Theologiæ og forhen Biskop over Riber Stift med nogle Tillæg forøget og til Trykken befordret af Laurits Pedersen Næraae : Provst i Sunds Herred i Fyen, og Sognepræst til vor Frue Menighed i Svendborg" 1787-90

"JULIANE MARIE WALLACH [1797-1812]. Et Tidsbillede fra Dansk Ostindien" af Lorentz Bie, 1941

"H. C. ANDERSEN og det Collinske Huus. Småstykker fra den Collinske Brevsamling" ved Albert Fabritius, 1941

"NICOLAY GOMARD, H. C. Andersen's Fadder" af Th. Hauch-Fausbøll, 1941

"OTTO FRIDERICH MÜLLER [1730-1784]'s Slægt" af Jean Anker, 1941

"Om og af Landsdommer JACOB BIRCHEROD [1693-1737]" ved Julius Clausen, 1941

"Breve fra AUGUST BOURNONVILLE i hans Alderdom" ved Robert Neiiendam, 1941

"De ældste Slægtled af Vilstruplinien af Slægten ROSENKRANTZ" af Palle Rosenkrantz, 1941

"Kaptajn CHRISTMAS [1757-1822]'s Familieforhold" af Th. Hauch-Fausbøll, 1941

"HADERSLEV KOMMUNITET's ALUMNER 1598-1713" af Th. O. Achelis, 1941

"Til dansk Præstehistorie: Oplysning om HINDSTED og FLESKUM HERREDERS Præster ca. 1619-1655" af Hans H. Fussing, 1941

"En dansk-norsk Familie BAST" af C. Klitgaard, 1941

"KNUD KNUDSEN RØNNOW (RØNNEBY). Født c. 1630, død 1684" af Johan Clemmesen, 1941

"Bemærkninger om Ærkebiskop af Bremen, Hertug Johan Friedrich af Holsten-Gottorps illegitime Afkom af Navnet von HOLSTEIN" af O. von Munthe af Morgenstierne, 1941

"Hofpræst CHRISTIANI's Slægt" af Th. Hauch-Fausbøll, 1941

"Franskmænd om SCHACK CARL RANTZAU-ASCHEBERG" af Rudolph Kraft, 1941

"Ægteskabssvindel i det Attende Aarhundrede [om FRIDERICH CHRISTIAN NELLE]. Med personalhistoriske Oplysninger om de Implicerede" af Richard Høeg Brask, 1941

"Til Indvaanerne i ASSENS" af Steenvinkel, 1784

"Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, med hosføyede Slægt-Registere og Stam-Tavler" af Christopher Giessing, 1779-86

"Kongeriget DANMARK's chorographiske Beskrivelse" af Nikolay Jonge, 1777

"Origines Hafnienses eller Den Kongelige Residentz-Stad KIØBENHAVN forestillet i sin Oprindelige Tilstand, fra de ældste Tider af, indtil dette Seculi Begyndelse, Saavidt som Dens Historie og Antiqvitæt har været at Samle, Af adskillige Archiv-Documenter, Og at oplyse med nogle gamle og nye Aftegninger" af Erich Pontoppidan, 1760

"Indskrifter paa Kisteplader fra ST. PETRI KIRKE" af Albert Fabritius, 1940

"LØVENBALK" af Emil Balle-Petersen, 1940

"Højesteretsadvokat MATHIAS CLAUSEN BRUUN's Forældre" af Otto von Spreckelsen, 1940

"Elbsvaneordenens Candorin, CONRAD von HÖVELEN og Danmark" af Hans Werner, 1940

"Slægten RHUUS fra Sæby" af C. Klitgaard, 1940

"Af en dansk Officersfrue [SOPHIE LOUISE BÜLOW]'s Breve 1803-08" ved Julius Clausen, 1940

"Etatsraad PEDER JACOBSEN SPIIR" af Th. Hauch-Fausbøll, 1940

"Optegnelser om Familien LOWSON" af C. Klitgaard, 1940

"Nogle Breve fra DANIEL BRUHN 1864-1872" ved Waldemar Westergaard, 1940

"De britiske Menigheder i HELSINGØR" af J. W. G. Norrie, 1940

"En vendsysselsk Gren af Adelsslægten BØRIALSEN" af C. Klitgaard, 1940

"Nogle Oplysninger om en hidtil ukendt Gren af Slægten SUHR fra Aalborg" af Anna Rosenstand Christensen, gift Myrhøj, 1940

"Slægten OBELITZ's Vaaben" af Bredo Obelitz, 1940

"Til dansk Præstehistorie : Oplysninger om HELLUM HERRED's Præster c. 1600-1656" af Hans H. Fussing, 1940

"Omkring LUCILE GRAHN [1819-1907]" af Robert Neiiendam, 1940

"LEONORA CHRISTINA ULFELDT's Frigivelse" af Louis Bobé, 1940

"Fridericoburgensia [vedr. FREDERKSBORG SKOLE] fra det 19. Aarhundrede" af Bjørn Kornerup, 1940

"Den Bernstorffske Vennekreds i LYNGBY" af Gyrithe Lemche, 1934

"De danske mur- og betonerhverv" af Tage Uhrskov og Alfred Larsen, 1961

"BUXTEHUDE og Danmark" af Niels Friis, 1957

"Bankdirektør LORENZ BIERFREUND og hans Slægt" af E. Juel Hansen, 1942

"ANTON BERNTSEN 1873-1973 : Liv og digtning" af Kamma Varming m.fl., 1973

"Liigtale ved salig Frue Majorinde HEDEVIG REBECCA PFLUEG fød Rash hendes Grav i Kongens-Lyngbye Kirke i Sielland holden den 2den Februarii 1786" af Christian Michael Müller, 1786

"ALEXANDER HAMILTON og hans mødrene Slægt, Tidsbilleder fra dansk Vestindiens Barndom" af H. U. Ramsing, 1939

"Bidrag til Biskop JENS PALUDAN-MÜLLERS og Amtsprovst PETER WILHELM LÜTKENS Historie" af Skat Arildsen, 1939

"Familien PATGES. Nogle Antegnelser til "Et Liv, gjenoplevet i Erindringen", af Johanne Luise Heiberg", ved Richard Høeg Brask, 1939

"To Svogre. Borgmeter CLAUS CHRISTENSEN, Reenbergernes Stamfader, og Magister JENS OSTENFELD af Slægten med de røde Roser. Personer og Forhold i Viborg i det 17. Aarhundrede" af Chr. Bokkenheuser, 1939

"Familienavne i Ø. og V. HAN HERRED" af P. Rønn Christensen, 1939

"Optegnelser om Slægten KJÆRSKOV i Danmark og Norge" af C. Klitgaard, 1939

"Drabet paa OTTE EMMIKSEN paa Stensgaard 1594" af Hans H. Fussing, 1939

"LISE GROTH's Slægt" af Thorvald Lindhard, 1939

"WORSAAE's Optegnelser. Nogle Kommentarer" af S. P. Skov, 1939

"Af J. L. HEIBERG's Kærlighedsbreve fra Bordskuffen" ved Robert Neiiendam, 1939

"Briterne i HELSINGØR omkring 1801" af Gordon Norrie, 1939

"Præste- og Landmandsslægten KRAG (KRAGH)" af H. Hjorth-Nielsen og Albert Fabritius, 1939

"Ligtale ved Kammerherre CHRISTIAN FREDERIK OTTO v. BENZON's Jordefærd i Dalum Kirke den 14de Juni 1875" af P. A. Holm, 1875

"CARL EMIL KIRKETERP 1821-1902" af F. G. Fenger, 1902

"Oplysninger om tyske og hollandske reformerte i KJØBENHAVN 1690" af K. C. Rockstroh, 1938

"JØRGEN HENRIK BERNER 1735-1790. Resident paa den danske Loge Patna i Indien" af Lorentz Bie, 1938

"ØLSTYKKE SOGN's Præsterække" af Erik Olsen, 1938

"Optegnelser om Slægten BØRGLUM" af C. Klitgaard, 1938

"Hvorfor forlod RANTZAU-ASCHEBERG Landet i 1756?" af Johanne Skovgaard, 1938

"Den BIEHL'ske Slægt" af Anna Levin, f. Ferslew, 1938

"Admiral SIMON HOOGLANT's Selvbiografi samt Optegnelser om Familien Hooglant" af Jørgen Swane, 1938

"Breve fra JENS BAGGESEN" ved Louis Bobé, 1938

"En Danserindes Tragedie. JULIE de MONTVILLE, f. TARBESSE (kaldet Birouste)" af V. Woll, 1938

"Slægten BASSE" af C. Klitgaard, 1938

"POUL HANSEN KOFOED's Optegnelser" af Th. Hauch-Fausbøll, 1938

"Et Brev fra C. D. F. Reventlow" ved Tage Christiansen, 1938

"Breve fra FREDERIK BARFOD til Statsminister Conrad Greve Rantzau" ved Albert Fabritius, 1937

"En Familie HIRSCH fra Gluckstadt i Holsten (Probstei Münstersdorf)" af Per von Hirsch, 1937

"Om Kielerprofessoren MARTIN EHLERS : Med to Breve fra Martin Ehlers til Johan v. Bülow" af Olaf Carlsen, 1937

"Kammerherre, Oberst CARL von SPÄTH's Selvbiografi" ved Hector Boeck, 1937

"Optegnelser om Slægten HAUGAARD fra Aaby" af C. Klitgaard, 1937

"Greve RUDOLF STRASOLDO" af Christian Elling, 1937

"HOLBERG's Fader" af Th. Hauch-Fausbøll, 1937

"Et Handelshus i VIBORG i det Syttende Aarhundrede : HASSE og MAJONER" af Chr. Bokkenheuser, 1937

"LEONORA CHRISTINA's Selvbiografi . Et Haandskrift i Statsbiblioteket i Aarhus" ved Sigvard Preben Skov, 1937

"Et Brev fra THALE ULFSTAND" ved Hans H. Fussing, 1937

"Taxadør CORNELIUS SCHUMACHER den ÆLDRE" af Erik Rode, 1937

"MARTIN RUDOLPH von UNGER's Ahner" af Albert Fabritius, 1937

"En Redegørelse fra Biskop [H. L.] MARTENSEN" af Bjørn Kornerup, 1937

"Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet SLESVIG" af J. P. Trap, 1864

"Det Siellandske Clerisie" af Detlev Gotthard Zwergius, 1754

"ODENSE Kgl. privilegerede borgerlige Skyttelaug : Supplement til det i Aaret 1904 udgivne Festskrift" af J. C. Madsen, 1947

"Slægten MACCABÆUS yngre Led" af Th. Hauch-Fausbøll, 1936

"KNUD LYHNE RAHBEK og hans nærmeste Slægt" af Louis Bobé, 1936

"Danske og norske Studenter i HELMSTEDT" af Henny Glarbo og Th. O. Achelis, 1936

"Slægten WILSBECH" af C. Klitgaard, 1936

"Nogle Meddelelser om Slægten GANDIL : I Anledning af 200-Aaret for PIERRE GANDIL's Indkaldelse til Danmark" af Chr. Gandil, 1936

"Officersslægten KREBER" af Th. Hauch-Fausbøll, 1936

"Bidrag til Belysning af Forholdet mellem Teologerne HENRIK NICOLAI CLAUSEN (1793-1877) og PETER ERASMUS MÜLLER (1776-1834) af Skat Arildsen, 1936

"Om Magister DIDRIK LARSEN GRUBBE til Gjerdrup's Herkomst og Efterslægt" af Fr. Grønvald, 1936

"Biografiske Optegnelser om Geheimeraad FREDERIK CARL von WARNSTEDT" af Louis Bobé, 1936

"Saa mangen Søn af Slesvigs Sletter : Slesvigske Studenter fra kongerigske Skoler" af Thomas Otto Achelis, 1936

"INGEMANN's Moster Maria : Digt og Virkelighed" af Kjeld Galster, 1936

"Slægterne BISTRUP fra Hjørring" af C. Klitgaard, 1936

"BERTEL THORVALDSEN's Herkomst" af Louis Bobé, 1936

"JOHAN LEONHARD FIX 1735-1807 : En Skikkelse i dansk-ostindisk Kolonihistorie" af Lorentz Bie, 1936

"Nogle spredte SEHESTED'er" af Th. Hauch-Fausbøll, 1935

"Breve fra Komponisten EDOUARD du PUY" ved Jan Neiiendam, 1935

"Af et HELSINGØRSK Handelshus' Historie (GODENIUS og FENWICK)" af Hakon Müller, 1935

"Bidrag til HENRIK NICOLAI CLAUSEN's Livshistorie" af Skat Arildsen, 1935

"Nogle Undersøgelser angaaende Landsdommer ENEVOLD HEUG og hans nærmeste Slægt" af A. M. S. Myrhøj, 1935

"Danske og norske Studerende i OXFORD" af Henny Glarbo, 1935

"Kammerskriver SØREN JENSEN HELLEKANDE, hans Efterslægt" af F. C. Bretteville-Plum, 1935

"Fremmedelementet i de NORDJYSKE KØBSTÆDER i det 16. og 17. Aarh." af C. Klitgaard, 1935

"CASPAR MARKDANNER" af Louis Bobé, 1935

"En Session i Rudkøbing 1812" af Hans H. Fussing, 1935

"Fra OEHLENSCHLÆGER's Kreds. Biografier" af Nicolaj Bøgh, 1881

"Stille Holm [Landskabsmaler H. G. F. HOLM] og hans Slægt" af Vilhelm Marstrand, 1934

"JENS BAGGESEN og Slagelse Latinskole" af Grethe Wille, 1934

"Kanniken NIELS TORKILDSEN's Adelsbrev" af Bjørn Kornerup, 1934

"Familien SPLETT i det 17. Aarhundrede" af Chr. Bokkenheuser, 1934

"Uddrag af Brevvekslingen mellem N. F. S. GRUNDTVIG og H. R. Carlsen" ved Poul Møller, 1934

"Den dansk-norske ABILDGAARD-Slekts Oprindelse" af O. T. C. Abildgaard, 1934

"Familieoptegnelser af Amtsprovst NIELS BRUUN" ved Jørgen Swane, 1934

"Slægten BUDDE fra Hindels og Lengsholm" af C. Klitgaard, 1934

"Erindringer fra Aarene som Volontør og Kandidat i Kommunehospitalet og i St. Hans Hospital" af VICTOR LANGE, 1934

"N. F. B. SEHESTED til Broholm som Arkæolog" af Poul Møller, 1934

"Skytten paa Aunsbjerg : Guillaume de Martonnière - WILHELM JOHANSEN" af Hector Boeck, 1934

"H. C. ANDERSEN og de danske i Paris 1833 : En Vise og lidt Kommentar" af H. C. Topsøe-Jensen, 1934

"Slægten GRAM fra Sæby (Borgmester Hans Nielsen)" af C. Klitgaard, 1934

"VIBEKE PODEBUSK's Slægtebog?" af William Christensen, 1934

"HADERSLEV AMT" En statistisk-topographisk Fremstilling" af I. Nissen, 1840

"En ministers otium. Breve fra OVE HØEGH-GULDBERG til professor Grimur Thorkelin" ved Arne Hoff, 1933

"Bidrag til JOHANNES EWALD's Slægts Historie" af Th. Hauch-Fausbøll, 1933

"Søstrene BARDUA" af Jørgen Swane, 1933

"SIELEVSKI - STRASALDO. En Emigranstskæbne" af Egil Snorrason, 1933

"Majorinde MARIE CHRISTINA v. BOECK og hendes Slægt i Vejstrup 1650-1800" af Hector Boeck, 1933

"Et Bidrag til JOH. FR. CLASSEN's Karakteristik" af T. Vogel-Jørgensen, 1933

"Familien STOUENBERG" af Th. Hauch-Fausbøll, 1933

"Nogle Oplysninger om NICOLAUS HEGELAHR [1746-1822]" af August F. Schmidt, 1933

"Om Rejseunderstøttelse til H. C. ANDERSEN i 1841. Nogle Breve og et Par Aktstykker" ved H. G. Topsøe-Jensen, 1933

"Breve fra Kong Christian VIII til Greve F. D. REVENTLOW" af Louis Bobé, 1933

"BOLLE LUXDORPH's Søskende" af Th. Hauch-Fausbøll, 1932

"Danske og norske Studenter ved Universitetet i Utrecht (1640-1856)" af Henny Glarbo, 1932

"HADERSLEV BY's Borgmestre" af Th. O. Achelis, 1932

"Slægten BANNER" af C. Klitgaard, 1932

"Nogle Breve til CARL HENRIK LORENZEN" ved Bjørn Kornerup, 1932

"Nogle Oplysninger om Magister FRIDERICH PLUM, Sognepræst til Gjentofte og Lyngbye 1643-1728 og Hustru SOPHIA OLSDATTER 1662-1689" af F. C. Bretteville-Plum, 1932

"Danske og norske Studenter ved Universitetet i Franeker (1592-1803)" af Henny Glarbo, 1932

"RASMUS RASK's sidste Bopæl og Skiftet efter ham" af Carl C. Christensen, 1932

"Den danske Sagførerstand" af Aug. Kofod, 1893

"Slegten VLEUGEL (WLEUGEL) i Danmark 1675-1862" af Jens Schanche Vleugel m.fl., 1932

"LISBET og BEATE HUITFELDT som personalhistoriske Forfattere" af William Christensen, 1932

"Er den adeligt Slegt "MUND" uddød" af E. A. Thomle, 1932

"STEEN BLICHER's Forfædre" af Søren Hansen, 1932

"Baron FERDNAND ECKSTEIN" af Louis Bobé, 1932

"Et Skiftebrev og to Testamenter efter ANNA RAMEL, Hr. Malte Juuls til Maltesholm og fra Slægten Putbus" af Poul Madsen, 1932

"En genfunden Gren af Familien von STÖCKEN" af Hildegard von Marchtaler og Albert Fabritius, 1932

"Nogle Oplysninger om SØREN KIRKEGAARD 1834-38" af Sejer Kühle, 1931-35

"AUGUST HENNINGS' Ungdomsaar. Et efterladt Manuskript" ved Paul Hennings, 1931

"N. F. S. GRUNDTVIG's Brev til de danske Studenter 1819" ved Bjørn Kornerup, 1931

"Optegnelser om ELLEN BALTZERSDATTER HEISCH, Nicolai Edingers" af Albert Fabritius, 1931

"De ældste Led af Slægten GROVE" af Th. Hauch-Fausbøll, 1931

"Et Brev fra Koleraaaret 1853 [fra sognepræst JØRGEN HJORTH LAUTRUP]" ved Niels Christiansen, 1931

"Breve fra Kong Christian den Ottende til Amtmand, Lensgreve SIGISMUND LUDVIG SCHULIN" af Louis Bobé, 1931

"P. E. MÜLLER's Løbebane. Nogle Oplysninger og Rettelser" af A. Oppermann, 1931

"Bidrag til den ældste KØBENHAVNSKE fransk-reformerte Menigheds Genealogi og Personalhistorie" af Louis Bobé, 1931

"LISBET-BRYSKE-Tekster" af William Christensen, 1931

"En Slægt ROSENBERG" af C. Klitgaard, 1930-31

"To KØBENHAVNSKE Mandtal fra 1622" af E. Marquard, 1930

"VICTOR RONANDER, 1847-1929. Et Levnedsbillede fra Artist- og Museumsverdenen" af Joh. D. Landmark, 1930

"THOMAS AABYE. En Odense-rector paa Holbergs Tid" af Hans H. Fussing. 1930

"Meddelelser om Krigsraad LARS SMITH og hans Slægt" af N. C. Th. Jessen, 1902

"VILHELM BIRKEDAHL : Et Blad af Danmarks Kirkehistorie" af Lavrids Nyegaard, 1902

"THOMAS B. THRIGE 1894-1944"

"Præstens storhed og fald [BOLLE ROSENKILDE, sognepræst i Ellidshøj og Svenstrup]" af Kurt Dahl, 2010

"Optegnelser om Familien NYHOLM" af C K. V. Nyholm, 1897

"NØDDEGÅRDEN, DRUESTRUP, DALBY, matrikel 3a" af Arne Hansen

"NÆSTELSØ BY's Historie " af Ole Krogh Jensen, 2009

"Navneregister til den transskriberede udgave af LÆSØ BIRK's skøde- og panteprotokol 1768-1850" af Kurt Dahl

"Navnefortegnelse til LÆSØ's Tingbøger 1685-1740" af Kurt Dahl

"Navne i skifteprotokollerne på LÆSØ" af Kurt Dahl

"MORITZ G. MELCHIOR. 22 Juni 1816 - 19 September 1884" af Nicolaj Bøgh m.fl., 1885

"MØLLEÅEN eller FUURSØ-MØLLESTRØM's 9 gamle møller" af Steffen Lindvald, 1981

"Mindeskrift for OLUF BORCH paa 300-Aarsdagen for hans Fødsel" af Vilhelm Maar m.fl., 1926

"Mandtal over kongeligt ryttergods i DALBY og TUREBY SOGNE 1733"

"LÆSØfolk i litteraturen (og i andre skriftlige kilder)" af Kurt Dahl

"LÆSØ skøde- og panteprotokol 1769-1850" af Kurt Dahl

"LÆSØ lands beboere 1778-1835" af Kurt Dahl

"LÆSØ Hartkornsextract" af Kurt Dahl

"KJØBENHAVNSKE KVARTERER 1875"

"H. V. BISSEN og hans Hjem : Breve og Erindringer 1857-1868" af Oscar Bloch, 1927

"Fortegnelse over Hartkornsbrugere paa LÆSØE 1833" af Kurt Dahl, 2002

Marts 2020:

"Fortegnelse over de paa LÆSØ værende Stæder, deres Nummer, gammelt og nyt Hartkorn, samt Beboere" af Kurt Dahl

"Fortegnelse over de paa LÆSØ værende Gaarde og Huse, deres Nummer i Panteregistret, Gammelskat og Hartkorn, samt Eiere : Affattet i Septber. 1854" af Kurt Dahl, 2002

"Den konstaterede Præstetiende for LÆSØE med frie vedhæftede Deklarationer" af Kurt Dahl, 2002

"Chr. V matrikel 1683 OXBY SOGN" af Ole Westermann

"C. E. F. WEYSE's Biographie" af A. P. Berggreen, 1876

"Bogen om BIRCK [Lauritz Vilhelm Birck - 1871-1933]" af Axel Nielsen m.fl. 1944

"ÅRHUS i krisetider : Kalejdoskopisk billede fra 1920'erne og 1930'erne" af Hans Rishøj, 1980

"Statsfangen MAGNUS BERINGSKJOLD : Den egentlige Ophavsmand til Sammensværgelsen mod Struensee" af Aug. Fjelstrup, 1913

"Stamtavle over Slægten WINDING fra Vestervig" af Th. Hauch-Fausbøll, 1912

"Stamtavle over Slægten BORBERG med Bemærkninger vedrørende de i Slægten indgiftede Damilier Leenhardt, Balleboe, Neergaard (fra Kastrup) og Therchildsen (i Randers)" af L. P. Borberg, 1915

"NICOLAI ABILDGAARD 1743-1809 : Arbejder af Abildgaard på Frederiksborgmuseet" 1979

"Mit Navns Historie" af H. ADSERSEN, 1919

"Minder fra mine bedsteforældres hjem i det danske Altona" af JULIE GRÜNER m.fl., 1958

"Læsøfolk i flere hundrede år : En Slægtsbog om mine forfædre på Læsø og lidt om øens historie" af KURT DAHL, 1999

"LÆSØ, artikler og beskrivelser" af Kurt Dahl, 2012

"KØBMANDSGÅRDEN, DALBY, matrikel 5" af Arne Hansen

"KROGÅRDEN, DALBY, matrikel 8" af Arne Hansen

"Kort over DALBY, 1792" af Arne Hansen

"Kopskat SØNDER DALBY SOGN og TUREBY SOGN 1660" af Arne Hansen

"Kopskat beregning DALBY SOGN 1699" af Arne Hansen

"KJØBENHAVN's Borgere 1659" af E. Marquard, 1920

"Ilden i min Esse" af HANS RASMUSSEN [1902-1996]", 1977

"HANS NIKOLAJ HANSEN og hans Raderinger" af Aksel Jørgensen m.fl., 1931

"Flådemalerens bo : Kgl. flådemaler ANDREAS NIELSEN BERGSØE's dødsboskifte i 1757" af Bent Bergsøe, 1977

"En christianitter før Christiania : Et nostalgisk møde med det gamle CHRISTIANSHAVN" af V. Rauer Bergstrøm, 1981

"CURT SIVERTSEN ADELAER : En historisk Undersøgelse" af Chr. Bruun, 1871

"CHRISTOPHER JENSEN og BIRGITHE MARIE OLESDATTER" af Kurt Dahl

"CARL CHRISTIAN HANNIBAL HANSEN : ANTONOVA EMILIE DAHL : Slægtshistorie" af Hans Hansen 1991

"Brogede Minder" af NIELS ANDREASEN, 1937

"Beretninger fra det gamle SKOVSHOVED" af Dorthea Beck Jensen, 1980

"AUGUST NIELSEN's og MARIE JENSINE JENSEN's slægt på Læsø" af Kurt Dahl, 2004

"Til Minde om P. L. MAYNTZ. Ved Jordefærden den 5te Juli 1876"

"Slægtsregister for Familien MAALØE" af H. Maaløe, 1884

"Stamtavle over Slægterne Cand. theol. Degn i Reerslev ANDREAS ANDERSØN MÜLLER m.fl.," af Hans Andreas Møller, 1916

"Anetavle for politikeren KNUD CHRISTENSEN (1880-1962)" af Svend Aage Nielsen 2020

"Anetavle for politikeren J. C. CHRISTENSEN (1856-1930) af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for musikerne PETER A. G. (f. 1952) og ELISABETH GJERLUFF NIELSEN (f. 1957)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for MADS EG DAMGAARD (1913-1999) og AAGE DAMGAARD (1917-1991)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for fhv. biskop SØREN LODBERG HVAS (født 1940)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Aner til CAROLINE ANDERSDATTER, født i Klitten, Hals sogn, d. 25. maj 1835" af Kurt Dahl

"ANDERS AAGAARD : Prof. Med. et Chir. 1688-1699" af K. Carøe, 1910

"ALSTED Slægten : Peter Jørgensen Alsted 1765-1838 og hans Efterkommere" af Peter Alsted m.fl., 1942

"MARIBO STIFTSKIRKE" af N. Høyen, 1860-62

"Danske og norske Studerende ved Universitetet i Leipzig indtil 1660" af T. A. Becker, 1860-62

"Ny kirkehistoriske Samlinger : Andet Bind", 1860-62

"Alkymisten BORRI ved Frederik III's Hof" af Aug. Fjelstrup, 1905

"Sytten år og storforbryder? [ELSE BAK HALVORSEN, f. 1868]" af Kurt Dahl, 2014

"Uddrag af Chr. 5 matrikel HO SOGN, Vester Horne herred" af Ole Westermann

"Uddrag af Chr. 5 matrikel HENNE SOGN opmålt i august 1683" af Ole Westermann

"Stamtavle over den løgstørske Slægt AASTED" af Eigil og Vagn Aasted, 1947

"NIKOLAJ GOTTLIEB BLÆDEL : Et Livsbillede" af W. Hjort, 1881

"LAURITZ THAGAARD - en embedsmand ved enevældens lokaladministration i Thisted" af Poul Kjeldgaard, 1994

"LARS HANSEN DUUN og ELSE BJØRNSDATTER JØRGENSDATTER af Sønderholm" af Kurt Dahl

"KARLEBOGAARD" af Merete Carstens, 2007

"JANDERUP SOGN - Chr. 5 matrikel opmålt august 1683 - Uddrag" af Ole Westermann

"Ildsteds- og kvægskat 1677 DALBY SOGN" af Arne Hansen

"HØJLUNDGAARD, BORUP, matrikel 3 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"HVILSTEDGAARD, BORUP, matrikel 2 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"HØJAGERGAARD, BORUP, matrikel 5 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"JENS JENSEN TOFT i Fjellerad i Gunderup sogn - hans liv" af Kurt Dahl, 2018

"CARL BAGGER : En Smule Efterslet" af Eyvind Rafn, 1959

"Stamtavle over Efterkommerne af PEDER PEDERSEN MALLING og CHARLOTTE HYLLEBORG STORM" af O. M. Giersing, 1884

"Smaating. Oplevelser og Taler fra et 50-aars Præsteliv" af ALF. MEINERT, 1905

"C. G. ANDRÆ's Taler i Udvalg" af Flemming Dahl, 1933-34

"Anetavle for VILLY SØVNDAL (f. 1952)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for SØREN PIND (f. 1969)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for NIS BANK-MIKKELSEN (f. 1945)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Oratio in obitum nobilissimi viri Johannis Mulenii Georgii Fil. [HANS JØRGENSEN MULE]. Publice In Academia Hafniensi 16, Septm." af Thomæ Bartholini, 1669

"Commissions-Dom i Sagen mod Møller MORTEN MIKKELSEN af Thurøe, Tugthusfange JENS NIELSEN THØSING, og RASMUS HANSEN PAVE af Tved med flere" af H. J. Poulsen, 1855

"LUXDORPH's DAGBØGER" af Eiler Nystrøm, 1915-30

"Anetavle for MARTIN A. HANSEN (1909-1955)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for advokaten KRISTIAN MOGENSEN (1926-2003)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Lærer J. P. JEPSEN : En Levnedsskildring" af N. Clausen-Bagge, 1923

"Gennem et halvt Sekel 1896-1946 : RINGSTED ANDELS-SVINESLAGTERI" af Harald Kristensen

"BREJNING-HOVER-NR. OMME Landboforening : 1915 - 16. December - 1940"

"Anetavle for politikeren SØREN GADE" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for LAUE TRABERG SMIDT (f. 1944)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for JENS BILGRAV-NIELSEN (f. 1936)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for advokaten og erhvervsmanden THOR STADIL" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Slægten MEULENGRACHT : Den ældre og den yngre linie" af Oscar Meulengracht, 1955

"Erindringer" af NIELS LASSEN, 1918-19

"CLAUDIUS MADSEN : Soldat og journalist" af Åge Petersen, 1963

"Stormfloden paa LOLLAND-FALSTER 1872 : Øjenvidners Beretninger" af Knud Hansen, 1922

"Stamtavle over Slægten udgaaet fra SØNDERGAARD i Trabjerg, Borgbjerg Sogn, 1947

"Slægten PHILIP" af Arne Philip Jørgensen, 2020

"Provst JOHANNES PISTORIUS' Brevsamling 1541-1605 (1614)" af A. Andersen, 1971

"GEORG CHRISTIAN SAXILD : Etatsråd, Herredsfoged, R. af DBG. 1811 - 1. September - 1911" af Georg Saxild m.fl., 1911

"Authentiske Efterretninger om JACOB BENIGNUS WINSLØV's Overgang til den catholske Kirke" af C. F. W. Bendz, 1846

"ESTRUPGÅRD, DRUESTRUP, DALBY, matrikel 5a : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"Efterretninger om Købstæderne og Amterne : FARSTRUP og AJSTRUP SOGNE i Slet Herred" af Kurt Dahl

"Blade af en dagbog : Baron og amtmand M. H. LØVENSKIOLD's dagbogsoptegnelser 1789" af Poul E. Carlsen

"Anetavle for skuespiller og sanger PERNILLE HØJMARK" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Om de Danskes Studeringer i Paris i det 12te og 13de Aarhundrede og om Collegium Dacicum" af Adam Fabricius, 1857-59

"De Danskes Studeringer i Vittenberg i Reformationstiden" af Holger Fr. Rørdam, 1857-59

"RIBE DOMKAPITEL på Reformationens Tid" af J. Kinch, 1857-59

"Om Sværmerne CHRISTOFFER MIKKELSEN og LAVRITS HELLISEN i Odense" af Holger Fr. Rørdam, 1857-59

"Bidrag til FYENS STIFTS Kirke- og geistlige Historie i det 17de Aarhundrede, af hidtil utrykte Kilder" af J. L. Rohmann, 1857-59

"AARHUS DOMKIRKE" af N. Høyen, 1857-59

"RIBER KAPITELS ældste bevarede Jordebog tilligemed nogle Bemærkninger om Kapitlets Indtægter under Katholicismen" af J. Kinch, 1857-59

"Ny kirkehistoriske Samlinger : Første Bind", 1857-59

"EILER NYSTRØM : 1874 - 2. Marts - 1944" 1944

"Guldsmed ANTON MICHELSEN : Hans Virksomhed og Slægtskabskreds" af Eiler Nystrøm, 1909

"Anetavle for musikeren LARS HANNIBAL" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for KIM LARSEN (1945-2018)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for brødrene BRYGMANN" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Meddelelser om Slægten SECHER (SIKER) : 2. Udgave" af Knud Secher, 1939

"Efterretninger om Slægten BERTOUCH i Danmark og Norge" af Rud. Bertouch-Lehn, 1944

"Anetavle over de fire søskende MORTENSEN på Østervold" af I. M. Priskorn, 1987

"Apotheker CHRISTEN MIKKELSEN : Ringkøbing - Mariager - Odense" af L. C. Nielsen, 1934

"Stamtavle over JACOB MAAR's og LOUISE AAGAARD's Efterslægt med Oplysninger om LOUISE AAGAARDs fædrene og mødrene Slægt" af Harald Hatt, 1928

"Stamtavle vedrørende Slægten MØRCK og indgiftede og beslægtede Familier" af J. J. Rubak, 1937

"Om de BORNHOLMske Kirker, især de runde" af K. F. Wiborg, 1853-56

"Altertavlen i FRUE KIRKE i ODENSE" af K. F. Viborg, 1854

"Kanniken JON TURSÖN og hans korte danske Kirkekrönike" af C. J. Brandt, 1853-56

"ÆRINDLEV og OLSTRUP SOGNES Præstekrönike, 1415-1669" af Jakob Clausen. Meddelt af Holger Fr. Rørdam, 1853-56

"BORNHOLM's runde Kirker" af C. B. Friis, 1853-56

"Kirkehistoriske Samlinger : Andet Bind", 1853-56

"Slægtsbog for Slægten efter Spanieren AUGUSTIN MIQUELSEN" af Svend Aage Maarssø, 1957

"Biografier og Breve vedrørende Familien MACKEPRANG : 1. Hefte" af Edv. Mackeprang, 1930

"Stamtavle over den danske Familie MACKEPRANG indtil Slutningen af Aaret 1929" af Edv. og Emil Mackeprang, 1929

"Det MACKEPRANGske Fætterskab : Nogle Optegnelser om Slægten Mackeprang" af E. Mackeprang, 1917

"Oberst EMIL MADSEN's Livserindringer" ved H. L. Møller, 1923

"ENGHAVEGAARD, BORUP, matrikel 7 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"EGEDE SOGN matr. 1680" af Arne Hansen, 2010

"Efterretninger om Købstæderne og Amterne : ELLIDSHØJ og SVENSTRUP SOGNE" af Kurt Dahl

"DRUESTRUPGÅRD, DALBY, matrikel 2a: Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"DRUEBROGÅRD, DRUESTRUP, DALBY, matrikel 7 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"DEGNEGÅRDEN DALBY, matrikel 3 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"Dansk Mejeristat" af G. Ellbrecht, 1931-32

"DALBYGAARD, DALBY, matrikel 6 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"DALBY, matrikel 11 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"DALBY PRÆSTEGÅRD, matrikel 1 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"DALBY SKOLE : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"DALBY KRO : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"148 dokumenter (mange forskellige typer) fra ELLIDSHØJ og SVENSTRUP SOGNE (Hornum herred, Aalborg amt)" af Kurt Dahl

"VERNINGE SOGN's befolkning" af Steen Rasmussen 2020

"Bromme Mølle : En Slægtebog" af GERDA MUNDT, 1932