Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Februar 2020:

"Af en Slægts Historie (MYLLERUP-Slægten)" af H. Chr. Pedersen m.fl., 1933

"THEODOR MOMMSEN. En Ansøgning" meddelt af E. Marquard, 1930

"Breve til Provst VALENTIN PETER SEIDELIN fra Kong Christian VIII og Prinsesse Charlotte" ved Louis Bobé, 1930

"Bidrag til Slægten COLBIØRNSEN's Genealogi" i Danmark" af Louis Bobé, 1930

"GRUNDTVIG's Sindssygdom" af Søren Hansen, 1930

"Breve fra CHRISTIAN WINTHER til Alvilde Müffelmann. Med en Indledning af Gyrithe Lemche" 1930

"Tegnemesterens Efterkommere : En Slægtebog i Fortsættelse af Bromme Mølle" af Gerda Mundt, 1940

"Architekten, Renteskriver HANS NÆSS" af Fr. Weilbach, 1929

"† Generalløjtnant, Dr. phil. AUGUST PEDER TUXEN" af H. Hjort-Nielsen, 1929

"Embedsetat for de kongelige Ordeners Kapitul 1671-1928" af Louis Bobé, 1929

"Nogle Oplysninger om ADAM OEHLENSCHLÄGER's mødrene Slægt" af H. G. Olrik, 1929

"Nogle Slægtebogs- og Våbenbogs-Undersøgelser" af William Christensen, 1929

"Rentekammerdirektør, Geheimekonferensraad JOHAN FRANCISCUS GOTTLIEB SCHØNHEYDERS's Levned" ved Jørgen Swane, 1929

"THOMAS BRODERUS BIRCHEROD's Levnet, fortalt af Jacob Bircherod" ved Alberts Fabritius, 1929

"Optegnelser om Familierne WEINMANN og MICHELBECKER (WIGAND)" af H. Hjort-Nielsen, 1929

"Etatsraad ANDREAS CHARLES TEILMAN's Selvskildring" af Louis Bobé, 1929

"Biskop i Lund (1620-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske Descendenter af Navn Wibe og Lund" af Wilhelm Lassen, 1901

"Slægtstavle over den danske Linie af Slægten EYLARDI" af R. Haarløv, 1949

"SUNDEVED" af H. E. Sørensen, 1983

"Register over SVENDBORG's indbyggere 1893" af Poul Thestrup, 1982

"SYDØSTFYN" af H. V. Clausen m.fl. 1937

"JACOB LANGEBEK's Rejse i Sjælland og Fyn 1746"

Optegnelser og Erindringer om POUL RASMUSSEN LANGELAND's Efterkommere" af Frederik Lange, 1916

"Jydske domme og dokumenter 1440-1700" af H. Hertzum-Larsen, 1998

"NIELS PEDERSEN og INGEBORG CHRISTENSDATTER i Janderup : Forslægt og efterslægt" ved Holger Hertzum-Larsen, 1989

"Familierne PELT og ABO" af Louis Bobé, 1928

"Klagebreve 1719-1720 fra Styrmand FRIDERICH HELT i Fangenskab hos algierske Sørøvere" ved Erh. Qvistgaard, 1928

"Professor V. FAUSBØLL's mødrene Slægt" af Th. Hauch-Fausbøll, 1928

"ERIK SJÆLLANDSFAR" af Th. Hauch-Fausbøll, 1928

"METTE GØYE's Afstamning" af Ernst Uldall, 1928

"Familien SCHIVE-DEICHMANN" af Louis E. Grandjean, 1928

"Lidt om den dansk-norske Familie HALS" af C. Klitgaard, 1928

"To Breve fra C. F. HANSEN til Harsdorff" ved Fr. Weilbach, 1928

"Uddrag af CHRISTOPHER FRIDERICHSEN FABRICIUS' Optegnelsesbog" ved Albert Fabritius, 1928

"Walter" af Vilhelm Marstrand, 1928

"Indbydelsesskrift til Aarsprøverne og Afgangsprøverne i HORSENS LÆRDE SKOLE i Juni og Juli 1883" af C. Jørgensen og C. Iversen, 1883

"En Altertavle som Mindesmærke om Biskop JENS ANDERSEN BÆLDENAK" af Henry Petersen, 1889

"To Breve fra Architekten, Professor G. F. HETSCH til Architekten H. C. Stilling" ved Gustav Hetsch, 1928

"Danske og norske Studerende i Padua" af Henny Glarbo, 1928

"Lidt om de ældre led af slægterne LERCHE og v. WESTEN" af Aage Lassen Landorph, 1928

"KJELD SCHYTTE's Levnedsoptagnelser" ved Chr. Behrendt, 1928

"Et brev fra "Kongen af Island" [JÜRGEN JÜRGENSEN]" af Albert Fabritius, 1928

"Træk af LYNGBY's Historie" af Johanne S. Sandfeld, 1968

"Stamtavle over Familien LASSEN" af H. C. A. Lassen, 1907

"Slægterne DYKJÆR/DYBKJÆR/DYEKJÆR fra Vedersø og Stadil sogne" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Mindeord om LAURITS ANDERSEN ved Hundredåret for hans Fødsel : 1849. 6. August 1949"

"Et Livs Roman : CHARLOTTE OEHLENSCHLÄGER" af Elith Reumert, 1918

"En krigssejler fra Hjerting [HANS GUNNI ANDERSEN (1910-1967)]" af Andy Andersen, 2007

"ANSAGER KIRKE STOLESTADER 1683-1768" af Holger Hertzum-Larsen

"ANDERSENIANA vol. VIII" 1940

"ALLESØ SOGN : Mandtal 1805"

"TYRSTING HERRED : Uddrag af de 552 indførsler i de bevarede tingbøger 1660-64 og 1681-83" af Erik Brejl, 1995

"NØRVANG HERRED : Uddrag af de 635 skifter i herredets godser 1723-1826" af Erik Brejl, 1995

"NORDSJÆLLAND med omliggende øer : Gyldendals Egnsbeskrivelser" 1979

"Anetavle for ULF PILGAARD" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for LARS LARSEN (1948-2019)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for CHRISTIAN MEJDAHL" af Svend Aage Nielsen 2019

"Teologisk Stat (Ny gejstlig Stat)" af V. Holbøll, 1927

"Teologisk stat : Kirkelig håndbog 1989"

"Teologisk stat : Kirkelig håndbog 1972"

"Landmåling og Landmålere : Danmarks økonomiske opmåling" af Svend Balslev og Hans Ejner Jensen, 1975

"De danske træerhverv" af Tage Uhrskov, 1971

"De danske træerhverv" af Tage Uhrskov, 1959

"Anetavle for slægten HENRIKSEN fra Horn i Tvilum" af Svend Aage Nielsen, 2019

"Anetavle for slægten CHRISTENSEN/KRISTENSEN fra Silkeborg" af Svend Aage Nielsen, 2019

"Anetavle for slægten AUGUST fra Pindstrup" af Svend Aage Nielsen, 2019

"Slægten SONNICHSEN og de dertil hørende Slægter THOMSEN og KROMANN af Sønderho paa Fanø : Fra Reformationens Indførelse i Danmark til vore Dage" af A. P. Sonnichsen m.fl., 1940

"Slægten PONSAING i Danmark" af Bodil og Viggo Sten Møller, 1974

"Slægten LAUB : Livlæge Dr. med. Hieronymus Laub's Forfædre og Efterkommere" af S. Otto Brenner, 1929

"Skoler og skolegang i ÅRHUS 1930-1970" af Ib Gejl m.fl., 1978

"Salget af VORDINGBORG RYTTERDISTRIKT med et kort rids af dets tilblivelse" af F. Vestergaard, 1975

"MENDEL LEVIN NATHANSON og hans slægt med anetavle og stamtavle" af Inuk Luplau Janssen, 1960

"Veiledning til Bedømmelse af "Veiledning til Bedømmelse om Opvækkelsen i vore Dage"" af Peter Larsen, 1854

"KAREN MADSEN : Født 1871 i Sinding - død 1904 i Gjellerup : Anetavle og efterslægt" af Svend Aage Nielsen, 2019

"JAKOB DUSIN NIELSEN : Født 1874 i Nøvling - død 1961 i Herning : Anetavle og efterslægt" af Svend Aage Nielsen, 2019

"Den BODENHOFFske Slægtebog" af Nanna Lange, 1914

"Bogtrykkerslægten BACKHAUSEN 1714-1977" 1977

"ANNE NIELSDATTER og hendes uægte datter Kirsten" af Erik Johnson, 1988

"Anetavle for slægten NIELSEN/LADEKJÆR fra Tarm" af Svend Aage Nielsen, 2019

"Anetavle for slægten HESTENG fra Stadil" af Svend Aage Nielsen, 2019

Januar 2020:

"Erindringer fra halvfjerdsindstyve år" af JAKOB E. LANGE, 1938

"Studier over Kong Valdemars Jordebog. Efter trykte og utrykte Kilder" af Johannes C. H. R. Steenstrup, 1874

"Brandstifteren LANGHOFF" af A. Jensen, 1907

"Meddelelser om Slægten TOLDERLUND gennem 200 Aar" af L. Tolderlund-Hansen, 1915

"Efterretninger om ABRAHAM LEHN og hans Familie" af A. E. Boye,1839

"Aktstykker til Nordens Historie i Grevefeidens Tid" af C. Paludan-Müller, 1852-53

"Amagers Historie : Bilagt med de vigtigste Breve og Aktstykker om Øens Forhold" af Chr. Nicolaisen, 1907-15

"Diplomatarium Helsingoranum. En Samling af Aktstykker til Byens Helsingörs Historie" 1861-66

"Diplomatarium Collegii Canonicorum Hadersleviensium : Aktstykker til Oplysning om Kannikecollegiet i Hadersev før Reformationen" af C. M. A. Matthiessen, 1856

"Slægten LEEGAARD fra Maabjerg Sogn ved Holstebro" af Jens Peter Harbo, 1919

"Regesta diplomatica historiæ danicæ : Anden Række fra Aar 789 til Aar 1536", 1889

"Bogen om SLAGELSE : Historiske og topografiske Skildringer af Slagelse gennem Aarene" af P. Arnskov, 1931

"Stamtavle over Familien LANGKILDE" af J. V. Langkilde, 1946

"ANSGARS KIRKE"

"SKT. HANS KIRKE"

"VOR FRUE KIRKE"

"SKT. KNUDS KIRKE"

"Slægt og minder" af Laurids Larsen, 1940

"Diplomatarium Flensborgense. Samling af aktstykker til Staden Flensborgs Historie indtil Aaret 1559" af H. C. P. Seidelin, 1865-73

"Samlinger til den Danske Historie" af P. F. Suhm m.fl., 1779-84

"Regesta diplomatica historiæ danicæ : Første Bind fra Aar 822 til Aar 1536" 1847

"Nye Samlinger til den Danske Historie" af P. F. Suhm, 1792-95

"Legatfamilien LANGE knyttet til Den Lange'ske Stiftelse i Roeskilde" af T. A. Colding, 1926

"De ældste danske Archvregistraturer udgivne efter beslutning af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog efter originaler i Geheimearkivet" af T. A. Becker m.fl., 1854-1910

"Scriptores rerum Danicarum medii ævi" af Jacob Langebek m.fl., 1772-1878

"LANGErne paa KRUMSTRUP" af Holger Hansen, 1905

"Familien STRØYBERG 1662-1920" af P. C. Knudsen, 1920

"Slægten fra Søndergaard i Borris Sogn (Ringkøbing Amt) fra ca. 1680 til 1927 med Bidrag til Gaardens Historie" af P. C. Knudsen, 1927

"AALBORG BY's Jorder fra 1546-1869" af P. C. Knudsen, 1922

"Gamle AALBORGhuse i Tekst og Billeder" af P. C. Knudsen, 1929

"Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen" af C. Nyrop, 1895-1904

"Det danske Post- og Telegrafvæsen" af H. Hjort-Nielsen, 1932-33

"ADAM OEHLENSCHLÄGER's Mindeblade fra Udlandet" ved G. L. von Bergen, 1857

"Skiftet efter rigsråd ESKE BROCK 1626" af C. Rise Hansen, 1965

"RIBE BY's jordebog : grundlagt i 1450erne og videreført til omkring 1600" af Ingrid Nielsen, 1979

"HELSINGØR's Kongelige Privilegerede Skydeselskab 1766-1966" af Reinald Foldager, 1966

"Genealogiske Tabeller over europæiske Fyrstehuse i Middelalderen og den nyere Tid" af J. P. F. Königsfeldt og T. B. Cold, 1910

"Danmarks Brandvæsener (de kommunale Brandvæsener" af A. Krieger, 1936

"Danmarks Amter og deres Mænd : Bindet om KØBENHAVN" af Osvald Osvald, 1935-39

"CHRISTIAN MOLBECK og hans Søn CHRISTIAN K. F. MOLBECH : En Brevveksling" ved O. C. Molbech, 1908

"SØLVGADES SKOLE : Østre Betalingsskole : 1847 - 17. September - 1947" af Ejnar Glode, 1947

"Fuglekongeskiver fra Næstved 1797-1846" af F. Michelsen og Jan Preisler, 1988

"Danske forstkandidater 1786-1860" af Svend Balslev, 1986

"Kong Frederik den Førstes danske Registranter" af Kr. Erslev og W. Mollerup, 1879

"Codex Esromensis. Esrom Klosters Brevbog" af O. Nielsen, 1880-81

"Aktstykker vedrørende Erik af Pommerns Afsættelse som Konge af Danmark" af Anna Hude, 1897

"Missiver fra Kongerne Christiern I.s og Hans's Tid" af William Christensen, 1912-14

"AALBORG BY's Historie" af P. C. Knudsen, 1931-33

"Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil Utrykte. 2. Række" af William Christensen, 1928-39

December 2019:

"SCHACK'erne fra Ry i Bakkendrup Sogn" af Louis E. Grandjean, 1927

"En "KRABBE" Gaades Løsning" af Paul Hennings, 1927

"Sud. theol. HIERONYMUS SPARRE's Ægtepagt med ELISABET WOLCH, 1681" af Erh. Qvistgaard, 1927

"Personalhistoriske Oplysninger om Familierne BORCH og BLOCH" af Chr. Behrendt, 1927

"Biografi over JØRGEN NIELSEN, Sognepræst til Aarslev og Hørning 1628-1650" af Erh. Qvistgaard, 1927

"To Biografier af Deltagere i den skaanske Krig [oberst JOHAN DIDRIK WETTBERG og kaptajn HANS THOMESØN TONBO]" ved C. Behrend, 1927

"Nogle Vielser i danske Købstæder i Aarene 1661-1712" af Holger Malling, 1927

"Om Brødrene ØRSTED's mødrene Slægt" af A. Drachmann Bentzon, 1927

"Fortegnelse over Præster, ordinerede af Biskop Hans Poulsen Resen 1615-1638" af Bjørn Kornerup, 1927

"PAUL HENNINGS : 27. August 1875-19. Juli 1927" af Louis Bobé, 1927

"En Familie KRAG" af C. Klitgaard, 1926

"Begravelser i Provinsen i Aarene 1717-1721" af Holger Malling, 1926

"Nordiske Studerende i Louvain" af Ellen Jørgensen, 1926

"ELISABETH HENNINGS, født BUNTZEN's Barndomserindringer" ved Paul Hennings, 1926

"Den adelige Slægt KAALUND's Oprindelse" af Th. Hauch-Fausbøll, 1926

"Lidt om Slægten BRØNDUM-SCAVENIUS" af C. Klitgaard, 1926

"VOR FRUE KIRKE's Gravbog" af Holger Malling, 1926

"NICOLAI EIGTVED's Ungdomshistorie" af Fr. Weilbach, 1926

"To Breve fra CHRISTIAN COLBIØRNSEN"

"To Breve fra Biskop NICOLAI EDINGER BALLE til Kronprins Frederik fra 1807"

"Autobiografi af Sognepræst til Horslunde-Nordlunde paa Lolland CLAUS CHRISTIANSEN WIINHOLT, født den 10. Januar 1712 i København, død den 12. Marts 1771 i Horslunde" ved Erh. Qvistgaard, 1926

"Danske Elever ved Rideskolen i Angers 1601-1635" af Henny Glarbo, 1926

"To Storkøbmænd i Aalborg. (JØRGEN OLUFSEN og JENS BANG)" af C. Klitgaard, 1926

"En Ansøgning fra JOHAN LUDVIG HEIBERG" ved E. Marquard, 1925

"SOMMERSTED LATINSKOLE" af T. O. Achelis, 1925

"Præsterne PEDER CHRISTENSEN KRAGELUND's og HANS SCHACK KRAGELUND's levnedsskildringer" af afdøde Dr. med. K. Carøe's efterladte Papirer, 1925

"Admiral C. C. ZAHRTMANN's Optegnelser om Kong Christian VIII" ved Louis Bobé, 1925

"HANNIBAL SEHESTED. En Beretning efter trykte og utrykte Kilder" af Thyra Sehested, 1886

"Om Kvaksalverie og Embedsexaminer. I Anledning af Læge Hr. A. F. LASSEN's Anke over Fyenske Embedsmænd" af Gustav Ludvig Baden, 1828

"MARTIN FRED. HERMAN LUND [1849-1874]"

"Generalmajor IVAR CHRISTIAN LASSON's Autografi, indsendt til Ordenskapitlet i 1813 samt nogle Oplysninger om hans Slægt" af Paul Hennings, 1925

"Danske Studerende i Orleans i Tiden 1560-1688" af Henny Glarbo, 1925

"Himmerlandske Slægter [Familien KLITGAARD]" af C. Klitgaard, 1925

"ODENSE ADELIGE JOMFRUKLOSTER" af Th. Thaulow, 1925

"Kancelliraad ANDERS PILEGAARD JESSEN, død 1851 som Raadmand og Byskriver i Roskilde" af L. P. Jessen, 1925

"Forpagter paa Nørkær PEDER CHRISTENSEN VIUM og hans Efterkommere" af Erh. Qvistgaard, 1925

"Nogle Kirkebogsnekrologer fra det 18de Aarhundrede" af Niels Stenfeldt, 1925

"HANNIBAL SEHESTED : En dansk Statsmand" af C. O. Bøggild-Andersen, 1946-70

"Ingeniørkorpsets Organisation og Personale 1684-1893" af V. E. Tychsen, 1893

"Mindeblade om VILHELM BIRKEDAL og hans Hustru" af Lavrids Nyegård, 1892

"Biografiske Optegnelser om Rigsraaden CHRISTEN ALBERTSEN SKEEL (1603-1659), uddragne af den af Hans Svane over ham holdte Ligprædiken"

"Fra Ryesgade i København til Lunde på Nordfyn" af EBBE THESTRUP PEDERSEN, 1993

"Som de gamle sjunge, så kvidre de unge : Om HANS MULE's og METTE KOTTE's efterslægt" af Bent Østergaard, 1993

"BREHETROLLEBORG SKOLEHOLDER-SEMINARIUM 1794-1826" af Ingrid Markussen, 1993

"En Saltofte-dreng fortæller : Uddrag af THORVALD JENSEN's erindringer, 1993

"Dansk Forfatterleksikon : 338 Biografier over nulevende danske Forfattere" af Cai M. Woel, 1945

"Familien LÜTKEN. (Den adelige og borgerlige Green, samt en Deel af Spindesiden.)" af J. C. L. Lengnick, 1857

"Familien HOLM til Eskjær" af P. C. Knudsen, 1921

"Lidt om den gamle Husflid paa den nordfynske Slette og en af dens Forkæmpere [PETER WILHELM LÜTKEN (1761-1844)]" af Christine Reimer, 1914

"Til Minde om ALBERT LETH [1822-1884]" af G. L. Wad m.fl. 1884

"Hans Egede's Datterdatterdatter KIRSTINE THEODORE LUND's [1767-1826] Ahner og Efterslægt" af Carl Milberg, 1953

"Sandfærdig Fremstilling af den i Odense, i Aaret 1814, udi sit 85de Aar ved Døden afgangne Pensionistinde ANNE CATRINE ELISABETH LUND's Skiæbne og Tilstand, i hendes sidste Leveaar" af J. Dall, 1817

"Købmand i Århus ABRAHAM LEWIS" af Finn H. Lauridsen, 1953

"Nogle Optegnelser om mit Levned" af F. L. LIEBENBERG, 1894

"Striden om RINGE MØLLE [på Nordfyn]" af Viggo Bang, 1993

"RASMUS SKOVGAARD's samlinger fra Sanderum sogn" af Christian Andersen, 1993

"Skoler og undervisning i ODENSE i Hans Tausens barndom" af Anne Riising, 1994

"Foreløbig Oversigt over Slægten LOMHOLT" af Adolf Lomholt, 1897

"ODENSE VALGMENIGHED's kirkebøger 1884-1988"

"Strikkersken [KAREN SOFIE LARSEN] og hendes barn : En familiekrønike" af Erik Hippe, 2019

"REJKJÆR - en gaard og dens beboere gennem tiderne" af Ole og Peder Svendsen, 1970

"Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, fødte A-Ø", 2019

"Folkemængden i MAGLEBY SOGN [Vester Flakkebjerg Herred] 1800-1836"

"Taler ved Gaardejer KR. LOHMANN's Jordefærd i Aasum den 9. Januar 1919"

"JOHAN FRIEDRICH LOHSE's slægt" af Axel Tryde m.fl., 1949

"Slægten LOMHOLT (Lomholt - Lumholt - Lumholtz) omkring Aar 1700" af Adolf Lomholt, 1930

"En bange mus - en arbejderkvindes erindringer" af DAGNY JENSEN, 1988

"Dansk Vognmandsstand : Faglig biografisk håndbog for den organiserede danske vognmandsstand" af Adam Nygaard, 1956

"PETER RØRDAM : Blade af hans Levnetsbog og Brevvexling : Tredie Del" af H. F. Rørdam, 1894

"Erhvervenes Funktionærstand" af O. Bouet og A. Fabritius, 1935-36

"Dette er beretningen om min tid på de 7 verdenshave, og om mine oplevelser fra et spændende og dejligt liv som professionel sømand" af BJARNE SKOV POULSEN, 2019

"Vaabenførende Slægter i Danmark" af Otto Andrup, 1946

"Teologisk stat : Kirkelig håndbog : 1981"

"Professor Luja og hans Kapellan : (Af ODENSE GYMNASIUM's Papirer)" af Hakon Müller, 1936

"Slægten LUND m.fl. Anetavler for Dr. theol. Ernst Vilhelm Kolthoff og Hustru Johanne Marie Swane samt for Kantor, Justitsraad Niels Lund og Hustru Margrethe Marie Emilie Jensen med Stamtavler for disses Efterkommere" af Johannes Larsen og Ejnar Fryd, 1943