Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

September 2019:

"Biskop Ludvig Munthe's hustru INGEBORG SØRENSDATTER FRIIS's slægt" af C. M. Munthe, 1916

"Slægten FRIEBOE" af Paul Hennings, 1916

"Nogle Oplysninger om Familien Baron von BRETTON's Oprindelse" af C. E. H. Schöller, 1916

"Barndoms- og Ungdomserindringer af JENS SKJELDERUP" ved Arthur Skjelderup, 1916

"Slægten QUALEN" af Louis Bobé, 1916

"JOHAN MORTENSEN EISEN og hans Slægt" af H. Grandjean, 1916

"Provst HANS PEDERSEN BRØCHNER's Selvbiographie" ved Jørgen Svane, 1916

"POUL VENDELBO LØVENØRN's Barndomshjem og Forældre" af A. Tuxen, 1916

"Af den "HEINSEN'ske" Slægts Saga. Med en Indledning om færøsk Personalhistorie" af Chr. Heilskov, 1915

"Gravskrifter fra den gamle "VOR FRUE KIRKE" i AALBORG og fra dennes nedlagte Kirkegaard" af C. Klitgaard, 1915

"Et Bidrag til Slægten MOLBECH's Historie" af A. Thiset, 1915

"Etatsraad H. P. TOP's Selvbiografi" ved Holger Hansen, 1915

"BERTEL THORVALDSEN's Moder" af Louis Bobé, 1915

"CHRISTIAN GRAN MOLBERG" af H. Weitemeyer, 1915

"Om HANS NUMMESEN's andet Ægteskab og hans Epitafium i Holmens Kirke" af Adam Løvenskiold, 1915

"Slægteoptegnelser om MALTHE SEHESTED [1596-1661] og hans Efterslægt" af Louis Bobé, 1915

"MALTE SEHESTED [1596-1661] af Thyra Sehested, 1915

"Optegnelser om Familien DAJON Danmark" af H. P. F. Barfod, 1915

"CARL BAGGERS's Forhold til Teatret" af Robert Neiiendam, 1914

"En Notits vedrørende Slægten BOJESEN" af Johannes Volf, 1914

"Nogle Oplysninger om TORDENSKIOLD's sidste Leveaar og Død" af C. E. A. Schøller, 1914

"To hidtil ukendte Breve fra STEEN STEENSEN BLICHER" af Fr. Jürgensen West, 1914

"Bidrag til THOMAS KINGO's Biografi" af Louis Bobé, 1914

"AGNETE SOFIE BUDDE [1660-1678]" af Aug. Fjelstrup, 1914

"Kongelige Resolutioner 1815-1847 faldne paa Ansøgninger om Giftermaalstilladelse fra Hærens Officerer og ligestillede" af H. Hjort Nielsen, 1914

"Slægten EGEDE" af Louis Bobé, 1913

"Optegnelser af Rigsraad JØRGEN SEEFELD" ved C. E. A. Schøller, 1913

"VIFFERT SEEFELD's 32 Ahner af Axel Jørgensen Urne" ved A. Thiset, 1913

"Optegnelser om Familien GALSKYT fra Hammer (samt nogle Notitser om andre ikke adelige Familier og Personer af Navnet Galskyt.)" af C. Klitgaard, 1913

"Om General H. H. EICKSTEDT med et Tillæg om Familierne Eickstedt, Eichstedt og Vitzthum v. Eckstädt i Danmark" af H. W. Harbou, 1913

"Nogle Gravskrifter over SEHESTED'erne til Lykkesholm" af P. C. B. Bondesen, 1913

"Fru GØRVEL FADDERSDATTER" af Emil Madsen, 1913

"De danske OBELITZ'ers Forhold til Pommern" af Eiler Nystrøm, 1913

"En mærkelig Fejltagelse [om FREDERIK EJLER GEDDE 1641-1717)]" af H. D. Lind, 1913

"Direktør for Sorø Akademi E. G. TAUBER's Arverejse 1828" af H. G. Olrik, 1913

"MATS NIELSZEN RØGBIERG's Optegnelser" ved C. Klitgaard, 1913

"Sex Breve fra Amtmand HERMAN Greve WEDEL-JARLSBERG til Professor, Justitsraad Ludwig Manthey" af L. Wagner, 1913

"GEORG von STEENSEN fra Avnsbjerg, Cand. jur., preussisk Generalløjtnant" af H. W. Harbou, 1912

"Ligprædiken over Oberst JOHAN JACOB HIRSCHNACH" ved C. E. A. Schøller, 1912

"Af POUL VENDELBO LØVENØRN's private Brevveksling" ved A. Tuxen, 1912

"Godsejer ELIAS MØLLER's Levnedshistorie optegnet af ham selv" ved H. F. Rørdam, 1912

"Den EEGHOLM'ske Slægtebog" af Eiler Nystrøm, 1912

"Slægtebogsoptegnelser vedrørende Familierne STRICKER og KAALUND", af Otto Nobel m.fl., 1912

"Naar uddøde den 1718 adlede Slægt JESPERSEN?" af C. E. A. Schøller, 1912

"Til KRABBE-Slægten's Stamtavle" af A. Thiset, 1912

"Familien BLOCH fra Arden" af C. Klitgaard, 1912

"SØREN KLAVSEN THRANE's børn" af S. Nygård, 1912

"Rejsememorial af C. J. de MEZA" ved E. Kongstad Rasmussen, 1912

"LUCILE GRAHN. Erindringer og Brudstykker af en Autobiografi" af C. Schwanenflügel, 1911

"Besiddere af Stamhuset BIRKELSE" af Aug. Fjelstrup, 1911

"Bidrag til Familien WILLUMSEN's (WASSARD's) Historie" af C. Klitgaard, 1911

"Lidt om PEDER NIELSEN GAD, Herredsfoged i Bjeverskov Herred og Ridefoged paa Gisselfeld" af H. Hjorth-Nielsen, 1911

"Kgl. Skuespiller CARL WINSLØW. Et Brudstykke af en Autobiografi og 2 Breve", 1911

"Et Epitafiummaleri af JØRGEN URNE (1598-1642), hans Hustru, Margrete Marsvin (1606-1650) og deres Børn" af Aug. Fjelstrup, 1911

"Om Familien DYSSEL" af H. Weitemeyer, 1911

"Danske, Nordmænd og Holstenere immatrikulerede ved Højskolen og Pædagogiet i Herborn" af C. E. A. Schøller, 1911

"JENS BAGGESEN's Slægt og Forældre" af Louis Bobé, 1911

"Nogle Undersøgelser vedrørende Slægter med Navnet HAMMELEV" af E. Marquard, 1911

"Optegnelser om Familien WORM (WORMSKIOLD)" af C. Klitgaard, 1910

"Familieoptegnelser af Sognedegn SAMUEL JACOBSEN PRAHL (f. 1730, d. 1819)" af P. B. Grandjean, 1910

"IVAR TØNNESØN HUITFELDT" af H. J. Huitfeldt-Kaas, 1910

"Breve fra PETER ANDREAS HEIBERG til Kammerherre, Oberst JOSEPH NICOLAI BENJAMIN ABRAHAMSON" af Louis Bobé, 1910

"Fortegnelse over Kandidater med "slesvigsk juridisk" Examen 1796-1863" af H. C. Roede, 1910

"Et Bidrag til Studentermatriklen før 1611" af K. Carøe, 1910

"CHRISTEN PRAM og Konsulatposten i Tunis" af E. Marquard, 1910

"Ungdomserindringer af Lotterikollektør i Aalborg JENS BECH" ved Suzon Beck, 1910

"Uddrag af de ældste Kirkebøger for den romersk-katholske Menighed i KØBENHAVN" af Fr. Jürgensen West, 1910

"Topographi over SLESVIG" af J. N. Schmidt, 1852

"Provst HERMAN FREDERIK PETERSEN, hans hustru AUGISTA ELEONORA GRUNDTVIG og deres slægt" af H. F. Øllgaard, 1974

"MARTHA HELENE FENGER's [1775-1856] Levnet, beskrevet af hendes yngste Søn", 1875

"Erindringer nedskrevet c. 1850 af MOLLY ELISE TANG, f. FENGER, f. 16/4 1807 - d. 5/2 1885"

"De kongelige danske Ridderordener og Medailler" af Louis Bobé m.fl., 1950

"Biografiske oplysninger om faste artilleriofficerer af linien tjenstgørende i perioden 1764 til 1889 i Danmark, i Holsten (indtil 1864) og i Norge (indtil 1814)" af P. I. Liebe m.fl., 1978

"VEJLE's SKOLEHISTORIE" af Chr. Kjeldsen, 1984

"VEBBESTRP SKOLE gennem 200 Aar" af S. P. Sørensen, 1942

"Stamtavler over to kjøbenhavnske Familier JÆGER og KNUDSEN" af Poul Bredo Grandjean, 1913

"Slægten MUNDT med fuldstændig fortegnelse over alle efterkommere af Carl Emil Mundt og hustru Caroline Amalie, født Jørgensen" af Kaj Mundt. 1959

"Slægten BERG fra Gaarden "Bjerget" i Aaby Sogn i Vendsyssel" af Anton Kjølby, 1921

"Register til ANDERS SANDØE ØRSTED's Skrifter" af Axel, Radfael, 1917

"OLE HØFDING. Præst i Havdrup og Kirke Skensved fra 1694-1755" af S. Jensen, 1901

"MØGELTØNDER - Slotsby og Bondeby" af Bue Beck m.fl., 1985

"MOGENS LORCK's 32 aner" af Mogens Lorck, 1984

"GIEVNINGEbogen" af Christian Tobiassen, 1977-78

"Bidrag til ODENSE CATHEDRALSKOLE's Historie" af R. J. F. Henrichsen, 1846

"AUGUSTENBORGERNE : Slægt - Slotte - Skæbne" af H. P. Clausen og Jørgen Paulsen, 1980

"...hellere spille Fodbold med Drengene" af BIRTHE VOLMER JENSEN" 1993

"KØGE BY's borgere 1753 : En kollektiv biografi" af Finn Andersen m.fl., 1993

"KØBENHAVN's OMEGN" af Kristijan Bure, 1954

"VESTER BRØNDERSLEV SOGN's og BRØNDERSLEV KØBSTAD's Historie" af Carl Klitgaard, 1942

"Lejren ved AVEDØRE" af Rasmus Glenthøj, 2005

"Glimt af livet i Hvidovre 1925-40" af Jytte Uldall m.fl., 1985

"HVIDOVREKOMPAGNIET" af Hans Chr. Thomsen, 1995

"Slægtebog over Familien WITH fra Romø" af Poul Bredo Grandjean, 1906

August 2019:

"Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet HVAS" af F. Hvass, 1861-90

"En lærd Families Liv og Livsvilkaar i det 16. og 17. Aarhundrede : Kulturhistorisk Studie" af H. Iacobæus, 1931

"Statistisk-topographisk Beskrivelse over KJØBENHAVNS AMT, tildels efter meddelte Efterretninger fra vedkommende Embedsmænd og Ejere" af S. Sterm, 1834

"Fra Ahasverus til Landsbybørnene [om B. S. INGEMANN]" af Kjeld Galster, 1927

"Christelig Liigprædicken ... Ærlige oc Velbuirdig Frue Beate Rosenkrantz den 14. Marty, Anno 1647" af Hans Michelsøn

"Christelig Liigprædicken offver KAREN THOMASDATTER RISBRICH 27 August 1686" af Ludvig Stoud

"Den SMITH-HEIBERG'ske Legat-Stamtavle" af Johan Carl Louis Lengnick, 1839

"Dagbogsoptegnelser af Pastor THOMAS RØRDAM's efterladte Dagbøger" ved C. R., 1896

"Meddelelser om Slægten SECHER (SIKER) om de fire nulevende Hovedlinjers Forfædre, Slægten Siker i Middelalderen og den yngre Slægt", af V. A. Secher, 1885

"Stamtavle over Familien SEIDELIN" af F. E. Seidelin,1877

"Stamtavle over de nulevende af Slægten LØGSTRUP" af T. Løgstrup, [1915]

"Slægten LØGSTRUP" af T. Løgstrup, 1887

"Stamtavle over Efterkommere af SIMON BERTELSEN og HUSTRUE KAREN SIMONSDATTER paa "Steengaard" i Ølstykke, 1628-1892" af J. Jensen, 1893

"Stamtavle over Familien BENDZ med alle Descendenter" af F. E. Hundrup, 1854

"Stamtavle over Familien ULDALL" af F. Uldall, 1892

"Slægten USSING" udarbejdet af Tage Algreen-Ussing og suppleret af Flemming Algreen-Ussing, 1910

Stamtavle over Slægten QVISTGAARD med Biografier og Billeder" af Erh. Qvistgaard, 1893

"Slægten KAMPMANN's Stamtavle" af N. Ø. Kampmann, 1884

"Familien OPFFER" af Frederik Opffer, 1899

"Til Minde om PASTOR IPSEN, Herrens tro Tjener og de Helliges trofaste Ven", 1897

"Stamtavle over Familien RITZAU" af E. N. Ritzau, 1881

"Stamtavle over Familien ULRICH med et Tillæg vedrørende Familien SPARRE" af G. H. J. Ulrich, 1878

"Ætten SCHIØDTE 1680-1880" af Axel Thorvald Schiødte, 1880

"Stamtavle over Slægten LEMVIGH med de deri indgiftede Slægter (Schumacher, Fog, Knap, Prætorius, Westengaard, Tybring, Hoppe, Blad, Borchgrevink, Hammer, Kragballe, Balsløw m.fl.)" af L. Kragballe, 1875

"BRAHETROLLEBORG SOGN's Degne- og Skoleholdere" af C. Fritz Jørgensen, 1874

"Præsten O. C. IPSEN : Indre og Ydre Missions Ven" af Louis Blauenfeldt, 1919

"Slægten LAURENTIN i Danmark" af E. Juel Hansen, 1940

"Slægten KRAG fra Mesinge" af E. Juel Hansen, 1929

"HOLBERG som Jurist og Embedsmand" af Kai Hammerich, [1935]

"De kongelige danske Ridderordener og Medailler : II. Bind" af Louis Bobé, 1950

"52 historier fra HVIDOVRE" af Poul Sverrild & Hans Chr. Thomsen, 1997

"Stamtavle over Bødkermester LARS JACOBSEN's Slægt paa Amager samt over Slægten HANSEN fra Wilders Plads" af Henning F. Kjær, 1947

"Stamtavle for slægten STORR" af Albert Fabritius og Alfred Larsen, 1958

"Slægten WEDEGE i Danmark : Slægtebog med Stamtavle over den til Norge udvandrede Slægtslinie" af L. P. Borberg, 1919

"Slægten LEVIN-FRIDERICIA" af Josef Fischer, 1916

"Slægten JÜRGENSEN fra Maugstrup" af L. Wolf-Jürgensen, 1923

"Slægten HILLERS i Danmark" af Henning Jensen, 1957

"Optegnelser om LARS LASSEN og hans Slægt" af H. Struer, 1924

"NIELS POULSEN og DORTE DINESDATTER til Rolsegaard og deres Efterkommere" af L. F. la Cour, 1929

"NYHOLM : En Legatstamtavle med Oplysning om Slægterne: Aaris, Breckling, Debess, Dørr, Holm, Kruuse, Marcher, Meldal, Pade, Paludan, Petri, Piil, Schrøder, Topp m.fl." af Sofus Elvius og V. A. Guldbrandsen, 1893

"Familien OLRIK's Slægtebog : Anden Udgave" af Hans Olrik, 1901

"Familien HOSTRUP fra Mariager" af V. Hostrup-Schultz, 1929

"Den SEIDELINske slægtsbog : Bind V ca. 1900-ca. 1980" af Mogens Seidelin, 1982

"Slægten KÜHLE : Dens Oprindelse og Historie" af Sejer Kühle, 1919-46

"Erindringer fra barndom og ungdom i Håre på Vestfyn i årene omkring første verdenskrig" af ANNA GUNDESTRUP, 1995

"Mindeord : AAGE LAURITSEN (1909-1995)" af Jens Mollerup, 1996

"Mit tabte paradis : Barndomserindringer fra Rolund i 1930'erne" af BIRGIT ASCANIUS JAKOBSEN, 1996

"Hjemme i Gudbjerg : Erindringer fra en landsby i 30'erne" af LISE CHRISTOFFERSEN, 1996

"Carl Nielsen's mor [MAREN KIRSTINE JOHANSEN]" af Hanne Christensen, 1996

"Mig og Odense" af MOGENS BRØNDSTED, 1996

"Stamtavler over SLÆGTERNE KRAGBALLE, NISSEN, ENGELSTOFT og LEMVIG" af Ludvig B. N. Kragballe, 1870

"Storgårde på NORDFYN før ca. 1600" af Viggo Bang, 1996

"Erindringsglimt fra en tilværelse som dommer på Sydfyn" af JULIUS PAULSEN, 1997

"Herredstinget og livet i landsbyerne i 1600-tallet - belyst ved eksempler fra ÅSUM HERRED's tingbøger" af Knud E. Korff, 1997

"Chefredaktør, nyhedsjæger, korrekturlæser. Nybagt cand.jur. kommer til Odense : CHRISTOPHER KRABBE som redaktør af Fyens Avis 1859-61" af Vagn Dybdahl, 1997

"Til Minde om SUSANNE MATHILDE KRARUP, f. TANG, og hendes Begravelse i Kjøbenhavn den 2den Oktober 1899"

"Til Minde om Konferentsraadinde: FRO MATHILDE LOUISE KOCH født FRIIS. Ved hendes Jordefærd fra St. Knuds Kirke Fredag den 24de Marts 1905" af H. Lützhöft, 1905

"KLÆSØESLÆGTEN og KLÆSØ" af Carlin Klæsøe, 1915

"Slægten KROGH-JENSEN fra Gudnæs Mølle i Thy" af G. Krogh-Jensen, 1960

"Genealogiske Oplysninger om Slægter af Navnet Klauman" af Holger Hansen, 1918

"Bøger maler billeder - KAREN BRAHE set gennem sin bogsamling" af Susanne Lykke Vølzgen Nielsen, 1998

"Folkene i FALDEN : Beretninger om en vestfynsk enestegård gennem 300 år" af Jørgen Engholm Pedersen, 1998

"JENS ANDERSEN BÆLDENAK" af A. Heise, 1891-92

"Dragon NIELS KJELDSEN og hans Drabsmand" af Karl Larsen, 1902

"VIGGO HØRUP" af Erik Henrichsen, 1910

"GEORG FREDERIK HØST [1826-1842]" af Sille Beyer, 1842

"Indbydelsesskrift til den aarlige Hovedexamen i BORGERDYDSSKOLEN paa Christianshavn fra 15de til 20de Juli 1942"

"Maaren Knøvsdaatter [KARL HENRIK WITH]: En fynsk Digter" af Verner Dahlerup, 1900

"Slægter af Navnet KREBS" af Henrik J. Krebs, 1935

"ANDREAS FREDERIK KRIEGER's Dagbøger 1848-1880" af Elise Koppel m.fl., 1920-1943

"A. F. KRIEGER som Jurist" af Troels G. Jørgensen, 1923

"Om A. F. KRIEGER som skandinav" af Troels G. Jørgensen, 1957

"Danske Præstehustruer : Tillæg til S. V. Wibergs Dansk Præstehistorie på grundlag af Erh. Qvistgaards Præstehustruer ... (1934, 1936, 1992)" udvidet af Flemming Aagaard Winther, 2019

"Historiske Efterretninger om den danske Adelsfamilie ROSENSPARRE" af F. R. Friis, 1982

"Stamtavle over Familien CLAUSEN" af Henrik Nicolai Clausen Gad, 1870

"VALDEMAR KNUDSEN, Biskop i Slesvig og Erkebiskop i Bremen. En historisk Skildring" af A. Crone, 1848

"Stamtavle over Slægten STOCKFLETH som agnatisk nedstammer fra Eggert Stockfleth" af August von Eyben, 1929

"Stamtavle over MATHIAS NIELSEN's Descendenter" af F. E. Hundrup, 1875

"Slægten LUCAS" af Josef Fischer, 1948

"Slægten LANDER i Danmark" af J. A. Lander, 1915

"SIMON ISAC KALKAR og hans Slægt" af Josef Fischer, 1917

"J. C. E. MICHAELSEN og Hustrus Forfædre" af Josef Fischer, 1913

"Familien NECKELMANN's Slægtsbog" af Edvard Neckelmann, 1936

"En familieskildring : A. D. JØRGENSEN som stamfader i 70-året efter hans død" af Troels G. Jørgensen, 1967

"Danske Patricierslægter" af Wilhelm von Antoniewitz, 1956

"Stamtavle over Familien RIBER fra Svendborg" af A. Magius, 1934

"Stamtavle over den HEMPELske Familien i Danmark" af P. Hempel, 1915

"Stamregister over Familien HELMS" af H. Jørgen Helms, 1911

"Slægten LANGE fra Faaborg" af Magnus Lange, 1923

"SIMON LAZARUS og hans Efterkommere" af Josef Fischer, 1911

"Patrioter & fattigfolk : Fattigvæsenet i KØBENHAVN, ca. 1500-1850" af Peter Henningsen, 2005

"Mindre familier samt enkeltpersoner med efter- eller mellemnavnet SEIDELIN" af Mogens Seidelin, 1988

"KORNERUPslægten 1644-1982" af Klaus Steen og Ebbe Kornerup, 2981

"GLUUD : Garverfamilier i København : Slægtningen i Bremen" af Arne Glud, 2008

"Erindringsglimt fra et langt og dejligt liv" af JAN PREISLER, 2019

"H. C. ANDERSEN's Levnedsbog : Digterens Liv 1805-1831 : Nedskrevet 1832" ved Hans Brix, 1926

"Stamtavle over slægten INGEMANN fra Stege" af Hans Konow, 1963

"Bidrag til BARFOD og la COUR Slægternes Historie" af L. F. la Cour, 1909

"Stamtavle over Raadmand POUL BENTZEN's Efterkommere paa Sværdsiden" af Poul Bredo Grandjean, 1911

"Historikeren VEDEL SIMONSEN til Elvedgård 1780-1858" af Hans Henrik Jacobsen, 1962

"Min lykkelige Barndom" af JENS KRUUSE, 1966

"FYNSK Hjemstavn" udgivet og ledet af H. C. Frydendahl, 1928-39

"Folkeliv paa HJORTØ og BIRKHOLM" af N. P. Nielsen, 1939

"Skoleforhold paa HJORTØ og BIRKHOLM" af N. P. Nielsen, 1939

"CHR. NIELSEN, Aaholm : 1879 - 23. September - 1939" af H. C. Frydendahl, 1939

"BIRKHOLM" af N. P. Nielsen, 1939

"Folkeminder fra HINDSHOLM" af Hans Nielsen og Peter R. Olsen, 1939

"HJORTØ" af N. P. Nielsen, 1939

"Den gamle SPINDESKOLE i SALTOFTE" af L. P. Pedersen, 1939

"Minder fra SVINDINGE SOGN" af Per Larsen, 1939

"Nogle Træk af NYBORG MURERLAUG's Historie" af Marius Rasmussen, 1939

"Fastelavn i AVERNAK BY" af R. A. Nielsen, 1939

"SIMMERSHOLM" af L. P. Pedersen, 1938

"Det gloende Genfærd ved SANDHOLT" af Hakon Müller, 1938

"KERTE SOGN's Skolevæsen" af J. C. A. Carlsen-Skiødt, 1937

"Præster i KERTE SOGN" af J. C. A. Carlsen-Skiødt, 1937

"Tre gamle Karle i MUNKE : Paa Grundlag af Pastor Chr. Knudsens Optegnelser" af L. Larsen, 1937

"BRÆNDHOLT's BJÆRG" af Olaf Andersen, 1937

"KERTE KIRKE" af J. C. A. Carlsen-Skiødt, 1937

"Om nogle Gaarde i KERTE SOGN" af J. C. A. Carlsen-Skiødt, 1937

"Nogle hundredaarige Minder fra VESTER-SKERNINGE" af Søren Nielsen, 1937

"Et lille Træk fra RASMUS RASK's sidste Leveaar" af Hans H. Fussing, 1937

"Fortidsfund og Stednavne i KERTE SOGN" af J. C. A. Carlsen-Skiødt, 1937

"Fire fynske HJEMSTAVNSFORSKERE" af H. C. Frydendahl, 1937

"En fynsk Trolddomssag fra det 17. Aarhundrede [RASMUS MADSEN]" af Otto Andersen, 1937

"Gamle Gravtræer fra AVERNAKØ KIRKEGAARD" af H. C. Frydendahl, 1936

"Gamle KORSHAVNere" af L. Larsen, 1936

"Fra KORSHAVN BYLAV" af H. C. Frydendahl, 1936

"Fra MUNKE BYLAV" af H. C. Frydendahl, 1936

"Hartkorn og Vedernavne i SØNDERBY" af H. Chr. Pedersen, 1936

"Fra AVERNAKKE BYLAV" af H. C. Frydendahl, 1936

"Af AVERNAKØ SOGN's Jammersminde" af H. C. Frydendahl, 1936

"Træk af RINGSTEDGAARD's Historie" af Otto Andersen, 1936

"Oldtidsminder og jordfundne Skatte paa AVERNAKØ og KORSHAVN" af H. C. Frydendahl, 1936

"Af den gamle Ladefoged-Skrædders [NIELS JØRGENSEN] Erindringer" ved Chr. Steffensen, 1936

"AVERNAKØ og KORSHAVN rundt" af H. C. Frydendahl, 1936

"ESPEgravpladsen : En Gravplads fra Folkevandringstiden" af P. Helweg Mikkelsen, 1936

"Rasmus Rask's Faders [NIELS HANSEN RASK] Cyprianus" af F. Ohrt, 1936

"Professor Rasmus Rask's Fader [NIELS HANSEN RASK]" af R. P. Rasmussen, 1936

"Den kloge Skræder [NIELS HANSEN RASK] i Brændekilde og hans Cyprianus" af H. C. Frydendahl, 1936

"POUL HELWEG MIKKELSEN : 1876 - 8. Januar - 1936" af Svend Larsen, 1936

"Træk af gammelt Bondeliv i ØRSTED" af Erna Lorenzen, 1935

"[Maleren] SOPHUS PAULSEN [1883-1935] : En Karakteristik" af Herman Madsen, 1935

"Fra Armod til Velstand paa LYØ" af R. Askholm, 1935

"Fra HOV SOGN" af C. H. Have, 1935

"Om Hoveriet paa Tybrind af et efterladt Haandskrift af Eskel Sørensen" ved H. C. Frydendahl, 1935

"Af en gammel Kones [FREDERIKKE LARSEN] Erindringer fra Bogenseegnen" ved Martine Agathe Hansen, 1935

"Den kloge Mand i KØNG HØJRUP" af R. Askholm, 1934

"LUDVIG FEILBERG og Barndomshjemmet i Kværndrup" af V. Valerius, 1934

"H. F. FEILBERG [1831-1921] og Fyn" af August F. Schmidt, 1934

"Lærer ANDERS JENSEN, Snave" af Sophie Lørup, 1934

"Signen og Hekseri i STORE-RISE" af Hans Knudsen, 1934

"[Maleren] JØRGEN PLOUG [1876-1938]" af Herman Madsen, 1934

"Træk af Landsbyforhold i ORE SOGN" af Frode Lund, 1934

"JENS KORRE og den kloge Kone i KØNG" af O. Korch, 1934

"GRUNDTVIG som "Sagfører" paa Langeland" af Hans H. Fussing, 1934

"ESKEL SØRENSEN paa Gelbjærg : Vends Herreds Sagaskriver" af H. C. Frydendahl, 1934

Juli 2019:

"H. C. Andersens protegé [HANS CHRISTIAN JØRGENSEN] : En Middelfart-drengs historie fortalt i breve" af Åge Petersen, 1967

"Nogle Billeder fra KVÆRNDRUP PRÆSTEGAARD's Historie" af V. Valerius, 1933

"MORTEN ROSENKJÆR fra Kjøng" af August F. Schmidt, 1933

"Fynboen CARL NIELSEN" af A. J. Rud, 1933

"DRESLETTE KIRKE" af L. P. Pedersen, 1933

"En Lærerslægt i SKYDEBJERG gennem 130 Aar" af Chr. Schrøder, 1933

"M. JENSEN-HINDEVAD : En fynsk Hjemstavnsmaler" af Herman Madsen, 1933

"Af ESPE PRÆSTEGAARD's Historie : Efterladte Optegnelser af Lærer P. Larsen, Vantinge" ved F. C. Frydendahl, 1933

"Degnen HANS CASPER BENDIXEN i Barløse : Af Bedstefars gamle Minder" af O. Korch, 1933

"JOHANNES OLSEN [1870-1933]" af H. C. Frydendahl, 1933

"Nogle historiske Oplysninger om "Den gamle Gaard" i Faaborg" af Hans Knudsen, 1933

"JENS WINTHER : Langelands Oldforsker : 1863 - 16. December - 1933" af H. C. Frydendahl, 1933

"CHRISTINE REIMER : 1858 - 15. April - 1933" af H. C. Frydendahl, 1933

"SØREN LOLK : Den mærkelige Tøsiebonde" af H. Juhl Andersen, 1933

"FRITZ Syberg : 1862 - 28. Juli - 1932" af Herman Madsen, 1932

"Skove og Skovbrug i ORE SOGN" af Frode Lund, 1932

"Fra JOHANNES CLAUSEN's Virksomhed paa Fyn" af J. Chr. Clausen, 1932

"For 30 Aar Siden : Rejseminder" af TONYS BROR [JULIUS JENSEN], 1922

"Byen på Christian IV's tid : ODENSE's tingbøger om gader og gadeliv" af Ole Nederland, 1998

"Uægte børn i FÅBORG : Retssystemet og »ugifte fruentimmere« i 1870'erne - eksempler på faderskabssager fra Fåborg byfogeds arkiv" af Anette Jensen, 1998

"FALSTER Minder : I. IDESTRUP" af Frederik Graae, 1928

"Erindringer om SYDHAVSØERNE" af Frederik Graae., 1934

"NYBORG SLOT 1610-1631 : Administrationscenter og lensmandsbolig" af Charlotte Dreyer Skov, 1999

"HUMBLE FATTIGGÅRD 1868-1894" af Claus Schou, 1999

"Folkeliv i renæssancebyen ODENSE" af Ole Nederland, 1999

"Fyrre år på Fyn" af AAGE TROMMER [1930-2015], 2000

"Ægteskablige og uægteskabelige forbindelser i 1600-tallets ODENSE" af Ole Nederland, 2000

"1900-tallets nybyggere - en karakteristik af 48 statshusmænd i FLØDSTRUP SOGN på ØSTFYN" af Anette Jensen, 2000

"Arbejdsanstalter og fattiggårde på LANGELAND" af Claus Schou, 2001

"Kendte ODENSElokaliteter 1606-81" af Ole Nederland, 2001

"Fiskeren, daglejeren og altmuligmanden NIELS CHRISTIAN MOGENSEN fra Nordskov på Hindsholm" af Ola Pedersen, 2003

"Oversigt over AMALIE GABRIELLE JÜRGENSEN's Forslægt" af Gudmund Kelstrup, 1945-48

"Præsten PEDER JAKOB JØRGENSEN AABY i Særslev" af Peter Trautner, 1929

"Den gamle Sognefoged i Aastrup [RASMUS NIELSEN 1786-1867]" af V. Würden Pedersen, 1929

"DANKVART DREYER : En fynsk Kunstner" af Herman Madsen, 1929

"ESPE KIRKE : Efterladt Optegnelse af Lærer P. Larsen" ved H. C. Frydendahl, 1929

"ODENSEture i forrige Aarhundrede" af Svend Frederiksen, 1929

"ANDERS MADSEN ROSENLUND [1764-1839]" af Evald Tang Kristensen, 1929

"Nogle Træk fra det sydfynske LUNDE SOGN i gamle Dage" af Johs. Clausen, 1929

"Stuepige på Hofmansgave 1947-49 : ELLEN MARGRETHE CHRISTENSEN fortæller" ved Margit Egdal, 2004

"ELLEN HOFMAN-BANG 1879-1971" af Margit Egdal, 2004

"Da H. C. ANDERSEN's far blev frimester" af Dorrit Andersen, 2004

"MAX YDE's barndom i Aarup 1909-25" ved Anne-Birgit Yde Willumsen, 2005

"At tjene for kost og løn hos godtfolk i 1700-tallets ODENSE" af Kirsi Ojala", 2005

"Udskiftningen på BRAHETROLLEBORG : Et eksempel på godsejerens store indflydelse på kulturlandskabet" af René Schrøder Christensen, 2005

"Et Bidrag til Familierne DYSSEL's og SØBØTKER's Historie" af C. Klitgaard, 1909

"Danske og Norske immatrikulerede ved Universitetet i Groningen" af K. Caröe, 1909

"Brevveksling mellem Digteren CHR: BREDAHL og Professor P. E. MÜLLER" ved O. Thyregod, 1909

"Gravskrifter fra HELLIGAANDSHUSET i KJØBENHAVN" af Poul Bredo Grandjean, 1909

"STEN MALTESEN SEHESTED" af Emil Madsen, 1909

"Præsten WILHELM ANDREAS WEXELS' Optegnelser om sin fædrene Slægt" ved D. Thrap, 1909

"Præsten Anders Samsings Efterretninger om de Odense Slægter ROSENVINGE, MULE, SEEBLAD og LANDORPH" ved A. Thiset, 1909

"Universitetssørgeprogram over Professor juris, Borgmester i Kjøbenhavn COSMUS BORNEMANN" ved Gerhard L. Grove, 1908

"Oberst ANDREAS UNDALL's Selvbiografi" ved Joh. Lesser, 1908

"Breve fra FINN MAGNUSEN til F. D. Gräter" ved Carl S. Petersen, 1908

"Familien BIANCO i Danmark" af Hector Boeck, 1908

"General JOACHIM MELCHIOR HOLTEN von CASTENSCHIOLD's Ridderbiografi" ved Aug. Fjelstrup, 1908

"Kaptajn NIELS ALFSEN og Sønnen ALF NICOLAJ ALFSEN" af J. C. V. Hirsch, 1908

"HANS CHR. JØRGENSEN's erindringer" af Edvard Andersen, 1974

"Slægten JØRGENSEN fra "Kohavegård" i Rudkøbing" af Carlin og Svend Klæsøe, 1986

"LEMFORT'ske Familiegaader" af Eiler Nystrøm, 1908

"Breve fra ADOLPH VILHELM SCHACK STAFFELDT til Greve Sigismund Ludvig Schulin" ved Louis Bobé, 1908

"Levnetsoptegnelser af Raadmand i Kjøbenhavn, Kancelliraad JENS HANSEN (1717-1789)" af C. E. van Deurs, 1908

"Var Generalmajor, Friherre ALF NICOLAI von ALFSON dansk eller norsk? af E. A. Thomle, 1908

"Breve fra HANS EGEDE SCHACK tilligemed et Brev om ham fra C. St. A. Bille" af Nicolaj Bøgh, 1908

"Stamtavle over de til Brødrene PETERSEN's Jomfrukloster adkomstberettigede Familier" af Frantz Frederik Møller, 1884

"Rejsen til Smyrna : CHRISTEN KOLD's Dagbog 1842-1847" ved Hanne Engberg, 1979

"Bidrag til KOLD's Levnedstegning" af Kr. R. Stenbæk, 1892

"KRISTEN MIKKELSEN KOLD. En Levnetstegning" af Fernando Linderberg, 1882

"Uddrag af ST. NICOLAJ KIRKE's Begravelsesprotokol. Et Bidrag til den Kjøbenhavnske Genealogi i det 17de Aarhundrede" af O. Nielsen, 1880

"Af KOLD's Dagbog paa Smyrnarejsen" ved Harald Holm, 1882

"Stamtavle over en Familie Friderichsen" af Mathias M. Frederiksen, 1881

"Tilføjelser og Rettelser vedrørende Slægterne ROMER, LERCHE og FOGH" af H. F. Grandjean, 1907

"VALDEMAR DAA og hans Døtre" af C. Klitgaard, 1907

"Kontreadmiral CHRISTIAN LERCHE's Selvbiografi" ved Louis Bobé, 1907

"Fremmede Adelsslægter i Danmark. RÖDER" af C. E. A. Schøller, 1907

"Den østrigske Generalmajor ALF NICOLAI ALFSEN" af H. J. Barstad, 1907

"Slægten NYROP. Nogle biografiske Meddelelser" af C. Nyrop, 1881

"Erindringer af og om JENS ADOLF JERICHAU" af Nicolaj Bøgh, 1884

"Aabent Brev til mine Venner i den danske Folkekirke" af M. C. JENSEN, 1895

"Stamtavle over Familien MELBYE" af Carl Chr. Melbye, 1882

"Stamtavle over den lollandske Familie ROSTRUP" af Imm. Barfod, 1883

"Fra det gamle MIDDELFART" af Chr. Behrendt, 1938-41

"Stamtavle over Familierne WARDINGHAUSEN og LOLLESGAARD" af Harald Kier, [1912]

"Historien om JES JESSEN og Brandt'erne paa Langeland" af Frederik Graae, 1928

"En redegørelse for min udvikling og mit forfatterskab" af A. D. JØRGENSEN, 1901

"A. D. JØRGENSEN og 1864" af Troels G. Jørgensen, 1964

"Et Mindeord over Pastor J. JOHANSEN" af J. Jessen, 1902

"Dansk Nødværge mod den tyske Stormflod [om GUSTAV JOHANNSEN]" af J. Johansen, 1902

"Fremmede Adelsslægter i Danmark. v. JOHNN" af C. E. A. Schøller, 1907

"Slægten LØNBORG" af E. Marquard, 1907

"Uddrag af Fru JYTTE GYLDENSTIERNE's Slægtebog" af A. Thiset, 1907

"Mogens Bille - MOGENS LAURIDSSØN LØVENBALK" af William Christensen, 1906

"Historikeren VEDEL SIMONSEN til Elvedgaard" af Christine Reimer, 1919

"Sproggranskeren RASMUS KR. RASK og hans nærmeste Slægt" af Christine Reimer, 1919

"Gamle Minder fra HAARSLEV SKOLE" af Christine Reimer, 1919

"HAARSLEV PRÆSTEGAARD og Præstefamilien Balslev" af Christine Reimer, 1919

"TOSTRUP gamle Smedje" af N. M. Elling, 1931

"LANDMÅLERGÅRDEN : Vestfyns Hjemstavnsgård" af Olaf Andersen, 1931

"NORDFYNSK Bondeliv i Mands Minde" af Christine Reimer, 1910-19

"CHRISTIAN RICHARDT og Fyn" af J. Kj. Carlsen, 1931

"Præsterne AABYE paa Lyø" af R. Askholm, 1931

"Slægten : En gren af den gamle fynske BLÆSBJERGslægt" af O. C. Jørgensen, 1970

"Den LØVENSKIOLD'ske Slægtebog" af Carl Ludvig Løvenskiold, 1882

"Slægten STADEL på Morsø" af Ellen-Maria Møller, 1934

"Slægten PERMIN i Danmark" af Axel Permin, 1925

"PRÆSTØmaterialer : Notater fra en økonomisk-historisk undersøgelse af PRÆSTØ 1695-1801" af Poul Sten, 1992

"MORTEN WORMSKIOLD : En biografisk Skizze med Portræt" af Eug. Warming, 1890

"Levnetsoptegnelser af IVER VIND til Nørholm" af A. Petersen, 1868-69

"Bidrag til THISTED KØBSTAD's historie 1524-1974" af Torsten Balle m.fl., 1974

"Genealogisk historie over familjen GÖTZE : Den norske og danske linje" af Otto Goetzke, 1934

"Erindringer om familien GULSTAD" af Knud Gulstad

"En by og dens brugs : BILLUND BRUGSFORENING 1894-1994" af Peter Jensen, 1994

"CHRISTEN NIELSEN [ca. 1756-1819]" af Mikkel Eide Eriksen, 2019

"BEDSTE FIE og STORE LAVES" af Mikkel Eide Eriksen, 2019

"Stamtavle over Efterkommere af GEORG FREDERIK ULRICH og ANNA MAGDALENA HERBST" af R. Carstensen, 1897

"Slægten INGERSLEV : Oversigtstavle over Sognepræst Hans Hansen Ingerslevs Efterkommere med Navnet Ingerslev omkring den 31. December 1944" af T. G. H. Ingerslev, 1945

"Samliv med KOLD og Gjengivelser efter hans Taler" af Morten Eskesen, 1884

"16 Stormænd i dansk Erhverv" af Tage Heft, 1939

"Handelsgartner HANS JENSEN af Ebberup : Et Mindeskrift" af Jørgen Banke, 1916