November 2023:

"Kaleidoskopiske Minder fra et langt Liv" af AXEL HENRIQUES, 1929-31

"SØREN KIERKEGAARD : Dagbøger i udvalg 1834-1846" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Borgen, 1992

"B. S. INGEMANN : Levnetsbog I-II og Tilbageblik paa mit Liv og min Forfatter-Periode fra 1811 til 1837" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1998

"Slægten GRU fra Astrup sogn (Vennebjerg herred) : om Frands Christian Gru, født 1864, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1982

"Slægten fra Skræddergaarden i Albæk sogn (Dronninglund herred) : om POUL SVENDSEN, født 1786, og hans to hustruer, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1977

"Slægten fra Skovbakken i Vrejlev sogn (Børglum herred) : om HANS CHR: IVERSEN, født 1813 og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1976

"Slægten fra Rendbæk i Saltum sogn : ægteparret MATHIAS CHRISTIANSEN 1833-1880, og hustru ANE MADSDATTER, 1836-1911 - deres forfædre og efterkommere" af Slægtsarkivet, 1986

"Slægten fra Porsmose i Volstrup sogn (Dronninglund herred) : om POUL CHRISTENSEN, født 1846, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1978

"Slægten fra Nørgaard i Aasendrup (Vrensted sogn) : om JENS THOMSEN, født 1796, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1985

"VILHELM CHRISTENSEN : Den 20 Oktober 1846 - Den 20 Oktober 1871" af C. Nyrop, 1871

"KJØBENHAVN's SKOMAGERLAV 1509 - 4. Oktober - 1909" af C. Nyrop, 1909

"J. C. JACOBSEN paa Hundredaarsdagen for hans Fødsel" af C. Nyrop, 1911

"Den danske Rigslovgivning [1180-1558]" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Selskabet til Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1971-2015

"THOR LANGE : Bidrag til en Livsskildring" af C. Nyrop, 1917

"SEVERIN og ANDREAS JENSEN : Et jubilæumsskrift" af C. Nyrop, 1911

"DET KONGELIGE FREDERIKS HOSPITALS APOTEKERE" af C. Nyrop, 1917

"NIELS STENSEN's korrespondance i dansk oversættrelse" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1987

"Danske middelalderlige GILDESEGL" af C. Nyrop, 1899

"Danmarks GLASINDUSTRI indtil 1750" af C. Nyrop, 1879

"M. A. GOLDSCHMIDT's Dagbøger" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1987

"De MASSMANNSKE SØNDAGSSKOLER i hundrede Aar" af C. Nyrop, 1900

"AARUP 1860-1980 - ERHOLM 1720-2020" af Hans Walmar m.fl., 2020

"Malermester ERNST SCHMIEGELOW. Nogle biografiske Meddelelser" af C. Nyrop, 1889

"N. F. S GRUNDTVIG's Dag- og Udtogbøger" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1979

"Bidrag til den danske BOGHANDELS Historie" af Camillus Nyrop, 1870

"NY CARLSBERG : Jubilæumsskrift" af C. Nyrip, 1896

"DANSKE DOMME 1375-1662 - De private domssamlinger" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1978-87

Oktober 2023:

"Farstrup og Axelsons Dagbøger" af Ignatius Becker, 1813. Genudgivet af Ole Færch, 2020

"Kilder til NØRHOLM SOGN's Historie 1216-1840" af Ole Færch, 2022

"Gårdene i NØRHOLM 1440-1840 : Et studie i ejer- og fæsteforhold" af Ole Færch, 2022

"NØRHOLM BIRK's Tingbøger 1670-1685" af Ole Færch, 2022

"NØRHOLM SOGN's Kirkebog 1701-1729" af Ole Færch, 2022

"NØRHOLM SOGN's Kirkebog 1650-1700" af Ole Færch, 2022

"NØRHOLM SOGN's Historie" af Ole Færch, 2022

"CHRISTIERN NIELSEN JUELS Aarbog 1533-1596" af Ole Færch, 2020

"Slægten fra Kjærsgaard i Voer sogn (Dronninglund herred) : om PEDER CHR: HANSEN, født 1831, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1977

"KJØBENHAVNS TØMMERLAV : Industrihistoriske Meddelelser" af C. Nyrop, 1887

"Slægten fra Kallehauge i Tversted sogn (Horns herred) : om SIMON PETER CHRISTENSEN, født 1823, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1985

"Slægten fra Hybholthus i Volstrup sogn (Dronninglund herred) : om NIELS CHR: RASMUSSEN, født 1815, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1981

"Slægten fra Holtegård i Dronninglund sogn : om JENS LARSEN, født 1804, og hustruer, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1984

"Slægten fra Hegnhuset i Torslev sogn (Dronninglund herred) : om JENS MICHAEL CHRISTENSEN, født 1855, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1980

"Slægten fra Grimshave i Hørmested sogn (Horns Herred) : om THOMAS PEDERSEN, født 1782, og hans to hustruer , deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1984

"Slægten BUNKHULEHUS fra Hørby sogn (Dronninglund herred) : om Jens Chr. Eriksen, født 1839, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1992

"Slægten BERING fra Hørby sogn (Dronninglund herred) : om gaardejer Vitus Bering, født 1829, hans forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1978

"Slægtsbog for familien Bønlykke (Bønnelykke) : anetavle for samt efterkommere efter gårdejer i Hals, senere husmand i Gandrup, Vester Hassing sogn, Niels Christian Christiansen, f. 1805 i Brovst sogn, død 1885 i Gandrup, og hustru Mariane Olesdatter, f. 1813" af Slægtsarkivet 1978 

"En vendelboslægt, om brødrene Christen [født 1774 i Tranum Sogn, gift med Maren Eriksdatter, født 1774 i Vedsted Sogn] og Søren Jensen [født 1776 i Brovst Sogn, gift med Maren Simonsdatter, født 1777 i Horsens Sogn] samt deres ægtefæller med forfædre og efterkommere" af Danske Slægter, 1986

"En slægt VILLADSEN fra Saltum sogn (Hvetbo herred) : om Villads Larsen, født 1808, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1977

"Tilstanden i KØBENHAVNS AMT ved Aar 1740" af Kai C. Uldall, 1917-18

"ROSKILDE DOMKIRKE's Ydre i det 16. Aarhundrede" af Vilh. Lorenzen, 1918

"En københavnsk Drengs [JOHAN CHRISTOFFER WILBRECHT (1786-1845)] Juleferie i Aaret 1801" af Christian Christensen, 1918

"HOLMENS KIRKEGAARD" af C. Friis, 1868

"Samlinger til en Beskrivelse over CHRISTIANSHAVN og FRELSERENS KIRKE sammesteds" af Peder Paludan, 1791

"Den danske PROVINDSBOGHANDELS Historie : Fra omtrent 1800 til 1915" af Andreas Dolleris, 1916

"AUGUST BOURNONVILLE : Breve til Barndomshjemmet" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1959-78

"C. E. F. WEYSE : Breve" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1964

"Stamtavle over Familien LANGKILDE" af C. V. Langkilde, 1889

"KAJ LYKKE til Gissenfeld, Rantzausholm m.m., Oberst til Hest, Befalingsmand paa Aalborghus" af Chr. Bruun, 1886

"CARLSLUNDE KIRKE's Seierværk" af V. Mortensen, 1918

"Gamle Gravstene i THORSLUNDE KIRKE" af V. Mortensen, 1918

"Vrag- og Strandretten i ØRESUND" af Chr. Nicolaisen, 1918

"Breve fra og til HOLGER DRACHMANN" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1968-70

"FYENS STIFTS LÆSEFORENINGS Historire fra 1838 til 1888"

"Fundatser og Bestemmelser vedrørende VEMMETOFTE ADELIGE FRØKEN-KLOSTER og dets Godser samt Meddelelser om samme Klosters oeconomiske Udvikling og Stilling fra dets Stiftelse 1735 til Udgangen af Aaret 1890" af P. F. Koch, 1892

"ODENSE AMTSSKYTTEFORENING gennem 25 Aar" af Kl. Berntsen, 1891

"ST. ALBANS RELIKVIER i ODENSE" af Henry Petersen, 1887

"Slægten TUXEN" af Nicolai Elias Tuxen, 1888

"FREDERIKSBERG ældre KIRKEGAARDE" af O. Andersen, 1893

"GLAVENDRUP-STENENS Indskrifter. Det ældste danske Runealfabet og Wadstena-Brakteaten" af R. C. Rasmussen, 1888

"SNOLDELEV STEN" af L. Glahn, 1917

"Personalhistoriske Indskrifter i SOKKELUNDS HERRED" af Chr. Heilskov, 1917

"Begravelsesskikke paa HEDEBOegnen omkring Midten af forrige Aarhundrede" af Ole Hansen, 1917

"Schoutjurisdiktionen i STORE MAGLEBY paa Amager" af Chr. Nicolaisen, 1917

"Fra ROSKILDEGAARD's Len for 300 Aar siden" af Thomas B. Bang, 1917

"D. G. MONRAD : Breve" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1969

"J. P. TRAP : Fra fire kongers tid" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1966-67

September 2023:

"Breve fra og til OLE WORM 1607-54" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1965-68

"AALBORG SØNDAGSSKOLER : Aalborg tekniske Skole 3. Marts 1805 - 3. marts 1905" af Niels Olsen og Ludv. N. Hedelnd, 1905

"Sæbesyderier og Oliemøller ved ODENSE SÆBESYDERIS 150-Aarige Bestaaen 1753 - 10. Oktober - 1903" af C. Nyrop, 1903

"ODENSE FRIVILLIGE KORPS 1848" af M. Jacobsen, 1898

"Beiträge zur Geschichte der Familie HENNINGS (1500-1905) und der Familie WITT (1650-1905)" af Johann og Paul Hennings,1905

"Levede POUL HELGESEN endnu længe efter reformationen?" af Erik Sjøberg, 2009

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2009" ved Carsten Bach-Nielsen m.fl.

"Ved Rigsarkivar A. D. JØRGENSEN's Jordefærd den 11. Oktober 1897" af J. H. Monrad og Ludvig Schrøder, 1897

"KNUD BANNING : 29. maj 1924 - 17. marts 2008" af Louise Lillie, 2008

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2008" ved Carsten Bach-Nielsen m.fl.

"Erindringer og Efterretninger om SØBYSØGAARD" af E. Vedel, 1893

"J. C. CHRISTENSEN : Første skridt på vejen til konseilspræsident" af Carl Trock, 2007

"Femti Aar i Pressens Tjeneste" af CLAUDIUS MADSEN, 1897

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2007" ved Sten Haarløv m.fl.

"Den danske LANDMILITÆRETAT 1801-94" af V. Richter, 1896-97

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2006" ved Sten Haarløv m.fl.

"Et Liv gjenoplevet i Erindringen" af JOHANNE LUISE HEIBERG, 1913

"Evighedens frø - H. C. ANDERSEN og kristendommen" af Johan de Mylius, 2005

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2005" ved Sten Haarløv m.fl.

"JACOB WORM - Indiens danske Apostel?" af Jens Glebe-Møller, 2004

"»En tro Hs. K. Maj.s Tjener og retsindig Superintendent« - enevældens biskopper 1660-1848" af Christian Larsen, 2004

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2004" ved Sten Haarløv m.fl.

"Ungdomsbreve fra VILHELM BECK til JENS VAHL" af Kurt E. Larsen, 2003

"Guds ord og døden : Danske teologer og blodskam 1680-1770" af Már Jónsson, 2003

"THOMAS KINGO 1703-2003" af Carsten Bach-Nielsen, 2003

"Ridderens TERLON's Historiske Merkværdigheder, Kongen af Frankrig overgivne, som en Rapport, om hans Underhandlinger ved de Danske, Svenske og Polske Hoffer, fra Året 1656 til 1661" ved Dan Christensen

"JOHN THURLOE's Statsdokumenter 1658-60" ved Dan Christensen

"THOMAS BURTON's dagbog : Af det engelske parlaments mødereferater [1659]" ved Dan Christensen

"Beretning om de hovedslag, som udkæmpedes under krigene mellem Sueden og Denmark før og efter Roschild traktaten: Med de rådslagninger og overvejelser ved hvilke disse kampe blev styret" af Philip Medowe, 1677

"Den Nordiske Krigs Krønike" af Steen Jacobsen, 1680

"Da prædikebrødrene kom til HOLBÆK. Om de mulige bevæggrunde og samtidspolitiske forhold bag en dominikansk klosterstiftelse på Sjælland i starten af senmiddelalderen" af Johnny Grandjean Gøgsig Jacobsen, 2003

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2003" ved Christian de Fine Licht m.fl.

"VALDEMAR AMMUNDSEN - Kirkehistoriker og formidlingsteolog" af Jens Holger Schjørring, 2002

"VILHELM BECK - omstridt gennem 133 år" af Hans Aage, 2002

"Fra en sjællandsk landsbydegns notesbog - Kirkerupdegnen FREDERIK FÆDERHOFS optegnelser 1728-63" af Karl Peder Pedersen, 2002

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2002" ved Christisn de Fine Licht m.fl.

August 2023:

"En kirkesagsmand i Vestindien : 11 breve fra Povl Helweg-Larsen, 1910-1919" af Carsten Bach-Nielsen, 2001

"Om HENRY USSING på vej væk fra præsteår i Vejlby - og om hans efterfølger der, CHR. WELDING" af Carl Trock, 2001

"Adelsvældens biskopper 1537-1660" af Christian Larsen, 2001

"Abbed Vilhelms idealer : Det viktorinsk-augustinske syn på klosterlivets formål og idealer i højmiddelalderens Danmark" af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, 2001

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2001" ved Christian de Fine Licht m.fl.

"Styhr [HANS VALDEMAR STYHR 1838-1905] på Fyn - et kontroversielt bispeskifte 1899/1900" af Ole Hyldegaard Hansen, 2000

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 2000" ved Christian de Fine Licht m.fl.

"VIBORG SVANEAPOTEK : Det gamle Apotek 1573-1923" af Aage Schæffer, 1923

"Højskolens Ungdomstid i Breve" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1960

"JOHANNE LUISE HEIBERG" af Helge Hostrup, 1916

"Teaterminder : Erindringer fra 31 Aars Rejseliv i Danmark og Norge" af MARIA SPIERS, 1923

"HANS ADOLPH BRORSON : Visitatsberetninger og breve" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1960

"JEAN JAQUES ROUSSEAU" af J. Byskov, 1916

"HANS PETER BØRRESEN : Santalfolkets Apostel" af Chr. Ludwigs, 1916

"NIELS MØLLER • VALDEMAR VEDEL : Brevveksling 1885-1915" ved Det Danske Sprog-og Litteraturselskab, 1959

"N. F. S. GRUNDTVIG" af Thomas Bredsdorff, 1917

"CHRISTOPHER BRUUN" af Anders Uhrskov 1916

"ODENSE AMTS SKYTTEFORENING 1866-1991" af Hans Henrik Jacobsen, 1991

"ODENSE VOGNMANDSLAUG 1884-1984" af Hans Henrik Jacobsen, 1984

"FYNSKE DIGTERE" af Hans Henrik Jacobsen, 1994

"Rektorer og lærere ved ODENSE KATEDRALSKOLE 1802-1983" af Hans Henrik Jacobsen, 1985

"ODENSE FORENEDE SKYDESELSKAB 1817-1992" af Hans Henrik Jacobsen, 1992

"NÆSBY VANDVÆRK 1934-1994" af Hans Henrik Jacobsen, 1994

"Bogen om SIGFRED PEDERSEN" af Hans Henrik Jacobsen, 1999

"ODENSE HANDELSSTANDSFORENING 1862-1987" af Hans Henrik Jacobsen, 1987

"FYN rundt med H. C. Andersen" af Hans Henrik Jacobsen, 1969

"H. C. ANDERSEN på Fyn 1819-75" af Hans Henrik Jacobsen, 1968

"EMIL AARESTRUP : Stiftsfysikus i Odense 1849-1856" af Hans Henrik Jacobsen, 1975

"Gamle billeder fra Allesø, Broby, Viemosen, Skovshøjrup, Kirkendrup, Næsbyhoved Sø, Næsbyhoved Slot, Næsbyhoved Mølle, Carolinekilden, Næsby" af Hans Henrik Jacobsen, 1995

"Digtere i ODENSE" af Hans Henrik Jacobsen, 1993

"NÆSBYHOVED SØ og SLOT" af Hans Henrik Jacobsen, 1996

"Historikeren VEDEL SIMONSEN til Elvedgård 1780-1858" af Hans Henrik Jaconbsen, 1962

"»Fast i nød« FYNSKE LIVREGIMENT 1614-1964" af Hans Henrik Jacobsen, 1964

"En landsbys skæbne : ALLESØ's besættelse 1943-47" af Hans Henrik Jacobsen, 1958

"BOGENSE's historie" af Hans Hansen og Hans Henrik Jacobsen, 1982-88

"Kendte NORDFYNBOER" af Hans Henrik Jacobsen, 2000

"Træk af LUNDE SOGN's historie" af Hans Henrik Jacobsen, 1997

"Fra LANDSBY til FORSTAD : Allesø · Broby · Kirkendrup · Næsby · Skovshøjrup" af Hans Henrik Jacobsen, 1977

"Ribebispen GABRIEL KOCH : Hans Liv og hans Tid" af H. G. A. Jørgensen, 1930

"P. C. SKOVGAARD og hans Sønner" af Karl Madsen, 1913

"J. TH: LUNDBYE : Dagbogsoptegnelser" ved Karl Madsen, 1918

"C. BERG : En dansk Politikers Levnedsløb" af Fred. Nørgaard, 1915

"CHRISTIAN MOLBECH's brevveksling med svenske forfattere og videnskabsmænd" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1956

"J. C. la COUR" af K. Hansen, 1916

"Mine personlige Erindringer om de ældre Led af Slægten HOLTEN" af Just Johan Holten, 1910

Juli 2023:

"Gammeldags FYENSK Landboliv" af Kristian Nielsen, 1923

"G. E. C. GAD : 1830 • 25. September • 1930" af C. A. Clemmensen, 1930

"ULRICH FREDERIK GYLDENLØVE og hans Descendenter (Løvendal, Danneskiold-Løvendal, Løvensøn, Danneskiold-Laurvig)" af O. v. Munthe af Morgenstierne, 1923

"DALUM BRUGSFORENING 1883-1923" af V. Th. Møller, 1923

"Correspondance de GEORG BRANDES" ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1952-66

"REGENSIANERNE 1895-1918 : Biografier samlede i Anledning af Regensens 300 Aars Jubilæum" af Knud Larsen og Kristian Müller, 1923

"JUST JOHAN HOLTEN" af Knud Holten, 1916

"Danske HISTORIKERE fra Saxo til Kr. Erslev" af Ellen Jørgensen, 1923

"H. F. FEILBERG : Hans Liv og Gærning" af Marius Kristensen, 1923

"NYBORG KIRKE grundlagt af Dronning Margrethe" af T. Løgstrup, 1923

"Ludvig Jacob Mendel Gude - fra landsbypræst til domprovst. Studier i det 19. århundredes kirkehistorie med særlig henblik på præsten, teologen og forfatteren L.J.M. Gudes yngre år (1820-ca. 1870)" af Torsten Dam-Jensen, 1999

"P.C. MØNSTER's ansøgning om religionsfrihed 1840" ved Bent Hylleberg, 1999

"Kirke og embede hos POUL HELGESEN" af Stine R. Sylvest, 1999

"Fore wor (...) siæle bestands og salighetz skild : Om kongelige stiftelser og sjælegaver fra kong Hans' og dronning Christines tid" af Birgitte Bøggild Johannsen, 1999

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1999" ved Christian de Fine Licht m.fl.

"Biskop J. P. MYNSTER's kirkelige synspunkter : Bidrag til forståelse af udviklingen fra statskirke til folkekirke" ved Jens Rasmussen, 1998

"Om kirkens orden og skik i VIBORG i året 1623" af Paul G. Ørberg, 1998

"Kongens præster 1536-1660" af Jesper Thomassen, 1998

"MARTIN SCHWARZ LAUSTEN - 60 år" ved Thorkild C. Lyby, 1998

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1998" ved Christian de Fine Licht m.fl.

"Kirkeminister VILHELM FIBIGER" af Liselotte Malmgart, 1997

"Biskop TH. SKAT RØRDAM og Kirkefondet" af Carl Trock, 1997

"NICOLAI FABER: Fyns biskop 1834-1848. Kirkelige synspunkter - især om lægfolkets rolle i kirken" af Jens Rasmussen, 1997

"»Offentlig examen« i VONSILD på Johannes Rüdes tid" af Birgit Kaiser, 1997

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1997" ved Christian de Fine Licht m.fl.

"Religion og kultur hos HARALD HØFFDING" af Poul Juul Foss, 1996

"JAKOB SCAVENIUS som kirkens minister 1880-1891" ved Carl Trock, 1995-96

"Biskop JACOB MADSEN's visitatsbog 1588-1604 : En Oversigt" ved Jens Rasmussen, 1996

"Debatten om Carl-Henning Pedersens udsmykning af RIBE DOMKIRKE og dens forudsætninger" af Jens Kirk, 1996

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1996" ved Christian de Fine Licht m.fl.

"Middelalderlige nonneklostre mellem religiøse idealer og verdslige krav : Bidrag til historien om klostrene Vor Frue, St. Clara og St. Agnes i ROSKILDE" af Thomas Hill, 1995

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1995" ved Christian de Fine Licht m.fl.

"Kære Hr. Professor! : 11 breve fra Michael Neiiendam til J. Oskar Andersen 1920-22" ved Christian de Fine Licht, 1994

"Fra Bøgebjerg til Bispebjerg : GRUNDTVIGKIRKENS forhistorie" af Svea-Yvonne Plaetner, 1994

"Oprør i menigheden : Folkelig påvirkning ved besættelse af præsteembedet i HALS (KJÆR HERRED)" af C. Rise Hansen, 1994

"En præstekarriere : Om VILH. HANSEN, præst i Nykøbing Mors 1879-1926" af Carl Trock, 1994

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1994" ved Christian de Fine Licht m.fl.

"Danske benediktinernonner og deres klostre i det 13.-15. århundrede" af Birgitte Langkilde, 1993

"SØNDBJERGSTENENS tosprogede tekst" af Jørgen Jensen, 1993

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1993" ved Christian de Fine Licht m.fl.

"Kirkebyggeri i HAMMERUM HERRED" af Jørgen Vingborg, 1992

"Kierkegaards samtidige - romantikeren VALDEMAR THISTED" af Leif Arffmann, 1992

"JENS ANDERSEN BÆLDENAK - en biografisk studie" af Per Jakobsen, 1992

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1992" ved Carsten Breengaard m.fl.

"To breve fra PETER LARSEN SKRÆPPENBORG til ANDERS LARSEN GAMBORG" ved Jørgen Kjærgaard, 1991

"Gaver til klostrene i middelalderen : Den sociale og kønsmæssige fordeling af donatorer på danske herreklostre indtil 1385" af Linda Rasmussen, 1991

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1991" ved Carsten Breengaard m.fl.

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1990" ved Carsten Breengaard m.fl.

"VIBORG's første læger - og deres gravsten" af Jens Vellev, 1989

"P. G. LINDHARDT" af Jørgen I. Jensen, 1989

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1989" ved Carsten Breengaard m.fl.

"Fra det lærde konvent : Seks breve om præster og præsteuddannelse" ved P. G. Lindhardt, 1988

"In memoriam NIELS KNUD ANDERSEN : 22. november 1916 - 22. august 1987" af Knud Banning, 1988

"Lærdommens billeder. Sæbyværkstedets udsmykninger i fem NORDJYSKE KIRKER" af Eva Louise Lillie, 1988

"Biskop Martensens optegnelser om visitatser i STEVNS HERRED" ved Henning Heilesen, 1988

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1988" ved Carsten Breengaard m.fl.

"Der var to præstemord i KARLEBO" af Mogens Wellendorf, 1987

"Biskop Martensens optegnelser om visitatser i ALSTED HERRED" ved Henning Heilesen, 1987

"Breve fra GUSTAV BRØNDSTED til VALDEMAR AMMUNDSEN" ved P. G. Lindhardt, 1987

"Hvorfor VILH. BECK ikke blev grundtvigianer" af Elith Olesen, 1987

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1987" ved Knud Banning m.fl.

"Møde med det fremmede : Breve fra dr. NIELS HØEGH BRØNNUM fra Nigeria, 1913" ved. Niels Kasfelt, 1986

"JOHAN PHILIP JEANSSON som rejsepræst og prædikant" af Elith Olesen, 1986

"VILHELM BECK's ansøgninger om præsteembeder" af Carl Trock, 1986

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1986" ved Knud Banning m.fl.

"Af valgmenighedspræst ANDERS NØRGAARD's erindringer : Studietiden og de første præsteår" ved Knud Banning, 1985

"Et gejstligt håndgemæg 1676 [i GUDUMLUND ved Aalborg]" af Adolf Sommer Nielsen, 1985

"Tradition og fornyelse : Kalkmalerierne fra 1548 i SULSTED KIRKE" af Eva Louise Lillie, 1985

"»Fru Agnes, fordum de danskes dronning« [om kalkmaleri i ST. BENDTS KIRKE i RINGSTED]" af Steen Ivan Hansen, 1985

"»In marca vel regno Danorum« : En diplomatarisk analyse af forholdet mellem Danmark og Tyskland under Harald Blåtand" ved Niels Refskou, 1985

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1985" ved Knud Banning m.fl.

"Et brev fra MORTEN PONTOPPIDAN" ved Jon Monrad Møller, 1983-84

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1983/84" ved Knud Banning m.fl.

"Tvangsforflyttelse af kapellaner. Da tjenstledig N. F. S. GRUNDTVIG skulle være præst og skolelærer på Manø" af Erik Nørr, 1982

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1982" ved Jørgen Stenbæk

"Godtiana. Aktstykker til belysning af generalsuperintendent BERTHEL PETERSEN GODT's liv indtil 1864" ved Asger Nyholm, 1981-82

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1981" ved Leif Grane m.fl.

"J. C. H. FISCHER's kirkepolitik 1875-1880" ved Carl Trock, 1980-81

"Professoren, der blev tavs, CHRISTIAN LANGEMACH LETH, en skæbne fra pietismens tid" af Knud Banning, 1980

"Melanchthoniana i Danmark" ved Martin Schwarz Lausten, 1980

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1980" ved Leif Grane m.fl.

"KIRKEHISTORISKE SAMLINGER 1979" ved Leif Grane m.fl.