Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Juni 2021:

"Skifter efter jydske Præster 1665-1685" af Sofus Elvius, 1893-95

"Bidrag til nordjydske Herregaardes Historie i det 16. og 17. Aarhundrede" ved Gustav Bang, 1893-95

"Strejftog gennem HOLBÆK AMT" af Povl Hansen, 1906

"Privilegium for Indbyggerne i HJERTING, HO og OXBY paa at søge Erhverv ved Sejlads" ved Vilhelm Bang, 1893-95

"Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV's Tid" af Kr. Erslev, 1883-90

"Aktstykker til Oplysning om Stavnsbaandets Historie" af J. A. Fridericia, 1888

"Nogle Kongebreve fra Slutningen af det 16. Aarhundrede" ved Gustav Bang og Nina Ellinger, 1891-93

"Skildringer og Sagn fra VEST-HIMMERLAND" af A. C. Nielsen, 1891-93

"Mordet paa JØRGEN BRAMMING til LYDUMGAARD. Et Optrin mellem Herremand og Bonde" af Chr. Villads Christensen, 1891-93

"FREDERIK SNEEDORFF. Et Mindeskrift" af Frederik Nygård, 1893

"N. F. S. GRUNDTVIG's Stilling til en Udtrædelse af Statskirken og "Kalkbrænderi-Forsamlingerne" af Frederik Nygaard, 1882

"DET SCHOUBOESKE INSTITUT og N. F. S. GRUNDTVIG's Lærervirksomhed Sammesteds" af Frederik Nygård, 1880

"Fra Invasionstiden 1627-8 [JOHAN KJELDSEN BROCKENHUUS til LERBÆK" af Fr. Meidell, 1891-93

"Et Par Oprør i AALBORG i Perioden mellem Kalmarkrigen og den tydske Krig" af Fr. Meidell, 1891-93

"En Herredagsdom af 13. Maj 1636, der belyser Tilstandene i Kolding under Hærens Mytteri i September 1627" af Fr. Meidell, 1891-93

"Slaget paa GRATHEHEDE [1157]" af M. H. Rosenørn, 1891-93

"Videbrev for ANDKÆR BY under HVILSBERGGÅRD, Vejle Amt" af Povl Hansen, 1891-93

"Om SKANDERBORG i Aarene 1617-27" af Fr. Meidell, 1891-93

"Fra Mols [VISTOFT]: Et Vedtægtsbrev og et Grandebrev" ved L. J. Bøttiger, 1891-93

"VARDEHUS" af O. Nielsen, 1889-90

"EFTERSLÆGTSSELSKABET og EDVARD STORM" af Frederik Nygård, 1886

"Syv Breve fra Kong Frederik den 6., skrevne på Rejser i Jylland 1832 og 1836" ved P. G. Thorsen, 1877-79

"Træk af Livet i HELSINGØR i Slutningen af det 16de Aarhundrede" af Troels Lund, 1877-79

"Biographiske Optegnelser af Rigsmarskalk J. C. von KÖRBITZ" ved A. Crone, 1877-79

"Raadmand i Kolding JENS POVLSEN's Slægtebog" ved S. Birket Smith, 1877-79

"Michael Hansen Jernskjægs Beskrivelse af ROSKILDE DOMKIRKE" ved C. Calundan, 1877-79

"Indberetninger [fra AARHUS STIFT og VENDS HERRED i Fyns Stift] til Dr. O. Worm" ved O. Nielsen, 1877-79

"Rigsmarskal KÖRBITZ's Sendelse til Gottorp 1669" af A. Crone, 1877-79

"Nogle Oplysninger om de med ROSENBORG SLOT i ældre Tid foretagne Forandringer" af P. Brock, 1877-79

"DANSKE SAMLINGER for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie. Anden Række. Sjette Bind." 1877-79

"Det forrige Rustkammer paa ROSENBORG SLOT" af P. Brock, 1876-77

"Brudstykke af en Dagbog over Kronprinds Frederiks Udenlandsreise 1693" ved P. Brock, 1876-77

"Kong Christian den Sjetes Dagbog fra 1740" ved J. H. Bang, 1876-77

"BORREBY og dets Ejere. En beretning fra det forrige Aarhundrede" af Henry Petersen, 1876-77

"CLAUS BILLE's Kalenderoptegnelser" ved C. Weeke, 1876-77

"Dagbog over Kronprinds Frederiks Rejse til og i Italien 1692" af P. Brock, 1876-77

"Nye Bidrag til CURT ADELAER's Historie" af Chr. Bruun, 1876-77

"DANSKE SAMLINGER for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie. Anden Række. Femte Bind.", 1876-77

"Kong Christian den Sjettes Dagbøger for Aarene 1741-44" af P. Brock. 1874-76

"Undersøgelser om KØBENHAVN's ældste Forhold" af O. Nielsen, 1874-76

"RIBE STIFT's Beskrivelse 1638. Indberetninger fra Stiftets Præster til Dr. O. Worm" ved O. Nielsen, 1874-76

"DANSKE SAMLINGER for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie. Anden Række. Fjerde Bind.". 1874-76

"Udtog af 14 af KONG CHRISTIAN IV's hidtil uudgivne Skrivkalendere" ved C. F. Bricka, 1873-74

"Det HOLSTEINSKE PALAIS i Stormgade i KJØBENHAVN" af P. Brock, 1873-74

"DANSKE SAMLINGER for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie. Anden Række. Tredie Bind.", 1873-74

"Bidrag til ULRICK FREDERICK GYLDENLØVE's Historie" af C. Calundan, 1872-73

"Et Par Aktstykker fra Aaret 1533" ved C. F. Bricka, 1872-73

"Rigsraad ESKE BROCK's Dagbøger for 1604, 1609, 1619 og 1622" ved L. Moltke, 1872-79

"Nogle Bidrag til FREDERIK Greve af DANNESKJOLD-SAMSØ's Historie" af Karl Theisen, 1872-73

"Dagbogsoptegnelser fra Rigsdagen 1660" ved Chr. Bruun, 1872-73

"OTTO KRAG til Voldbjergs Kalenderoptegnelser for Aarene 1649, 1656 og 1657" af J. A. Fridericia, 1872-73

"DANSKE SAMLINGER for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie. Anden Række. Andet Bind" 1872-73

"Gjæstgivergaarde i KIØBENHAVN i ældre Tider" af B. B., 1871-73

"Uddrag af Breve fra Maleren VILHELM BENDZ" af Raffenberg, 1871-72

"LEONORA CHRISTINA (Ulfeldt)s Selvbiografi" ved S. Birket Smith, 1871-72

"NIELS JUEL og Hollænderne" af Chr. Bruun, 1871-72

"DANSKE SAMLINGER for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie. Anden Række. Første Bind", 1871-72

"Undersøgelser om KØBENHAVN's ældre forhold" af O. Nielsen, 1870-71

"Breve fra Biskop BALLE til Geheimeraad SCHACK-RATHLOU" ved A. Crone, 1870-71

"Nogle Breve til Oplysning af CORFITZ ULFELDT's og hans Families Historie i Aarene 1662 og 1663" ved J. A. Fridericia, 1870-71

"Bidrag til HINDSGAVL's Historie i det 17de Aarhundrede" af A. D. Jørgensen, 1870-71

"Nogle Bidrag til KOMMUNITETET's og REGENTSEN's ældre Historie" af S. B. Smith, 1870-71

Maj 2021:

"P. Resens Efterretninger om KØBENHAVNS's RÅDHUSE" ved O. Nielsen, 1870-71

"Kirkebogen for NORBORG paa Als 1621-1776" af E. Høyer Møller, 1869-71

"DANSKE SAMLINGER for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie, Sjette Bind", 1870-71

"Leonora Christine paa MARIBO KLOSTER. Nogle Optegnelser af en Samtidig. Meddelte tilligemed 6 Breve fra Leonora Christine selv og en Syns- og Taxationsforretning over Klostret fra Aar 1695" af Soph. Birket Smith, 1869-70

"CORT SIVERTSEN ADELAER" af T. A. Becker, 1869-70

"Bidrag til KRONBORG SLOT's Historie, fornemmelig dets Bygningshistorie, for Tiden fra 1560 til 1663" af A. Petersen, 1869-70

"Kong Christian IV's Kalenderoptegnelser fra Aarene 1617, 1629 og 1639" af C. F. Bricka, 1869-70

"DANSKE SAMLINGER for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie. Femte Bind", 1869-70

"Synsforretninger over HAMMERSHUUS SLOT" af Julius Paludan, 1868-69

"En oprigtig Patriot, forrestillet udi Landsdommer JENß LAßON [o. 1625-1706] aff En ved hanß Meriter aleene Obligerede Venn Till Paris, som aff En U-sigelig Længel dragis att see sitt kjære Fædrene Land I fornøjelig Vellstand" ved O. Nielsen, 1868-69

"TYGE BRAHE's Haandskrifter i Wien og Prag" ved F. R. Friis, 1868-69

"Bidrag til KØBENHAVNS RÅDSTUEARKIVS Historie" af O. Nielsen, 1868-69

"RIBE STIFT's Gejstliges Edsbog 1643-1682" af J. Kinch, 1868-69

"Synsforretning over RIBERHUS 1639" af O. Nielsen, 1868-69

"Langebekiana [JACOB LANGEBEK 1710-1775]" af Chr. Bruun, 1868-69

"DANSKE SAMLINGER for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie. Fjerde Bind", 1868-69

"Nogle Breve til SUHM" ved Chr. Bruun, 1867-68

"Et Bidrag til KJØBENHAVNS UNIVERSITET's Historie fra 1725" af Chr. Bruun, 1867-68

"HOLGER JACOBÆUS's Optegnelser til sit Livs Historie" af Chr. Bruun, 1867-68

"LAURIDS ENGELSTOFT's Dagbogsoptegnelser fra 1807 og 1808" ved A. Petersen, 1867-68

"Tre Breve fra PEDER GODSKE, angaaende Pesten i Kjøbenhavn 1553, Slotsbygningen m.m." ved N. Jacoben, 1867-68

"DANSKE SAMLINGER for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie. Tredie Bind", 1867-68

"JOHAN HENRIK LIDÉN's Dagbog under et Ophold i Kiøbenhavn 1768" ved P. W. Becker, 1866-67

"Tolv Breve fra PETER WESSEL (TORDENSKJOLD). 1711 og 12." ved C. Calundan, 1866-67

"Videbrev for NORDBY på SAMSØ" af kammerråd Rasmussen, 1866-67

"Et Øienvidnes Beretning om KJØBENHAVN's ILDEBRAND, October 1728" af Chr. Bruun, 1866-67

"DANSKE SAMLINGER for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie. Andet Bind", 1866-67 

"Et Stridsskrift fra Grevefeidens Tid, 1535" af Chr. Bruun, 1865-66

"Den lærde Amager-Sognedegn IOCHUM HALLING's Levnet" af Chr. Bruun, 1865-66

"Familieoptegnelser af IVER JUEL til Stubbergård og hans Søn KJELD JUEL" af O. Nielsen, 1865-66

"DANSKE SAMLINGER for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie. Første Bind", 1865-66

"EVALD og BAGGESEN, deres Læremestre og deres Velyndere. Bidrag til Oplysning om det aandelige Livsrøre i Slutningen af det attende Hundredaar" af L. Schrøder, 1884

"Om BRØDREMENIGHEDEN's Mission blandt den farvede Befolkning paa de dansk-vestindiske Øer og om den Opgave, som nu foreligger" af Ludvig Schrøder, 1903

"Til Minde om POVEL DONS, Grundtvigs og Ingemanns Ungdomsven. Et efterladt Arbejde af Kristian Køster" ved Ludvig Schrøder, 1875

"Om BRØDREMENIGHEDEN's Betydning for Folkelivet i Danmark" af Ludvig Schrøder, 1902

"N. F. S. GRUNDTVIG's Barndom og første Ungdom (1783-1806)" af Ludvig Schrøder, 1883

"N. F. S. GRUNDTVIG's Liv og Gerning" af Ludvig Schrøder, 1899

"ADAM OEHLENSCHLÄGER og den romantiske Skole" af Ludvig Schrøder, 1888

"GRUNDTVIG paa Langeland (1805-1808). Et skitseret Tidsbillede" af Th. Graae, 1880

"Fru ANNA BORGEN MÜLLER [1865-1919] : Et Mindeskrift" af Poul Bjerge, 1919

"HANS HANSEN i SKJÆRUP" af O. Nielsen, 1889-90

"Min Afsked som Valgmenighedspræst paa Mors, belyst navnligt ved tjenstlige Breve" af RASMUS LUND, 1883

"Af Hr. David Grönlund's Kopibog [GØRDING HERRED]" af J. Kinch, 1889-90

"Nogle Bidrag til RØDDING HØJSKOLE's Historie" af H. Rosendal, 1894

"To Aktstykker vedkommende RIBE" af J. Kinch. 1889-90

"† JAKOB FREDERIK KINCH, Overlærer ved Ribe Kathedralskole [1817-1888]" af Vilhellm Bang, 1888

"En Trolddomssag 1686 [MAREN CHRISTENSDATTER, Klitten i Hjardemaal]" af D. H. Wulff, 1886-88

"Smaa Livsbilleder" af POUL BJERGE, 1923

"Breve fra danske Krigsmænd, skrevne til Hjemmet under Felttogene 1848, 1849, 1850" af C. F. Allen, 1873

"De store Ildebrande i VIBORG. Fra Middelalder til Nutid. I Anledning af Tohundredaaret for Kæmpebranden 1726" af P. M. Rørsig, 1926

"Historiske Efterretninger om Udtørringen af GAARDBO SØ i Raabjerg Sogn, Hjørring Amt" af A. Peter Gaardboe, 1886-88

"En Hørers Afskedigelse fra Skolen [JACOB PEDERSEN BRUUN - 1645-1717]" af D. H. Wulff, 1886-88

"En tids- og familie-skildring fra Vester-Jylland [MAREN HUNGEBJERG]. Et historisk forsøg" af Povl Pedersen (Bjerge), 1883

"NICOLAI FREDERIK SEVERIN GRUNDTVIG : Et Livsbillede" af H. Rosendal, 1913

"2 Breve fra Rektor Bhie i RIBE" af J. Kinch, 1886-88

"Lidt om Sandflugten i ældre Tider [BØRGLUM HERRED]" af Lavst Røjkjær, 1886-88

"Det russiske Fyrstehof i HORSENS fra 1780-1807 samt dets Medlemmers og nærmeste Families tidligere Liv og Fangenskab i Rusland" af H. E. Friis, 1895

"Den jydske Bonde NIELS JOKUM TERMANSEN [1824-1892] : Et Mindeskrift" af Poul Bjerge, 1892

"De SØNDERSKOV Bønder [FOLDING SOGN i MALT HERRED]" af Poul Bjerge, 1921

"Kontrakt mellem en afgaaende og en tiltrædende Præst [LEJRSKOV og JORDRUP i ANST HERRED]" af Vilhelm Bang, 1886-88

"Stamtavle over den danske Linie af Slægten "GRAVENHORST", der tilhører en udbredt gammel tysk Familie fra Brunsvig" af G. J. A. Gravenhorst, 1925

"De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688" af Henrik Pedersen, 1928

"Jydske Bønder" af Poul Bjerge, 1921

"Samling af Kongens Rettertings Domme 1605-1614" af V. A. Secher, 1885-86

"HØGSTED BY's Grandebrev" af Lavst Røjkjær, 1886-88

"SÆBY BY's vide og vedtægtsbreve af 1655 og 1685" af V. A. Secher, 1886-88

"KRISTEN MADSEN [1822-1911] af Gammelby" af Poul Bjerge, 1920

"Om Overtro før og nu i det nordlige VENDSYSSEL" af A. Peter Gaardboe, 1886-88

"Præstens Indtægter paa Hirtsholmen 1656" af Vilhelm Bang, 1886-88

"Oberstløjtnant THYGE J. SÖEGAARD. 22. oktober 1851 - 21. januar 1911" af Poul Bjerge, 1913

April 2021:

"Danske Vider og Vedtægter eller gamle Landsbylove og Byskråer" af Poul Bjerge og Thyge J. Söegaard, 1904-20

"Om Kong Hans, SKJÆRUP-VEILE" af H. E. Friis, 1884-85

"Familien L. SCHIØTTZ-CHRISTENSEN's Slægtebog : Christensen fra Sorø, Schram, Schiøttz, Krabbe" af Niels Hedin, 1933

"BERNSTORFFerne og Danmark : Bidrag til den danske Stats politiske og kulturelle Udviklingshistorie 1750-1835" af Aage Friis, 1903 og 1919

"Kong Christian Den Femtis Danske Lov" ved V. A. Secher, 1911

"HAMMER BAKKER : Et Mindeskrift" af Niels Hedin, 1931

"Farmacevten og Redaktøren L. SCHIØTTZ-CHRISTENSEN : 1863  17. Februar  1933" ved Niels Hedin, 1933

"RANDERSbogen" af Niels Hedin, 1915

"Stamtavle over Familierne KJELLERUP og STRØYBERG" af A. H. Nielsen, 1906

"Thyboen LARS BLEEG HESSELDAHL, hans liv og hans Slægt" af Niels Hedin, 1922-23

"Fra min barndom" af KNUD MARTIN JØRGENSEN [1906-1978]" 1975

"Danmarks LÆGER og LÆGEVÆSEN fra de ældste Tider indtil Aar 1800" af V. Ingerslev, 1873

"H. P. HANSSEN : 21. Februar 1932" af Aage Friis, 1932

"Om Adelvejen mellem RANDERS og VIBORG" af Evald Tang Kristensen, 1884-85

"Videbrev for FLY SOGN" af J. Kinch, 1884-85

"Oldtidsminder i den vestlige Del af RINDS og GISLUM HERREDER" af W. Dreyer, 1884-88

"MARIESTEDS's (SÆBY's) byret af 1525 og HOLSTEBRO's byret af 1552" af V. A. Secher, 1884-85

"VANLØSE : Et historisk Rids" af Eiler Nystrøm, 1920

"MATHILDA WREDE : Spredte Træk og Minder" af H. I. F. C. Matthiesen, 1930

"Selskabet De danske Forsvarsbrødre for ODENSE og Omegn : 1891 - 8. April - 1916" af F. Moreau Andersen, 1916

"Julefesten paa Landet i det nordlige VENDSYSSEL for 50 Aar siden" af A. Peter Gaardboe, 1884-85

"Aktstykker og Breve vedrørende HOLSTEN's Indlemmelse i Danmark i Aaret 1806" af Aage Friis, 1905

"Inscriptioner paa Epithaphier og Gravstene i BUDOLPHI KIRKE i AALBORG" af A. H. Nielsen, 1884-85

"KONGENS HAVE : Hovedstadens ældste Parkanlæg : Et historisk Rids" af Eiler Nystrøm, 1938

"Sagn fra MORS" af Frode Rambusch, 1882-83

"En Sognepræst : Nogle Træk af Præsten A. BUSCH' Liv og Virke" af H. I. F. C. Matthiesen, 1931

"Om Bygningsforholdene i SALLING, navnlig i ældre Tid" af H. C. Strandgaard, 1882-83

"Et Bidrag til NIELS EBBESEN's Historie" af Bagger, 1882-83

"HJÆRMIDSLEVGAARD's Bygning 1616" af Lavst Røjkjær, 1882-83

"Købstæderne i Fyns Stift : I. Del. ODENSE" af Karl Schmidt, 1928

"Det danske Hof i 1770 skildret ved samtidige Breve" af Aage Friis, 1900

"ASFERG og BJERREGRAV samt omliggende Bønderbyers Vide- og Vedtægtsbog" af D. H. Wulff, 1882-83

"CHRISTIAN FREDERIK v. BECK og hans Slægt" af Eiler Nystrøm, 1907

"En Birkedommer som Drabsmand, en Kriminalsag fra LÆSØ i det syttende Aarhundrede" af Vilhelm Bang, 1882-83

"Breve, Dokumenter og Uddrag af Raadstueprotokoller m.m. vedrørende Roskilde Bys Historie til 1800" af J. Kornerup, 1892