Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Januar 2023:

"Christian Tobiassen : GJEVNINGEbogen" ved Gunnar Knudsen, 1914

"Historiske Efterretninger om Hovedgaarden EDELGAVE" af J. P. Jørgensen, 1914

"Spredte Meddelelser om Svenskekrigen 1658-1660 fra Egnen omkr. ROSKILDE" af Ole Hansen, 1914

"Gamle Gravstene i TUNE HERRED" af V. Mortensen, 1914

"Tyske beslaglæggelser i ODENSE og ASSENS amter 1940-45 : Anvendelse, varighed og erstatning" af Hans Henrik Jacobsen, 1980

"JENS VILHELM PEDERSEN (1836-1921) : En grundtvgiansk friskolelærer fortæller" ved Vibeke Harsberg, 1980

"Kriminalitet og social forsorg i ODENSE 1920-39" af Carsten Egø Nielsen, 1979

"Kampen om KERTEMINDEbanen" af Kirsten Helle Pedersen, 1978

"ODENSE før og nu" af A. Nordahl-Petersen, 1931

"ØVERØD. En Tale til det indkvarterede Mandskab, holdt i Ydergaarden paa Gammelbo" af Axel Olrik, 1914

"ROSKILDE MINDER 1863-67" af S. Skouboe, 1914

"Fra Amtets Nordøstgrænse. (RUDEGAARD og RUDERSDAL KRO)" af L. P. Petersen, 1914

"Nogle Breve fra Hertug Frederik Christian af Augustenborgs sidste Aar" ved Aage Friis, 1898-1901

"Fra ØSTERPORT til STORE VIBENSHUS : En historisk Spadseretur" af Victor Krohn, 1923

"Nye Aktstykker vedrørende de politiske Forhandlinger i Kjøbenhavn i December 1813 og Kielerfreden i Januar 1814" ved Aage Friis, 1898-1901

"KASTELLETS Volde og Udenværker : Spredte Træk af deres Historie fra de ældste Tider til vore Dage" af Victor Krohn, 1917

"CREDITKASSEN for LANDEIENDOMME i ØSTIFTERNE" af Erik Arup, 1916

"Hofmaler og Hofbygmester CARL MARCUS TUSCHER" af Martin Due, 1916

"VILHELM BIRKEDAL" af Johs. Monrad, 1917

"Provst J. V. Pontoppidan. Mindetale i Historisk Samfund for Københavns Amt 22. Januar 1913" af Thomas Bredsdorff, 1913

"Professor JACOB KORNERUP. Mindetale i Historisk Samfund for Københavns Amt 29. April 1913" af Thomas Bredsdorff, 1913

"BALLERUP BY pa Udskiftningens Tid omkring Aaret 1780 med adskillige Træk af Livet i Ballerup omkring den Tid" af P. C. Tüchsen, 1913

"Fra Krigen 1807. Tradition fra HØJETOSTRUP SOGN" af J. P. Jørgensen, 1913

"De svenske Grave paa SMØRUMNEDRE BYMARK" af J. P. Jørgensen, 1913

"Smaatræk af Livet i ROSKILDE og Tidsaanden fra 1840-50" af Niels Fritz, 1913

"Om DRONNING MARGRETHE's Forbindelser med ROSKILDE og hendes Gravmæle i Domkirken" af J. Kornerup, 1913

"Paasketid 1915. Minder fra VOR FRUE KIRKE i SVENDBORG" af Fr. Helms, 1915

"HENRIK BLOME, Lensmand paa Hald, og hans Stridigheder med den danske Adel" ved A. Heise, 1887-89

"Om KRONBORG's Erobring 1658" ved S. A. Sørensen, 1887-89

"MICHAEL FRANCK's Rejse til Danmark 1590" af Troels Lund, 1887-89

"Efterretninger om Humanisten JØRGEN GYLDENSTJERNE" ved Holger Fr. Rørdam, 1887-89

"Den danske Adels Hartkorn i Kristian den fjerdes Tid" af Kr. Erslev, 1887-89

"Nogle Optegnelser af Fru KIRSTEN MUNK og hendes Slægt, Fra Arkivet paa Ovesholm" ved S. Birket Smith, 1887-89

"Breve fra IVER HUITFELDT" ved H. J. Huitfeldt-Kaas, 1887-89

"Aktstykker til Universitetets Historie i Tidsrummet 1621-60" af Holger Fr. Rørdam, 1887-89

"Aktstykker til Roskilde Bispestols Historie i Niels Skaves Tid" ved William Christensen, 1893-97

"Resident Heinrich Carl Meinigs Indberetninger til Hansastædernes Regering om Forholdene ved det danske Hof i Aarene 1770-72" ved Louis Bobé, 1893-97

"Nogle Aktstykker til Oplysning om Kjøbenhavn i Midten af det 17. Aarhundrede" af O. Nielsen, 1893-97

"Aktstykker til Universitetets Historie i Tidsrummet 1661-1732" af Holger Fr. Rørdam, 1893-97

"DET DANSKE HEDESELSKAB 1866-1916 - Et Jubilæumsskrift" af C. Nyrop, 1916

"Familien HUTZELSIEDER i Danmark" af S. O. Fasting, 1917

"Fortegnelse over Rigsdagsvalgene, Rigsdagssamlingerne, Ministerierne, Rigsdagens Formænd, Medlemmerne af den grundlovgivende Rigsforsamling og af Rigsdagen 1848-1916 samt Talerfortegnelser for Den grundlovgivende Rigsforsamling 1848-49 og for Rigsdagssamlingerne 1850-87" af A. Lauesgaard, 1916

"Udsigt til en del af brevstoffet i Jens Bircherods dagbøger" ved Carl S. Christiansen, 1893-97

"Beretning om NAKSKOV's Overgivelse 1658" af P. C. Bang, 1893-97

"Breve fra Slutningen af det 18. Aarhundrede" ved L. Koch, 1893-97

"Et Slægtsminde fra Trediverne [KRISTIAN HANSEN i Lille Lundsgaard i Aasum] - Tale ved Jordefærden paa Lille Lundsgaard i Aasum Sogn den 23. Februar 1915" af Kristian Lohmann, 1915

"Stiftamtmand Dr. phil. AUGUST REGENSBURG - Et Hundredaarsminde" af Vilh. Grundtvig, 1915

"NEBBESLOT" af Thomas B. Bang. 1912

"KØBENHAVNS AMTS Landsbynavne" af Marius Kristensen, 1912

"Blade af KARLSLUNDE KIRKES Historie i henved 300 Aar" af V. Mortensen, 1912

"Brogede Rejsebilleder" af ELISABETH JERICHAU-BAUMANN, 1881

"Historiske Optegnelser om LEDØJE SOGN i ældre Tider indtil Stavnsbaandets Løsning" af J. P. Jørgensen. 1912

"SELSØ KIRKE og SKIBBY KIRKE" af J. Kornerup, 1912

"Ingerd, Grevinde af Regenstein, Stifterinde af ST. KLARAS KLOSTER i ROSKILDE" af J. Kornerup, 1912

"Kong Frederik den Anden's Begravelse i ROSKILDE DOMKIRKE d. 5. Juni 1588" af H. R. Hiort-Lorenzen, 1912

"Træk af SENGELØSE KIRKE's Historie" af N. L. Nielsen, 1911

"Folkesagn fra HØJELSE og OMEGN" af N. P. Nielsen, 1911

"ROSKILDE i Frederik den 6tes Tid" af J. Kornerup, 1911

"SVENDBORG AMTSSKYTTEFORENING gennem 50 Aar" af Hans R. Egebjerg, 1915

"En gammel Jernbanemands Erindringer 1854-1892" af H. H. A. Rambusch, 1916

"Til Erindring om HARALD JERICHAU" af Elisabeth Jerichau, f. Baumann, 1879

"Regensprotokollen for de Skoledisciple, som nød Kongens Kost i DUEBRØDRE KLOSTER i Roskilde" af L. Heuer, 1910

"Et Blad af KARLSLUNDE og KARLSTRUP SOGNES Historie" af V. Mortensen, 1910

"Smaabilleder fra ROSKILDE for hundrede Aar siden" af J. Kornerup, 1910

"Livsfortællinger 1" af ULLA ELISABETH LUNAU, 2023

"HENRIK WERGELAND : En litteraturhistorisk Skitse" af H. Schwanenflügel, 1877

"BLIXEN FINECKE og BISMARCK : En Brevveksling" ved Aage Friis, 1916

"En slægt VILLADSEN fra Jetsmark sogn (Hvetbo herred) : om VILLADS NIELSEN, født 1819, og hustru, deres forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1985

"En slægt JØRGENSEN fra Jetsmark sogn (Hvetbo herred) : om JENS JACOB JØRGENSEN, født 1854, hans forfædre og efterkommere" af Nordisk Slægtsforskning, 1977

"Livs-Fragmenter : Kapitler af en Selvbiografi" af H. H. L. SCHWANENFLÜGEL, 1946

"Det gamle KØBENHAVN" af Knud Bokkenheuser, 1919

"CHRISTEN KOLD" af Holger Begtrup, 1916

"Ungdomserindringer" af ELISABETH JERICHAU-BAUMANN, 1874

"HOLBÆK KØBSTAD's Historie" af Albert Thomsen, 1936-42

"HOLBÆK KIRKE før og nu : Nogle træk af de gamle Holbæk-Kirkers Historie" af Albert Thomsen, 1922

"MUSEEET for HOLBÆK og Omegn : En kortfattet Vejledning for Besøgende" af Albert Thomsen, 1928

"Op og ned ad Algade [HOLBÆK)" af Albert Thomsen, 1943

"Omkring Bysøen : Billeder fra det gamle HOLBÆK" af Albert Thomsen, 1944

"Skomagere og Garvere i det gamle HOLBÆK" af Albert Thomsen, 1948

"Pottemagere i HOLBÆK gennem 300 Aar" af Albert Thomsen, 1945

"Historiske Efterretninger om AVNSLEV og BOVENSE SOGNE i ældre Tid" af Albert Thomsen, 1922

"ANDREAS ÆREBOE" af Albert Thomsen, 1946

"LISELUND" ved Louis Bobé og Chr. Axel Jensen, 1918

"GJORSLEV : Roskildebispens Borg paa Stevns og dens Bygningshistorie" af Chr. Axel Jensen, 1924

"KØBENHAVNS BYMUSEUM i et halvt sekel 1901-1951" af Chr. Axel Jensen, 1951

"RIBERHUS SLOTSBANKE" af Chr. Axel Jensen, 1942

"SLAGELSE Sankt Mikkels Kirke og Sogn i 600 Aar" af P. Severinsen og Chr. Axel Jensen, 1933

"CLAUS CORTSENS Gaard i Horsens" af Chr. Axel Jensen, 1909

"Danmarks SNEDKERE og BILLEDSNIDERE i Tiden 1536-1660" af Chr. Axel Jensen, 1911

"Minder om HERLUF TROLLE og BIRGITTE GØJE i HELSINGØR OLAIKIRKE" af Chr. Axel Jensen, 1907

"Stamtavle over Slægten WOLF fra Slesvig - 4. Udgave udgivet af Slægtssammenslutningen Wolf" af Johannes Wolf, 1929

December 2022:

"De danske landbebyggelser i 1680'erne" af Peder Dam, 2022

"Danske Helgeners Levned" af Hans Olrik, 1893-1894

"VIBORG DOMKIRKE med Stad og Stift i 800 Aar" af P. Severinsen, 1932

"Biographiske Efterretninger om dem, der ved Kjøbenhavns Universitet have erholdt de høieste akademiske Værdigheder" af F. E. Hundrup, 1854-59

"Turist i KØBENHAVN : En praktisk Rejsefører" af Tage Heft, 1932

"Om Lavenes indbyrdes Rang og det almindelige Omdømme om dem" af C. Nyrop, 1880

"Udskiftningen af BRAHETROLLEBORG for 100 Aar siden. Et Festskrift ved Afsløringen af Mindesmærket for Grev Ludvig Reventlow den 14de September 1888" af N. Rasmussen Søkilde, 1888

"ST. KNUDS KIRKE i Odense, dens Bygning, Monumenter og andre Mærkeligheder" af H. P. Mumme, 1844

"Efterretninger angaaende BYEN RIBE udgivne som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Ribe Kathedralskole 1831-48"

"Familien TØRSLEFF : Stamtavle over Efterkommere af Hans Vincentsen Tørsleff ·· til Estruplund · død 1765 ··" af Torkil Baumgarten, 1913

"Danmarks anden Seminarist JOHANNES PADE's Autobiografi og Familien Pades Stamtavle" ved Torkil Baumgarten, 1915

"Slægten PILEGAARD" af Torkil Baumgarten, 1931

"Stamtavle over Familien ØRSNES med nogle Oplysninger om ØRSNESGAARDE i FARSTRUP SOGN" af Torkil Baumgarten, 1914

"Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i HERLUFSHOLM LÆRDE SKOLE i Juli 1872"

"KOLDINGS GADER" af Georg Bruun, 1937

"LANGELAND : Udvikling og Erhvervsliv indtil 1943" af Tage Heft, 1943

"Selskabet POLYHYMNIA gennem 100 Aar : 1815 - 14. Januar - 1915" af Torkil Baumgarten, 1915

"Danske Sæder og Skikke : En Undersgelse af Livet i en dansk Købstad før og nu" af Tage Heft, 1943

"Ansigter fra HEDEN  skildret i Ord og Billeder" af Tage Heft, 1940

"FREDERIKSHAVN : Udvikling og Erhvervsliv" af Tage Heft m.fl., 1944

"ESBJERG : Udvikling og Erhvervsliv" af Tage Heft m.fl., 1944

"THISTED og THY : Udvikling og Erhvervsliv" af Tage Heft m.fl., 1943

"BORNHOLM : Udvikling og Erhvervsliv" af Tage Heft m.fl, 1944

"HERNING : Hammerum Herred" af Tage Heft m.fl, 1943

November 2022:

"ERNST BORCK : Elevminder" af Georg Bruun, 1926

"KLITFOLK : Langs Vestkysten fra Skagen til Sønderho" af Tage Heft, 1941

"VESTJYSKE SKILDRINGER" af Torben Klinting, 1925

"V. C. S. TOPSØE og Godsejerne" af Th. Graae, 1881

"To Portrætter fra KOLDINGHUS [Dronning Dorothea og Caspar Markdaner]" af Georg Bruun, 1931

"HANS SNEEKLOTH. Mindeblade paa 100 Aarsdagen for hans Fødsel" af Georg Bruun, 1912

"BRANDORFFS GAARD i KOLDING" af Georg Bruun, 1934

"Den danske Skole og de Collinske Skoler i KOLDING" af Georg Bruun og Niels Jacobsen, 1939

"KOLDINGS GAMLE LAV" af Georg Bruun og Niels Jacobsen, 1940

"KOLDING BYS SEGL og VAABEN" af Georg Bruun og Niels Jacobsen, 1938

"Halvtreds Aar : Blade af KOLDING LATIN- og REALSKOLES og KOLDING HØJERE ALMENSKOLES Historie 1880-1930" af Georg. Bruun, 1930

"KOLDING LÆRDE SKOLES Historie" af Parmo C. Tang Petersen, 1914

"VEJLE AMTS HØJERE REALSKOLE i KOLDING 1856-1880" af Georg Bruun, 1925

"DE KONGELIGE DANSKE RIDDERORDENER : 15. November 1863 - 1903" og "Supplement 1908" ved H. F. Grandjean m.fl., 1903-08

"KOLDING HØJERE ALMENSKOLES MAJFEST" af Georg Bruun, 1924

"KOLDING LÆRDE SKOLE (1542-1856)" af Georg Bruun, 1936

"JENS PETER WISSING : En Koldingborger" af Georg Bruun, 1925

"DRONNING DOROTHEAS SKOLEHUS : Bidrag til KOLDING LÆRDE SKOLES Historie 1537-1725" af Georg Bruun, 1928

"KOLDING før 1700 : En Hjemstavnsbog" af Georg Bruun, 1933

"Vejviser og Adressebog for RANDERS KJØBSTAD, 1881" ved J. Schuster, 1881

"Veiviser og Adressebog for RANDERS KJØBSTAD, 1871" ved J. Schuster og A. Rasmussen, 1871

"I røg og damp" : fra bondelandsby til stationsby : op- og nedture for to landsbyer i VISSENBJERG SOGN" af John Jakobsen, 2019

"FRITZ JÜRGENEN og hans Tegninger" af Nicolaj Bøgh, 1897

"BRENDEKILDE : Liv og værk" af Anne Christiansen, 2021

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder" af Bering Liisberg m.fl., 1904-10

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : KØBENHAVN" af Bering Liisberg m.fl., 1904-07

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : KOLDING" af Bering Liisberg m.fl., 1905

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : FREDERICIA" af Bering Liisberg m.fl., 1905

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : ESBJERG" af Søren Alkærsig m.fl., 1905

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : VEJLE" af Bering Liisberg m.fl., 1905

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : RANDERS" af Bering Liisberg m.fl., 1905

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : HORSENS" af Bering Liisberg m.fl., 1904

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : AALBORG" af Bering Liisberg m.fl., 1904

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : AARHUS" af Bering Liisberg m.fl., 1904

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : ASSENS" af William Norvin, 1910

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : SVENDBORG" af Bering Liisberg m.fl., 1910

"De danske Byerhverv i Tekst og Billeder : ODENSE" af Bering Liisberg, 1904

"Mindeord om Lærer J. ANDERSEN - Nr. Nebel" ved Torben Klinting, 1931

Oktober 2022:

"Minder fra min Lærergerning i Vestjylland" af TORBEN KLINTING, 1914

"Fra JYLLANDS VESTKYST" af Torben Klinting, 1930

"AARHUS THEATER: Dets Tilblivelse og dets Arbejde : Udgivet som Festskrift af Aktieselskabet Aarhus Theater i Anledning af 25. Aarsdagen for Theatrets Åbning" af Albert Bayer, 1925

"Seks Rektorer : Skildringer fra KOLDING LÆRDE SKOLE 1800-1856" af Georg Bruun, 1927

"DE DANSKE ØER. Illustreret Reisehaandbog" ved P. V. Grove, 1871

"KJØBENHAVN. Illustreret Reisehaandbog" ved P. V. Grove, 1871

"FYEN og JYLLAND. Illustreret Reisehaandbog" ved P. V. Grove, 1870

"Slægten BAYER : Biografisk Slægtsregister over Blomstermaler Johann Christoph Bayer's Efterkommere" af Albert Bayer, 1912

"Moderne Profiler" af TH. GRAAE, 1892

"UWE JENS LORNSEN : En politisk historisk Studie" af Th. Graae, 1891

"[Professor] CHRISTIAN FREDERIK INGERSLEV (1803-1868). Nekrolog." af F. E. Hundrup, 1868

"Justitsraad CHRISTIAN HANSEN, Ridder af Dannebroge, Stiftsskriver og Forvalter ved Roeskilde Domkirke - En Nekrolog" af F. E. Hundrup, 1854

"Stamtavle over Familien MØNSTER" af F. E. Hundrup, 1861

"Biographiske Efterretninger om de fra SLAGELSE LÆRDE SKOLE til Universitetet dimitterede Disciple" af F. E. Hundrup, 1863

"Præster ved ROESKILDE DOMKIRKE efter Reformationen" ad F. E. Hundrup, 1867

"Brudstykker af Karoline og Frederiks liv og slægt" af POUL ANKER NIELSEN, 2017

"Brudstykker af Ane Marie & Jens Carl's liv & slægt" af POUL ANKER NIELSEN, 2020

"Brudstykker af Katrine & Martins liv & slægt" af POUL ANKER NIELSEN, 2016

"Brudstykker af Marie og Laurits' liv og slægt" af POUL ANER NIELSEN, 2018

"HUMLEN - et glemt folkemusikinstrument fra SØNDERHO på FANØ" af Per Hofman Hansen, 2018

"VOGTERHUSET i SNEUM - mit barndomshjem" af Olga Pedersen, 2018

"FASTER MAREN og feriedrengen KURT [HANSEN 1933-1999]" af Andreas Bruun, 2018

"Fra ABSKOWGARTH til ASKOVGÅRD" af Lars Grundvad og Nick Schaadt, 2018

"En vestjysk rejsedagbog [ANDREAS CHARLES de TEILMAN 1786-1852]" ved Carsten Teilman Hald, 2018

"SALTRAFFINADERIET i RIBE" af Søren Mulvad, 2018

"Fortællinger fra ALLERUP-TJÆREBORG" af Niels Andersen, 2018

"ESBJERG HAVN og BY - de første år" af Vilhelm Brage Michelsen, 2018

"TURISTFORENINGEN for VARDE og OMEGN 1943-1962" af Mariann Ploug, 2017

"Den Conradske brevsamling - Hilsen fra Argentina [CONRAD BRUNSGAARD JENSEN 1904-2007]" af Knud Andreasen, 2017

"En rejse og et bryllup [HANS BRUNSGAARD 1888-1964]" af Hans N. Brunsgaard, 2017

"RIBE's CIKORIEFABRIKKER" af Søren Mulvad, 2017

"Ny havn ved ESBJERG KLEVE - en dristig beslutning" af Vilhelm Brage Michelsen, 2017

"H. F. FEILBERG, en ny tids præst i BRØRUP-LINDKNUD SOGNE" af Andreas Bruun, 2017

"VEJEN's middelalder" af Lars Grundvad og Janne Krøtel, 2017

"ELKÆRHØJ - myter og realiteter omkring et middelaldervoldsted" af Dorthe H. Kristiansen m.fl., 2017

"TURISTFORENINGEN for VARDE og OMEGN" af Mariann Ploug, 2016

"Slaverne kommer! - træk af DEN JYSKE SLAVEKRIG 1848" af Søren Manøe, 2016

"ULSLO - en lokalitet i BORDRUP KLITPLANTAGE" af Palle Uhd Jepsen, 2015

"JACOBINE EILSCHOU's dagbog 1845-1855" af Carsten Teilman Hald, 2015

"JOHAN SIGISMUND SCHMIDT - sognepræst i Grindsted-Grene Pastorat 1840-50" af Mogens Jensen, 2015

"Engvandringskanaler i ALSLEV SOGN" af Hans Ole Villadsen, 2014

"Lidt om RIBEEGNENS DIALEKT" af Søren Mulvad, 2014

"SVEND AAGE HANSSEN - læge, organisator og socialmediciner i Esbjerg og Ribe Amt" af Aja Høy-Nielsen, 2014

"BYRÅDSVALGET i VARDE 1917" af Ole Nørskov Nielsen, 2014

"Om TORBEN KLINTING [1852-1940] og hans forfatterskab" af Magne Juhl, 2013

"REGENSEN i RIBE" af Søren Mulvad, 2013

"MAREN ESKELDSDATTER : Vestjyske adelsbønder i 16-1700 årene" af Olga Pedersen, 2013

"En lille beskeden kvitteringsbog [ARVEFÆSTEGÅRD i VIBÆK, ALSLEV SOGN]" af Hans Ole Villadsen, 2013

"Fra Jyllands brune heder til landet over havet" af MAREN MADSEN CHRISTENSEN [1872-1965], 2012

"Jord eller blæk? Et kulturhistorisk portræt af 2 VESTJYSKE BONDELÆRERE" af Niels Kayser Nielsen, 2012

"Fortællingen om DAGNY OLESEN - Vardes første sabotør" af Knud Andreasen, 2012

"Almue i Vestjylland - og dog : Min vestjyske familie og nogle tanker om - og eksempler på - geografisk og social bevægelighed" af KNUD PRANGE, 2012

"Legatstifteren THERKEL JØRGENSEN [1925-2001]" af Søren Mulvad, 2011

"Statskonsulent K. HANSEN [1858-1941] : En af landbrugets mænd og hans bøger" af Birgit Juul Kristensen, 2011

"FDF i RIBE i 50 år" af Søren Mulvad og Erik Brandt-Christensen, 2011

"Da RIBE JERNSTØBERI flyttede østpå ..." af Merete Bo Thomsen, 2011

"Mergelgravning i ÅRRE og omegn" af Svend Mose Poulsen, 2011

"NYMINDEGABMALERNE - Om malerkolonien i Nymindegab ca. 1880-1960" af John V. Jensen, 2011

"Om TELEGRAFSTATIONEN i RIBE" af Søren Mulvad, 2010

"RIBE BOLIGFORENING : Rækkehusene på DROST PEDERSVEJ" af Flemming Christensen, 2010

"På gengroede stier - en slægtshistorie fra VESTER VEDSTED / HVIDING" af Camilla Post, 2010

"Døden skal have en årsag - også for slægtsforskere [ESBJERG LÆGEDISTRIKT]" af Aja Høy-Nielsen, 2010

"VARDE's store arbejdsplads [VARDE STAALVÆRK] og den tyske Værnemagt" af Knud Andreasen, 2010

"TØRVEGRAVNING i BÆKKE MOSE under Anden Verdenskrig 1940-1945" af Chr. Oxlund, 2009

"Forsøg på SMUGLERI over KONGEÅEN langfredag nat 1771 : Og en efterfølgende vidtløftig kommissionssag med mange slægs- og lokalhistoriske oplysninger" af Magne Juhl, 2009

"SNEUM Å og vadested ved NYBRO : Lidt om historien og de sidste spor af et gammelt vadested" af Inge Nybro Laugesen, 2009

"GRIMSTRUP - on my mind" af Johs. Nørregaard Frandsen, 2008

"Afholdslogen »Støt os Vel« i BRAMMINGE" af Olga Pedersen, 2008

"VALDEMAR NIELSEN [1871-1965] - den republikaner degn fra BRYNDUM" af Karsten Eskildsen, 2008

"Købstadslatin eller natinalromantik? - INDBYGGERBETEGNELSER i VARDE KOMMUNE" af John V. Jensen, 2008

"Den seneste offentlige HENRETTELSE i RIBE" af Søren Mulvad, 2008

"AASTRUP SOGN i besættelsestiden 1940-1945" af Olga Pedersen, 2007

"RIBE og STORKEN 1899-2005" af Christina Balslev Jespersen, 2007

"Besættelsen oplevet fra Sømandshjemmet NY HAVN" af Verner Gorridsen, 2007

"En barndom på ESBJERG HAVN 1930-1948" af Verner Gorridsen, 2006

"LAURIDS ROSENDAHL [1879-1959] - en ildsjæl i fangenskab" af Lars Ulrik Thomsen, 2006

"Erindringer fra BÆKKE MOSE" af Anders Jul Kristensen, 2006

"KYSTSANATORIET i HJERTING - børn genem 90 år" af Aja Høy-Nielsen, 2006

"Barndomserindringer fra SNEUM" af INGE NYBRO LAUGESEN, 2006

"Gestapochef i ESBJERG" af Henrik Lundtofte, 2006

"Humandskonen og diterinden - PETRA BECH BJERRUM, Tanderup [1916-1978]" af Uwe Dall, 2006

"AASTRUP KRO" af Olga Pedersen, 2005

"En hyrdedrengs erindringer [THOMAS CHRISTIAN JENSEN 1863-1946]" af Olga Pedersen, 2005

"Tjæreborgpræsten - EJLIF EGON RICHARDT SØNDERGÅRD KROGAGER" af Ejvind Sørensen, 2005

"Træk af JERNE SKOLES historie" af Ahlmann Nielsen, 2005

"Da Københavnerpigerne kom til HJERTING - PIGEKOLONIERNE 1925-1984" af Aja Høy-Nielsen, 2005.

"Skomagerpolka på toppede brosten : Noget om SKOMAGERE i det gamle RIBE" af Søren Mulvad, 2005

"Anne Marie Olesdatter : FATTIGVÆSENET i JERNE-SKADS SOGN I 1800 tallet" af Gerda Kjær, 2005

"ESBJERG HAVN og fynske grundtvigianere" af Johs. Bredmose Simonsen, 2005

"En gårdbrand i ROUST - en social tragede" af Søren Manøe, 2005

"Vandrerhjemmet SOLFANG, HENNE STRAND" af Henrik Præstholm, 2005

"VEJEN PRÆSTEGÅRD - det tabte paradis" af Olav C. Lindegaard, 2004

"Erindringer om LYDUM MØLLE og dens beboere" af Evald Brønd, 2004

"Et embedsmandshjem [borgmester JENS ALBRECHT FREDERIK BAGGER] i VARDE 1854 til 1880" af Kamma Struwe, 2004

"THUDEslægten fra Vilslev i Arizona" af Roll Præstegaard, 2004

"Det vigtigste fra KJÆRGÅRD : En vestjysk herregårdsauktion 1828" af Carsten Teilman Hald, 2004

"HJERTINGHJEMMET - et rekonvalescenthjem for Kvinder af den arbejdende og tjenende Klasse 1924-1931" af Aja Høy-Nielsen, 2004

"»Tro og Agtsom« - 38 år som landpostbud [NIELS CLAUSEN FEDDERSEN 1873-1955]" ved Uve Dall, 2004

"Et værtshusdynasti i ESBJERG [MARGRETH og HELGE PLOUG]" af Jørgen Andersen, 2003

"»Mit Forsamlingshus« : FØVLING FORSAMLINGSHUS" af Sven Ernebjerg Tygesen, 2003

"Et besøg i ÅSTRUP og RIBE først i 1800-årene" af Lago Matthias Wedel og Søren Manøe, 2003

"Om præsten Chr. Nielsens gravsten i JERNVED KIRKE" af Magne Juhl, 2003

"Erindringer af CHRISTIAN GRAVESEN [1830-1911], Houstrup, Henne Sogn" ved Søren Manøe, 2003

"RIBEEGNEN på tinge - en grænselandskreds" af Verner Bruhn, 2003

"ENDRUP MØLLEKRO" af Vagn Husted, 2003

"HØLLED [LUNDE SOGN] - et helvedes sted!" af Peder Gammeltoft, 2002

"Godt klaret, Marie [ANNE MARIE NIELDATTER, kaldt Marì Vævers 1790-1876]" af Sven E. Tygesen, 2002

"På TOBAKKEN i ESBJERG i et kvart århundrede" af John T. Lauridsen, 2002

"Skibsfører ANDERS BERTHELSEN HANSEN [1845-1929] fra Fanø" af Søren Manøe, 2002

"POUL LA COUR's forsøgsmølle og mølleforsøgene i ASKOV" af Steffen M. Søndergaard, 2002

"Breve fra VILSLEV PRÆSTEGÅRD 1852-1861" ved Carsten Teilman Hald, 2002

"Eva Bayer og juletragedien i OKSBØL" af Arne Gammelgaard, 2001

"Teglværksliv i ESBJERG i 1890'erne : Nogle erindringer af Søren Vasegaard" ved John T. Lauridsen, 2001

"VARDE på tinge" af Verner Bruhn, 2001

"Den kloge kone, Sine i STAUSKJÆR og hendes søn Store Hans i OUTRUP" af Olga Pedersen og Anne Marie Riber, 2001

"Stednavne i VESTER HORNE HERRED : En rejse gennem tid" af Peder Gammeltoft, 2001

"Erindringer fra THORSTRUP PRÆSTEGÅRD 1907-1914" af Knud Høgsbro Østergaard v/Hans Henrik Høgsbro Østergaard, 2001

"VARDE's sidste rettersted" af Poul Vestergaard, 2000

"TOLDERGÅRDEN i FOLDINGBRO" af Mogens Lorentsen, 2000

"Breve fra JUST KNUDSEN JUSTESEN : En ung Veerst-mands breve fra en dramatisk rejse til Amerika i 1889" ved Magne Juhl, 2000

"CENTRALHOTELLET - hotellet på ESBJERG TORV" af Kirsten Bjerg, 2000

"KLATTERUP - erindringer fra et arbejderkvarter i ESBJERG i 1950'erne" af John T. Lauridsen, 2000

"Dannebrogsridder i bare fødder : JENS MADSEN TERKELSEN [1864-1953]" ved Ejvind Sørensen, 2000

"LIGBÆRERLAUGET i RIBE" af Søren Mulvad, 2000

"SKJOLDBJERG : Kartoffeltyskere og hedekolonisering" af Laust Kristensen, 2000

"Den barske virkelighed : Daniel Danielsen, BILLUND fortæller om dagligdagen i sidste halvdel af 1800-tallet" ved Ingrid Schmidt, 1999

"De tyske gravflytninger 1958-1968 [til OKSBØL]" af Finn Riber Jensen, 1999

"BENNEDSEN - købmand og sognerådsformand [i Lunde ved Nørre Nebel]" af Henning Nielsen, 1999

"Arkitekt, bygningsinspektør JOHANNES MAGDAHL NIELSEN 1862-1941" af Åge Jensen, 1999

"En gravsten tegnet af Thorvald Bindesbøll : En historie om en gravsten på JERNVED KIRKEGÅRD og personerne bag set i lokalhistorisk sammenhæng" af Magne Juhl, 1999

"RIBE AMTS SYGEPLEJESKOLE 1958-1986" af Ida Andersen, 1999

"Af ESBJERG SEMINARIUM's historie" af Jens Chr. Nielsen m.fl., 1999

"Ung i DSU i 1930'ernes krise- og brydningstid" af SIGURD BORCH [1910-2001]" 1999

"BØRNEHJEMMET i BRAMMING 1913-1975" af Olaf Bak, 1999

"OKSBØLLEJREN - barselsstuen for Sonnenberg-ideen" af Hildegard Mellerup, 1999

"Livet i »SØNDERTOFT« [ved HO BUGT] omkring 1930" af Gunnar Bloch Gregersen, 1998

"ELIAS HANSEN [1886-1967], skovløber ved Ribe Plantage" af Ejvind Sørensen, 1998

"Mett Lasses [METTE JENSDATTER 1768-1829] - den rige enke i Okholm" af Svend B. Troelsen, 1998

"Træk af liv og virke på stadsingeniørens kontor i ESBJERG 1942-1988" af Hjalmar Sonne, 1998

"Kodreng i Hunderup i 1940erne »...ude at tjene som 10-årig - hjemlængsel og hårdt arbejde«" af ERNST JENSEN, 1998

"KRISTIAN APPEL og Grænseefterskolen i HOLSTED" af Poul B. H. Rosendahl, 1998

"Conrad Wedels gård bliver til Gæstgivergården Sorgenfri : En RIBE-ejendom ved Sønderport gennem 2-300 år" af Jørgen Peter Jørgensen, 1998

"Jeg SAMUEL NICOLAUS CLAUDIUS [1719-1771] ... - et særegent gravmæle" af Agner Frandsen, 1997

"I optikerlære i Berlin under besættelsen" af C. J. GOMARD [1919-2007], 1997

"Der blev skrevet kirkehistorie på FANØ" af Jørn Martinsen, 1997

"Gøgeungen ESBJERG - ny by mellem gamle" af Verner Bruhn, 1996

"Journalistliv i ESBJERG omkring 1950" af Søren Bertelsen, 1996

"Erindringer fra ESBJERG HAVN" af Tage Alstrup, 1996

"Begravelsesskikke i RIBE AMT : Inden for kirkegårdens port" af A. M. Futtrup, 1995

"En nybyggerby og dens borgerforening - noget om BRAMMING i årene 1895-1916" af Olaf Bak, 1995

"Erindringer fra 1939-1945" af Aksel Jensen, 1995

"Glædestimer og frimandskår : Befrielsessommeren i Esbjerg" af Niels Wium Olsen, 1995

"Redningsmedalje til bondesøn fra Vilslev og senere læge i Tømmerby og Bramminge [PEDER ANDERSEN 1835-1884]" af Magne Juhl, 1994

"Smede og stenhuggere i TJÆREBORG" af Jens Kusk, 1994

"Militair og Feltlivet, saaledes som jeg selv har levet og erfaret det i Aarene 1862, 1863 og 1864" af HANS FRANDSEN [1838-1919], 1994

"Sømand langt fra Esbjerg [GEORG HALVOR NIELSEN 1921-1946]" af John T. Lauridsen, 1994

"En Oldsamler - CHRISTEN SØRENSEN BILLUM [1794-1869]" af Peter Pentz, 1994

"OKSBØLLEJREN - Eventyrets land" af Ib Nielsen, 1994

"Begravelsesskikke i RIBE AMT : Fra varsler til kirkegårdens port" af A. M. Futtrup, 1994

"Tulles Ribe - af JOHANNE EDELBERG [1877-1951]" ved Søren Mulvad, 1994

"Mette Kagekone [METTE CHRISTENSEN SKOU] - en tragisk skæbne fra LÆBORG SOGN" af Hans Skov, 1994

"Folkevandring i HOLSTED-BRØRUP-VEJEN 1870-1911" af Poul Tuxen, 1993

"Om en jordemoder [GUNDER MICHELSDATTER] - i Vilslev og Jernved sogne samt om en sølvstobe givet til hendes 4 døtre" af Magne Juhl, 1993

"Omkring SNEUM-TJÆREBORG FATTIGHUS i hundrede år" af Ejvind Sørensen, 1993

"VAGTVÆRNET i VARDE" af Viggo Schantz, 1993

"Omkring »Gendarmen« [KARL ALFRED NIELSEN] : En kommunist i periferien" af John T. Lauridsen, 1993

"Drengeliv i ESBJERG, 1936-1939" af Johs. Bredmose Simonsen, 1993

"Begravelsesskikke i RIBE AMT [MANDØ og FANØ]" af A. M. Futtrup, 1992

"STINE FUGLEBJERG's historie" ved Ane Marie Nielsen, 1992

"RUNEGRAVSTENEN i FØVLING gennem 350 år" af Mogens Juhl, 1992

"RIBE - STORKENES BY - storkenes 500-årige historie i Ribe" af Hans Skov, 1992

"Min far - NIELS CHR. SIMONSEN født den 8. oktober 1880, død den 5. maj 1949" af Johannes Bredmose Simonsen, 1992

"TIRPITZSTILLINGEN - før og nu" af Leif G. Ipsen, 1992

"En 10 års drengs oplevelser af lugte og lyde i ESBJERG 1920" af Sigurd Borch, 1992

"En landsbysmed [CHRISTEN ANDERSEN i ALMSTOK]" af Jens Sigurd Thomsen, 1992

"Foranderligheder efter Anden Verdenskrig" af FRODE SØRENSEN [1915-1993], 1992

"Aal-degnen [NIELS NIELSEN HERLØV] for provsteretten : En udstrakt hånd, som degnen ikke tog imod" af Erik Christensen, 1991

"Kommunalreformen i RIBE AMT, 1970" af Henning Strøm 1991

"»Den lille maler«, JØRGEN HANSEN, Esbjerg" af Inger Marie Jørgensen, 1991

"FLYGTNINGELEJREN ved FITTING" af Ejner Mathiasen og Leif Ipsen, 1991

"Udviklingen - Så vidt jeg husker" af FRODE SØRENSEN [1915-1993]" 1991

"ESBJERG 2 år gammel - et forsøg på en rekonstruktion" af Peter Dragsbo, 1991

"EPIDEMISYGEHUSET på Bavnehøj - ESBJERG's første sygehus" af Nick Nyland, 1991

"Besættelsestiden hverdag i SKADS" af Ella Hansen, 1990

"Af en landsbyhåndværker [HANS FRIIS 1853-1936]'s optegnelser" ved Jens Kusk, 1990

"Madammens MANDØ-minder af EMMY KALL BERTELSEN, 1845-1922" ved Jørgen Wangel, 1990

"METAL i VARDE : Pionertiden 1890-ca. 1914" af Claus Friisberg, 1990

"De første ti Aars Børn på Aandssvageanstalten i RIBE : En oversigt med nogle tal" af Anker Ovnbøl, 1990

"Erindringsbilleder - ÅRRE SOGN sidst i 1800-tallet" af V. S. Lauritsen, 1990-93

"RIBE BYES FORENEDE KLUB-SELSKAB" ca. 1800-1840" af Anna Margrethe Paludan, 1989

"»BJERGET« i ASKOV" af Steffen M. Søndergaard, 1989

"P. K. PEDERSEN [1840-1925]'s erindringer", 1989

"Salget af øen LANGLI [HO BUGT] 1913" af Søren Manøe, 1989

"VESTJYSKE vinterlærere, årgang 1886" af Olga Pedersen, 1989

"Razzia i GRINDSTED DAL" af Johs. Lund, 1989

"Erindringsbilleder og Eftertanker" af FRODE SØRENSEN [1915-1993], 1989

"Flygtninge i HOLSTED og AASTRUP" af L. G. Ipsen, 1988

"Den sporløse jernbane SDR. OMME-ØLGOD-LUNDE banen" af Søren Manøe, 1988

"Mens som barn på landet jeg var hjemme" af FRODE SØRENSEN [1915-1993]" 1988

"Begravede i VORBASSE fra 1755 til 1813" af Johs. Lind, 1988

"Træk fra min mors barndoms- og ungdomstid [HANSINE ANE MARIE PEDERSEN]" af Valdemar Damgård Jensen, 1988

"Landsbystyre og fællesskab i det 18. århundrede - belyst gennem vider og vedtægter" af Grethe Carlslund Petersen, 1987

"ROBERT STORM PETERSEN og CENTRALBIBLIOTEKET i ESBJERG" af Jørgen Broch, 1987

"Indre Mission i VORBASSE" af Ejner Mathiasen, 1987

"VESTJYSK folkemagi i 15-1600 tallet" af Kim Tørnsø, 1987

"Bønder i BORRE 1870-1914 - et tidsbillede fra AAL SOGN" af Frode Sørensen, 1987

"SEEM SOGN : Lidt administrationshistorie fra de blandede distrikter" af Søren Mulvad, 1986

"Skoleforhold i NØRRE-NEBEL under den tyske besættelse 1940-45" af Poul Qvesel, 1986

"Et elværks historie : GLEJBJERG ELEKTRICITETSVÆRK genem 48 år" af Olga Pedersen, 1986

"En vestjysk friskole [OXBØL FRISKOLE] og dens forhistorie" af Frode Sørensen, 1986

"Barn i Esbjerg (1914-1926)" af MAGNE ASTRUP, 1986

"Folkeminder fra JANDERUP og BILLUM SOGNE" af Knud Jensen, 1985

"FLYGTNINGELEJRE i RIBE AMT efter 1945" af L. G. Ipsen, 1984-86

"Ung lærer i Lindknud først i trediverne" af HARALD IVERSEN, 1984

"Erindringer fra et liv i Ribe amt og Amerika" af KATHRINE MATHIASEN, 1984

"Klokkeskatter i RIBE AMT 1526-29 og 1601" af Søren Manøe Hansen, 1984

"Egekistebeskatningen i RIBE AMT 1717-21" af Søren Manøe Hansen, 1984

"THOMAS BUNE : Den engelske slagter, som lærte danskerne at lave bacon" af Halvor Petersen, 1984

"LÆGEBOLIGEN i GRINDSTED" af Randi Marie Stendevad, 1984

"NIELS SKOVGAARD - En kunstner i Kjærgård" af Anders Finnerup, 1984

"CÆCILIE CATRINE NISSEN - en fattig kvindes kår i 1800-tallet" af Olga Pedersen, 1984

"Da krigen kom til OBBEKÆR" af Ole Steen Hansen, 1983

"Den første REALSKOLE i ESBJERG" af Verner Bruhn, 1983

"Selskabet »BØRNENES VEL« i ESBJERG" af Torsten Riber, 1983

"Købmand P. J. KJÆR i Kjelst (1776-1853)" af Harald Thrane, 1983

"HENRIETTE EILSCHOU og DE ROMANTISKE HAVER i RIBE" af Carsten Teilman Hald, 1983

"VILLUM BALLEBY JENSEN : Lærer bed Dyreby skole, Henne" ved Maren Birgitter Jensen og Valdemar Dalgård Jensen, 1982

"RIBE-regionen 1560-1660" af E. Ladewig Petersen, 1982

"Lov og ret i SKAST HERRED i det 17. århundrede" af Bue Kaae, 1982

"Af RIBE HOSPITAL's Historie" af Valdemar Andersen, 1982

"VARDE TORVEBRØND, fornyet 1805. Endnu et arbejde af Michael Stobberup" ved S. Fritz, 1982

"NORDBY PRÆSTEGÅRD : Et vestjysk interiør fra rokokotiden" af Carsten Teilman Hald, 1982

"Dødemandsbjerge" af Søren Manøe Hansen, 1981

"KARLSGÅRDEVÆRKET's udvidelse 1941-45  - et energi- og arbejdsløshedsprojekt" af Hjalmar Sonne, 1981

"Den første brugs i VARDE" af Flemming Just, 1981

"Omkring Frimurergård og Frimurerhave i VARDE" af Evald Larsen, 1981

"VARDE GALGE - og kvindelige tyves straf" af H. K. Kristensen, 1981

"Glimt fra OVTRUP UNGDOMSFORENING's historie" af S. Ravn Jensen, 1981

"En gammel brandkasse og dens samtid [RIBE AMT]" af Frode Sørensen, 1981

"Erindringsglimt fra en barndom omkring 1900" af FRIIS LEGARDT SKOV, 1981

"HOLSTED-VORBASSE-BINDEBALLE jernbane" af Lars Rasmussen, 1981

"En landsbyslagter [JOHANNES CLAUSEN - 1898-1976] og hans værksted [i HENNE STATIONSBY]" af K. Hildebrandt Hansen, 1980

"ANDREAS NØRGÅRD's »Livserindringer«" ved Søren Mulvad, 1980

"Warmingfamilien og MANDØ 1841-1844" af Søren Mulvad, 1980

"»Æ Buendgoer« i Tjæreborg - en opmåling af en gammel gård" af Jens Kusk, 1980

"Fra VESTER NEBEL KIRKE" af H. K. Kristensen, 1980

"ESBJERG SKOLEVÆSEN 1905-1914, en detailundersøgelse" af Ellen Nørgaard, 1980

"Fra konsumtionen i VARDE" af H. K. Kristensen, 1979

"Erindringer fra VEJEN REALSKOLE" af Friis Legardt Skov, 1979

"CHR. HAAKONSON [1881-1963] : Erindringer" ved Niels Thomsen, 1979

"Om bjærgningsretten til SKALLINGEN" af Søren Manøe Hansen, 1979

"Byer og byerhverv i RIBE AMT 1864-1914" af Claus Friisberg, 1979

"Da andelsbevægelsen kom [RIBE AMT]" af Dorte Haahr Carlsen, 1979

"Politifuldmægtig i Varde" af HENNING SCHLANBUSCH, 1979

"Mindeord - H. N. SKADE [1892-1978]" af H. K. Kristensen, 1978

"GØRDING HERRED : Thomas Hillerups optegnelser om DARUM SOGN" ved Vald. Andersen, 1978

"Noget om nogle af VARDE SKOVBROGADES gamle gårde, som måtte forsvinde" af Evald Larsen, 1978

"GAMST ca. 1900" af Friis Legardt Skov, 1978

"RIPENSISKE studenter i København i slutningen af det 16. århundrede : En studie over Peder Kristensens almanakoptegnelser" af Bue Kaae, 1978

"Gavl og tårn : Nogle træk i bygningskulturen i og omkring ESBJERG efter 1850" af Peter Dragsbo, 1978

"Dommerfuldmægtig i Varde" af HENNING SCHLANBUSCH, 1978

"Mindeord - Kgl. ordenshistoriograf, administrator, dr. phil. ALBERT FABRITIUS", af H. K. Kristensen, 1977

"Mindeord - Stiftamtmand E. M. EDELBERG" af Svend Mogensen, 1977

"Fra sejl til damp på FANØ" af Niels Frederiksen, 1977

"Kopskatteudskrivningn i HO-OKSBY SOGNE 1718" af S. Manøe Hansen, 1977

"POUL LA COUR [1846-1908]" af J. Th. Arnfred, 1977

"RIBE BISPEKRØNIKE i kildekritisk belysning sat i relation til den kirkelig og politiske udvikling i Danmark og Europa" af Bue Kaae, 1977

"RIBE AMTS 2. valgkreds : Folketingsvalg 1848-1915" af Verner Bruhn, 1977

"ANDERS MADSEN, Drostrupgård, Læborg sogn" af Jens Busk Jensen, 1976

"Et landsbydegnepars liv og virke [JENS ANDERSEN, FØVLING]" af Aksel Andersen, 1976

"Urmagere og ure fra RIBE" af Jens Lampe, 1976

"Af sognepræst JOHN RICHTER's levnedsbog : Vejentiden 1893-1928" ved P. Engelbrechtsen, 1976

"Ure i RIBE DOMKIRKE" af Hans Stiesdal, 1975

"» - og 8 våbener fra AAL KIRKE«" af Knud Prange, 1975

"Nogle tanker i anledning af RIBE's uventet høje alder" af Olaf Olsen, 1975

"Føj for pokker [syfilis] : Træk fra RIBE i det 16. århundrede : En sædeskildring" af Bue, Kaae, 1975

"VORBASSEDRENGENE" af John Kvist, 1975

"Sognedegn HANS JOACHIM BORNHOLTZ i Møgeltønder. En Ribe-drengs testamonium" af Peter Kr. Iversen, 1975

"Dansk, frisisk og tysk i KÆR HERRED og TØNDER AMTS MARSKHERREDER 1811" af Johan Hvidtfeldt, 1975

"Lærer KRISTEN JENSEN i Strellev : En landsbylærer og hans forhold" af S. Manøe Hansen, 1975

"Gamle skovnavne i RIBE AMT" af Kristian Hald, 1975

"JEPPE STAVN : En vestjysk herregårdskunstner og hans samtid" af Carsten Teilman Hald, 1975

"En stolestadestrid i JERNE KIRKE" af Valdemar Andersen, 1975

"Mindeord - C. LINDBERG NIELSEN [1904-1973]" af H. K. Kristensen, 1974

"Med »Valkyrien« til Vestindien 1915-1917" af GEORG HANSEN [1892-1976], 1974

"Nogle Iagttagelser i KALVSLUND KIRKE under Restaureringen 1952-1953" af K. Høgsbro Østergaard, 1974

"Skibsfart fra RIBE-VARDE-BLÅVANDSHUKOMRÅDET i gammel tid" af H. K. Kristensen, 1974-77

"Mindeord - CHRISTA HELTBERG KVIST" af H. K. Kristensen, 1973

"Mindeord - SALOMON J. FRIFELT" af H. K. Kristensen, 1973

"FANØ" af Helga Høier, 1973

"Af min fader vinterlærer JEPPE HEJBØL's personlige erindringer" ved Johannes Hejbøl, 1973

"RIBE BISPEKRØNIKE" af Helge Søgaard, 1973

"Udskiftning i RIBERHUS AMT" af Vald. Andersen, 1973

"Da elektroteknikken kom til VESTJYLLAND" af J. Th. Arnfred, 1973

"Gammel velstand i PUGLUND [VESTER STARUP SOGN]" af H. K. Kristensen, 1972

"Skibet i VORBASSE KIRKE" af Ejner Mathiasen, 1972

"En fanøkaptajn og hans hustru [PETER MATHIASEN JENSEN og MARGRETHE LASSEN]" af Søren-L. Manøe Hansen, 1972

"Om en »pinsebod« på HYLLERSLEV ØSTERMARK og andre interessante ting fra et gammelt landkort" af Knud Jensen, 1972 

"Indstrandede lig og skibsvrag [HO-OKSBY SOGNE]" af H. K. Kristensen, 1972

"Lektor PARMO CARL TANG PETERSEN's erindringer" ved Noe Tang-Petersen, 1972

"Gamle gadenavne i VARDE" af H. K. Kristensen, 1971

"Egnen omkring KONGEÅEN : Fra "Frihed" i Malt sogn til Gredstedbro. Omkring 1900-tallet til efter 1920" af N. Jensen Dam, 1971

"Mag. RASMUS HEIDTMANN, ærkebisp i Ribe og Slesvig" af Bue Kaae, 1971

"Gyldent alter, glasmalerier og andre fund fra MALT KIRKE's kor" af Knud J. Krogh, 1971

"KØLLEHUSE [JERNVED SOGN i RIBE AMT] og nogle småforeninger" af Ivar Aalling og H. K. Kristensen, 1970

"Barndomsminder fra Varde i halvfemserne" af HELGA ELISABETH HØIER, f. STAU ANDRESEN, 1970

"Stiftamtmnd HENRIK CHRISTIAN NIELSEN, Ribe" af Carsten Teilman Hald, 1970

"Studenter fra RIBE i Leipzig og Wittenberg i den 16. århundrede" af Bue Kaae, 1970

"Mindeord - CLARA HAAHR CHRISTENSEN [1919-1969]" af H. K. Kristensen, 1969

"Mindeord - H. ØLLGAARD [1888-1969]" af H. K. Kristensen, 1969

"Mindeord - HANS LUND (10. december 1890 - 17. april 1969)" af S. M., 1969

"Fra KOLDINGHUS vildtbanes 3. beridt" af John Kvist, 1969

"Nogle undersøgelser af forhold i SKANDERUP SOGN 1885-1922" af Hans Lund Hansen, 1969

"30 år som årbogsredaktør [H. K. KRISTENSEN]" 1969

"En landsbylærer [LEOPOLD BRUUN] i Vestjylland for 100 år siden" af Jens Heltoft, 1968

"Lidt om VARDE's gamle rådhus" af Kirsten Agerbæk, 1968

"Nedskudte engelske krigsflyvere ved PLOVLSLUND [VORBASSE SOGN]" af John Kvist, 1968

"Egnen omkring VILLEBØL i KALVSLUND SOGN for godt 100 år siden" af N. Jensen Dam, 1968

"Fra SØNDER FARUP og RIBE i forrige århundrede : Af højskolemanden Jannik Lindbæks erindringer", 1968