Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Marts 2019:

"Slægten efter CHRISTEN MORTENSEN MØLLER HOLST og SOPHIE AMALIE MARIE TROJEL" af Berna og Jørgen Møller-Holst, 1989

"ANDREAS HOJER : jurist og historiker" af Troels G. Jørgensen, 1961

"Hædersmænd : 45 Dannebrogsmænds levnedsskildringer" af Tage Kaarsted, 1986

"Dansk Politistat : Danmarks Politi- og Fængselsvæsen, Grænsegendarmeri og Sognefogeder" af Christian Gjerløv, 1933-34

"Tillæg til Stamtavle over Familien TOXVÆRD omfattende Kvindelinier efter Præsten O. F. Toxværd" af H. Grandjean, 1898

"Stamtavle over Familien TOXVÆRD" af H. Grandjean, 1896

"Om Slægten WORMSKIOLD (1757-1871), Fjorten Silhouetter" af I. K. Rosenørn-Teilmann, 1902

"Legatstamtavle over Familien HVIDT" af Poul Bredo Grandjean, 1926

"Agent HOLCK : De Fattiges Tolk" af Bering Liisberg, 1908

"Familieoptegnelser af Bryghusskriver JOHANNES WULFF" af C. E. A. Schøller, 1899

"Et ROSENKRANTZSK Epitafium" af C. E. A. Schøller, 1899

"Kommandørkaptein HENRIK GERNER's Dødsleie d. 26.-27. Dec. 1787" af H. C. Sneedorff, 1899

"Af P. V. JACOBSEN's Dagbøger 1827-33" af Jul. Clausen, 1899

"Familien ABBESTÉE" af C. F. Sommer, 1899

"CHRISTAN BEHRENDT" af H. B. Seesten, 1950

"Gamle Minder fra ØSTRUPGAARD og om Bondesønnen PEDER HOSTRUP" af Christine Reimer, 1915

"HETTING" af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen, 1961

"Slægten NØRAGGER" af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen, 1960

"Slægten NÆRAAE" af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen, 1958

"Digteren NICOLAI SØTOFT's Slægt" af E. Juel Hansen, 1950

"Slægterne MYLIUS i Danmark" af E. Juel Hansen, 1947

"Slægten MØHL fra Kerteminde" af E. Juel Hansen, 1948

"Vor Slægt I: Skræder JENS LARSEN i Gyrstinge og hans Efterslægt" af Sigfred Jensen, 1930

"Slægtsbog over slægten ABRAHAMSEN" af Jydsk Slægtsforskning, 1970-71

"Slægtsbog for efterkommere efter CHRISTEN NIELSEN gårdejer i Over Simmelkær, Ørre Sogn født 1775" af Dansk Slægtsforskning, 1954-81

"Slægten HYLDGAARD fra Sinding sogn (Hammerum herred)" af Nordisk Slægtsforskning, 1988

"Slægten HOVBORG : Efterkommer efter Jens Hovborg født 1844" af Jydsk Slægtsforskning

"Slægten HANSEN fra Kvolsbæk" af Slægtsarkivet, 1988

"Slægten FREDERIKSEN fra Ryslinge sogn" af Skandinavisk Slægtsforskning, 1971

"Slægten fra SKEDSHALE - efterkommere af "de Rinds herreds knaber"" af Slægtsarkivet, 1979

"Sejltid i Mærsk - fra assistent til mester" af IB CHRISTENSEN, 2011

"NYGAARD-Slægten fra Ulbølle" af Hans Nygaard, 1948

"Sejlads gennem livet : En odensedrengs erindringer" af IB CHRISTENSEN, 2011

"HOLGER GABRIELSEN : Skrevet af hans venner" af Jørgen Budtz-Jørgensen m.fl., 1955

"Fra Lemvig til Thalia : Teatererindringer" af KAI HOLM, 1970

"En amtmand skriver breve : J. S. MØSTING som amtmand i Haderslev efter hans breve til Johan Bülow 1789-1804" af Harald Jørgensen, 1993

"Slægten HIORT i Danmark og Norge : Stamtavle og slægtshistoriske oplysninger" af Esbjørn Hiort, 1966

"Slægten HVALSØE - WALSØE" af D. Hvalsøe, 1914

"ANDERS SANDØE ØRSTED som Dommer : I 150-Aaret efter A. S. Ørsteds Fødsel" af Troels G. Jørgensen, 1928

"Festskrift til JOHAN HVIDTFELDT på 70 årsdagen 12. december 1978" af Peter Kr. Iversen m.fl., 1978

"En skudehandler fra Wixø : PEDER NIELSEN SØE og hans kone CIDZEL LANGGAARD's forslægt og efterkommere" af Poul Christensen, 1968

"TØNDER STATSSEMINARIUM's Historie 1788-1938"

"Japan sejleren - en sømandshistorie af JOHN V. PEDERSEN" ved Bjarne Rasmussen, 2019

"Slægten PALUDAN : Paa Grundlag af trykte og utrykte Kilder" af L. F. la Cour, 1935

"MYGIND-slægten fra Mygindgård ved Assens" af Cai Mygind, 1967

"En landsbylærer ser tilbage : KNUD OTTOSEN's erindringer 1821-1907" ved Ingrid Markussen 1977

"De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688" af Henrik Pedersen, 1928

"ADOLPH HANNOVER's fædrene og mødrene Slægt : Udgivet i Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel : Tillige indeholdende Adolph Hannovers Autobiografi samt en Fortegnelse over hans videnskabelige Arbejder m.m." af Martin Ad. Hannover, 1914

"Slægten BEHRENDT af Middelfart" af Christian Behrendt, 1933

"JENS CHRISTIAN HOSTRUP : Hans Liv og Gerning" af Helge Hostrup,1916

"ANNA GRAM & ODA OLSSON's slægtstavle 1809.1989" af Bent Rosenbæk, 1989

"ABILDTRUP NEDERGAARD 1487-1987 : En slægt med rod i 900-tallet" af Marie Abildtrup, 1989

"Fra hukommelsens myretue" af ERLING ALBRECTSEN, 1988

"Slægten DINESEN gennem 350 år" af J. K. Dinesen og Erik Dinesen, 1986

"Danske BLOM slægter" af Erik Blom, 1986

"ANDERS JENSEN CLAUSAGER (1834-1928) : Brudstykker til en biografi" af Jørgen Peder Clausager, 1980

"Arkitekten MARTIN NYROP" af Lise Funder, 1979

"JENS HANSEN 1756-1831, hans fader, hans søskende samt efterkommere efter hans søn Christian Hendrik Hansen" af Henning Bernhoft, 1978

"Slægtens Spor : En anetavle" af HOLGER GRØNTVED, 1978

"Grosserer SKJOLD C. G. E. BØRGESEN og dr. phil. FREDERIK C. E. BØRGESEN's Slægt" af Birthe Børgesen, 1977

"Breve fra CHR. ENGELSEN til H. Krabbe og B. Bang 1884-1906 : Veterinære iagttagelser og kulturhistoriske billeder fra Rusland" af Ivan Katié, 1974

"SOPHIE HEDEVIG UTKE f. HEILMANN og hendes efterkommere" af Helvig og Valdemar Thal-Jantzen, 1973

"Slægten ALBRECTSEN og dens Minder" af Erling Albrectsen, 1947-72

"J. B. S. ESTRUP på Skaføgård : J. B. S. Estrups første år på Skaføgård belyst gennem et udvalg af dokumenter" af Knud J. V. Jespersen, 1972

"GLAHN-slægten 1971 : En oversigt udgivet af Glahn-Samfundet" af Torben Glahn, 1971

"IGNATZ BREUM : En Odense-købmands liv og virke" af Birger Isaksen, 1971

"Præsteslægten GAD 1970" af Ulf Gad, 1970

"Odensepræsten EMIL KOCH" af Hans Øllgaard, 1970

"Oversigtstavle over Familien BRANDT" af Karl Schaldemose Larsen, 1970

"Fæstebonde i Nørre Tulstrup CHRISTEN ANDERSEN's dagbog 1786-1797" af Jens Holmgaard, 1969

"Oversigtstavle over Familien BRUUN" af Karl Schaldemose Larsen, 1968

"Slægten BRUUN fra Assens : Hans Rasmussen Bruuns danske efterslægt" af Hans Werner, 1968

"Familien DINSEN" af Karl Schaldemose Larsen, 1966

"Drengeår i min faders gård" af SØREN HANSEN, 1966

"CHR. CLEMMENSEN : 100 : 1866 - 17. April - 1966" af Kai Backhausen, 1966

"Den dansk-norske slægt HALLAGER fra Vadum i Vendsyssel" af Finn H. Blædel, 1963

"Efterkommere fra det DINSENSKE Rødegaard" af K. Schaldemose Larsen, 1963

"Diplomatarium FABRICIORUM : III. bind : En brevsamling" af F. B. og L. P. Fabricius, 1961

"M. P. BRUUN's Dagbog 1856-74" af Vagn Dybendahl og Birgit Nüchel Thomsen, 1961

"Slægten BØDKER af "Søvig" Lindum sogn" af Wilh. Kjær Jensen, 1961

"Stamtavle over en ANDKJÆR-Slægt. Efterkommere af Birkedommer paa Gyldensteen Andreas Andkier og Anne Dorhea Stein" af Alf. Andersen, 1958

"Slægten FABRICIUS fra Ærø-Samsø" af F. B., L. P. og Dagmar Fabricius, 1934-57

"Haandværkeraar gennem 250 Aar : Smedeslægten "EIBYE" i 7 Generationer 1706 - 24. September - 1956" af Knud Eibye, 1956

"Stamtavle over Familien GAM" a S. Otto Brenner, 1955

"Familien FRIIS fra Stenstrup" af H. Friis-Petersen, 1955

"Brogede erindringer" af JOHS. FOG-PETERSEN, 1955

"Stamtavle over Familien COPMANN : Efterkommere af Cathrine Copmann og Poul Svendsen" af Knud Jølver, 1955

"Vejen frem : Minder og synspunkter" af JOSEF ANDERSSON, 1954

"Minder fra haandværk og industri" af RASMUS BERG, 1954

"Diplomatarium FABRICIORUM : I. Bind" af F. B. Fabricius og L. P. Fabricius, 1952

"Slægten BAHNSON" af Sven Houmøller, 1952

"DYDENSBORG : En fynsk slægt" af Mads Chr. Hansen, 1952

"Den skalkagtige SCHADE og andre Skæbner : En jydsk Familiekreds fra 1600 Tallet" af Aage Brask, 1952

"Slægten FABRICIUS paa Søbygaard : En slægtshistorisk Skildring fra Ærø" af Ellen Fabricius, 1950

"Manden der hentede Jorden : Bogen om NIELS FREDERIKSEN" af Johannes Christiansen, 1948

"Stamtavle over BJERRE-Slægten fra Bjerre i Sir ved Holstebro" af Thorv. Lodberg, 1948

"Stamtavle over Etatsraad A. N. HANSEN's Efterkommere" af Hans Konow, 1947-70

"NIELS BLOCH i Rold og hans nærmeste Slægt : En gammel jydsk Selvejer- og Herredsfogedslægt" af Aage Brask, 1947

"Sognefoged HANS CHRISTENSEN Vejstrup og hans Slægt" af Thøger Dissing m.fl., 1947

"Mine Forældre ( ELISABETH og TH. CHR. BALSLEV) : Mindeblade og Tidsbilleder : 1846 - 18. Marts - 1946" af L. L. Balslev, 1946

"MARIE og EILER KØLPIN PETERSEN's Fædrene og Mødrene Slægt" af E. Kølpin Petersen, 1944

"H. N. CLAUSEN : Hans Liv og Gerning : 1. Del Aarene 1793-1848" af Jørgen Larsen, 1945

"Amtsforvalter FREDERIK CHRISTIAN BRAMMER og hans agnatiske Efterslægt" af Fr. Brammer, 1945

"Livlæge JOACHIM DIETRICH BRANDIS : Et Mindeskrift" af Marinus Leth, 1944

"E. M. DALGAS" af Har. Skodshøj, 1943

"Mennesker på min Vej : Minder fra de Unge Dage" af JULIUS CLAUSEN, 1941

"Et Slægtsminde for ALBERT PHILIP la COUR og HENRIETTE VILHELMINE la Cour" af Rebekka la Cour Madsen, 1941

"Bagerfirmaet Clorius, Kalundborg : 7.5.-1841 - 7.5.-1941 : med en Stamtavle over Familien Clorius : udarbejdet paa Foranledning af Bagermester Carl Clorius" af S. Otto Brenner, 1941

"Hofviolon kgl. Kapelmusikus LARS FRIIS og hans Slægt : Blade af en sønderjydsk Spillemands Levnetsløb" af Niels Friis, 1940

"To Slægtled : Hvad Fader fortalte og jeg selv oplevede" af Petrus Christensen, 1940

"Stamtavle over Haarslevgrenen af Slægten BALSLEV" af Lars Chr. Balslev og Birgitte Balslev, 1939

"Meddelelser fra THORVALDSENS Museum : Udgivne i Hundredaaret for Thorvaldsens Hjemkomst til Danmark" af Sigurd Schultz m.fl., 1938

"Provst VILHELM HANSEN i Nykøbing Mors" af Anton Kjølbye, 1937

"Slægten FABRICIUS fra Faaborg" af F. B. Fabricius og L. P. Fabricius, 1937

"FRANTZ DAHL" af O. K. Magnussen, 1937

"VILHELM HANSEN" af Th. Balslev, 1936

"Slägten EDELBERG" af J. F. Edelberg, 1936

"Stamtavle over Slægten HAVEMANN" af Mogens Seidelin, 1935

"FRITZ SYBERG" af Poul Uttenreiter, 1935

"Slægten HJORTH med Biografier og Billeder" af Johs. K. Gyrstinger, 1934

"Stamtavle over Familien GRANDJEAN" af Albert Fabritius, 1934

"Stamtavle over Familien GLUD gennem 400 Aar" af Kristian Glud Konradsen, 1933

"JOHANNES CLAUSEN : Grænsepræsten" af J. Kj. Carlsen, 1933

"Provst for Møen, Professor Theologiæ LAURITS NIELSEN GRAM og hans Efterkommere" af Fr. Friis-Petersen, 1932

"Slægten DAMGAARD. Uddrag af en større Slægtshistorie" af P. Julius Damgaard, 1932

"Stamtavle over Familien HALD" af C. Krarup, 1929

"En dansk-norsk Slægt FALCK" af Th. Thaulow, 1931

"Familien BONNEVIE i Danmark og Norge 1714-1930 : D. Thraps Stamtavle" af Kristine og Poul Bonnevie, 1931

"Slægten GRUNNET" af S. Otto Brenner, 1939

"Legatstamtavle for CHRISTIANE MUUS, f. BRUUN's Legat m.fl." af Hans Jørgen Swane, 1931

"Slægten FABRICIUS fra Søby, Ærø" af F. B. Fabricius og L. P. Fabricius, 1930

"Slægten FABRICIUS fra Marstal" af F. B. Fabricius og L. P. Fabricius, 1930

"Stamtavle vedrørende Slægten DREYER og de med denne beslægtede Familier" af K. M. Riedewaldt-Schött, 1930

"Slægten LETH fra Stege" af Fr. Tobiesen, 1947

Februar 2019:

"Pastor N. M. HARBOE og Hustru ANNA, f. TRUCKS' Descendenter" af Poul Harboe, 1929

"Tillæg til Familien GLAHN's Slægtebog" af Hans Egede Glahn, 1917-64

"Hofjuvelerslægten FABRITIUS : Slangerup-København" af F. B. Fabricius og L. P. Fabricius, 1929

"Slægten FABRICIUS fra Middelfart" af F. B. Fabricius og L. P. Fabricius, 1929

"Den MATFELDTske Arvesag" af Th. Hauch-Fausbøll,1927

"Ingeniøren og Fysikeren LUDVIG AUGUST COLDING" af Vilhelm Marstrand, 1929

"ANDERS COLDING's Slægt fra Skrave" af Johannes Wolf, 1929

"LEVIN MARCUS HARTVIGS Efterkommere : Stamtavle over Slægten HARTVIG" af Michael Hartvig, 1928

"JENS JULIUS (JULES) HANSEN : Nordslesvigs Talsmand" af Hakon Müller, 1928

"Professor ARUP og Sandheden : En Dokumentation" af Vilh. la Cour, 1928

"Historieskriveren ARILD HVITFELDT, Danmarks Riges Kansler og Raad, Skoleherre for Herlufsholm" af Holger Fr. Rørdam, 1896

"OTTO ENGELSTED FRIIS og MARIANNE FRIIS : Deres Forfædre og Efterslægt indtil 1927 : Tillæg til Slægtebogen over Familierne Friis fra Marslev og fra Kjølstrup" af Aage Friis m.fl., 1927

"Stamtavle over Familien GÖTZSCHE : Fortsættelse af Capt Lengnicks Stamtavle over samme Familie" af C. V. Langkilde, 1886

"ADSLEV-Slægten : Slægtsbog for Efterkommere af Gaardejer Peder Jensen og Hustru Margrethe Rasmusdatter af Adslev" af Thøger Jensen og N. P. Østergaard, 1926-34

"Stamtavle over Familien GÖTZSCHE" af M. og Paul Götzsche, 1925

"Mindeblade om GERHARD FAYE : Amtmand og Digter" af Chr. Heilskov, 1925

"LARS CLAUSEN : Viser og Vers : Digte i Udvalg" af O. Skov m.fl., 1925

"BALLEske Familieblade : Bidrag til Slægten BALLE's Historie" af Louis E. Grandjean, 1923-24

"KR. ERSLEV : 1852 - 28 December - 1922" af Aage Friis, Jørgen Olrik og A. B. Drachmann, 1922

"Stamtavle over en Gren af GREVEslægten fra Humlekroge" af Peter Jørgensen, Etterup og R. J. Madsen, Mygind, 1922

"Biskop NICOLAY EDINGER BALLE's Slægt gennem 350 År (herunder Linierne von Balle og Ballé)" af Louis Eugène Grandjean, 1922

"CHRISTIAN BASTHOLM : Studier over Oplysningens Teologi og Kirke" af Michael Neiiendam, 1922

"Dansk Portrætgalleri: I. Bind. Det kgl. danske Postvæsen" af Johannes Madsen, 1904

"Dr. theol. CARL EMIL FLØYSTRUP in Memoriam" af J. Oscar Andersen, 1921

"ABRAHAM ELIAS og hans Efterkommere (Familien ABRAHAMSEN)" af Josef Fischer, 1918

"Slægten la COUR (DORNONVILLE de la COUR)" af L. F. la Cour, 1917

"Stamtavle over Familien BREUM. Med Sidelinier af Familierne: Baadsgaard, Bruun, Salvesen og Springborg" af Anton Kjølbye, 1913

"Slægten FABRICIUS fra Faaborg" af F. B. Fabricius og L. P. Fabricius, 1913

"MOURITZ TRAP FRIIS' Forfædre og Efterslægt (1549-1911) : Familierne Friis fra Marslev og Kjølstrup" af Aage Friis m.fl., 1911

"Stamtavle over PEDER JACOBSEN DEICHMANN's Efterkommere" af Poul Bredo Grandjean, 1905

"Bidrag til Familien CHAMBERLEN's Historie" af Johan Scharffenberg, 1902

"KRISTEN KOLD : Folkehøjskolens Banebryder" af Frederik Nygaard, 1895

"Familien HAGERUP i Danmark og Norge" af Sofus Elvius, 1902

"Dansk Portrætgalleri: V. Bind. Danmarks Kirker" af Johannes Madsen, 1909

"Dansk Portrætgalleri: IV. Bind. Danmarks Hovedstad" af Johannes Madsen, 1908

"Dansk Portrætgalleri: III. Bind. Danmarks Landbrug" af Johannes Madsen, 1906

"Dansk Portrætgalleri: II. Bind. Danmarks Industri og Haandværk 1879-1904" af Johannes Madsen, 1905

"Fra BRÆNDE AAENS inderste Kilder. En historisk og topografisk Udredning" af Fr. Hjort, 1929

"Træk af MIDTFYN's Historie og Topografi" af F. Hjort, 1927

"Historiske Oplysninger om Enestegaarden ERNEBJERG I UBBERUD SOGN" af F. Hjort, 1924

"En Tale ved Hr. Dr. og Prof. Peder HANSEN's Indvielse til Biskop i Christiansands Stift" af Nicolaj Edinger Balle, 1798

"Minde-Tale i Anledning af Biskop Dr. HANSEN's Død" af F. Ahrends, 1811

"Biskop N. F. S. GRUNDTVIG's Levnetsløb, udførligst fortalt fra 1839" af H. Brun, 1882

"Den danske Søetat 1801-1890 : Personalhistoriske Meddelelser" af V. Richter, 1894

"Slægten HASSELBALCH" af Th. Hauch-Fausbøll, 1930

"Den danske Postetat 1624-1927" af Fr. Olsen, 1929

"Slægten HVALSØE fra Sandager" af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen, 1959

"Fremmede Adelsslægter i Danmark. v. OFFENBERG" af C. E. A. Schøller, 1898

"Redaktør A. P. LIUNGE's Optegnelser" af Nic. Bøgh, 1898

"HOLGER VIND's Dagbog" af Gustav Bang, 1898

"Et Bidrag til Dr. J. J. DAMPE's Charakteristik" af Fr. Dahl, 1898

"Erindringer og Optegnelser af NIELS HOFMAN (BANG)" af L. Daae, 1898

"Fremmede Adelsslægter i Danmark. v. WINTERFELDT" af Louis Bobé, 1898

"Fremmede Adelsslægter i Danmark. KALCKREUTH" af C. E. A. Schøller, 1898

"TINGLEV KIRKE"

"RAVSTED KIRKE"

"HØJST KIRKE"

"HOSTRUP KIRKE"

"BYLDERUP KIRKE"

"Juridisk Stat" af V. Richter, 1897

"BURKAL KIRKE"

"ODENSE VALGMENIGHED gennem 50 Aar : 1883-1933" af Peder Møller, 1933

"Alfabetisk Fortegnelse over de danske lærde Statsskolers Lærerpersonale siden 1818. Biografiske Notitser" af C. G. Koefoed, 1906

"Ved det MILOske Jubilæum 12 September 1898 : Bidrag til Dansk Boghandels Historie" af C. Nyrop, 1898

"OTTE EMMIKSØN den onde til Stensgaard" af Gustav Bang, 1898

"Gamle Minder. Af G. FR. GRAAE" ved Th. Graae, 1898

"Uddrag af Ligprædiken over Foged PETER KRISTOFFERSEN BROCH" af A. E. Erichsen, 1897

"Slægten BOHN fra Rønne" af M. K. Zahrtmann, 1897

"Etatsraad KNUD NICOLAI KNUDSEN's Ungdomserindringer" af Sofus Elvius, 1897

"Et Thingsvidne om Frk. JUSTINA CATHARINA ROSENKRANTZ's Slægt" af E. A. Thomle, 1897

"CHRISTIAN GRAN MOLBERG" af H. J. Huitfeldt-Kaas, 1897

"Uddrag af breve fra A. de SAINT-AUBAIN" af Selma Jessen, 1897

"Lidt mere om JØRGEN ROHWEDER, kaldet STEINBERG" af C. E. A. Schøller, 1897

"Slægten von KLEIST i Danmark" af H. W. Harbou, 1897

"De ældre Led af Familien KIRSEBOM" af A. E. Erichsen, 1897

"Personalia af en Ligprædiken over KIRSTEN PEDERSDATTER BALSLØV i Odense" af Marie Rosenvinge, 1897

"Officerer i Den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og Den Danske Søetat 1814-1932" af T. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, 1935

"Den Danske Landmilitæretat 1801-1894" af Vilh. Richter, 1896-97

"ODENSE SMEDELAV igennem 400 Aar med en Efterslæt, et kulturhistorisk Bidrag" af J. Lauritsen, 1896

"VODDER KIRKE"

"SPANDET KIRKE"

"SKÆRBÆK KIRKE"

"SKÆRBÆK FRIMENIGHEDSKIRKE"

"ROAGER KIRKE"

"REJSBY KIRKE"

"HØJRUP KIRKE"

"HVIDING KIRKE"

"BRØNS KIRKE"

"ARRILD KIRKE"

"PETER HIORT LORENZEN's historiske Gærning" af Johan Ottosen, 1896

"Professor, Rektor HANS JØRGEN HANSEN og hans Slægt" af Sofus Elvius, 1909

"Danmarks fiskerierhverv : Faglig biografisk håndbog for de danske fiskerierhverv", 1964

"Stamtavle over JOHAN JOSEPH HAABER's Descendenter" af Frantz Møller, 1859

"JOHAN HAAE. Taler ved hans Jordefærd den 24de August 1857"

"Lidt om NØRHOLM og dens beboere 1790-1895, smaa Optegnelser" af J. K. Rosenørn-Teilmann, 1895

"Stiftamtmænd og Amtmænd i Kongeriget Danmark og Island 1660-1848" af J. Bloch, 1895

"Mindeblade over Digteren Mads Hansen, Ejer til Stærregaarden i Hundstrup Sogn" af J. S. Brandt, 1880

"Tilbageblik 2. bog : Tidligere TELEGRAFISTER fortæller erindringer fra Grønland" af B. Rasmussen, 2019

"Magister-Staten 1951" af Albert Fabritius m.fl., 1953

"Lærestole og Lærere ved Københavns Universitet 1537-1977" af Ejvind Slottved, 1978

"En styrmands selvbiografi" af GUNDE PEDERSEN, 1964

"Dansk Sømandsliv : Kpt. SØLLING's Optegnelser" ved Julius Clausen og P. Fr. Rist

"BLAS-Slægten paa Sejerø" af Rasmus Nielsen, 1950

"BASTHOLMSKE Familiepapirer : Bidrag til det Attende Århundredes Oplysning" af Michael Neiiendam, 1924

"PRÆSTØ AMT's Skolehistorie indtil 1830" af Johs C. Jessen, 1950

"KFUMs Seminarium [Frederiksberg, Hellerup og Gentofte]" af Frants Hansen, 1969

"Bondevennen J. A. HANSEN fra Langeland" af Anton Kjølby, 1944

"Slægten RITZAU samlet af afdøde Direktør E. N. Ritzau" ved Th. Hauch-Fausbøll, 1907

Januar 2019:

"Af Slægten BROWN's Historie" af Th. Hauch-Fausbøll, 1918

"Hovedgårdsregistrering i FYNS AMT", 1995

"Landsbyregistrering i FYNS AMT", 1983

"Stamtavle over CHR. LEHMANN HAABER's Descendenter" af Frantz Møller, 1875

"Den danske Statsbaneetat : Personalfortegnelse m.v." af O. Th. Hagen m.fl., 1917

"Filolog- og Magister-Stat" af C. H. Sthyr og H. F. Øllgaard", 1907

"I. A. HANSEN. Biografisk Skizze" af Paul Pry, 1871

"Stamtavle over Familien ZOFFMANN" af Frank Møller

"Studenterne fra 1878 : Korte biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1903"

"Studenterne fra 1876 : Korte biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1901"

"Studenterne fra 1871 : En Samling Biografier udarbejdet i Anledning af 40-Aars Jubilæet" af Th. Hauch-Fausbøll, 1912

"Studenterne fra 1867. Mindeskrift i Anledning af Studenter-Jubilæet den 3. Oktober 1892"

"Meddelelser om Studenterne fra 1859 i Anledning af Mindefesten den 17. September 1909"

"Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1858. Affattet til Jubilæet 1883"

"Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1856. Ved Mindefesten 1881"

"Biografiske Notitser om Studenterne fra 1855" af Th. Hauch-Fausbøll, 1905

"Studenterne fra 1854 [ved 50-års jubilæet 1904]"

"Brødrene Biskop PEDER HANSEN's og Overbygningsdirektør CHRISTIAN FREDERIK HANSEN's Slægt" af E. Juel Hansen, 1956

"Stamtavle over Familien HAUGSTED" af H. Grandjean, 1906

"MADS HANSEN, en Levnetstegning af Peder R. Møller. Med en Efterskrift af C. Ploug", 1881

"Fortegnelse med tilføiede biografiske Notitser over de i Tidsrummet 1825-1872 fra Sorø dimitterede Studenter" af F. Holstein, 1875

"Fortegnelse over Studenter fra 1881 udgivet ved 50 Aars Jubilæet den 27. Juni 1931"

"Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1866" af Sofus Elvius, 1916

"Studenterne fra 1875 : Korte biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1900"

"Studenterne fra 1874 : Korte biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1899"

"Studenterne fra 1873 : Korte biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1898"

"Supplerende Optegnelser til 200 Biografier af Studenterne fra 1872 samlede til Jubilæumsfesten 1912" af Sofus Elvius, 1912

"Studenterne fra 1870 : Biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1895"

"Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1853. Affattet til Jubilæet 1878"

"Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1852. Affattet til Jubilæet 1877"

"Fortegnelse over de 143 Studenter, som i 1844 ere blevne immatrikulerede som akademiske Borgere ved Kjøbenhavns Universitet og Sorø Akademi", 1869

"Fortegnelse over Studenterne fra 1830, der ere examinerede ved Universitetet og Sorø Academi : Til Halvhundrede-Aars Festen den 27de Oktober 1880"

"Mødet den 26de Octbr. 1852 af Studenter fra 1827"

"Studenterne fra 1841 [ved 40-års jubilæet i 1881]"

"Fortegnelse over Studenterne fra 1840 med velvillig Bistand af Sagkyndige", 1865

"Jubelfesten den 23. October 1889 for Studenterne fra 1839"

"Den Een og Tyvende October 1863 : Fortegnelse over dem, som bleve Studenter i Aaret 1823"

"Den To og Tyvende October 1862 : Fortegnelse over dem, som bleve Studenter i Aaret 1822"

"Den Een og Tyvende October 1847 : Fortegnelse over dem, som bleve Studenter i Aaret 1822"

"Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1862" af Sofus Elvius, 1912

"Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1857" af Sofus Elvius, 1907

"Studenterne fra 1882 : Biografier og Portrætter udgivne i Anledning af 25-Aars Jubilæet" af V. Hintze, 1907

"Optegnelser om Slægten HARBOU eller HARDEBOU" af H. W. Harbou, 1889

"Studenterne fra 1894 : Mindeskrift i Anledning af Jubilæet 1919" af Richard Høeg Brask, 1922

"1879-1904 : Smaa Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1879 : Udgivne i Anledning af 25-Aars-Jubilæet" af Arthur Aumont, 1904

"Studenterne fra 1893 : Festskrift udgivet i Anledning af Jubilæet" af Paul Hennings, 1918

"Studenterne fra 1892 : Festskrift udgivet i Anledning af Jubilæet" af Poul Bredo Grandjean, 1017

"Studenterne fra MDCCCXC [1890]" af Hauch-Fausbøll, 1915

"Studenterne fra MDCCCLXXXVII [1887]" af Gerhard Brammer, 1912

"Studenterne fra 1895 : Festskrift udgivet i Anledning af Jubilæet" af S. P. Cortsen, 1921

"Gamle Minder eller Træk fra Folkets Liv og Tankesæt fra det syttende og attende Aarhundrede" af friskolelærer RASMUS HANSEN, Vejstrup, 1882-83

"Minder og Dagbogsblade fra 1848, 1849, 1850" af friskolelærer RASMUS HANSEN, Vejstrup, 1875

"Studenterne fra 1886 : Biografier og Portrætter udgivne i Anledning af fem og tyve Aars Jubilæet" af Charles Mourier, 1911

"Biografier og Portrætter af Studenterne fra MDCCCLXXXIII [1883]" af Chr. Ottesen, 1908

"Studenterne fra 1869. Biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1894" af Axel Sörensen

"Fortegnelse over Studenterne fra 1862. Ved Jubilæet den 14. September 1887" af Vilhelm Bang

"Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1860. Affattet i Anledning af Jubilæet 1885"

"Meddelelser om Studenterne fra 1851. Den 25de Oktober 1876"

"Fortegnelse over de i Aaret 1850 til Kjøbenhavns Universitet dimitterede Studenter. 26. Oktober 1875"

"Ved 50 Aars-Jubilæumsfesten for Studenterne fra 1848 den 19. Oktober 1898"

"Portrætmalerens Dagbog (1793-1797)" af HANS HANSEN, 1907

"50 Aars Mindefest for Studenterne fra 1847 den 26. Oktober 1897"

"Studenterne fra 1846", 1896

"Studenterne fra Aaret 1845 ved Kjøbenhavns Universitet. Afsluttet d. 1ste October 1895" af Marius Gad, 1895

"Studenterne fra Kjøbenhavns Universitet og Sorø Akademi 1843. Til Mindefesten i 1893 samlede af Genealogisk Institut"

"Fortegnelse over Studenterne fra 1842, med nogle Oplysninger", 1867

"J. CHR. HEDEGAARD's Reise fra Kiøbenhavn til Weile Anno 1796 : Påny udgivet med Indledning og Oplysninger af Julius Clausen", 1918

"Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1838 ved Kjøbenhavns Universitet og Sorø Academi : Opgjørelse til Jubilæet 18 September 1888"

"Jubelfesten den 26. October 1887 for Studenterne fra 1837"

"Mindefest for Studenter-Aaret 1836. Den 23. October 1861"

"Mindefest for Studenter-Aaret 1834. Den 21. October 1874"

"Mindefest for Studenter-Aaret 1834. Den 12. October 1859"

"Den 25aarige Jubel-Fest for Studenter-Aaret 1833. Den 13. October 1858"

"Mindefest for Studenter-Aaret 1832. Den 16. October 1857"

"Mindefest for Studenter-Aaret 1831. Den 15. October 1856"

"Fortegnelse over samtlige, efter afholdt Examen artium, ved Kjøbenhavns Universitet i October Maaned 1828 indskrevne Studenter", 1868

"Fortegnelse over samtlige, efter afholdt Examen artium, ved Kjøbenhavns Universitet i October Maaned 1828 indskrevne Studenter", 1853

"Mindefest for Studenter-Aaret 1825. Den 17de October 1850"

"Mindefest for Studenter-Aaret 1824. Den 23. October 1874"

"Fortegnelse over de i 1821 ved Kjøbenhavns Universitet indskrevne Studenter" ved 40-års jubilæet 1861

"Fortegnelse over de i 1820 ved Kjøbenhavns Universitet indskrevne Studenter" ved 40-års jubilæet 1860

"Studenterne fra 1885 : En Samling af Biografier udarbeidet i Anledning af 25-Aars Jubilæet" af Th. Hauch-Fausbøll, 1910

"Studenterne fra 1884 : En Samling af Biografier udarbejdet i Anledning af 25-Aars Jubilæet" af Th. Hauch-Fausbøll, 1910

"Studenterne fra 1829" af Sofus Elvius, 1879

"Studenterne fra 1861 : En Samling Biografier udarbeidet til Mindefesten den 31. Aug. 1911" af Th. Hauch-Fausbøll, 1911

""Femten Aar i Udlandet 1864-1879" af JULES HANSEN, 1880

"Provst ALETH HANSEN's Erindringer om hans første Præstevirksomhed i Husby i Angel", af Holger Fr. Rørdam, 1894

"JULIUS JENSEN og Hustrus Slægt" af Th. Hauch-Fausbøll, 1939

"Stamtavle over Slægten BOESEN" af Th. Hauch-Fausbøll, 1931

"Stamtavle over den adelige Slægt BENZON" af Th. Hauch-Fausbøll, 1914

"Slægten CARØE" af Th. Hauch-Fausbøll, 1940

"Slægten DINESEN gennem 300 Aar" af Th. Hauch-Fausbøll, 1934

"CLAUSEN-Slægtens Historie fra 1500 omtrent til Aaret 1800 : Nogle Bidrag" af N. Clausen-Bagge, 1939

"HEJNINGE-Slægten en sjællandsk Bondefamilie fra Hejninge ved Slagelse" af F. Hjort, 1922

"Bidrag til en sjællandsk Slægt PIND's Personalhistorie" af F. Hjort, 1922

"Fortegnelse over Studenterne fra 1861. Ved Mindefesten den 21. September 1886"

"Oldebogen : Mine oldeforældres samtid, slægt og liv" af Klaus Winkel, 2017

"De danske ELERHVERV : Faglig og biografisk håndbog for de danske elerhverv" 1959

"Tilbageblik 1. bog : Tidligere TELEGRAFISTER fortæller maritime erindringer fra en svunden tid" af Bjarne Rasmussen, 2018

"Studier over D. G. MONRAD's Statstanker" af Povl Bagge, 1936

"Studier over D. G. MONRAD som religiøs Personlighed" af Svend Hauge, 1944

"Maritime erindringer 1951-1965 af ANKER RØNBERG" ved Bjarne Rasmussen 2018

"Guvernør over Dansk Vestindien GABRIEL MILAN og hans Efterkommere i Danmark" af H. C. Terslin, 1926 

"LINDUM EJERLAUG i SELDE SOGN" af Jens Møller Riis, 2018

"Fra KØNG SOGN : Huse og gårde med udgangspunkt i HØJBJERG EJERLAUG" af Margit Simonsen Riis og Jens Møller Riis, 2018

"En VEDEL Slægtstavle" af Leif Lundahl, 2015

"D. G. Monrad : Grundlovens Skaber og Folkefrihedens Bannerfører" af P. Lauritsen, 1950

"Christian Heinrich og Carl Gotfred von WÜRTZEN"

"Borgerskab NYKØBING MORS 1684-1829"

"Landinspektørforeningen gennem 50 Aar : 1875 - 30. August - 1925" af S. V. Holland-Møller, 1925

"HELSINGØR Kommunes højere Almenskole 1883-1933" af Hakon Müller, 1933

"Den danske QUADE-QUAADE-QVADEslægt og lidt om Slægtens Oprindelse i Tyskland" af Carl Anton Frederik Qvade, 1928

"PATRICISKE Slægter - Fjerde Samling" af Th. Hauch-Fausbøll, 1919

"PATRICISKE Slægter - Anden Samling" af Th. Hauch-Fausbøll og H. R. Hiort-Lorenzen, 1911

"Studenterne 1889-1914 : Biografier og Portrætter" af Th. Hauch-Fausbøll, [1914]