Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

Marts 2020:

"Statsfangen MAGNUS BERINGSKJOLD : Den egentlige Ophavsmand til Sammensværgelsen mod Struensee" af Aug. Fjelstrup, 1913

"Stamtavle over Slægten WINDING fra Vestervig" af Th. Hauch-Fausbøll, 1912

"Stamtavle over Slægten BORBERG med Bemærkninger vedrørende de i Slægten indgiftede Damilier Leenhardt, Balleboe, Neergaard (fra Kastrup) og Therchildsen (i Randers)" af L. P. Borberg, 1915

"NICOLAI ABILDGAARD 1743-1809 : Arbejder af Abildgaard på Frederiksborgmuseet" 1979

"Mit Navns Historie" af H. ADSERSEN, 1919

"Minder fra mine bedsteforældres hjem i det danske Altona" af JULIE GRÜNER m.fl., 1958

"Læsøfolk i flere hundrede år : En Slægtsbog om mine forfædre på Læsø og lidt om øens historie" af KURT DAHL, 1999

"LÆSØ, artikler og beskrivelser" af Kurt Dahl, 2012

"KØBMANDSGÅRDEN, DALBY, matrikel 5" af Arne Hansen

"KROGÅRDEN, DALBY, matrikel 8" af Arne Hansen

"Kort over DALBY, 1792" af Arne Hansen

"Kopskat SØNDER DALBY SOGN og TUREBY SOGN 1660" af Arne Hansen

"Kopskat beregning DALBY SOGN 1699" af Arne Hansen

"KJØBENHAVN's Borgere 1659" af E. Marquard, 1920

"Ilden i min Esse" af HANS RASMUSSEN [1902-1996]", 1977

"HANS NIKOLAJ HANSEN og hans Raderinger" af Aksel Jørgensen m.fl., 1931

"Flådemalerens bo : Kgl. flådemaler ANDREAS NIELSEN BERGSØE's dødsboskifte i 1757" af Bent Bergsøe, 1977

"En christianitter før Christiania : Et nostalgisk møde med det gamle CHRISTIANSHAVN" af V. Rauer Bergstrøm, 1981

"CURT SIVERTSEN ADELAER : En historisk Undersøgelse" af Chr. Bruun, 1871

"CHRISTOPHER JENSEN og BIRGITHE MARIE OLESDATTER" af Kurt Dahl

"CARL CHRISTIAN HANNIBAL HANSEN : ANTONOVA EMILIE DAHL : Slægtshistorie" af Hans Hansen 1991

"Brogede Minder" af NIELS ANDREASEN, 1937

"Beretninger fra det gamle SKOVSHOVED" af Dorthea Beck Jensen, 1980

"AUGUST NIELSEN's og MARIE JENSINE JENSEN's slægt på Læsø" af Kurt Dahl, 2004

"Til Minde om P. L. MAYNTZ. Ved Jordefærden den 5te Juli 1876"

"Slægtsregister for Familien MAALØE" af H. Maaløe, 1884

"Stamtavle over Slægterne Cand. theol. Degn i Reerslev ANDREAS ANDERSØN MÜLLER m.fl.," af Hans Andreas Møller, 1916

"Anetavle for politikeren KNUD CHRISTENSEN (1880-1962)" af Svend Aage Nielsen 2020

"Anetavle for politikeren J. C. CHRISTENSEN (1856-1930) af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for musikerne PETER A. G. (f. 1952) og ELISABETH GJERLUFF NIELSEN (f. 1957)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for MADS EG DAMGAARD (1913-1999) og AAGE DAMGAARD (1917-1991)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for fhv. biskop SØREN LODBERG HVAS (født 1940)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Aner til CAROLINE ANDERSDATTER, født i Klitten, Hals sogn, d. 25. maj 1835" af Kurt Dahl

"ANDERS AAGAARD : Prof. Med. et Chir. 1688-1699" af K. Carøe, 1910

"ALSTED Slægten : Peter Jørgensen Alsted 1765-1838 og hans Efterkommere" af Peter Alsted m.fl., 1942

"MARIBO STIFTSKIRKE" af N. Høyen, 1860-62

"Danske og norske Studerende ved Universitetet i Leipzig indtil 1660" af T. A. Becker, 1860-62

"Ny kirkehistoriske Samlinger : Andet Bind", 1860-62

"Alkymisten BORRI ved Frederik III's Hof" af Aug. Fjelstrup, 1905

"Sytten år og storforbryder? [ELSE BAK HALVORSEN, f. 1868]" af Kurt Dahl, 2014

"Uddrag af Chr. 5 matrikel HO SOGN, Vester Horne herred" af Ole Westermann

"Uddrag af Chr. 5 matrikel HENNE SOGN opmålt i august 1683" af Ole Westermann

"Stamtavle over den løgstørske Slægt AASTED" af Eigil og Vagn Aasted, 1947

"NIKOLAJ GOTTLIEB BLÆDEL : Et Livsbillede" af W. Hjort, 1881

"LAURITZ THAGAARD - en embedsmand ved enevældens lokaladministration i Thisted" af Poul Kjeldgaard, 1994

"LARS HANSEN DUUN og ELSE BJØRNSDATTER JØRGENSDATTER af Sønderholm" af Kurt Dahl

"KARLEBOGAARD" af Merete Carstens, 2007

"JANDERUP SOGN - Chr. 5 matrikel opmålt august 1683 - Uddrag" af Ole Westermann

"Ildsteds- og kvægskat 1677 DALBY SOGN" af Arne Hansen

"HØJLUNDGAARD, BORUP, matrikel 3 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"HVILSTEDGAARD, BORUP, matrikel 2 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"HØJAGERGAARD, BORUP, matrikel 5 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"JENS JENSEN TOFT i Fjellerad i Gunderup sogn - hans liv" af Kurt Dahl, 2018

"CARL BAGGER : En Smule Efterslet" af Eyvind Rafn, 1959

"Stamtavle over Efterkommerne af PEDER PEDERSEN MALLING og CHARLOTTE HYLLEBORG STORM" af O. M. Giersing, 1884

"Smaating. Oplevelser og Taler fra et 50-aars Præsteliv" af ALF. MEINERT, 1905

"C. G. ANDRÆ's Taler i Udvalg" af Flemming Dahl, 1933-34

"Anetavle for VILLY SØVNDAL (f. 1952)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for SØREN PIND (f. 1969)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for NIS BANK-MIKKELSEN (f. 1945)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Oratio in obitum nobilissimi viri Johannis Mulenii Georgii Fil. [HANS JØRGENSEN MULE]. Publice In Academia Hafniensi 16, Septm." af Thomæ Bartholini, 1669

"Commissions-Dom i Sagen mod Møller MORTEN MIKKELSEN af Thurøe, Tugthusfange JENS NIELSEN THØSING, og RASMUS HANSEN PAVE af Tved med flere" af H. J. Poulsen, 1855

"LUXDORPH's DAGBØGER" af Eiler Nystrøm, 1915-30

"Anetavle for MARTIN A. HANSEN (1909-1955)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for advokaten KRISTIAN MOGENSEN (1926-2003)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Lærer J. P. JEPSEN : En Levnedsskildring" af N. Clausen-Bagge, 1923

"Gennem et halvt Sekel 1896-1946 : RINGSTED ANDELS-SVINESLAGTERI" af Harald Kristensen

"BREJNING-HOVER-NR. OMME Landboforening : 1915 - 16. December - 1940"

"Anetavle for politikeren SØREN GADE" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for LAUE TRABERG SMIDT (f. 1944)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for JENS BILGRAV-NIELSEN (f. 1936)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for advokaten og erhvervsmanden THOR STADIL" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Slægten MEULENGRACHT : Den ældre og den yngre linie" af Oscar Meulengracht, 1955

"Erindringer" af NIELS LASSEN, 1918-19

"CLAUDIUS MADSEN : Soldat og journalist" af Åge Petersen, 1963

"Stormfloden paa LOLLAND-FALSTER 1872 : Øjenvidners Beretninger" af Knud Hansen, 1922

"Stamtavle over Slægten udgaaet fra SØNDERGAARD i Trabjerg, Borgbjerg Sogn, 1947

"Slægten PHILIP" af Arne Philip Jørgensen, 2020

"Provst JOHANNES PISTORIUS' Brevsamling 1541-1605 (1614)" af A. Andersen, 1971

"GEORG CHRISTIAN SAXILD : Etatsråd, Herredsfoged, R. af DBG. 1811 - 1. September - 1911" af Georg Saxild m.fl., 1911

"Authentiske Efterretninger om JACOB BENIGNUS WINSLØV's Overgang til den catholske Kirke" af C. F. W. Bendz, 1846

"ESTRUPGÅRD, DRUESTRUP, DALBY, matrikel 5a : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"Efterretninger om Købstæderne og Amterne : FARSTRUP og AJSTRUP SOGNE i Slet Herred" af Kurt Dahl

"Blade af en dagbog : Baron og amtmand M. H. LØVENSKIOLD's dagbogsoptegnelser 1789" af Poul E. Carlsen

"Anetavle for skuespiller og sanger PERNILLE HØJMARK" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Om de Danskes Studeringer i Paris i det 12te og 13de Aarhundrede og om Collegium Dacicum" af Adam Fabricius, 1857-59

"De Danskes Studeringer i Vittenberg i Reformationstiden" af Holger Fr. Rørdam, 1857-59

"RIBE DOMKAPITEL på Reformationens Tid" af J. Kinch, 1857-59

"Om Sværmerne CHRISTOFFER MIKKELSEN og LAVRITS HELLISEN i Odense" af Holger Fr. Rørdam, 1857-59

"Bidrag til FYENS STIFTS Kirke- og geistlige Historie i det 17de Aarhundrede, af hidtil utrykte Kilder" af J. L. Rohmann, 1857-59

"AARHUS DOMKIRKE" af N. Høyen, 1857-59

"RIBER KAPITELS ældste bevarede Jordebog tilligemed nogle Bemærkninger om Kapitlets Indtægter under Katholicismen" af J. Kinch, 1857-59

"Ny kirkehistoriske Samlinger : Første Bind", 1857-59

"EILER NYSTRØM : 1874 - 2. Marts - 1944" 1944

"Guldsmed ANTON MICHELSEN : Hans Virksomhed og Slægtskabskreds" af Eiler Nystrøm, 1909

"Anetavle for musikeren LARS HANNIBAL" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for KIM LARSEN (1945-2018)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for brødrene BRYGMANN" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Meddelelser om Slægten SECHER (SIKER) : 2. Udgave" af Knud Secher, 1939

"Efterretninger om Slægten BERTOUCH i Danmark og Norge" af Rud. Bertouch-Lehn, 1944

"Anetavle over de fire søskende MORTENSEN på Østervold" af I. M. Priskorn, 1987

"Apotheker CHRISTEN MIKKELSEN : Ringkøbing - Mariager - Odense" af L. C. Nielsen, 1934

"Stamtavle over JACOB MAAR's og LOUISE AAGAARD's Efterslægt med Oplysninger om LOUISE AAGAARDs fædrene og mødrene Slægt" af Harald Hatt, 1928

"Stamtavle vedrørende Slægten MØRCK og indgiftede og beslægtede Familier" af J. J. Rubak, 1937

"Om de BORNHOLMske Kirker, især de runde" af K. F. Wiborg, 1853-56

"Altertavlen i FRUE KIRKE i ODENSE" af K. F. Viborg, 1854

"Kanniken JON TURSÖN og hans korte danske Kirkekrönike" af C. J. Brandt, 1853-56

"ÆRINDLEV og OLSTRUP SOGNES Præstekrönike, 1415-1669" af Jakob Clausen. Meddelt af Holger Fr. Rørdam, 1853-56

"BORNHOLM's runde Kirker" af C. B. Friis, 1853-56

"Kirkehistoriske Samlinger : Andet Bind", 1853-56

"Slægtsbog for Slægten efter Spanieren AUGUSTIN MIQUELSEN" af Svend Aage Maarssø, 1957

"Biografier og Breve vedrørende Familien MACKEPRANG : 1. Hefte" af Edv. Mackeprang, 1930

"Stamtavle over den danske Familie MACKEPRANG indtil Slutningen af Aaret 1929" af Edv. og Emil Mackeprang, 1929

"Det MACKEPRANGske Fætterskab : Nogle Optegnelser om Slægten Mackeprang" af E. Mackeprang, 1917

"Oberst EMIL MADSEN's Livserindringer" ved H. L. Møller, 1923

"ENGHAVEGAARD, BORUP, matrikel 7 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"EGEDE SOGN matr. 1680" af Arne Hansen, 2010

"Efterretninger om Købstæderne og Amterne : ELLIDSHØJ og SVENSTRUP SOGNE" af Kurt Dahl

"DRUESTRUPGÅRD, DALBY, matrikel 2a: Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"DRUEBROGÅRD, DRUESTRUP, DALBY, matrikel 7 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"DEGNEGÅRDEN DALBY, matrikel 3 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"Dansk Mejeristat" af G. Ellbrecht, 1931-32

"DALBYGAARD, DALBY, matrikel 6 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"DALBY, matrikel 11 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"DALBY PRÆSTEGÅRD, matrikel 1 : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"DALBY SKOLE : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"DALBY KRO : Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn" af Arne Hansen

"148 dokumenter (mange forskellige typer) fra ELLIDSHØJ og SVENSTRUP SOGNE (Hornum herred, Aalborg amt)" af Kurt Dahl

"VERNINGE SOGN's befolkning" af Steen Rasmussen 2020

"Bromme Mølle : En Slægtebog" af GERDA MUNDT, 1932

Februar 2020:

"Optegnelser om HAARSLEV SOGNEKALD i Sjælland" af E. Mau, 1849-52

"M. HANS KNUDSEN VEILE's Proces og Dom" af L. Helweg, 1849-52

"HERRESTED PRÆSTEHISTORIE" af A. Crone, 1849-52

"Aktstykker af HANS ADOLPH BRORSON's Liv og Virken som Biskop i Ribe fra 1741-64" af D. Pontoppidan, 1849-52

"Kirkehistoriske Samlinger"

"Landboliv : Spredte Erindringer" af landbrugslærer KR. MØLLER, 1931

"Af en Slægts Historie (MYLLERUP-Slægten)" af H. Chr. Pedersen m.fl., 1933

"THEODOR MOMMSEN. En Ansøgning" meddelt af E. Marquard, 1930

"Breve til Provst VALENTIN PETER SEIDELIN fra Kong Christian VIII og Prinsesse Charlotte" ved Louis Bobé, 1930

"Bidrag til Slægten COLBIØRNSEN's Genealogi" i Danmark" af Louis Bobé, 1930

"GRUNDTVIG's Sindssygdom" af Søren Hansen, 1930

"Breve fra CHRISTIAN WINTHER til Alvilde Müffelmann. Med en Indledning af Gyrithe Lemche" 1930

"Tegnemesterens Efterkommere : En Slægtebog i Fortsættelse af Bromme Mølle" af Gerda Mundt, 1940

"Architekten, Renteskriver HANS NÆSS" af Fr. Weilbach, 1929

"† Generalløjtnant, Dr. phil. AUGUST PEDER TUXEN" af H. Hjort-Nielsen, 1929

"Embedsetat for de kongelige Ordeners Kapitul 1671-1928" af Louis Bobé, 1929

"Nogle Oplysninger om ADAM OEHLENSCHLÄGER's mødrene Slægt" af H. G. Olrik, 1929

"Nogle Slægtebogs- og Våbenbogs-Undersøgelser" af William Christensen, 1929

"Rentekammerdirektør, Geheimekonferensraad JOHAN FRANCISCUS GOTTLIEB SCHØNHEYDERS's Levned" ved Jørgen Swane, 1929

"THOMAS BRODERUS BIRCHEROD's Levnet, fortalt af Jacob Bircherod" ved Alberts Fabritius, 1929

"Optegnelser om Familierne WEINMANN og MICHELBECKER (WIGAND)" af H. Hjort-Nielsen, 1929

"Etatsraad ANDREAS CHARLES TEILMAN's Selvskildring" af Louis Bobé, 1929

"Biskop i Lund (1620-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske Descendenter af Navn Wibe og Lund" af Wilhelm Lassen, 1901

"Slægtstavle over den danske Linie af Slægten EYLARDI" af R. Haarløv, 1949

"SUNDEVED" af H. E. Sørensen, 1983

"Register over SVENDBORG's indbyggere 1893" af Poul Thestrup, 1982

"SYDØSTFYN" af H. V. Clausen m.fl. 1937

"JACOB LANGEBEK's Rejse i Sjælland og Fyn 1746"

Optegnelser og Erindringer om POUL RASMUSSEN LANGELAND's Efterkommere" af Frederik Lange, 1916

"Jydske domme og dokumenter 1440-1700" af H. Hertzum-Larsen, 1998

"NIELS PEDERSEN og INGEBORG CHRISTENSDATTER i Janderup : Forslægt og efterslægt" ved Holger Hertzum-Larsen, 1989

"Familierne PELT og ABO" af Louis Bobé, 1928

"Klagebreve 1719-1720 fra Styrmand FRIDERICH HELT i Fangenskab hos algierske Sørøvere" ved Erh. Qvistgaard, 1928

"Professor V. FAUSBØLL's mødrene Slægt" af Th. Hauch-Fausbøll, 1928

"ERIK SJÆLLANDSFAR" af Th. Hauch-Fausbøll, 1928

"METTE GØYE's Afstamning" af Ernst Uldall, 1928

"Familien SCHIVE-DEICHMANN" af Louis E. Grandjean, 1928

"Lidt om den dansk-norske Familie HALS" af C. Klitgaard, 1928

"To Breve fra C. F. HANSEN til Harsdorff" ved Fr. Weilbach, 1928

"Uddrag af CHRISTOPHER FRIDERICHSEN FABRICIUS' Optegnelsesbog" ved Albert Fabritius, 1928

"Walter" af Vilhelm Marstrand, 1928

"Indbydelsesskrift til Aarsprøverne og Afgangsprøverne i HORSENS LÆRDE SKOLE i Juni og Juli 1883" af C. Jørgensen og C. Iversen, 1883

"En Altertavle som Mindesmærke om Biskop JENS ANDERSEN BÆLDENAK" af Henry Petersen, 1889

"To Breve fra Architekten, Professor G. F. HETSCH til Architekten H. C. Stilling" ved Gustav Hetsch, 1928

"Danske og norske Studerende i Padua" af Henny Glarbo, 1928

"Lidt om de ældre led af slægterne LERCHE og v. WESTEN" af Aage Lassen Landorph, 1928

"KJELD SCHYTTE's Levnedsoptagnelser" ved Chr. Behrendt, 1928

"Et brev fra "Kongen af Island" [JÜRGEN JÜRGENSEN]" af Albert Fabritius, 1928

"Træk af LYNGBY's Historie" af Johanne S. Sandfeld, 1968

"Stamtavle over Familien LASSEN" af H. C. A. Lassen, 1907

"Slægterne DYKJÆR/DYBKJÆR/DYEKJÆR fra Vedersø og Stadil sogne" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Mindeord om LAURITS ANDERSEN ved Hundredåret for hans Fødsel : 1849. 6. August 1949"

"Et Livs Roman : CHARLOTTE OEHLENSCHLÄGER" af Elith Reumert, 1918

"En krigssejler fra Hjerting [HANS GUNNI ANDERSEN (1910-1967)]" af Andy Andersen, 2007

"ANSAGER KIRKE STOLESTADER 1683-1768" af Holger Hertzum-Larsen

"ANDERSENIANA vol. VIII" 1940

"ALLESØ SOGN : Mandtal 1805"

"TYRSTING HERRED : Uddrag af de 552 indførsler i de bevarede tingbøger 1660-64 og 1681-83" af Erik Brejl, 1995

"NØRVANG HERRED : Uddrag af de 635 skifter i herredets godser 1723-1826" af Erik Brejl, 1995

"NORDSJÆLLAND med omliggende øer : Gyldendals Egnsbeskrivelser" 1979

"Anetavle for ULF PILGAARD" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for LARS LARSEN (1948-2019)" af Svend Aage Nielsen, 2020

"Anetavle for CHRISTIAN MEJDAHL" af Svend Aage Nielsen 2019

"Teologisk Stat (Ny gejstlig Stat)" af V. Holbøll, 1927

"Teologisk stat : Kirkelig håndbog 1989"

"Teologisk stat : Kirkelig håndbog 1972"

"Landmåling og Landmålere : Danmarks økonomiske opmåling" af Svend Balslev og Hans Ejner Jensen, 1975

"De danske træerhverv" af Tage Uhrskov, 1971

"De danske træerhverv" af Tage Uhrskov, 1959

"Anetavle for slægten HENRIKSEN fra Horn i Tvilum" af Svend Aage Nielsen, 2019

"Anetavle for slægten CHRISTENSEN/KRISTENSEN fra Silkeborg" af Svend Aage Nielsen, 2019

"Anetavle for slægten AUGUST fra Pindstrup" af Svend Aage Nielsen, 2019

"Slægten SONNICHSEN og de dertil hørende Slægter THOMSEN og KROMANN af Sønderho paa Fanø : Fra Reformationens Indførelse i Danmark til vore Dage" af A. P. Sonnichsen m.fl., 1940

"Slægten PONSAING i Danmark" af Bodil og Viggo Sten Møller, 1974

"Slægten LAUB : Livlæge Dr. med. Hieronymus Laub's Forfædre og Efterkommere" af S. Otto Brenner, 1929

"Skoler og skolegang i ÅRHUS 1930-1970" af Ib Gejl m.fl., 1978

"Salget af VORDINGBORG RYTTERDISTRIKT med et kort rids af dets tilblivelse" af F. Vestergaard, 1975

"MENDEL LEVIN NATHANSON og hans slægt med anetavle og stamtavle" af Inuk Luplau Janssen, 1960

"Veiledning til Bedømmelse af "Veiledning til Bedømmelse om Opvækkelsen i vore Dage"" af Peter Larsen, 1854

"KAREN MADSEN : Født 1871 i Sinding - død 1904 i Gjellerup : Anetavle og efterslægt" af Svend Aage Nielsen, 2019

"JAKOB DUSIN NIELSEN : Født 1874 i Nøvling - død 1961 i Herning : Anetavle og efterslægt" af Svend Aage Nielsen, 2019

"Den BODENHOFFske Slægtebog" af Nanna Lange, 1914

"Bogtrykkerslægten BACKHAUSEN 1714-1977" 1977

"ANNE NIELSDATTER og hendes uægte datter Kirsten" af Erik Johnson, 1988

"Anetavle for slægten NIELSEN/LADEKJÆR fra Tarm" af Svend Aage Nielsen, 2019

"Anetavle for slægten HESTENG fra Stadil" af Svend Aage Nielsen, 2019

lliam Christensen, 1928-39