Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

November 2019:

"JENS ANDERSEN BELDENAK, Biskop i Fyen. En Levnetsbeskrivelse" af C. Paludan-Müller, 1837

"Familien HOPP. En lille Berigtigelse" af C. Klitgaard, 1925

"Generalkommissær, Generalauditør og Generalmajor CHRISTIAN de TUXEN, Christian VI. Spion og Swedenborgs Ven" af A. P. Tuxen, 1925

"Juridisk Stat" af V. Richter 1902

"LOSS" af A. E. Bryndum, 1924

"Familierne KLOV og LEHRMANN" af Karl Schaldemose Larsen, 1970

"To Indskrivningsbøger til de FRIISers Legater fra Aarene 1715-1795" af Th. Thaulow, 1924

"Statsminister HENRIK STAMPE's Autobiografi" ved Henrik Stampe Stampenborg, 1924

"Slægten "de Svaneskjold's" Stamfader, den fynske Degn JØRGEN PEDERSEN MONTANUS og hans Efterkommere" af Erh. Qvistgaard, 1924

"Justinarius i den islandske Landsoverret, Konferensraad, Dr. juris MAGNUS STEPHENSEN's Dagbog, ført i København i Vinteren 1825-26" ved Julius Clausen, 1924

"Matrikel over nordiske Studerende ved Universitetet i Köln i det sextende Aarhundrede" af L. Daae, 1875

"En Gren af Slægten LUND (Treschow). Digteren Provst Jacob Johan Lund, hans Søskende og Børn, deres Aner og Efterslægt samt Familien Lunds Stamtavle" af Carl Milberg, 1957

"En gemytlig nybagt Vise [ved apoteker ERNST GUSTAV LOTZE's 25-års jubilæum]" af J. C. Dreyer, 1878

"Familjen LUND fra Bregninge og Bjergsted i Holbæk Amt. Med et Tillæg om Præsten Severin Thørche's Descendenter" af Axel Steenbuch, 1924

"Hvem var Godsejer HANS CHRISTENSEN JUUL til Tyrrestrup's Forældre?" af Fr. Grønvald, 1923

"Lidt mere om POUL VENDELBO LØVENØRN's Slægt" af A. Tuxen. 1923

"Danske og norske studerende ved Universitetet i Cølln i Tidsrummet 1476-1559" af Ellen Jørgensen, 1923

"HIMMERLANDske Slægter [FÆRCH og STRÆT]" af C. Klitgaard, 1923

"Biskop ENGELSTOFT's Dagbog fra hans Ministertid Januar-Marts 1864" af Poul Engelstoft, 1923

"Hvem var "FATTER [CHRISTIAN OTTO] NAGEL" i Lille Kongensgade?" af Carl C. Christensen, 1923

"WOLDEMAR LØVENDAL - og hans Families Ophold i Sachsen samt Stamtavler" af O. v. Munthe af Morgenstierne, 1923

"To KRAGERØ-Slægter" af E. A. Thomle, 1923

"Nogle Aar af Admiral NIELS LAURITZEN BARFOD's Levnetsløb. Født 1650, 5. April. Død 1730, 23. Februar" af H. D. Lind, 1923

"Provst, Mag. ULDRICH SCHNELL i Sønderup" af Paul Hennings, 1923

"Dr. med. JOHAN STABEL. 1698-1738" af K. Carøe, 1922

"Sønderjydske Skatte- og Jordebøger fra Reformationen" af F. Falkenstjerne og Anna Hude, 1895-99

"Nogle Bidrag til de lærde WORM'ers Slægtshistorie" af C. Klitgaard, 1922

"KØBENHAVNske Vielser 1720-1724" af Holger Malling, 1922

"Fru von KRÜDENER i Danmark" af Louis Bobé, 1922

"Slægtshistoriske Bidrag" af Louis Bobé, 1920-22

"Dr. med. LAURIDS FOSS. Forstander for Sorø skole 1685-1703" af K. Carøe, 1922

"CAROLINE WALTER og Lindgreen" af C. Behrend, 1922

"En grønlandsk embedsmand [BENDT OLRIK] og hans kampe" af Hans Olrik, 1922

"Liigprædiken over Salig Nicolai Nannestad, Doctor Theologiæ, Professor i det Ebræiske Sprog, og Lektor Theologiæ, ved Odense Gymnasium, samt residerende Capellan ved St. Knuds Kirke i Odense, holden udi St. Knuds Kirke den 25de April 1782" af Lorentz Ancher

"Jydske Haandværkere og Fabrikanter : Skildringer af jydsk Foretagelsesaand og Virkelyst" af Adolf Bauer, 1893

"Stamtavle over Slægten KOLD" af A. H. Nielsen, 1889

"MARSVIN" [af Anders Thiset], 1904

"Danske og norske Officerer i Royal Danois 1690-1698" af A. Tuxen, 1921

"Kammerherre QUAADE's Redegørelse for sin Indtrædelse i Ministeriet Monrad" ved Aage Friis, 1921

"Af Breve fra Theaterchefen HANS WILHELM von WARNSTEDT til hans Søskende. 1780-1806" ved Lous Bobé, 1921

"Nekrolog, Dr. med. KR. CARØE [1851-1921]" af H. Hjorth-Nielsen, 1921

"A. C. LUPLAU som Modelmester ved den kgl. Porcelainsfabrik" af Ad. Clément, 1921

"Et lille Bidrag til Giftmordersken Frøken JUSTINE CATHRINE ROSENKRANTZ's Karakteristik" af H. Ehrencron-Müller, 1921

"Stambogsblade over Slægten RASCH paa Bornholm" af K. Thorsen, 1921

"Slegtebogsoptagnelser vedrørende familierne BAGGE, GRAM og JORDAN" af S. H. Finne-Grønn, 1921

"SØREN KIRKEGAARD's FADER" af Sejer Kühle, 1943

"AAGE KIDDE : 28. April 1888 - 29. December 1918"

"Liste over BEGRAVEDE i KØBENHAVN 1677 og 1682-92" af C. Behrend, 1921

"Optegnelser vedrørende Familien RØRING" af C. Klitgaard, 1921

"Lidt mere om HØGERNE og Statsminister Ove Høegh Guldberg's Broder Hr. NIELS HØEGH" af E. A. Thomle, 1921

"HADERSLEV LÆRDE SKOLE's rektorer og lærere i ældre tid" af Thomas Otto Achelis, 1921

"Nogle Oplysninger om Slægten HOLBØLL" af H. Holbøll, 1920

"En samtidig Beretning om Guldhornsfundet ved GALLEHUS i 1639" af F. J. West, 1920

"Et Minde om Fru BIRGITTE ROSENKRANTZ Steen Brahes til Knudstrup" af Victor Madsen, 1920

"HIMMERLANDske Slægter i det 16. og 17. Aarhundrede. Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m.fl." af C. Klitgaard, 1920

"JONAS TRELLELUND's sidste leveaar" af Aagaat Daae, 1920

"Ligstenene i KERTEMINDE KIRKE" af V. Woll, 1920

"Underarkivar, cand. mag. HENRY BRUUN. 1873-1918" af H. Hjort-Nielsen, 1920

"HØGERNE, Statsminister HØEGH-GULDBERG's Forfædre" af Otto Wollf, 1920

"Taler ved Kammerherreinde ADELHAJD MARIE KAAS' f. Hedemanns Jordefærd den 2den og 3die Januar 1885" af E. Langhoff, 1885

"Oversigt og biografiske Oplysninger angaaende Slægten KJØLSEN" af Frits Hammer Kjølsen, 1931

"Overst FREDERIK HANS WALTER HARBOU. F. 17. April 1857 † 31. December 1918" af A. Tuxen. 1920 

"OPHELIA DREWSEN : Bakkehusets Datter" af Louis Bobé, 1920

"Nogle Bemærkninger om Generalmajor v. CICIGNON's Hustru" af Anna Levin, 1920

"En udenlandsk Adelsslægt i Danmark og Norge: de CICIGNON" af O. v. Munthe af Morgenstierne, 1920

"Skuespiller [HANS CHRISTIAN] KNUDSEN's [1763-1816] patriotiske Rejse i Aaret 1801" af C. Behrend, 1920

"JOHAN VILHELM CHRISTIAN INGERSLEV * 22. Januar 1835 † 29. Oktober 1918" af K. Carøe, 1918 

"Bidrag til en dansk Familie BEHR's Personalhistorie" af F. Hjort, 1918

"Depechesekretær LAURITS KLINGBERG's Selvbiografi. Med nogle Notitser om hans Slægt" ved E. Marquard, 1918

"Bidrag til JOHAN LORENZ MOSHEIM's biographi" af William Norvin, 1918

"Familieoptegnelser af JOHANNES og CHRISTIAN FRIEDENREICH, Fader og Søn, Apothekere i Aalborg" af Inger Klüver, 1918

"MOGENS SEHESTED [1598-1657]" af Thyra Sehested, 1918

"PEDER NIELSEN GAD, herredsfoged i Bjeverskov herred" af Albert Olsen, 1918

"Endnu lidt om Familien DYSSEL" af C. Klitgaard, 1918

"CARL WOLDEMAR, Greve af DANNESKIOLD-LØVENDAL's Selvbiografi" ved O. Munthe-Morgenstierne, 1918

"Kommandanter paa Færøerne 1632-1865" af Chr. Heilskov, 1918

"ABRAHAM LEHN's Selvbiografi 1643-73. Efter Originalen i Arkivet paa Orebygaard" af Louis Bobé, 1918

"Det ældste Led af Skelskørslægten HARBOE" af V. G. F. Bryndum, 1918

"JØRGEN SEEFELDT's Kisteplade" af M. Mackeprang, 1918

"Gehejmeraad CHRISTIAN WILHELM LANGE's Autobiografi med et Par Bidrag til Familien Langes Stamtavle" af R. Paulli, 1918

"Godsejer og Etatsråd CHRISTIAN LINDENCRONE's borgerlige Slægt LINTRUP" af Nanna Lange, 1917

"Endnu lidt om POUL LØVENØRN's Slægt" af C. E. A. Schøller, 1917

"Nekrolog, Etatsraad, Stiftsskriver H. R. HIORT-LORENZEN, af Poul Bredo Grandjean, 1917

"Nekrolog, Pastor ALBERT JANTZEN. F. 23. Maj 1840 † 7. Januar 1917" af Louis Bobé, 1917

"Udtog af Vor Frue Skoles Regnskaber. Indtægt for Disciplenes Sang ved Begravelser fra Hovedstadens Kirker. 1584-86. 1594-1612" af Louis Bobé, 1917

"En dansk Gren af den norske Familie LUYTKIS" af C. Klitgaard, 1917

"Seks Breve fra Komponisten C. E. F. Weyse til Byfogedfuldmægtig, Cand. jur. J. J. Buntzen fra Aarene 1830-32" ved Paul Hennings, 1917

"Nekrolog, ANDERS THISET. 1850-1917" af Louis Bobé, 1917

"Forpagter NIELS HØEGH's Slægt" af C. E. A. Schøller, 1917

"Tre breve fra LAURIDS ENGELSTOFT til hans søn" ved P. Engelstoft, 1917

"Mindeværket danske Landmænd og deres Indsats : En Oversigt over danske Bønders Virke : III Haderslev Amt".

"Det danske arkivvæsens personale pr. 1. januar 1965" af Johan Hvidtfeldt, 1965

"Ukiut 43-t umiartorpunga : Jeg har sejlet i 43 år" af PIITANNGUAQ HANSEN, 2005

"Tabel over beboere i DAMSHOLTE SOGN 1743-1785"

"Slægten DORPH-PETERSEN" ved K.K. Dorph-Petersens Familielegat, 1943

"Rigsdagens Medlemmer gennem 100 Aar 1848-1948" af Emil og Victor Elberling, 1949-50

"ILDSGÅRD - dens beboere og nogle af dens efterkommere" af Niels Hugo Hagelskjær, 1975

"Et Bidrag til københavnsk Haandværks Historie i det sidste Hundredaar : Haandværkerforeningen i København 1840-1940" af Arthur G. Hassø, 1940

"En Esbjergdreng fortæller - om løse typer og aviser" af SIGURD BORCH, 1986

"Den WARBURG'ske Forretning gennem 175 Aar" af M. Johansen, 1921

"Befolkningen i HJØRRING 1825 - en uofficiel folketælling" af Helle Thrane og Mogens Thøgersen. 2002

"Af UGERLØSE SOGN's Historie" af Kristen Boers, 1949

"Slægter af Navnet KREBS. 1ste Hæfte" af H. Krebs, 1889

"Stænderdeputeret OLE CHRISTIAN KIRK og nogle slægtshistoriske undersøgelser fra hans fødesogn Stadil" af Thorv. Lodberg, 1950

"Optegnelser vedrørende Familien KIØRBOE II" af Frederik og Henning Kiørboe, 1937

Oktober 2019:

"Slægten WILHJELM i Danmark" af S. O. Fasting,1916

"JENS KROG. Et Livsbillede" af W. Hjort, 1880

"Stamtavle over Slægten VALEUR i Danmark" af Frederikke Fausbøll, 1911

"Stamtavle over Familien WULFFSEN fra Styrgaard i Ibsker Sogn paa Bornholm. Med Sidelinier af Familierne Abrahamson, Hjorth, Sommer og Splidtz" af Anton Kjølbye, 1912

"Meddelelser om Lærredskræmmer HERMAN WALØR : En af Kjøbenhavns 32 Mænd og Etatsraad JOHANNES VALEUR : Vice-Borgmester i Kjøbenhavn og Tilforordnet i Højesteret" af Poul Bredo Grandjean, 1915

"Familien VIETH's Slægtebog" af Poul Bredo Grandjean, 1917

"Slægten WINTER fra Tislund i Sønderjylland : Samlinger til en Slægtshistorie" af L. Vesten, 1909

"Optegnelser vedkommende ODENSE Byes- (1816-1832) og Fyens Stifts Sparekasse (1832-1882)" af H. Maaløe, 1881

"Stamtavle over Silke- og Klædekræmmer, Borgerkaptajn CHRISTIAN MOURITZ TÜCHSEN's Slægt" af Poul Bredo Grandjean, 1913

"Stamtavle over Præsten JACOB NIELSEN PRAHL's agnatiske Descendents" af Paul Bredo Grandjean, 1901

"Handelsskolen i ODENSE fra 1877-1902" af Vald. Petersen, [1902]

"Genealogiske og personalhistoriske Meddelelser" af A. HELLEMANN, 1893

"Teologisk Stat (Ny gejstlig Stat)" af Oskar Damkier, 1918

"Ligprædiken over Mette Clausdatter (1614-1669)" af Hans Clausen Mule, 1670

"ST. KNUDS KIRKE, en illustreret historisk Beskrivelse, ledsaget af et Kort over Odense By" af J. Lauritsen, 1875

"Disciplene i Sorø Skole 1586-1623" af F. R. Friis, 1879

"Memoirer : Person- og Tidsbilleder" af HANS KAARSBERG, 1921

"MADS MELBYE. Et Mindeskrift" af Ludvig Schrøder, 1879

"Juridisk og statsvidenskabelig Stat" af Otto Jensen og V. Richter, 1913

"ODENSE og nærmeste Omegn i Billeder og med historisk beskrivende Text" af J. Lauritsen, 1874

"NESTVED KJØBSTAD i Middelalderen" af A. Listov, 1872

"Beskrivelse over Skolelærer-Embederne i FYENS STIFT saavel i Kjøbstæderne som paa Landet" af F. A. S. Hansen og J. Chr. Jørgensen, 1846-51

"Bondesønnen Biskop JOHANNES TAUSEN's Levnet" af J. S. Bloch Suhr, 1846

"Optegnelser vedrørende Familien KIØRBOE" af V. og W. Kiørboe, 1910

"Min Livsskildring" af EMIL KIØRBOE, 1925

"Amtsprovst JOHAN PETER KØBKE's Selvbiografi" ved Jørgen Swane, 1917

"Slægten DUNTZFELT" af Paul Hennings, 1917

"Dr. med. CHRISTIAN JACOB THEOPHILUS de MEZA : Mit medicinske Levned, skrevet og udført i Aaret 1809 til egen Moro og Tidsfordriv" af K. Carøe og H. W. Harbou, 1916

"Beretning om Gravmælet over Prof. R. RASK" af K. Gislason m.fl., 1842

"Juridisk og statsvidenskabelig Stat" af V. Richter, 1906

"Erindringer vedkommende Slægterne BEYER og HØST, tilligemed nogle Stamtavler over Familierne Beyer, Høst, Grüner &c." af Sille Beyer, 1862

"Den danske Lægestand. Biografiske Efterretninger om samtlige nulevende og de siden 1ste Januar 1872 afdøde danske Læger med Fortegnelse over de Nulevendes Anciennitet og Opholdssted samt en Udsigt over Landets Forsyning med Embedslæger, Apotheker, Tandlæger, Jordemødre og Sygehuse m.m." af F. L. E. Smith m.fl., 1885

"PETER FREDERIK SUHM : 18. Oktober 1728 - 7. September 1798 : En Levnetsbeskrivelse" af Chr. Bruun, 1898

"Seminarieliv i Fyrrerne, Ungdomsminder" af ANTON NIELSEN, 1894

"Stamtavle over Efterkommerne af CHRISTIAN KRARUP til DEJBJERGLUND" af Christian Krarup, 1933

"Juridisk Stat eller Fortegnelse over de Kandidater, som have underkastet sig fuldstændig juridisk Embeds-Examen ved Kjøbenhavns Universitet efter 7 Mai 1788, tilligemed et Udvalg af danske Jurister som Anfang" af Wigfus Erichsen, 1845

"Juridisk Stat" af V. Richter, 1892

"Juridisk Stat. Fortegnelse over samtlige nulevende juridiske og statsvidenskabelige Kandidater" af V. Richter, 1887

"Teologisk Stat (Ny gejstlig Stat)" af Oskar Damkier, 1912-15

"Slagter erhvervet i Danmark : Faglig biografisk håndbog for slagterhåndværket, kød- flæske- viktualie- fedevare- og pølsemagerbranchen samt konserves- og kødindustrien" af Otto Marquard, 1968

"Præstehustruer, der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie" af Erh. Qvistgaard, 1934

"Malererhvervet i Danmark : Faglig, biografisk håndbog for malerhåndværket : Lak-, farve- og tapetbranchen" af Bjarne Preisler, 1957

"Latinskolens religionslærere 1853-1903" af Erik Nørr, 1981

"KØBENHAVN's SLAGTERLAUG 1451-1926" af H. Hjorth-Nielsen, 1926

"Danske Sagførere under Loven af 26. Maj 1868 (Beskikkelser udfærdiget i Tiden 1. Jan. 1869 - 30. Sept. 1919" af H. Hjorth-Nielsen, 1941

"Danske Prokuratorer med kongelig Bevilling 1660-1869 samt et Tillæg indeholdende Oplysninger om en Del Prokuratorer uden kongelig Bevilling" af H. Hjorth-Nielsen, 1935

"Den danske Lægestand : Sjette Udgave" af K. F. Carøe og J. H. Selmer m.fl., 1891

"Danske Ingeniører fra Teknika", 1945

"Dansk Grossererstat", 1925

"Dansk Finansstat", 1927

"Biskopperne i Danmark i Aarene 1885-1914 : Biografier og Portrætter" af Sofus Elvius, 1914

"Juridisk og statsvidenskabelig Stat" af V. Richter, 1881

"Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827 : Meddelelser af Arkiverne paa Pederstrup og Brahe-Trolleborg : Udgivne paa Foranledning af Hofjægermester, Lehnsgreve C. E. Reventlow" af Louis Bobé, 1895-1931

"De Reventlowske Skoler for hundrede Aar siden som de første filantropiske Folkeskoler i Danmark med Seminariet og Opdragelsesanstalten Bernstorfsminde. Et Mindeskrift til Jubelaaret 1883" af N. Rasmussen Søkilde, 1883

"Canstler CHRISTEN THOMESEN SEHESTED" af Thyra Sehested, 1894

"SVINDINGE KIRKE med dens Præster, Degne og Ejere" af A. Poulsen, 1894

"BRAHETROLLEBORG SKOVDISTRIKT 1786-1886" af Elers Koch, 1893

"BORGERDYDSKOLEN paa KRISTIANSHAVN i dens Barndom og Ungdom. 1787-1837. Udgivet i Anledning af Skolens Hundred-Aars Fest" af Johannes Helms, 1887

"GUDME KIRKE i Fyen og dens Malerier fra 1488" af Henry Petersen, 1879

"PEDER MANDRUP TUXEN og hans Efterkommere 1783-1883" af Nicolai Elias Tuxen, 1883

"Omkring et seminarium : GJEDVED FRISEMINARIUM 1862 : GJEDVED STATSSEMINARIUM 1962"

"EBELTOFT - en søkøbstad" af Knud Chr. Jensen og Jakob Vedsted, 1994

"Slægten BACHE fra Knudstrup, Grandlev Sogn, Houlbjerg Herred, Aarhus Amt" af A. Krog, 1918

"HØJBY SOGN for to hundrede år siden" af Chr. Mikkelsen, 1960

"Stamtavle over etatsråd SIMON ANDERSEN DONS' efterkommere" af Henning Heilesen, 1950

"KØBENHAVNERLIV gennem et halvt Aarhundrede : 1912-1937" af Axel Breidahl og Axel Kjerulf, 1938

"KØBENHAVNERLIV gennem et halvt Aarhundrede : 1883-1912" af Axel Breidahl og Axel Kjerulf, 1938

"Kjøbmand i Kjerteminde LARS MUUS' (f. 1678 † 1742) samlede Descendens" af H. R. Hiort-Lorenzen, 1878

"Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920" af Bjørn Ochsner, 1986

"Fortegnelse over den danske personalhistoriske Literatur fra ældste Tid til 1830" af Chr. Bruun, 1896

"Familien MÜNTER's Stamtavle" af Balthasar Münter, 1901

"Erindringer 1870-1924" af C. N. HAUGE, 1937

"Borgere og bybefolkning : Vejledning i kilder og litteratur" af Ole Degn, 2000

"SØNDER LEM KIRKE og dens Præster" af Haakon Rabjerg, 1944

"LANGE (Chirurgslægten) : Stamtavle" af John Arthur Lange, 1911

"Dansk biografisk Leksikon" af Povl Engelstoft m.fl., 1933-44

September 2019:

"Biskop Ludvig Munthe's hustru INGEBORG SØRENSDATTER FRIIS's slægt" af C. M. Munthe, 1916

"Slægten FRIEBOE" af Paul Hennings, 1916

"Nogle Oplysninger om Familien Baron von BRETTON's Oprindelse" af C. E. H. Schöller, 1916

"Barndoms- og Ungdomserindringer af JENS SKJELDERUP" ved Arthur Skjelderup, 1916

"Slægten QUALEN" af Louis Bobé, 1916

"JOHAN MORTENSEN EISEN og hans Slægt" af H. Grandjean, 1916

"Provst HANS PEDERSEN BRØCHNER's Selvbiographie" ved Jørgen Svane, 1916

"POUL VENDELBO LØVENØRN's Barndomshjem og Forældre" af A. Tuxen, 1916

"Af den "HEINSEN'ske" Slægts Saga. Med en Indledning om færøsk Personalhistorie" af Chr. Heilskov, 1915

"Gravskrifter fra den gamle "VOR FRUE KIRKE" i AALBORG og fra dennes nedlagte Kirkegaard" af C. Klitgaard, 1915

"Et Bidrag til Slægten MOLBECH's Historie" af A. Thiset, 1915

"Etatsraad H. P. TOP's Selvbiografi" ved Holger Hansen, 1915

"BERTEL THORVALDSEN's Moder" af Louis Bobé, 1915

"CHRISTIAN GRAN MOLBERG" af H. Weitemeyer, 1915

"Om HANS NUMMESEN's andet Ægteskab og hans Epitafium i Holmens Kirke" af Adam Løvenskiold, 1915

"Slægteoptegnelser om MALTHE SEHESTED [1596-1661] og hans Efterslægt" af Louis Bobé, 1915

"MALTE SEHESTED [1596-1661] af Thyra Sehested, 1915

"Optegnelser om Familien DAJON Danmark" af H. P. F. Barfod, 1915

"CARL BAGGERS's Forhold til Teatret" af Robert Neiiendam, 1914

"En Notits vedrørende Slægten BOJESEN" af Johannes Volf, 1914

"Nogle Oplysninger om TORDENSKIOLD's sidste Leveaar og Død" af C. E. A. Schøller, 1914

"To hidtil ukendte Breve fra STEEN STEENSEN BLICHER" af Fr. Jürgensen West, 1914

"Bidrag til THOMAS KINGO's Biografi" af Louis Bobé, 1914

"AGNETE SOFIE BUDDE [1660-1678]" af Aug. Fjelstrup, 1914

"Kongelige Resolutioner 1815-1847 faldne paa Ansøgninger om Giftermaalstilladelse fra Hærens Officerer og ligestillede" af H. Hjort Nielsen, 1914

"Slægten EGEDE" af Louis Bobé, 1913

"Optegnelser af Rigsraad JØRGEN SEEFELD" ved C. E. A. Schøller, 1913

"VIFFERT SEEFELD's 32 Ahner af Axel Jørgensen Urne" ved A. Thiset, 1913

"Optegnelser om Familien GALSKYT fra Hammer (samt nogle Notitser om andre ikke adelige Familier og Personer af Navnet Galskyt.)" af C. Klitgaard, 1913

"Om General H. H. EICKSTEDT med et Tillæg om Familierne Eickstedt, Eichstedt og Vitzthum v. Eckstädt i Danmark" af H. W. Harbou, 1913

"Nogle Gravskrifter over SEHESTED'erne til Lykkesholm" af P. C. B. Bondesen, 1913

"Fru GØRVEL FADDERSDATTER" af Emil Madsen, 1913

"De danske OBELITZ'ers Forhold til Pommern" af Eiler Nystrøm, 1913

"En mærkelig Fejltagelse [om FREDERIK EJLER GEDDE 1641-1717)]" af H. D. Lind, 1913

"Direktør for Sorø Akademi E. G. TAUBER's Arverejse 1828" af H. G. Olrik, 1913

"MATS NIELSZEN RØGBIERG's Optegnelser" ved C. Klitgaard, 1913

"Sex Breve fra Amtmand HERMAN Greve WEDEL-JARLSBERG til Professor, Justitsraad Ludwig Manthey" af L. Wagner, 1913

"GEORG von STEENSEN fra Avnsbjerg, Cand. jur., preussisk Generalløjtnant" af H. W. Harbou, 1912

"Ligprædiken over Oberst JOHAN JACOB HIRSCHNACH" ved C. E. A. Schøller, 1912

"Af POUL VENDELBO LØVENØRN's private Brevveksling" ved A. Tuxen, 1912

"Godsejer ELIAS MØLLER's Levnedshistorie optegnet af ham selv" ved H. F. Rørdam, 1912

"Den EEGHOLM'ske Slægtebog" af Eiler Nystrøm, 1912

"Slægtebogsoptegnelser vedrørende Familierne STRICKER og KAALUND", af Otto Nobel m.fl., 1912

"Naar uddøde den 1718 adlede Slægt JESPERSEN?" af C. E. A. Schøller, 1912

"Til KRABBE-Slægten's Stamtavle" af A. Thiset, 1912

"Familien BLOCH fra Arden" af C. Klitgaard, 1912

"SØREN KLAVSEN THRANE's børn" af S. Nygård, 1912

"Rejsememorial af C. J. de MEZA" ved E. Kongstad Rasmussen, 1912

"LUCILE GRAHN. Erindringer og Brudstykker af en Autobiografi" af C. Schwanenflügel, 1911

"Besiddere af Stamhuset BIRKELSE" af Aug. Fjelstrup, 1911

"Bidrag til Familien WILLUMSEN's (WASSARD's) Historie" af C. Klitgaard, 1911

"Lidt om PEDER NIELSEN GAD, Herredsfoged i Bjeverskov Herred og Ridefoged paa Gisselfeld" af H. Hjorth-Nielsen, 1911

"Kgl. Skuespiller CARL WINSLØW. Et Brudstykke af en Autobiografi og 2 Breve", 1911

"Et Epitafiummaleri af JØRGEN URNE (1598-1642), hans Hustru, Margrete Marsvin (1606-1650) og deres Børn" af Aug. Fjelstrup, 1911

"Om Familien DYSSEL" af H. Weitemeyer, 1911

"Danske, Nordmænd og Holstenere immatrikulerede ved Højskolen og Pædagogiet i Herborn" af C. E. A. Schøller, 1911

"JENS BAGGESEN's Slægt og Forældre" af Louis Bobé, 1911

"Nogle Undersøgelser vedrørende Slægter med Navnet HAMMELEV" af E. Marquard, 1911

"Optegnelser om Familien WORM (WORMSKIOLD)" af C. Klitgaard, 1910

"Familieoptegnelser af Sognedegn SAMUEL JACOBSEN PRAHL (f. 1730, d. 1819)" af P. B. Grandjean, 1910

"IVAR TØNNESØN HUITFELDT" af H. J. Huitfeldt-Kaas, 1910

"Breve fra PETER ANDREAS HEIBERG til Kammerherre, Oberst JOSEPH NICOLAI BENJAMIN ABRAHAMSON" af Louis Bobé, 1910

"Fortegnelse over Kandidater med "slesvigsk juridisk" Examen 1796-1863" af H. C. Roede, 1910

"Et Bidrag til Studentermatriklen før 1611" af K. Carøe, 1910

"CHRISTEN PRAM og Konsulatposten i Tunis" af E. Marquard, 1910

"Ungdomserindringer af Lotterikollektør i Aalborg JENS BECH" ved Suzon Beck, 1910

"Uddrag af de ældste Kirkebøger for den romersk-katholske Menighed i KØBENHAVN" af Fr. Jürgensen West, 1910

"Topographi over SLESVIG" af J. N. Schmidt, 1852

"Provst HERMAN FREDERIK PETERSEN, hans hustru AUGISTA ELEONORA GRUNDTVIG og deres slægt" af H. F. Øllgaard, 1974

"MARTHA HELENE FENGER's [1775-1856] Levnet, beskrevet af hendes yngste Søn", 1875

"Erindringer nedskrevet c. 1850 af MOLLY ELISE TANG, f. FENGER, f. 16/4 1807 - d. 5/2 1885"

"De kongelige danske Ridderordener og Medailler" af Louis Bobé m.fl., 1950

"Biografiske oplysninger om faste artilleriofficerer af linien tjenstgørende i perioden 1764 til 1889 i Danmark, i Holsten (indtil 1864) og i Norge (indtil 1814)" af P. I. Liebe m.fl., 1978

"VEJLE's SKOLEHISTORIE" af Chr. Kjeldsen, 1984

"VEBBESTRP SKOLE gennem 200 Aar" af S. P. Sørensen, 1942

"Stamtavler over to kjøbenhavnske Familier JÆGER og KNUDSEN" af Poul Bredo Grandjean, 1913

"Slægten MUNDT med fuldstændig fortegnelse over alle efterkommere af Carl Emil Mundt og hustru Caroline Amalie, født Jørgensen" af Kaj Mundt. 1959

"Slægten BERG fra Gaarden "Bjerget" i Aaby Sogn i Vendsyssel" af Anton Kjølby, 1921

"Register til ANDERS SANDØE ØRSTED's Skrifter" af Axel, Radfael, 1917

"OLE HØFDING. Præst i Havdrup og Kirke Skensved fra 1694-1755" af S. Jensen, 1901

"MØGELTØNDER - Slotsby og Bondeby" af Bue Beck m.fl., 1985

"MOGENS LORCK's 32 aner" af Mogens Lorck, 1984

"GIEVNINGEbogen" af Christian Tobiassen, 1977-78

"Bidrag til ODENSE CATHEDRALSKOLE's Historie" af R. J. F. Henrichsen, 1846

"AUGUSTENBORGERNE : Slægt - Slotte - Skæbne" af H. P. Clausen og Jørgen Paulsen, 1980

"...hellere spille Fodbold med Drengene" af BIRTHE VOLMER JENSEN" 1993

"KØGE BY's borgere 1753 : En kollektiv biografi" af Finn Andersen m.fl., 1993

"KØBENHAVN's OMEGN" af Kristijan Bure, 1954

"VESTER BRØNDERSLEV SOGN's og BRØNDERSLEV KØBSTAD's Historie" af Carl Klitgaard, 1942

"Lejren ved AVEDØRE" af Rasmus Glenthøj, 2005

"Glimt af livet i Hvidovre 1925-40" af Jytte Uldall m.fl., 1985

"HVIDOVREKOMPAGNIET" af Hans Chr. Thomsen, 1995

"Slægtebog over Familien WITH fra Romø" af Poul Bredo Grandjean, 1906