Claus Rønlev

Slægtsforskning

Titler tilføjet de sidste måneder

September 2021:

"Bidrag til BÖRSENS HISTORIE i de förste halvhundrede Aar" af G. F. Lassen, 1858

"Lærer JEPPE HEJBØL [1867-1949]" af Salomon J. Frifelt, 1949

"En Soldaterdag  [CHRISTEN JENSEN OUTRUP 1826-1897] fra Treaarskrigen"  af H. K. Kristensen, 1949

"TRÆLBORG i VEERST SKOV [Anst herred]" af John Kvist, 1949

"Bidrag til AASTRUP KIRKES Historie [Gørding herred]" af F. Elle Jensen, 1949

"Min Mindegang ved ØSTRUP PRÆSTEGAARD [på Nordfyn]" af Theodor Hansen, 1895

"NILS STENSEN : Et Mindeskrift" af A. D. Jørgensen, 1884

"GEORG ZOEGA : Et Mindeskrift" af A. D. Jørgensen, 1881

"MARKUS ADOLF JÜRGENSEN og Hustru MARIE ELISE MARGRETE BAHNSENS Slægtebog" af A. D. Jørgensen, 1884

"Justitsraad CHRISTEN HANSEN CLAUSEN [1849-1919]" af Aa. Grum Schwensen, 1949

"KRISTIAN LA COUR PEDERSEN [1880-1948]" af H. K. Kristensen, 1948

"Sognepræst M. H. NIELSEN [1867-1948]" af H. K. Kristensen, 1948

"Bygmester PEDER HØJER [1841-1923]" af T. Kragelund, 1948

"GØRDING, MALT og SKADS HERREDERS Tinghus" af A. Sørensen, 1947

"VEJEN SPAREKASSE 1867-1927 : En historisk Redegørelse" af Søren Alkærsig, 1927

"PETER SCHUMACHER GRIFFENFELDT" af A. D. Jørgensen, 1893-94

"HANS ADOLF BRORSON" af A. D. Jørgensen, 1887

"PETER ANDREAS HEIBERG. En biografisk Studie" af H. Schwanenflügel, 1891

"Træk af THORVALDSENS Konstner- og Omgangsliv" af Carl Frederik Wilckens, 1874

"Statistiske Bidrag til AALBORG STIFTS HISTORIE i Slutningen af det 17de Aarhundrede" af D. H. Wulff, 1887-88

"De tre kateketiske Skoler og MULERNES LEGATSKOLE 1874-1899" af Th. Hertel, 1899

"En Præsteslægt fra AAL [Vester-Horne herred] og dens Forbindelse med to berømte Slægter" af Hans Lund, 1947

"RIBE MØNT" af Georg Galster, 1947

"BRØNDUM KIRKE" af Svend Hansen, 1947-48

"Register til Vejle Amts Årbøger 1961-1975" af Bente Vibeke Havn m.fl., 1978

"Realregister over Vejle Amts Aarbøger 1906-1960" af Axel Johansen, 1961

"Biskop JERSIN og hans Kamp for Kirke og Evangelium mod Sværmerne" af Kjeld Galster, 1947

August 2021:

"HO-OKSBY SOGNES Skolefundats" af J. Andreassen, 1946

"Fiskeriet ved NYMINDEGAB" af J. Carl Christensen, 1946

"Hr. NIELS OLIVARIUS til Aastrup-Starup" af F. Elle Jensen, 1946

"VEJEN BRUGSFORENING 1872-1922 : Et Jubilæumsskrift" af Søren Alkærsig, 1922

"JULIUS EXNER : Navnlig Bidrag til hans Ungdomshistorie" af Nicolaj Bøgh, 1895

"PETER FOERSOM : En Levnedsskildring" af Nicolaj Bøgh, 1895

"ELISABETH JERICHAU-BAUMANN. En Karakteristik" af Nicolaj Bøgh, 1886

"Personregister til "Langelands Historie og "Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad" af Chr. Kiilsgaard og Ulrik T. Skafte, 1979

"VARDE SØNDERBRO gennem næsten 400 Aar" af N. M. Kromann, 1946

"SKAGEN" af Alba Schwartz, 1912-13

"† H. P. H. NOVRUP [1861-1944]" af H. K. Kristensen, 1945

"Mænd fra HO. Lidt om to Kaptajner og en Regnemester" af Dyveken Junker Nielsen, 1945

"RIBE KJÆRGAARD's Bygningshistorie" af P. J. Petersen, 1945

"Nogle VESTJYSKE MARKEDER" af T. Kragelund og Niels Møller, 1945

"Hemmeligheden og Sejerværket m.m. paa RIBERHUS. (Reparationer 1602-03.)" af H. K. Kristensen, 1945

"Pietismen paa RIBEegnen" af F. Elle Jensen, 1945

"En middelalderlig Selvejerbondeslægt fra Ribe Amt og Træk af dens Udvikling i de nærmeste Aarhundreder efter Skipper Clements-Fejden og Reformationen. ("GRUMME-ÆTTEN" fra Ilsted i Gørding Sogn, Gørding Herred og dens Spaltning i 3 Slægtsgrene - Provst Grumme Povlsens Linje samt Linjerne Bonnum og Grum)." af L. P. Borbjerg, 1945

"Fru JULIE SØDRING født Rosenkilde ; Efterladte Optegnelser" af Nicolaj Bøgh, 1910

"JOHN M. MØLLER : Slavs Herreds Historiker" af August F. Schmidt, 1945

"RIBE KATEDRALSKOLE 1886-92. Nogle Indtryk" af L. J. Koch, 1945

"Forfatteren, fhv. Højskoleforstander SØREN ALKÆRSIG : f. 5.8.1868 - d. 27.8.1943" af Salomon J. Frifelt, 1944

"En Klage til Kongen 18. Dec. 1792 fra PEDER HANSEN HØRLYCK, Bastrup" ved J. H. Byriel, 1944

"Et Soldaterbrev fra 1864 [kunstdrejer DANIEL MADSEN i Varde]" af H. J. Aastrup, 1944

"NØRAA BYES [Bramming sogn i Gørding herred] Vide og Vedtægts Bog" af J. Carl Christensen, 1944

"HANS VILHELM KAALUND : En Levnedsskildring" af Nicolaj Bøgh, 1906

"Kaptajn N. THØGERSEN BRINCH [Sønderho] fortæller" ved Dyveke Junker Nielsen, 1944

"Kor-Stolene i RIBE's KIRKER" af N. Lukman, 1944

"KVONG SOGN under 3 Aars Krigen 1848-50" af H. Grønbæk, 1944

"En Konfirmationsstrid [i HODDE-TISTRUP SOGN]" af F. Elle Jensen, 1944

"Degnen i RIBE AMT i 18. Aarhundrede. En kulturhistorisk Skitse" af Georg Hansen, 1944

"VESTEREGNENS [Ribe herred] Skattefund" af Roar Skovmand, 1943

"F. VERMEHREN" af Nicolaj Bøgh, 1891

"SIGNE LÆSSØE, født Abrahamson. En Livsskildring" af Nicolaj Bøgh, 1877

"Naar Vider og Vedtægter ikke slog til [SKAST HERRED]" af M. A. Ebbesen, 1943

"En Soldatergrav paa Bryndum Kirkegaard [CHRISTIAN LEOPOLD YDERIK 1840-1864]"  af Karl Hansen, 1943

"BENDIX MADSEN [1846-1933]" af Jens M. Lauridsen, 1943

"Dr. MARIUS KRISTENSEN [1869-1941]. I taknemmeligt Minde" af Kr. la Cour Pedersen, 1942

"Krigsskadeerstatninger til V. NYKIRKE Kommune for Leverancer m.m. til de fremmede Tropper i Krigsaaret 1864" af M. A. Ebbesen, 1942

"RIBERHUS SLOTSBANKE fra 1835 med Indledning og Noter fra 1941" af Chr. Axel Jensen, 1942

"Biskop H. A. BRORSON's Synodalmonita" af F. Elle Jensen, 1942

"Om Postvæsenet i VEJEN SOGN" af C. J. P. O. Sestoft, 1942

"Fra HUNDERUP SOGN [Gørding herred] om Uld, Kartning, Spinding og Farvning" af T. Tobiassen, 1942

"Stiftsprovst P. N. FROST. 1780-1845" af August F. Schmidt, 1942

"GRUNDTVIG og England : Studier over Grundtvig" af J. P. Bang, 1932

"GRUNDTVIG's Arv" af J. P. Bang, 1925

"ØSTER HORNE HERREDS's Skolefundatser. (Skildringer fra omkring Aar 1741" af Sigurd Kristensen, 1942

"ANDST KIRKE og Præsten Jonas Jensen Koldingensis" af J. Iversen, 1942

"JØRGEN RATHLOU til Krogsgaard og hans Bønder" af H. K. Kristensen, 1941

"Kampdiget og Adelgrøften i GRIMSTRUP KRAT [Skast herred]" af M. A. Ebbesen, 1941

"Om den gamle GRENE KIRKE. (I anledning af 50-året for dens nedrivelse.)" af Johs. Brus, 1941

"En menig Soldats [JENS CHRISTENSEN i Ovnbøl] Optegnelser fra Krigen 1864" ved J. Carl Christensen, 1941

"Viborgminder" af J. P. BANG, 1929

"Gyllingpræsten OTTO MØLLER : Liv og Forfatterskab" af J. P. Bang, 1931 

"PEDER JAKOBI NIELSEN" af T. Kragelund, 1941

"P. S. VIG" af August F. Schmidt, 1941

"AGERKROG [i Tistrup sogn, Øster-Horne herred]" af H. K. Kristensen, 1941

"HARTVIG PHILIP RÉE og hans Slægt" af Josef Fischer, 1912

"Familien HAUSEN" af Josef Fischer, 1917

"Et Bidrag til HANS ROSTGAARD's og KROGERUP's Historie" af G. Hornemann, 1899

"En Aftægtskontrakt (OKSBY SOGN]" af P. M. Gundesen, 1940

"TORBEN KLINTING" af H. K. Kristensen, 1940

"PEDER POULSEN, Vittarp [1876-1939]" af Hans Torbøl, 1940

"Slægten WALTHER i AASUM : Nogle Optegnelser for dens Ungdom" af Kristian Lohmann, 1915

"HANS CHRISTIAN RASMUSSEN [1841-1893], Gaardejer i Aasum" af Kristian Lohmann, 1893

"Galgen ved HVOLBØL" af August F. Schmidt, 1940

"Da de SEEST BYMÆMD skyldtes for ulovligt Købmandsskab" af M. A. Ebbesen, 1940

"En betrængt Barber [JOHAN MØLLER i Varde]" af A. Sørensen, 1940

"Oplysninger betræffende RUDKJØBING KJØBSTAD med Bemærkninger om de danske Kjøbstæder i Almindelighed og Øen Langeland" af P. Rasmussen, 1849

"JACOB SIMONSEN og Hustru ROSE født HAHN og deres Forfædre" af Josef Fischer, 1923

"Drengeliv i Kroen" af VILHELM RASMUSSEN [1869-1939], 1939

Juli 2021:

"Stamtavle over Familien ROULUND fra Store Hesbjerg i Fyen", 1889

"Et par Blade af mit Liv og Levnet nedskrevne for Familie og Venner af P. RASMUSSEN [1791-1865] samt Slægtstavle over Forfatterens Efterkommere" ved Albert Bayer, 1907

"Gartner af Grejsdalen MADS JØRGENSEN's Optegnelser om sin Slægt : 1620-1928"

"VARDE SYSSELS KIRKESTOL" af H. K. Kristensen, 1940-41

"ASMUS JÆGER [1848-1917]" af T. Kragelund, 1940

"Stamtavlen EICHEL" af Josef Fischer, 1904

"H. C. ANDERSEN og GEORG BRANDES samt andre H. C. Andersen-Studier" af J. P. Bang, 1936

"TIRSBÆK Gods og Ejere 1421-1921" af Marius Hansen, 1923

"Af Kong Christian den Femtes Dagjournaler 1695-1699" ved E. Marquard, 1914

"H. C. ANDERSEN som Ansøger og H. C. ANDERSEN's sidste Vilje" af E. Marquard, 1939

"Om Personer af H. C. ANDERSEN's mødrene Slægt" af H. G. Olrik, 1934

"H. C. ANDERSEN og Collinerne : En Bekræftelse" af Inga Nalbandian, 1928

"H. C. ANDERSEN og Collinerne. Et Nødværge" af Ionas Collin, 1928

"Paa Rejse med H. C. ANDERSEN : Dagbogsoptegnelser" af WILLIAM BLOCH, 1942

"H. C. ANDERSEN i Tekst og Billeder" af Karl Larsen, 1925

"H. C. ANDERSEN og hans nærmeste Omgang" af Rigmor Stampe, 1918

"En vestjysk Kriminalhistorie [ELSE CHRISTENSDATTER 1743-1787]" af S. M. Lønneth, 1940

"Hoverikontrakt for LUNDERUP [VARDE LANDSOGN]" af Sigurd Kristensen, 1940

"Vandfloden i RIBE d. 7de og 8de Jan. 1839 og 10de Jan. 1852" af S. A. Høgsbro Østergaard, 1939

"MANDØ. Nogle Minder" af Helga Stemann, 1939

"Pastor [PETER] HEINSEN [1802-1822] i Brørup" af J. K. Jensen, 1939

"Wiide-Bref og Oprettede Wedtægt over AAL MERSCH af Samptlige Lodtagne udfærdiget og underskrevet d. 7. Nov. 1737" af Eli Madsen, 1939

"En stensti i VEJEN MOSE" af Søren Alkærsig, 1939

"H. C. ANDERSEN som han var" af Elith Reumert, 1925

"Hekseprocesser fra Midtjylland (Viborg-Skive Egnen)" af Villads Christensen, 1908-10

"H. C. ANDERSEN og det Melchiorske Hjem" af Elith Reumert, 1925

"Brødrene STØTTRUP. En forfølgelseshistorie fra pietismens tid" af Georg Saxild, 1908-10

"HORNSTRUP SOGN" af Marius Hansen, 1949

"Erindringer fra Mors 1834-36" af A. THANING, 1904-06

"H. C. ANDERSEN's Dagbog fra hans sidste Slagelse-Aar 1825-1826" ved H. G. Olrik, 1936

"Oversigt over Lærerstanden ved SORØ AKADEMI og dets Skoler 1822-1922" af H. G. Olrik, 1921-22

"KARUP og dets Helligkilde" af C. M. Smidt, 1906-08

"Nogle Breve fra AALBORG BISPEARKIV [1555-1638]", 1906-08

"SKJÆRN AA" af Distriktslæge Rambusch, 1906-08

"Kathoveddøren paa RIBE DOMKIRKE" af Francis Beckett, 1905-05

"Breve til Provst CASPAR SCHADE [1754-1828] i Nykøbing paa Mors", 1904-05

"AARUP 1860-1980 - ERHOLM 1720-2020" af Hans Walmar m.fl., 2020

"Skoven, vejen og byen : det forandrede landskab : St. Hjøllund Plantage, Hærvejen og byen HJØLLUND [Vrads herred]" af Palle Kousgaard, 2020

"Gårdene i BAKKEBØLLE [Baarse herred]" af Georg Brandt Christensen, 2020

"ØRBY - lokalhistorie om liv og mennesker i en landsby ved Lillebælt" af Ann Helene Nissen, 2020

"Det gamle TAPDRUP [Nørlyng herred]" af P. Erik Langvad, 2020

"Stationsbyen fortæller : SKØRPING" af Henrik Bugge Mortensen, 2020

"NÆSBORG SOGN : et glimt af udviklingen" af Christian Mejdahl m.fl., 2020

"Glimt af LEDØJE og SMØRUM's tusindårige historie, vigtige fund og begivenheder" af Inga Nielsen, 2020

"JELLING. Husene og deres mennesker : 1860-1960" af Leif Baun Christensen, 2020

"Vejene til HVIDOVRE : om den periurbane udvikling i en københavnsk forstadskommune" af Poul Sverrild, 2020

"Fra landsby til forstad : en fortælling om HOLME, HØJBJERG og SKÅDE" af Bent Stougaard Nielsen, 2020

"Før og nu : forretninger, huse og gårde i GRINDSTED, KINNERUP og UGGEHALNE - i foto og tekst" af Poul Dahl m.fl., 2020

"Glimt af FEJØ's Historie" af Kim Hansen, 2019

"Gårde og slægter i FAURTHOLT [Hammerum herred] : en landsby, et folk" af Elmo Flaskager Hansen, 2020 

"Huse og slægtsgårde på DREJØ : registrering af ejendomme på Drejø : "øen midt i verden" : om alle øens huse og slægtsgårde : 1535-2020" af Else Hjort Nielsen, 2020

"BORNHOLM og ERTHOLMENE : rund om øernes historie" af Jesper Asmussen, 2020

"Hertugbyen AUGUSTENBORG : en historisk beretning om mennesker, livet og huse" af Peter Remontius, 2020

"Det gamle Voldsted i GRØNHOLT VANG" af H. G. Olrik, 1930

"HANS CHRISTIAN ANDERSEN : Undersøgelser og Kroniker 1925-1944" af H. G. Olrik, 1945

"Oversigt over Forstandere og Lærere ved DEN KGL. SKOLE i SORØ 1586-1737" af H. G. Olrik, 1927

"HELSINGØR" af Kr. Kongstad og H. G. Olrik, 1922

"Højskoleforstander ERNST TRIER : En skildring af Vallekilde folkehøjskoles grundlæggelse og første udvikling" af Povl Hansen, 1933

"Befæstningsanlæg paa den vestlige Side af LILLEBELT i Tiden 1629-1644" af K. C. Rockstroh, 1904-05

"Hr. HANS BERTELSEN i Andsager" af Chr. Villads Christensen, 1904-05

"Højskoleforstander ERNST TRIER" af Povl Hansen, 1928-29

"Minde minders bog" af POVL HANSEN [1856-1934], 1926

"ERNST TRIER : Bidrag til Oplysning om hans Levned" af Ludvig Schrøder, 1894

"Bidrag til Oplysning om jydske Kronbønders Levesæt og Forhold i Frederik II's og Christian IV's Tid" af Emil Madsen, 1904-05

"Meddelelser fra FOLKEHØJSKOLEN i ASKOV" af Ludvig Schrøder 1869

"Breve fra CHARLOTTE SCHRØDER [1842-1904]" ved Ludvig Schrøder, 1907

"Fremragende danske MÆND og KVINDER født i Tidsrummet 1750-1850" samlet af Anna Hartvigsen, 1926

"EDVARD LEMBCKE : En Levnedsskildring" af Ludvig Schrøder, 1903

"ANTONIO CETTI [ca. 1762-1835]" af Th. Hauch-Fausbøll, 1934-35

"PETER HIORT LORENZEN. Fd. 24. Januar 1791, dd. 17. Marts 1845" af Ludvig Schrøder, 1891

"Ved LUDVIG SCHRØDER's Jordefærd i Askov den 14. Februar 1908"

"Fra Udskiftningstiden [NØRRE KONGERSLEV SOGN i HELLUM HERRED]" af A. C. Nielsen, 1901-03

"N. F. S. GRUNDTVIG's Liv og Gjerning. Et biografisk Forsøg" af Fr. Winkel Horn, 1883 

"JENS JOHANSEN [1857-1882]. Et Mindeskrift" af Ludvig Schrøder, 1884

"Lene Jensdatter i Randers contra KIRSTEN MORSING i LIME. En Retssag fra 1686 [om trolddomskunster og kvaksalveri]" af Stemann og H. F. Feilberg, 1901-03

"LAMMEFJORDEN : Dens inddæmning og tørlægning, opdyrkning og bebyggelse" af Povl Hansen, 1930

"H. C. ANDERSEN i København" af H. G. Olrik, 1942

"Stamtavler for CARLSEN-LANGES- Legatstiftelse" af Th. Hauch-Fausbøll, 1914

"TROLLE" af Th. Hauch-Fausbøll, 1938

"GUDENAA, GUDENKJÆR, GUDENSØ, GUDENFJORD" af Søren Hansen, 1899-1900