Sophus Julius Wedege (1819-1889) kom til verden på Frederiksberg som søn af en politimester. Som 14-årig kom han ind på Landkadetakademiet. Han gjorde karriere inden for forsvaret og deltog i de to slesvigske krige. I øvrigt henvises til forordet.

Søren Wedege (1857-1933) var ligeledes født på Frederiksberg som søn af ovennævnte. Han ses som bogtrykker i København.

I 1930 fik Søren Wedege udgivet sin fars erindringer. Bogen indledes med: 

FORORD

 

Et Afsnit af min Søstersøn, Direktør Ploug Borbergs interessante Bog: SLÆGTEN WEDEGE I DANMARK handler om min Fader, Oberst Sophus Julius Wedege.

Jeg tænkte i sin Tid paa at føje nogle personlige Erindringer til min Søstersøns Meddelelser, men opgav dog dette for at gemme dem til mine egne Memoirer, som jeg, trods min fremrykkede Alder, endnu haaber at faa nedskrevne.

Ved Udsendelsen af nærværende lille Bog, mener jeg dog at burde forudskikke nogle Oplysninger.

Da min Fader som 44-aarig ung Mand i 1864 vendte hjem fra Krigen, var han en absolut utjenstdygtig Invalid. Tilsyneladende var han fuldkommen helhredet efter det svære Saar, som en fjendtlig Geværkugle havde tilføjet ham; men han var og blev hele sit Liv stiv i Ryggen, — han kunde ikke bukke sig. Kuglen, som han opbevarede og ofte viste mig, havde strejfet den indvendige Side af Rygraden, og taget et Stykke af Knoglen med. Desuden var hans Tunge lammet og ganske følesløs. For ikke at bide den tilblods, maatte han bestandig have noget mellem Tænderne. Om Natten sov han med sit Cigarrør i Munden.

Han var saaledes nødsaget til at indsende sin Begæring om Afsked fra Hæren.

At Tiden ofte maatte falde denne endnu unge Mand lang er forstaaeligt. Han udtænkte og iværksatte derfor forskellige Projekter, dels for at udfylde Tiden, og dels for at skaffe sig en større Indtægt. Bl. a. indrettede han et Hønseri paa „Egebæksro“; — han købte (eller lejede) en Mark, paa hvilken han dyrkede Grøntsager; han anlagde et Silde-Røgeri i et Udhus paa Ejendommen; — ja, da han senere flyttede til København med sin Familie, købte han en lille Fabrik for Fabrikation af Vognsmørelse og Blæk.

Men alle disse Projekter gav ham kun Skuffelser; de udfyldte ikke hans Tid, og den ventede forøgede Indtægt udeblev. Hans Energi paaførte ham kun Tab paa Tab, og hans forskellige Foretagender maalte alle efterhaanden opgives.

Hans Hovedbeskæftigelse blev Læsning, — ustanselig Læsning fra Morgen til Aften.

Det morede ham ogsaa at fortælle os Børn om sin Barndom og sit Barndomshjem, — dog især om sine Krigsoplevelser.

Da Ugeskriftet „Danebrog“ for Hær og Flaade startedes omkring 1880, benyttede han Lejligheden til at nedskrive nogle af disse Krigserindringer, og indsendte dem under Fællestitlen „Fra mine Erindringers Pulterkammer“ til Bladets Redaktion, som optog dem med Kyshaand.

Disse Krigshistorier har min Søstersøn Ploug Borberg samlet og opbevaret.

Jeg har saa ofte hørt min Fader fortælle dem, og husker endnu hvor de morede mig og andre.

Uden at ville tillægge dem nogensomhelst literær Værdi, mener jeg, at de ikke bør gaa tabt. De giver os dog et Billede af hine, de stærke Følelsers bevægede og begivenhedsrige, Tider.

Jeg har derfor ladet denne lille Bog trykke, og udsender den nu til Slægt og Venner som et Minde om min velbegavede, belæste, livlige og frisindede Fader.

LYNGBY, Sommeren 1930.

SØREN WEDEGE

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.