Hakon Hans Christian Müller (1895-1953)  var født i København som søn af en grosserer. I flere år var han ansat ved Helsingør højere Almenskole, og i 1935 tiltrådte han som lektor ved Odense Katedralskole. Han har skrevet adskillige artikler til tidsskrifter og udgivet flere lokal- og personalhistoriske bøger.

I 1944 påtog han sig at udarbejde: "Træk af Erhvervslivets Historie i Helsingør" med undertitel: "Helsingør Handelsstandsforening 1944 11. November 1744 : Kræmmerlauget".

Bogen indledes med: 

FORORD.

Den 11. November 1744 underskrev Christian VI paa Frederiksborg Slot Laugsartiklerne for Kræmmerlauget i Helsingør.

Helsingør Handelsstandsforening, der er den direkte Fortsættelse af Kræmmerlauget, har paa 200-Aars Dagen ønsket ved Udgivelsen af dette Skrift at sætte Dagen et varigt Minde.

Da Foreningen i 1919 fejrede 175-Aars Jubilæum, udgaves et Skrift, forfattet af Købmand Fr. Hilligsøe, der beskedent skjulte sig under Mærket „En gammel Helsingørs-Købmand“. Dette interessante Skrift behandler udførligt de første Aartier af Laugets Historie.

Helsingørs Historie i Sundtoldstiden indtil 1857 og i Aarene umiddelbart derefter er som bekendt flere Gange behandlet litterært, og det maatte da forekomme naturligt at begrænse nærværende Skrift til udover selve Laugets og Foreningens indre Historie fortrinsvis at omhandle Perioden fra 1857 til Nutiden, saaledes at Hovedvægten lagdes mere paa Handelsstandens Forhold end paa selve Byens Historie i det paagældende Tidsrum.

Helsingør Handelsstandsforening modtog fra Konsul V. E. A. Lund et Tilbud om at bekoste et saadant Arbejde udført. Udarbejdelsen er foretaget af Lektor cand. mag. Hakon Müller, der foruden af trykte og skrevne Kilder har øst af en Række Medlemmers Erindringer, og naturligvis af Hilligsøes ovenfor nævnte Skrift.

Billedredaktionen er velvilligst foretaget af Museumsdirektør Knud Klem.

løvrigt har Udgivelsen kun været muligt, fordi en lang Række af Foreningens Medlemmer har stillet et Beløb til Foreningens Raadighed til Gennemførelse af Jubilæet.

Til alle, der saaledes har medvirket ved Udgivelsen og i Særdeleshed til Lektor Müller, da han har trukket det største Læs, retter Foreningen sin oprigtige Tak.

        Helsingør, i November 1944.

HELSINGØR

HANDELSSTANDSFORENING.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.