Artiklen er i 1925 optaget i "Fra det gamle Helsingør", der blev udgivet af Frederiksborg Amts Historiske Samfund.  Artiklen indledes med et forord af Martinus Galschiøt (1844-1940):

Hans Chr. Kirck, der har skrevet den efterfølgende Artikel, var Sønnesøn af den bekendte Skibsklarerer i Helsingør Niels Peter Kirck, om hvis Virksomhed som Forretningsmand Artiklen handler. Sin Forretning arbejdede Kirck op fra en ringe Begyndelse i 1827 til at være den største i sin Art — Skibsklarering og Proviantering — i Helsingør omkring 1857, da Sundtolden ophørte. Men samtidigtog han ivrig Del baade i det kommunale og i det politiske Liv, var Borgerrepræsentant 1839-50, Stænderdeputeret og derefter Landstingsmand til sin Død d. 8. April 1864. Han tilhørte det nationalliberale Parti og var ivrig Skandinav.

Sønnesønnen Hans Chr. Kirck, født den 31. August 1889, viste tidlig kunstneriske Anlæg, gav sig i Malerlære, gennemgik teknisk Skole i København og derefter Kunstakademiets to første Arkitekturklasser. Ved Siden heraf drev han kulturhistoriske Studier i Museer og Arkiver og interesserede sig navnlig for Helsingørs Historie i forrige Aarhundrede, hvortil den Kirckske Forretnings righoldige og velbevarede Arkiv gav ham særlig Anledning. Et Resultat af disse Studier er den her meddelte Afhandling. Desværre fik han ikke den Tilfredsstillelse at se den offentliggjort. Efter en svær Sygdom døde han d. 7. Oktbr. 1924.

M. Galschiøt.

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloade via dette link.