Peter Arnold Heise (1830-1879) kom til verden i København som søn af en kopist. Som 17-årig blev han student fra Borgerdydskolen. Efter filosofikum besluttede han sig for musikken og udviklede sig til en romantisk komponist og organist. Han er mest kendt for sin musik til populære sange i Højskolesangbogen, en række romancer for sang og klaver samt operaen "Drot og Marsk". 

Gustav Stefen Peter Nyeland Hetsch (1867-1935) var født på Frederiksberg som søn af en maler. Han blev musikkritiker og fik udgivet bøger om store komponister.

I 1926 fik Hetsch udgivet sin biografi over Heise. Bogen indledes med: 

FORORD

Med denne Bog gøres det overhovedet første Forsøg paa at give en sammenhængende og indgaaende Skildring af Peter Heises Liv, Gerning og Betydning. Hidtil har for Offentligheden kun forcligget ganske korte Leksikon-Biografier og nogle faa Artikler om ham i Tidsskrifter og Dagblade.

Bogen har da maattet bygges op paa saa at sige bar Bund, Materialet til den samles fra mange forskellige Sider i og udenfor Danmark: Heises Breve, Meddelelser fra dem, der personligt havde kendt ham, Oplysninger, hentede i Rigsarkivet og Landsarkivet, Det kgl. Bibliotek m. m., — næsten altsammen helt nyt for Offentligheden.

Hovedvægten er lagt paa at give et Billede af Heise som Menneske og som kunstnerisk Personlighed, af de Forhold, under hvilke hans Udvikling fandt Sted, og hans Musik blev til, og af de Faktorer, der gav Anledning til eller fik Indflydelse paa hans Værker. Saa vidt muligt er ved Fremstillingen benyttet hans egne Ord, i hans endnu uudgivne Breve, der har været stillet til min Raadighed ved elskværdig Imødekommenhed fra mange Sider, — først og fremmest maa nævnes Fru Valborg Fasting, f. Tidemand, i Trondhjem. Jeg beder herved hende og alle mine andre „Medarbejdere“ modtage min bedste Tak for udmærket Bistand! Uden dem vilde Bogen overhovedet ikke kunne være skreven.

Selve Heises Musik er behandlet mere summarisk, dels af Pladshensyn, dels fordi den i sine Hovedtræk er det danske Publikum vel bekendt gennem Udgivelse og Opførelser. Blandt Heises utrykte Arbejder er kun hans allerførste, fra Ungdomsaarene, mere udførligt omtalte, fordi man allerede i dem finder Spiren til hans senere, nu klassiske Romancer.

En udtømmende Analyse og Vurdering af hele Heises musikalske Produktion har fra første Færd ligget udenfor Bogens Plan og maa være forbeholdt Fremtiden; bl. a. fordi Nutiden — trods de næsten 50 Aar, der er gaaet siden Komponistens Død, — ikke endnu kan faa den paa tilstrækkelig Afstand. En Ulempe — som kun tjener Heise til Ære, — er det i dette Tilfælde, at hans mest karakteristiske og altsaa mest værdifulde Musik er saa levende og livskraftig, at den forekommer os samtidig.

Det er paa Foranledning af en Slægtning af Peter Heise, Brodersønnen, Overretssagfører Oluf Heise, at denne Bog er bleven til. Jeg takker ham, ikke blot for de Oplysninger, han har givet eller skaffet mig, men ogsaa og mest for, at han ved sit Initiativ for 6 Aar siden førte mig ind paa Studiet af en Kunstner, hvis Musik altid har staaet mit Hjærte nær, og hvis Personlighed vandt det mere og mere, jo længere jeg beskæftigede mig med Heise og blev fortrolig med hans høje og fine Egenskaber som Menneske og som Musiker.

 

          „Muldbjerg“ pr. Melby, Oktober 1925.

                                                                                       GUSTAV HETSCH.

Efter at denne Bog og dens Forord var skrevet, har Professorinde Anna Poulsen udgivet „En Skuespillers Liv“, hvori Peter Heise findes omtalt S. 91—93, 104, 106, 163, 166, 170—71, 178—79, 187, 190—93, 199, 201 og 216. Et Par Oplysninger af Betydning for nærværende Fremstilling er senere indføjede i mit Mskr.

            Paris, April 1926.

                                                                                                        G. H.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1930 fik Hetsch udgivet afskrifter af Heises breve. De kan downloades via dette link.