Christian Henrik Johan Carsten Ottesen (1864-1943), der var tilknyttet Genealogisk Institut,  samlede materiale til udgivelsen af studenterfortegnelsen for 1883 i forbindelse med 25 års jubilæet i 1908. Ved 40 års jubilæet i 1923 udarbejdede han et tillæg, som indledes med:

Paa et hos mig af ca. 35 Studenter fra 1883 i April 1923 afholdt Møde blev det foreslaaet, at jeg skulde udgive et Tillæg til Jubilæumsbogen fra 1908 paa Grundlag af de Optegnelser, jeg lige siden nævnte Aar har gjort angaaende Studenter fra 1883.

Idet jeg nu efterkommer dette Ønske og fremsender nærværende lille Skrift, maa jeg tillade mig at gøre opmærksom paa, at, som Titelen angiver, er det kun et Tillæg til den tidligere Bog. Af den Grund er der derfor ved hver enkelt Biografi henvist til den Side i Bogen fra 1908, hvor den oprindelige og udførligere Biografi findes, idet Tillægget da — foruden Fødselsdag og Fødselsaar — kun anfører de Begivenheder, der, mig bekendt, er indtruffet siden 1908.

Foruden Kraks blaa Bog og det udkomne af Dansk biografisk Haandleksikon har de sædvanlige Haandbøger samt officielle Avisnotitser været mine Kilder. Af samtlige 315 Studenter fra 1883 var 264 i Live ved Jubilæet i 1908; efter 1908 er 51 afgaaet ved Døden, og vi er altsaa 213 tilbage. Alle Biografierne, ved hvilke Skolens eller Kursusets Navn er anført, er denne Gang ordnet i alfabetisk Rækkefølge og falder i 2 Afsnit: Nulevende og de siden 1908 døde.

Muligvis vilde Tillægget have vundet i Fuldstændighed — og Omfang — ved at en Korrektur var bleven tilsendt hver enkelt af de biograferede. Erfaringen viser imidlertid, at Nytten af saadanne Henvendelser er meget tvivlsom, da saa mange forbliver ubesvaret. Jeg har derfor foretrukket kun at meddele mine egne Optegnelser. I Haab om, at de kan læses med noget af den Interesse og Glæde, hvormed jeg har samlet dem i Tidens Løb, sender jeg venligst Hilsen til Studenterne fra 1883.

Det kgl. Vajsenhus, i September 1923.

CHR. OTTESEN.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret, til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link