Peter Arnold Heise (1830-1879) kom til verden i København som søn af en kopist. Som 17-årig blev han student fra Borgerdydskolen. Efter filosofikum besluttede han sig for musikken og udviklede sig til en romantisk komponist og organist. Han er mest kendt for sin musik til populære sange i Højskolesangbogen, en række romancer for sang og klaver samt operaen "Drot og Marsk". 

Gustav Stefen Peter Nyeland Hetsch (1867-1935) var født på Frederiksberg som søn af en maler. Han blev musikkritiker og fik udgivet bøger om store komponister.

I 1930 fik Hetsch udgivet sine afskrifter af og kommentarer til Heises mange bevarede breve. Bogen indledes med (i uddrag):

FORORD 

 

Tager jeg fejl, — eller træder ikke frem af disse Breve Billedet af en sjældent sympatetisk, fængslende, fin og klog særpræget, Personlighed?

Peter Heise, den højt kultiverede Kunstner, hvis musikalske Betydning og Værd nu er almindelig erkendt, viser sig som Brevskriver fra en ny Side. En skarp lagttagelsesævne, et ægte dansk Lune, et indtil Kaadhed frisk Humør, rørende Trofasthed overfor Slægtninge og Venner forener sig med en hurtigt erhvervet Lethed og Sikkerhed i Stil og Udtryk.

Brevene fra hans Leipzig-Dage maa forbavse enhver ved den tidlige Modenhed, hvorom de vidner. De er skrevne af en Yngling i Begyndelsen af Tyverne; man skulde tro, de hidrørte fra en ti Aar ældre!

Heise gjorde paa de fleste i hans Tid Indtryk af at være en reserveret Natur. Kim for den nærmeste Kreds aabnede han sig, — men da ogsaa helt. I disse Breve har han givet frit Løb for sit varme Hjærtes Følelser og sin klare Hjærnes Tanker.

Den, der har læst hans Breve her, har lært ham bedre at kende end de fleste i hans Samtid.

De aller fleste af de Breve fra Peter Heise, som denne Bog indeholder, forelægges her for første Gang Offentligheden.

Udgivelsen af denne Samling Breve fra Peter Heise er — ligesom min i 1926 udkomne Bog om ham — foranlediget af Brodersønnen, Overretssagfører Oluf Heise.

Carlsbergfondet har vist Offentliggørelsen sin velvillige Interesse og ydet sin Støtte, for hvilken Fondets Direktion her bedes modtage en ærbødig Tak.

                                                                                                 Udgiveren.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link

Hetsch's biografi over Heise kan downloades via dette link.