Martinus Christian Wesseltoft Rørbye (1803-1848) kom til verden i Drammen i Norge som søn af en dansk embedsmand. Da Norge gik tabt for Danmark i 1814, flyttede Rørbyes familie tilbage til Danmark. Han begyndte i 1819 på Kunstakademiet som elev af C. A. Lorentzen og fik privattimer hos C. W. Eckersberg. Han blev en anerkendt guldalderkunstmaler. 

Georg Christian Nygaard (1871-1942) var født i København som søn af en skomagermester. Efter præliminæreksamen blev han ansat ved DFDS og dyrkede tillige journalistik især om kunstneriske, litterære og historiske emner.

I 1930 påtog Nygaard sig at udarbejde: "Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830", som indledes med:

FORORD

 

Naar Kunstforeningen hermed forelægger sine Medlemmer en Udgave af Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog fra Jyllands- og Norgesrejsen 1830, er Grunden ikke alene den, at Dagbogen i sig selv er af betydelig Interesse; men det skyldes tillige den Omstændighed, at man i Rørbyes opbevarede Skitsebog fra Rejsen finder et saa omfattende Billed-Materiale til Dagbogen, at dennes kunsthistoriske Betydning derved i høj Grad forøges.

Skilsebogen, der af den nuværende Ejerinde, Fru Thora Knudsen, velvilligst er stillet til Raadighed, er suppleret med et Udvalg af de øvrige Tegninger, Akvareller, Malerier og Raderinger, som var Rejsens kunstneriske Udbytte.

At det har været muligt at bringe et saa rigt Illustrationsmateriale, skyldes Støtte fra Ny Carlsbergfondet, hvorfor Kunstforeningen aflægger sin varmeste Tak.

Udgiveren har hertil at føje en Tak til de mange, som det, selv ved et Udgiverarbejde af saa beskedent Omfang som nærværende, har været nødvendigt at ulejlige med Forespørgsler m. m. En særlig Tak bringes Hr. Museumsdirektør, Dr. Karl Madsen, der har gennemlæst Manuskriptet og bistaaet paa anden Maade, samt Del kgl. Biblioteks og Kobberstiksamlingens altid redebonne og hjælpsomme Embedsmænd.

                                                                                                  Georg Nygaard

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.