Emil Edvard Harald Schjøttz (1848-1901) var født i Københavns som søn af en jordbruger i Høsterkøb. Som 18-årig blev han student. og 7 år senere cand. jur. I flere år var han anssat i det offentlige retsvæsen. Fra 1884 og til sin død  praktiserede han i København som overretssagfører. Han var medlem af Folketinget i perioden 1882 til 1890.

I 1875 fik han udgivet sit arbejde med afskrift af sager fra Sjællandsfars Landsting, der i perioden 1584-1805 blev holdt i Skt. Bends Kirke i Ringsted. Bogens fulde titel lyder "Fra Sjællandsfars Landsting. Efterretninger om en Del ved denne Domstol i Aarene 1676-1789 inkaminerede Sager" og indledes med::

Forord.

 

Der er faa Perioder i den danske Retshistorie, om hvilke der foreligger saa lidt til Oplysning, som Perioden fra Christian den femtes Lov og til noget over Midten af det 18de Aarhundrede. Jeg har troet at afhjælpe et Savn hos dem, der interessere sig for dansk Retshistorie, ved at udgive denne Samling Meddelelser fra Sjællandsfars Landsting.

Materialet til nærværende Samling findes i den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsrets Arkiv i Kjobenhavn og er med stor Beredvillighed stillet til min Disposition af denne Rets Justitiarius, Hr. Konferensraad Fiedler. Samlingen begynder med Aar 1676 (Justitsprotokol Nr. 1) og gaaer til Aaret 1789 inkl., da der efter dette Aar findes udførlige trykte Beretninger om Forhandlingerne paa Sjællandsfars Landsting. Samlingen er ikke udelukkende en Domssamling, hvorfor jeg har anset det for korrektest at ordne de meddelte Stykker efter Sagernes Inkaminationsdato og angive Domsdatoen overalt, hvor den i og for sig har nogen Interesse, og dernæst i de Tilfælde, hvor Dommens Afsigelse falder ét Aar eller mere efter Sagens Inkamination. Kun ved Nr. 107 er ved en Unøjagtighed en anden Dato end Inkaminationsdatoen angiven. Jeg har dernæst, navnlig for de senere Aars Vedkommende, saa vidt muligt, gjengivet de meddelte Stykker in extenso, især ved Domme, om hvis rette Forstaaelse der kunde være Tvivl. Endnu maa jeg med Hensyn til Bogens Benyttelse bemærke, at naar der undertiden er meddelt et Citat uden videre Angivelse, f. Ex. i Nr. 247, er det Citat af Dommen i Sagen. — løvrigt er der i Samlingen medtaget enkelte Ting, som strengt taget ikke have juridisk, men kun almindelig historisk Interesse.

Med disse Bemærkninger overlader jeg Bogen til det juridiske Publikums Velvillie.

 

       Kjøbenhavn i April 1875.

                                                                                                             Emil Schjøttz.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link