Rikard William Winkel (1852-1934) kom til verden på Dybvad Hovedgård som søn af godsejeren. Han blev uddannet ingeniør og ses som amtsvejinspektør i København. Han er nævnt som mangeårigt medlem af Det Danske Missionsselskabs bestyrelse.

I 1930 fik han udgivet sin selvbiografi, der indledes med: 

FORORD.

 

Ikke saa helt sjældent har kære Venner opfordret mig til at skrive mine Erindringer, men af letforstaaelige Grunde slog jeg det længe hen.

Men Minderne pressede paa, Tiden til at skrive havde jeg jo, og Erfaringerne fra Udgivelsen af de to Bøger om Pastor Peter Krag og vor Chinamission var opmuntrende; saa dristede jeg mig til at gaa i Lag med Opgaven, uanset at jeg var ganske paa det rene med, at det er ulige lettere at skrive om en betydelig Personlighed og et stort Arbejde end om ens egne Oplevelser, hvor det, at man ofte selv er med i Legen, rummer saa mange Faldgruber, som det ikke er let at komme helskindet udenom. Desværre er det formodentlig heller ikke lykkedes mig, der er jo uheldigvis et godt Stykke Vej fra at ønske til at kunne, men jeg har altsaa ønsket det.

Og saa har jeg ønsket at fortælle om, at en praktisk Livsgerning meget vel kan forenes med slet ikke saa lidt kirkeligt Arbejde, og at denne Forening gør Livet rigt.

Der er saa mange udmærkede Mennesker, evnerige, energiske, dygtige og redelige ogsaa blandt mine Kammerater, der, tilsyneladende i alt Fald, har ladet hele det kirkelige Felt udyrket sagtens i den Tanke, at det er taagede Utopier, som ingen, der har Sans for Realiteter, beskæftiger sig med, og saa gaar de Glip af de eneste virkelige Realiteter, de evige, usynlige Værdier, dem, det blev givet mig at faa Øje for, og som berigede mit Liv. Kunde denne Bog blot i nogen Maade blive en Tilskyndelse til, at en eller anden af disse udmærkede Men­nesker gik i Lag med at søge efter de evige Livsværdier, saa blev mit lønligste Haab med Bogen naaet.

Jeg skylder at sige, at en hel Del af det, der fortælles i Bogens første Afsnit, støtter sig til Optegnelser fra min Fader, og Barndomserindringer fra min ældste Søster, Fru Caroline Køster, som hun for adskillige Aar siden lod trykke som Manuskript, og at den Glæde, jeg har haft af at læse den lille Bog, har været ikke saa lidt medvirkende til, at ogsaa denne er blevet til. Jeg synes, at Historie, ogsaa Slægtshistorie, ja endog ganske almindelige Slægters, er saa interessant.

Oplysningerne om Slægten i Højslev Sogn (Side 10) skylder jeg Oberstløjtnant H. O. Winkels flittige Granskning i Rigsarkivet, men han tilføjer, at det, der fortælles om Slægtens ældste, er knap saa godt underbygget som alt det øvrige.

Og sluttelig skylder jeg Sognepræst G. Arnberg i Herlufmagle en stor Tak for den Haandsrækning, han har givet mig ved at gennemlæse mit Manuskript og kritisere et og andet, saa der kunde bødes paa det, inden det blev for sent; kun frygter jeg for, at han ikke har været haardhændet nok.

 

    August 1930.                                                             R. W. Winkel.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.