Jens Jacob Asmussen Worsaae (1821-1885) kom til verden i Vejle som søn af amtsforvalteren. Allerede i 11-12-års-alderen fik han interesse for oldsager og oldtidsmindesmærker. Han blev en meget anerkendt museumsmand, arkæolog og historiker. 

Charles Adolphe Antoine Clément (1860-1933) var født i København som søn af en guldsmedemester. Som ung cand. polyt blev han ansat ved Den Kongelige Porcelænsfabrik. I 1892 forlod han fabrikken og blev ansat i Danmarks geologiske Undersøgelse. 

I 1930 fik Ad. Clément udgivet sin bearbejdelse af Worsaaes breve. Han indleder bogen med:

FORORD

De fleste af de heri meddelle Breve fra Jens Jacob Asmussen Worsaae findes paa det kongelige Bibliothek spredte i Brevsamlinger under Modtagernes Navne og ere stillede til Disposition af Overbibliolhekar Hr. Dr. phil. Carl Petersen, som herved takkes derfor. Et enkelt Brev til en Etatsraad, der ikke er benævnt, men næppe kan være nogen anden end Christian Jürgensen Thomsen, er i Udgiverens Besiddelse.

Ogsaa Direktoren for Danmarks geologiske Undersögelse Hr. Dr. phil. V. Madsen takker jeg, da jeg har faaet til Afbenyttelse 8 Breve til Prof. Dr. J. G. Forchhammer, der var Sekretær i Videnskabernes Selskab. Dette Selskab understöttede Worsaae til hans Reise i Normandiet og Bretagne i 1852 og valgte ham samme Aar til Medlem.

Brevene ere ordnede kronologisk efter Datering af del förste Brev til hver Adressat og efter dette fölge da de övrige til samme.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link