Daniel Jacobson (1861-1939) kom til verden i København som søn af en grosserer. Som 18-årig blev han student, og 7 år senere tog han medicinsk eksamen. Efter ansættelse på forskellige hospitaler i København blev han overlæge på den psykiatriske afdeling på Frederiksberg Hospital, og hans ry som behandler blev udbredt over hele Skandinavien.

I 1932 fik han udgivet: "I Kittel og Kjole : Smaatræk af et Menneskes Liv". Bogen indledes med:

FORORD

 

Den, der i denne Bog venter at finde et Memoireværk med Optegnelser om Sammentræf med berømte Mænd og Kvinder, vil blive skuffet.

Bogen handler slet og ret om Mennesker, som jeg under min Vandring henad Livets Landevej har mødt, været i Berøring med og atter sagt Farvel til for at gaa videre til nye Passantmøder.

Mit Ønske har været at gøre andre bekendt med mine Oplevelser, for saa vidt disse er egnet til at kaste et Lys over ikke helt ligegyldige Mennesker og give et Indblik i sjælelige Konflikter, som vistnok de færreste kommer ud for, maaske blot fordi de mangler Blikket derfor. Min Gerning som Nervelæge har naturligvis stillet et større Materiale til Raadighed end de fleste er saa heldige at komme ud for, og maaske har jeg ogsaa haft Sind og Øjne mer opladt derfor, fordi Mennesker alle Dage har ejet al min Interesse og al min Sympati.

Da det er selve Oplevelserne, som skal tale deres personlige Sprog, er Personerne, som de handler om, for langt de flestes Vedkommende navnløse. Oplevelserne skulde gerne kunne tale for sig selv uden at støtte sig til berømte Navne, fine Titler, øjenforblændende Symboler, sociale Stillinger o. s. v. De har intet med Levnedsskildringer at gøre, de er kun Episoder, men Episoder af en saadan Arf, at de formentlig alligevel fortæller om Livets Glæder og Sorger, om Fest og Alvor, om Kærlighed og Skuffelser uden at være Nøglehistorier, indiskrete Afsløringer eller Reklame for den og den.

Maatte den finde Læsere med modtagelige og forstaaende Sind.

                                                                          Daniel Jacobson

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades vcia dette link

I 1923 fik Daniel Jacobsen udgivet: "Jeg husker : Spredte Minder omkring Barndom og Ungdom". Du kan læse mere via dette link.

I 1936 fik han udgivet: "Muntre Minder". Du kan læse mere via dette link.