Jens Peter Aaboe Kristensen (1863-1931) kom til verden på Sinding Hede i Kragelund sogn ved Silkeborg som søn af en husmand. Han dimitteredes 1883 fra Gedved Seminarium og beklædte flere lærerstillinger, inden han i 33 år var betroet stillingen som førstelærer og kirkesanger i Barrit. 

I 1930 fik han udgivet sine erindringer, som han indleder med:

FORORD.

 

Da mit Liv er levet i et Spand af Aar, der baade aandeligt og materielt har været en Grødetid for vort Folk paa saa mange Maader, og da min Gerning er øvet paa Egne, hvor adskillige af Tidens Livsrørelser satte kendelige Spor i Befolkningen, har jeg i de senere Aar næret den Tanke for mine Børns Skyld at nedskrive mine Erindringer. — Derimod var det ikke paa Forhaand min Mening at udgive disse offentlig. Men under Arbejdet paa at samle mine Livsminder sammen, modtog jeg imidlertid fra flere Sider Opfordring til at lade dem udgive. Jeg bad da først Højskoleforstander Grønvald Nielsen, Vestbirk, om at læse dem igennem og sige mig sin Mening derom. —

Dette er sket, og hans Udtalelser om dem var af den Art, at de gav mig Mod til at lade dem udkomme.

Jeg gør da dette i Haab om, at denne jævne Skildring af Tidsbegivenheder og Personer, jeg har staaet i Forhold til, maa blive til Glæde og Gavn for dem, som den kommer i Hænde.

 

Horsens, den 5. Juni 1929.

J. P. AABOE KRISTENSEN.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link