Thorvald August Marinus Stauning (1873-1942) kom til verden i Københavns som søn af en karetmager. Han blev udlært cigarsorterer og deltog tidligt i politisk arbejde. Fra 1906 var han medlem af Foketinget, og i 2 perioder 1924-26 og 1929-42 var han landets statsminister.

I 1930 fik han udgivet sin beretning om en grønlandsfærd. Han indleder bogen med:

FORORD.

 

Da jeg gik ud paa min Rejse til Grønland, havde jeg ikke tænkt at give Offentligheden en Bog om denne Rejse. Jeg havde i første Linie praktiske Formaal. Jeg maatte kende det Land som jeg nu var Minister for, og jeg havde haft saa megen politisk Forbindelse med de grønlandske Anliggender, at denne Besigtigelse var en nærliggende og naturlig Fortsættelse af mange Aars Arbejde.

Det er nemlig en Misforstaaelse naar Folk tror, at min Interesse for Grønland først vaagnede da jeg gik ud paa denne Rejse.

Det er snart femogtyve Aar siden, at jeg første Gang var mit Partis Ordfører i Folketinget, da Lovgivning om Grønland var paa Dagsordenen.

Jeg har siden, som Ordfører eller Udvalgsmedlem, beskæftiget mig direkte med alle forekommende Love vedrørende Grønland og jeg har aldrig været i Tvivl om, at Danmark fulgte en rigtig Linie i sin Lovgivning og Administration paa dette Omraade.

Da der i 1923 opstod et Grønlands-Problem imellem Danmark og Norge, udnævntes jeg, af Ministeriet Neergaard, til Medlem af den Delegation, som førte Forhandlinger med Norges Forhandlere, om det fremtidige Forhold mellem de to Lande, overfor Grønland. Og disse Forhandlinger endte som bekendt med Grønlands-Traktaten, der ratificeredes af Rigsdagen, under det første Ministerium Stauning i 1924.

Min Rejse langs Grønlands Vestkyst og mine Besøg i en Række Kolonidistrikter og Bopladser, var imidlertid en saadan Oplevelse og Berigelse, at jeg fandt det naturligt at give Offentligheden Kendskab til Forholdene. Fra flere Sider blev jeg opfordret til at uddybe de i Pressen offentliggjorte Skildringer og Betragtninger, og det er disse Ønsker som imødekommes ved denne Bog. Da jeg paa Hjemvejen besøgte Færøerne, hvor de politiske Forhold i Øjeblikket giver nogle Brydninger, finder jeg det rigtigst ogsaa at omtale dette Besøg og min Mening om Forholdene særlig om den Løsrivelsesbevægelse som har udviklet sig. Bogen er ikke noget videnskabeligt Værk og ikke en udtømmende Beskrivelse, men den er den jævne, praktiske Mands Indtryk og Bedømmelse af Lande og Folk som er vidt forskellige fra Danmark og det danske Folk. Vi har overtaget Pligten til at forvalte disse Landsdele og til at føre Folkenes Udvikling videre. Og vi skylder vore Efterkommere at efterlade denne Arv fra Fortiden, i en Stand, der ogsaa kan vidne om god, dansk Kultur.

                                                                          Forfatteren

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dett link.