Cecilia Larsen (1829-1928) kom til verden i Bogense som datter af en praktiserende læge. I 1854 blev hun viet til Michael Herman Theodor Hertz.

"Livserindringer" udkom efter hendes død og indledes med:

Tante Cecilie døde d. 27de Decbr. 1928 — nioghalvfems og et halvt Aar gammel — efter et Par Maaneders smertefuldt Sygeleje, som Følge af et Hoftebrud. Indtil da havde hun været rask, fuldkommen aandsfrisk og slet ikke livstræt. Da Tante Cecilie i sine sidste Leveaar har udtalt, at en Del af hendes »Livserindringer« eventuelt maatte udkomme, besluttede vi efter hendes Død at lade dette ske, eftersom der er mange af hendes Slægt og Venner, som med Glæde og Interesse vil læse dem.

      Juli 1930.

                                                    Vica Hertz.                          Louise Jantzen.

Forfatterens forord (i uddrag):

Allerede i flere Aar har jeg følt Lyst til at nedskrive nogle Erindringer fra mit Liv. Enhver, som kjender mig, — og ingen Anden vil vel komme til at læse disse Blade — veed nok, at mine Dage hidtil er gledne stille hen, at, ihvad der kan være foregaaet inden i mig, mit Livs ydre Forhold have været rolige og lykkelige, og med mere end almindelig Ret kan vel den gamle Lignelse om Bækken, der risler stille hen mellem Blomster, bruges om mit Levnetsløb. Ja, i Sandhed, tusinde deilige Blomster smykkede min Vandring, Kjærlighedens Roser og alle de yndige, brogede Krandse, som flettes af den herlige Kunst og andre ædle og skjønne Nydelser. Men store Omvexlinger, mærkelige Begivenheder, særegne Forhold ere ikke faldne i min Lod. Ligesaalidt er jeg kommen i Berørelse med min Tids store Aander, dens Bærere, har heller ikke seet mere end en ganske lille Del af den Verdensdeel, i hvilken jeg lever, endmindre de andre.

Naar jeg da alligevel føler Lyst i mig til nogle Meddelelser om mit Liv, da er det meest med Tanken paa min egen Slægts yngre Generation, der maaskee dog engang kunde have Interesse for at læse, hvad »Tante Cecilie« har at fortælle om det Huus, fra hvilket deres Fader eller Moder er udgaaet og enkelte Træk fra disses Barndom. Det vilde derfor have sin fulde Betydning, om jeg helligede, idetmindste den første Deel af disse Blade til den kjære lille Flok af Søster- og Broderbørn, der har en saa stor Plads i mit Hjerte. — Denne Bog vil ikke komme til at ligne en Levnetsbeskrivelse. Det er meget mere dens Hensigt at fremstille for Læseren de Mennesker, de Forhold, kort sagt de Omgivelser, blandt hvilke jeg har levet. Men en rød Traad maa der gaa gjennem enhver Fortælling. Saa være da min egen Livsvandring den røde Traad, til hvilken jeg knytter mine Skildringer. Det er langtfra min Mening at give mig ganske hen; men hvad jeg giver skal være Sandhed. Med min gode Villie skulle ingen falske Blomster bruges som Smykke for mine Skizzer. Som jeg har seet, som jeg har opfattet, saaledes vil jeg give det Altsammen. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.