Carl Christoph Julius Asschenfeldt-Hansen (1856-1934) kom til verden i Bov ved Flensborg som søn af sognepræsten. Som 18-årg blev han student fra Viborg og 5 år senere cand. theol. Efter en peiode som huslærer var han kapellan og sognepræst ved flere forskellige embeder. Han vær nært knyttet til Indre Mission og virkede som vækkelsesprædikant. 

I 1930 fik han udgivet sin selvbiografi, der indledes med:

FORORD

 

»Naade over Naade«, det har i mange Aar staaet klart for mig, at saaledes skulde Titelen være, om jeg skulde faa Lov til at skrive en Tilbageblikkets Bog som denne. Ordet fra 2den Mosebog Kap. 33,19, hvor Herren siger til Moses: »Jeg vil lade al min Godhed drage forbi for dit Ansigt«, har lyst for mig, medens jeg har nedskrevet disse Minder. Denne Bog skulde gerne være et Udtryk for min inderlige Tak for megen, megen Barmhjertighed, der blev mig til Del i mit lange Liv. Og under hele Arbejdet med denne Bog har det været min Bøn, at Herren maatte faa al Æren, at han, vor dyrebare Frelser, Gud Faders uudsigelige Gave til os, maatte herliggøres. »Jeg er et Intet, men Kristus mit alt«; denne Helligaandens Tone skulde gerne klinge gennem alle disse Mindeblade.

Langaa, den 10. Juni J930.

C. Asschenfeldt-Hansen

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.