Martinus Ludvig Galschiøt (1844-1940) kom til verden i Helsingør som søn af en købmand. Han tog magisterkonferens i nordisk filologi og underviste nogle år. I 1873-75 var bibliotekar og inspektør ved den skandinaviske forening i Rom, hvor han færdedes sammen med den skandinaviske kunstnerkoloni. Efter sin hjemkomst gik han over til journalistisk og litterær virksomhed. 

I 1923 fik han udgivet: "Skandinaver i Rom for halvhundred Aar siden". Han indleder bogen med:

Det kunde hænde, naar vi i sin Tid nede i Rom sad sammen nogle Stykker om Aftenen i Skandinavisk Forening, at en af Malerne tog en Blyant op af Lommen eller Pennen, der laa paa Bordet, og paa det første det bedste Stykke Papir — i Mangel af andet en Avis — gav sig til at tegne Portrætter af os andre, som oftest kun flygtige Rids, en og anden Gang mere udførte, ikke sjælden karikerede, hvad der gjorde mest Lykke hos dem, det ikke gik ud over.

De efterfølgende Skildringer af Skandinaver i Rom for halvhundred Aar siden bestaar for en væsenlig Del af saadanne Portrætter, mest flygtige Rids, enkelte mere udførte. Skulde et og andet af dem forekomme noget karikeret, er Karikeringen i hvert Fald ikke gjort i ond Mening, men kun fordi den syntes mig at fremhæve det, der særlig karakteriserede vedkommende.

Hvad Skildringerne iøvrigt angaar, har jeg saavidt muligt undgaaet Beskrivelser af Roms skønne Natur og rige Kunst. Det er tit nok behandlet. Jeg har kun medtaget heraf, hvad der bidrog til Stemningen i den paagældende Situation. Foruden mine Erindringer danner samtidige Optegnelser, Dagbøger og Breve Grundlaget for Skildringerne.

Billederne er alle efter Tegninger og Skitser af Niels Bredal. Som vi dengang var sammen i Rom — og ellers Livet igennem, til han døde — er vi sammen her.

                   Helsingør, den 31. Marts 1923.

                                                                                       M. GALSCHIØT

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fl, der kan downloades via dette link.