Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

I 1870 fik han udgivet: "Bidrag til den danske Boghandels Historie", som indledes med:

Nærværende Skrift er et Mindeskrift; det er fremkaldt ved den Gyldendalske Boghandels hundredårige Jubilæum.

Kraftigt og fyldigt har det nævnte Firma i hele sin Virketid hævdet den betydelige Plads i den danske litterære Udvikling, som allerede dets Stifter anviste det, og det sidste Hundredårs Begivenheder vedrørende dansk Boghandel ordne sig derfor naturligt om det som et Midtpunkt; den Gyldendalske Boghandels Historie er den danske Boghandels Historie fra 1770. Men just derfor følte jeg, da det var faldet i min Lod at skulle give en Fremstilling heraf, Trang til også at give en Fremstilling af den danske Boghandel før 1770; først ved en sådan, syntes jeg, faldt der fuldt Lys over den Gyldendalske Boghandels betydningsfulde Virksomhed, og såvidt muligt at skaffe dette tilveje var mit Mål. Af denne Grund har jeg vovet at gøre et Forsøg, skønt Tiden, jeg i så Henseende havde at arbejde i, just ved at Bogen som Mindeskrift skulde fremtræde på bestemt Tid, var knap. Andre må nu dømme om, hvorledes jeg har magtet Opgaven. Jeg skal kun tilføje, at havde Tiden tilladt mig et fornyet Gennemsyn af mit Manuskript, var Et og Andet blevet strøget navnlig i dets fyldigere anlagte Begyndelse, og Et og Andet blevet tilføjet navnlig i Fremstillingen af den senere Tid, hvis nødvendigt påbudte mere skematiske Behandlingsmåde dog selvfølgeligt var bleven bibeholdt.

Som enhver Læser vil se, har det ikke været min Hensigt særligt at fremdrage, hvad der af håndskrevne Sager måtte være gæmt i vore Bibliotheker og Arkiver angående den danske Boghandel. Hvad jeg har stræbt efter, har kun været at indsamle og ordne de Oplysninger, som jeg kunde finde i Litteraturen eller få Kundskab om ved Samtale med Mænd, der måtte antages at kende til og have Interesse for det nævnte Emne. Og jeg har så meget mere troet at have Ret til at gå således frem, som Hr. Konferensråd E. G. Werlauff velvilligt havde tilladt mig at afbenytte hans, navnlig af utrykte Kilder uddragne, Samlinger til den danske Boghandels Historie, hvorfor jeg er ham taknemlig.

Det er imidlertid ikke alene Hr. Konferensråd Werlauff, som jeg skylder Tak. Overalt, hvor jeg har henvendt mig for at få Oplysninger, har jeg mødt den største Imødekommen: de ikke få Boghandlere både i og udenfor København, i Danmark, Norge og Sverige, som jeg bl. A. har søgt Underretning hos, skylder jeg Tak, og jeg skylder Tak til Universitetsbibliothekets forekommende Personale for den utrættelige Velvilje, det har ladet mit Foretagende blive til Del. Af Enkelte må jeg endeligt nævne Hr. Professor P. Hjort og Hr. Boghandler H. H. J. Lynge. Professor Hjort har velvilligt udlånt mig sin betydelige Samling af Breve fra Jacob Deichmann og meddelt mig mange interessante og oplysende Vink, Hr. Lynge har som sædvanligt ikke svigtet med at stille sin rige Viden og sine omfattende Samlinger til Disposition. Størst Tak skylder jeg imidlertid den Gyldendalske Boghandels Ejer, Hr. Kancelliråd F. V. Hegel, der har fremkaldt hele Foretagendet, udstyret det rigt og med aldrig svigtende Interesse fulgt det fra Begyndelsen til dets Afslutning.

Endnu skal jeg kun meddele, at Guttenbergs Billede er skåret efter T. G. Hansards „Typographia“ (London 1825), Kosters efter G. Meermanns „Origines typographiæ“ (Haag 1765) og Gassubens efter et lille Stik, som findes i Mullers Pinakothek på det kgl. Bibliothek. J. Deichmanns Billede er udført efter en lille Medaillon af Gamradt; den ejes af hans Enke, og er det eneste Portræt, der haves af ham. Alle Portræterne ere tegnede og skårne i Træ af Hr. H. P. Hansen. — Titelbilledet er tegnet og udført af Hr. Magnus Petersen.

 

                 Frederiksberg den 10 December 1870.

 

                                                                                    C. Nyrop.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogværket i 2 bind. Jeg har efterbehandlet disse scanninger til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Del

Andel Del