Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "MOURITZ TRAP FRIIS' Forfædre og Efterslægt (1549-1911) af Aage Friis m.fl., 1911

Den fulde titel er: "Mouritz Trap Friis' Forfædre og Efterslægt (1539-1911) : Familierne Friis fra Marslev og fra Kjølstrup". Bogen indledes med:

FORORD.

Udarbejdelsen af foreliggende Slægtebog er fremkaldt ved Ønsket om at fuldstændiggøre og udgive en Samling af Oplysninger om Familien Friis fra Kjølstrup, som Pastor Kr. Friis før sin Død havde tilvejebragt.

Den for en Aarrække siden af Lengnick udgivne Stamtavle over Familien Friis er nu forældet og indeholder mange Fejl. Det har imidlertid ikke været Tanken her at give en ny fuldstændig Udgave af denne Stamtavle, men kun ved Hjælp af nye nøjagtige Undersøgelser at skabe en fuldstændig Slægtebog for de Friiser, der nedstammer fra Provst og Sognepræst Mouritz Trap Friis, der døde 1808. Om den direkte Linie af hans Forfædre gives her, saavidt det har været mulig, fuldstændige Oplysninger og ligesaa om hele den Del af hans Efterslægt, der bærer Navnet Friis.

Udarbejdelsen af Stamtavlerne i denne Slægtebog er i det væsentlige foretaget af Hr. Redaktør Hauch-Fausbøll, Dansk genealogisk Institut, med Benyttelse af det Stof, som afdøde Pastor Kr. Friis havde indsamlet. Den vedføjede, ikke tidligere offentliggjorte Selvbiografi af Pastor Otto Engelsted Friis, er trykt efter en Afskrift, der har tilhørt hans ældste i 1885 afdøde Søn, Povel Friis. De to ældste Familiebilleder, der findes i Ribe Domkirke, er her gengivne efter Fotografier i Nationalmusæet af Kr. Hude.

                     København, August 1911.

                          St. Friis.                      Anna Wad, født Friis                     Aage Friis.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

I 1927 udkom af samme forfattere: "Otto Engelsted Friis og Marianne Friis : Deres Forfædre og Efterslægt indtil 1927 : Tillæg til Slægtebogen over Familierne Friis fra Marslev og fra Kjølstrup". Du kan læse om tillægget via dette link.