Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Bidrag til TAARNBORG SOGN's Historie" af Torkild Winther, 1925

Thorkild Christian Winther kom til verden i 1855 i Tåstrup Præstegård i Midtsjælland som søn af en derværende capellan. Han gik selv præstevejen og ses i 1925 som sognepræst til Korsør og Tårnborg sogne. Han indleder sin bog med dette forord:

Det var oprindelig paatænkt, at disse Bidrag til Taarnborg Sogns Historie skulde have medfulgt den for Tiden under Udgivelse værende Bog om Korsør Bys Historie. Disse to Sogne har jo i Tidernes Løb haft saa mange Forbindelsesled, ikke alene paa Grund af det nære Naboskab, men ogsaa fordi de, i alt Fald lige siden Reformationen, har været forenede i kirkelig Henseende og siden 1845 har tilhørt samme Jurisdiktion.

Det har imidlertid af praktiske Grunde vist sig heldigere at lade Arbejdet om Taarnborg udkomme som en lille Bog for sig. Da den vil blive trykt i samme Skikkelse som Bogen om Korsør, vil de, som har subskriberet paa denne, kunne lade dem indbinde sammen.

Da Hr. L. F. la Cour i de to indledende Kapitler i sit Arbejde har omhandlet det væsenligste af Egnens Historie i arkæologisk Henseende, ligeledes medtaget det meste, der vides om det gamle Taarnborg Slot, kan der henvises hertil. — Bidragene til Taarnborg Sogns Historie vil hovedsagelig omhandle den forholdsvis nyere Tid; men Rødderne til denne maa jo af og til efterspores længere tilbage.

Det vil, efter en lidt udførligere Fremstilling af Kirkens Historie og en kortere af Skolevæsenets, hovedsagelig blive Herregaardenes Historie, der dvæles ved; det har jo ogsaa væsentlig været af disse, Sogneboernes Skæbner indtil den nyeste Tid har været afhængige.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.