Frede Bojsen (1841-1926) kom til verden i Skørpinge ved Slagelse som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Frederik Engelhardt Boisen. Som 23-årig bestod han teologisk kandidateksamen, deltog i 1864-krigen og blev senere sekondløjtnant. I 1866 opførte han Rødkilde Højskole ved Stege, som forblev hans hjem resten af livet. Ved siden af sit virke som højskoleforstander var han en meget aktiv foreningsmand både lokalt og i en lang periode også som medlem af folketinget. I sit otium dyrkede han sin store interesse for lokalhistorie og fik udgivet flere meget anerkendte værker. Hans hovedværk er "Af Møns historie" i 9 bind, der udkom i perioden 1905-26.

Første bind indledes med disse forord:

De to af mig hidtil udgivne bidrag til Møns historie, Jakob Suneson og Stege bys bog, er bleven modtagne med velvilje af anmelderne, hvorfor jeg takker. Særlig pris sætter jeg på, at flere af vore mest kyndige mænd på de pågældende områder har gjort mit arbejde den ære, at sende mig en række bemærkninger ved enkeltheder, hvori der er indløbet urigtigheder eller unøjagtigheder. Jeg griber med glæde lejligheden til at meddele disse anmærkninger....

Enkelte anmeldere har anket over, at jeg i formentlig for stort omfang fremsætter formodninger, der ikke fyldestgörende kan bevises. Jeg véd vel, at den moderne historieskrivning har skærpet fordringerne til bevisers fuldstændighed. Men det forekommer mig, at særlig de ældre tider ikke er tjente med at måles efter altfor snæver en målestok. For mit vedkommende er det ialfald visst, at arbejdet med disse længst svundne tidsrum af vor historie vilde miste det meste af sin æggende tillokkelse, dersom jeg skulde afholde mig fra at göre rede for de indtryk, som læsningen af de forskellige — oftest magre — kilder giver. Lad så hellere sådanne formodninger — de giver sig ikke ud for andet — blive stående, indtil de enten bliver omstødte eller godkendte.

Ordningen af det vidtløftige stof i nærværende hefte har medført, at samme ting ofte må omtales på flere steder; dette har medført adskillige delvise gentagelser, som jeg dog håber vil tjene til at lette læsningen fremfor hyppige henvisninger. Imidlertid er jeg ved sygdom i vinter blevet hindret i at få den sidste affiling omhyggeligt foretaget.

Jo mere jeg trænger ind i den opgave, som jeg er beskæftiget med, desto mere føler jeg savnet af fornødne forkundskaber på mange områder. Opgaven fører ind i så mange af videnskabens provindser, at der til dens fyldestgörende løsning måtte kræves samvirken af lærde kræfter i flere forskellige fag. Da dette ikke kan opnås, må jeg göre arbejdet så godt jeg formår, og af og til søge kyndiges råd, som jeg med megen tak benytter efter evne.

Med nylig afdøde assessor Hother Hage i Viborg, der som født Mønbo tidligere havde beskæftiget sig med undersøgelser vedrorende Møns oldtid, havde jeg indledet et samarbejde, medens han endnu opholdt sig i København. Han har hjulpet mig på flere måder, særlig ved oplysninger, hentede fra hans egne eller faderen, konsul G. Hages undersøgelser og samlinger. Desværre måtte jeg give afkald på denne gode støtte ved hans bortrejse fra København for to år siden.

        Rødkilde, 29. Marts 1905.

                                                                                        F. Bojsen.

Jeg har scannet de 9 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Den forhistoriske tid

Den ældre middelalder

Den yngre middelalder

Anders Bille

Efter reformationen

Ulykkernes tid 1650-1700

18de århundrede

1750-1800 den bernstorffske tidsalder

1750-1800

 

P.S.: I 1904 fik forfatteren udgivet bogen "Stege Bys Bog 1418-1607 med oplysning om byens - navnlig borgerskabets historie i middelalderen". Du kan læse min artikel og downloade bogen fra dette link.

Og for fuldstændighedens skyld er der her et link til min artikel og download af hans bog fra 1902: "Jakob Sunesön af Møn: et mindeskrift og nogle undersøgelser".