Jakob Sunesön (1170-1246) var dansk godsejer. Han blev kendt som danskernes leder under forhandlingerne om frigivelse af Valdemar 2. fra fangenskabet i 1225.

Frede Bojsen (1841-1926) kom til verden i Skørpinge ved Slagelse som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Frederik Engelhardt Boisen. Som 23-årig bestod han teologisk kandidateksamen, deltog i 1864-krigen og blev senere sekondløjtnant. I 1866 opførte han Rødkilde Højskole ved Stege, som forblev hans hjem resten af livet. Ved siden af sit virke som højskoleforstander var han en meget aktiv foreningsmand både lokalt og i en lang periode også som medlem af folketinget. I sit otium dyrkede han sin store interesse for lokalhistorie og fik udgivet flere meget anerkendte værker. Hans hovedværk er "Af Møns historie" i 9 bind, der udkom i perioden 1905-26. Men inden han udkom med dette værk, skrev han i 1902 om Jakob Sunesön.

Bogen indledes med dette forord:

Nærværende afhandling er i grundtrækkene bleven til for 3 år siden, som del af materialet til et större arbejde om Møns historie. På grund af de deri gjorte forsøg på ny løsninger af nogle sporgsmål fra den pågældende tidsalder, forelagde jeg dengang dele af udkastet for enkelte historikere, der opfordrede mig til at lade det udkomme, for således at foranledige fornyet drøftelse, navnlig vedrørende kong Valdemars jordebog. Sagen har imidlertid siden hvilet i håb om, at jeg skulde nå at samle mit arbejde bedre. Ved genoptaget beskæftigelse med dette afsnit har jeg dog fået lyst til at omforme det til nogle mere ubundne undersøgelser, knyttede til Jakob Sunesöns navn og slægt, hvorved jeg har søgt at fyldestgöre et hos mig længe næret ønske om at fremdrage denne gode Danske mands minde i læseverdenens erindring. Kilderne hertil er naturligvis mangfoldige i arkiver og bibliotheker, men jeg har ikke villet belemre bygningen med citaternes »stillads« undtagen, hvor jeg har troet at finde noget mere eller mindre nyt. Jeg takker for velvillig imødekommen fra flere sider under arbejdets udførelse, og navnlig takker jeg professor  H. O l r i k  for adskillige gode vink om enkeltheder.

Hermed anbefales min lille afhandling til kyndiges velvillige bedømmelse.

 

                   Rødkilde 8. Nov. 1902.

 

                                                             F. BOJSEN.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.