Christen Berg (1829-1891) kom til verden i Bjerg i Fjaltring sogn ved Lemvig som søn af sognefogeden og kom i dåben til at hedde Christen Poulsen. Han afsluttede som 20-årig en uddannelse som lærer og virkede som sådan nogle år. Fra 1865 og til sin død var han medlem af folketinget som et meget fremtrædende medlem af Venstre. Han grundlagde "De Bergske Blade". 

Frederik Nørgaard (1878-1945) var født i Aarhus og blev kendt som højskoleforstander og forfatter.

I 1915 fik Fred. Nørgaard udgivet sin biografi over C. Berg. Den indledes med: 

I mangen en gammel Venstremands Stue hænger et Billede af de fem Venstreførere: Frede Bojsen, Sofus Høgsbro, C. Berg, Viggo Hørup og Holstein-Ledreborg. Det er et Billede, der minder om Kamptider i vor politiske Historie. Og taler man med gamle Venstremænd om de Dage, da disse fem stod i deres Kraft, faar man at vide, med hvilken Beundring de menige Vælgere saa op til deres Førere. »Jeg har nu været med i de Tider, da det gik varmt til,« siger en og anden, og saa følger en Lovtale over Berg eller Hørup eller Bojsen. Men tiest over Berg. Han var dog fremfor nogen Venstres Høvding. Der var andre Politikere, hvis Uddannelse var mere omfattende, hvis Tale var finere og mere formfuldendt end hans, men han er den kraftigste og bredeste af dem alle.

Han var runden af Folkets jævne Lag, hans Tale var ikke tung af Dybsind, men han talte saa lige til, med saadan en Varme og Kraft om det, han troede var ret og rigtigt, at selv den jævneste forstod det og blev grebet deraf. Af al. sin Evne stred han for det, som han troede var det danske Folks Ret: at styre sit eget Hus. Og ham kaarede det menige Folk især til Høvding. Og endnu — snart 25 Aar efter hans Død — kalder mangen en sig med Stolthed Bergianer.

Man træffer nu og da Mænd og Kvinder, til hvis dyreste Ungdomsminder det hører, at de har 4 siddet paa Skolebænk hos Kold eller har hørt Grundtvig eller Birkedal. Og de glemmer det aldrig. Bergs Gerning var en anden end disse Mænds. Men paa sit Omraade var ogsaa han en Vækker. Han vakte rundt om i Landet en levende Sans for offentlige Forhold. Og mange føler sig i stor Gæld til ham.

Det er denne Mands Levnedsløb, der her skal fortælles.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.