Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.

I 1905 blev han anmodet om at samle oplysninger om studenterårgangen fra 1855 og indleder med:

Paa Foranledning af Hr. Overbibliotekar Birket Smith og med pekuniær Støtte af de fleste nulevende af Studenterne fra 1855 har jeg siden Marts d. A. samlet efterfølgende Oplysninger fra trykte og utrykte Kilder.

Foruden vedkommende selv eller deres nære Slægtninge have d’Hrr. Bibliotekar Josef Fischer, Arkitekt A. Kuld, Overlærer Kleisdorff. Provst J. C. H. Møller, Universitetspedel Mule og Pastorerne N. Nørregaard, F. C. Petri og Soph. Therchilsen samt Arkivarerne Saxild og Wad velvilligst besvaret mine Forespørgsler, hvorfor jeg aflægger min erkendtligste Tak.

Medens der i Fortegnelsen ved Mindefesten 1895 var optaget 153 Studenter, vil her kun findes 151, idet Hjort og Launy ere udeladte, da de først 1856 afsluttede Eksamen. Om dem alle har det ikke været muligt at tilvejebringe tilfredsstillende Oplysninger, og jeg vil derfor være meget taknemlig for eventuelle Tilføjelser eller Rettelser.

Den Maade, hvorpaa det indvundne Stof er behandlet, vil let forstaas uden særlig Forklaring, dog bør jeg maaske nævne, at Dimissionsaaret er udeladt og kun Skolen, hvorfra vedkommende er dimitteret, er tilføjet efter Klammen med Forældrenes Navne, ved Privatister er anvendt Forkortelsen: priv., endelig betegner Forkortelsen: afsk. overalt afskediget i Naade efter Ansøgning.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.