Charles Adolph Denys Mourier (1867-1911) er en del af studenterårgangen 1886, og han beskriver sig selv på side 164. 

Inden sin tidlige død nåede han at få udgivet bogen med titlen: "Studenterne fra 1886 : Biografier og Portrætter udgivne i Anledning af fem og tyve Aars Jubilæet", der indeholder små biografier og portrætfotos før og nu. Uddrag af bogen:

Universitetsaarbogen udviser, at der i Aaret 1886 blev 474 Studenter (heraf 4 i Januar). Af de 474 er 367 i Live, 47 er afgaaede ved Døden; af disse sidste var 9 Studenter ved forskjellige Fakulteter, de 7 af dem havde taget Filosofikum; 36 døde efter Embedsexamen. 226 var Elever i lærde Skoler, 88 Privatister. Af det samlede Antal har 18 ingen Examen taget efter Artium; af disse lever de 74 i forskjellige Livsstillinger: 3 er Journalister, 3 ved Landvæsen og Gartneri osv. 19 gik Militærvejen; af disse opgav de 4 den atter og indtraadte i civile Livsstillinger - de to i Udlandet - de øvrige 15 er fordelte saaledes: Fodfolket 8, Artilleriet 2, Husarerne 2, Dragonerne 1 og Generalstaben 2 - alle henholdsvis Kaptajner eller Ritmestre. De resterende 377 har taget Examen ved Universitetet.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.