Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.

I 1910 fik han udgivet: "Studenterne fra 1885 : En Samling af Biografier udarbeidet i Anledning af 25-Aars Jubilæet", som indledes med:

Den følgende Samling Biografier af de i Aaret 1885 dimitterede 356 Studenter er tildels udarbejdet paa Grundlag af et ved Spørgeskemaer tilvejebragt Materiale, men da meget faa af disse Skemaer har været korrekt udfyldte, skønt de ikke manglede tilstrækkelig tydelig Anvisning dertil, og da foruden de c. 50 af Studenterne, der i Aarenes Løb er afgaaet ved Døden (i Fortegnelsen mærkede med et †) en Del rent har undladt at besvare vor Forespørgsel (i Fortegnelsen er der foran disses Navne sat et ÷) har det været et meget byrdefuldt Arbejde at tilvejebringe korrekte og nogenlunde ensartede Oplysninger om alle Dimittenderne.

Saa godt som alle de supplerende Oplysninger er indhentede fra officielle Kilder.

For enhver Bistand, der er ydet mig under Udarbejdelsen, bringer jeg herved min bedste Tak, særlig skal jeg nævne, at Forstander L. Bjarnason i Reykjavik velvilligst har indsamlet Oplysninger om en Del af Islænderne, der her af praktiske Grunde er behandlede særskilt, sidst i Samlingen.

 

                    Dansk Genealogisk Institut, 4. Juli 1910.

 

                                                                  Hauch-Fausbøll. 

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.