Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.

I 1911 fik han udgivet: "Studenterne fra 1861 : En Samling Biografier udarbeidet til Mindefesten den 31. Aug. 1911", som han indleder med:

Af de 186 unge Studenter, der i Aaret 1861 forlod Danmarks Skoler, kunde de 155 fejre deres 25-aarige Studenterjubilæum i 1886, medens kun lidt under Halvparten har oplevet det 50-aarige Studenterjubilæum i Aar, idet saavidt vides 98 ere afgaaede ved Døden.

Efter Anmodning af Udvalget for Studenterjubilæet har jeg samlet de efterfølgende korte Biografier paa Grundlag af den Fortegnelse, der blev udgivet i 1886, og som indledes med en Række udførlige statistiske Meddelelser, som det vil være unødvendigt at gentage her.

Trods al anvendt Umage er det ikke lykkedes at faa alle Biografier saa fuldstændige, som jeg kunde have ønsket det, og da det er min Agt ved Udsendelsen af nye Jubilæumsskrifter at meddele Supplementer og Rettelser til de tidligere udgivne, vil enhver Tilføjelse med Tak blive modtaget.

Dansk Genealogisk Institut,

         GI. Kongevej 41,

             i Aug. 1911.

                                           Hauch-Fausbøll.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.