Vilhelm Richter (1840-1911) blev født i København som søn af en tømmermand. Han blev cand.jur. som 25-årig, blev senere overretssagfører og var med til at stifte Dansk Genealogisk Institut. Han har skrevet flere "stater", bl.a. "Meddelelser om Examinati Juris (Danske Jurister) 1824-1894", der udkom i 1903. Bogen indledes med disse forord: 

Nærværende Bog giver i kronologisk Orden korte Meddelelser om de Personer, der i Tidsrummet fra Oktober 1826 indtil Udgangen af Aaret 1896 have underkastet sig den dansk-juridiske Examen i egentlig Forstand, der indførtes ved Forordningen af 10. Februar 1730, skærpedes ved Forordningen af 26. Januar 1821 og ophævedes ved Anordning af 26. September 1890. Grunden til, at Bogen begynder med Oktober 1826, er den, at der i den nævnte Maaned første Gang examineredes efter Forordningen af 1821; at examinati juris fra 1736 til 1826 ikke er medtagne, er begrundet i, at Interessen for de ældste danske Jurister, efter hvad Udgiveren har bragt i Erfaring, kun er ringe. At der afsluttes med 1896, finder sin Forklaring deri, al der med del efterfølgende Aar indtraadte en hel ny Ordning af de juridiske Eksaminer. Ganske vist kaldes de, der siden den Tid have bestaaet den saakaldte juridiske Fællesprøve, ogsaa examinati juris, men den ny Examen er og bliver dog en ganske anden end den ældre, jfr. ogsaa, at der i Ugeskrift for Retsvæsen efter Fortegnelsen over dem, der i 1896 have underkastet sig Examen i dens tidligere Skikkelse, staar: hermed ophører danskjuridisk Examen.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.