Jørgen Andreas Dolleris (1850-1925) blev født i Skyum sogn i Thy og kom i dåben til at hedde Jørgen Andreas Andersen. Han blev uddannet boghandler og etablerede selv boghandel i Vejle i 1883. Samtidig dyrkede han sin store interesse for litteratur og fik udgivet flere digtsamlinger og biografier. Han modtog meget anerkendelse som personalhistoriker ved udgivelsen af "Danmarks Boghandlere".

I 1916 fik han udgivet: "Den danske Provindsboghandels Historie : Fra omtrent 1800-1915".  Bogen indledes med:

INDLEDNING.

 

I 1870 udgav Fr. Hegel i Anledning af den Gyldendalske Boghandels hundredaarige Jubilæum »Bidrag til den danske Boghandels Historie« af Camillus Nyrop. Dette smukke og dygtige Værk havde jo til Hovedemne Gyldendalske Boghandel, og Forfatteren udtalte, at denne Boghandels Historie tillige var den danske Boghandels Historie fra 1770. Det er altsaa nærmest Literaturens Vilkaar og Forlæggernes Virksomhed, der her omhandles, og der antydes jo i disse Ord, at Provindsboghandelens Historie egentlig har ligget udenfor Opgaven — og det er da ogsaa kun de enkelte bekjendte Provindsforlæggere, som fremdrages.

I 1901 udgav Otto B. Wroblewski det af ham forfattede »Tidsbillede«: »Om Boghandelen i Danmark i det 19. Aarhundrede«; men han udtaler selv i et »Forord«, at Betegnelsen »Tidsbillede« egentlig er misvisende, da Sortimentsboghandlerstanden »ikke findes særligt fremhævet eller dens Udvikling og Udøvere omtalt saa udførligt som Forlæggernes«. Og han tilføjer, at »en saadan Skildring har ligget udenfor det lille Skrifts Plan og over dets Forfatters Evne«.

Da Nyrops Værk er skrevet for henimod halvtreds Aar siden, og da Sortimentsboghandelens største Udvikling er sket i Tidsrummet siden da, og endelig, da Wroblewski ikke behandler nævnte Udvikling, har jeg, for Provindsboghandelens Vedkommende, søgt at løse denne Opgave. Men jeg har ment, ligesom Nyrop, at der først ved en Skildring af Fortiden falder fuldt Lys over Nutiden. Jeg begynder derfor min Fremstilling hundrede Aar tilbage i Tiden. Det er altsaa Udviklingen af den danske Boghandel udenfor Hovedstaden, gjennem det nittende Aarhundrede og til den nyeste Tid, jeg historisk behandler. Min Bog er udarbejdet efter trykte og utrykte Kilder; til de første har jeg henvist, med Undtagelse af mit personalhistoriske Værk »Danmarks Boghandlere«, som det vilde være ganske uoverkommeligt at citere og tillige — i hvert Fald formelt — ret overflødigt, da Materialet til det i alt Væsentligt er hentet fra utrykte Kilder, og Stoffet altsaa mit eget. Til Dansk og til Nordisk Boghandlertidende har jeg henvist, hvor der var særlig Grund dertil, navnlig ved personalhistoriske Emner; men en gjennemført Henvisning ved alle Smaa-Meddelelser har jeg anset for ørkesløst.

Jeg har inddelt mit Skrift i forskjellige Perioder, hvad der formentlig baade vil forklare og forsvare sig selv. At jeg saa tillige indenfor disse Afsnit har givet en dertil hørende personalhistorisk Oversigt, vil sikkert anses for rigtigt, da min Skildring ellers let blev for abstrakt og mennesketom.

Den danske Provindsboghandlerforening (1891 —1915) har jeg væsentligt skildret med Referater af dens Aarsmøder som den røde Traad. Deraf følger, at jeg i mine andre Oversigter over Begivenheder og Reformer i dette Tidsrum af og til er kommen til at gjentage enkelte Ting. Dette kan let forklares og sikkert ligesaa let tilgives.

Hvad Stoffet angaar — baade det personalhistoriske og Billedstoffet — da har det i mangfoldige Tilfælde maattet vælges og behandles efter et Skjøn. Ved Portrættering har jeg taget et ganske væsentligt Hensyn til, om Vedkommende ikke blot har forhandlet Literaturen, men ogsaa har været med til at forlægge — frembringe — den. Med Hensyn til Bogens Illustrering, da er denne iøvrigt bleven mere righoldig, end jeg fra første Færd havde turde vente, idet Forlæggeren, Redaktør Carl Aller, af Interesse for mit Værk og for dansk Boghandel, har skjænket mig Clichéerne dertil.. For denne Velvillie beder jeg ham modtage min erkjendtlige Tak. Alle andre af mine Kollegaer, der har vist dette mit Arbejde Forstaaelse og Sympathi, bedes ligeledes modtage min Paaskjønnelse og min Tak.

Min Fremstilling er nærmest formet med Fagfolk for Øje, men jeg vil haabe, at ogsaa Andre, der har Interesse for den danske Boghandel, vil kunne læse den. Den Opgave, jeg har sat mig, vilde muligvis kunne løses enten nu eller i Fremtiden med større Dygtighed, end jeg har formaaet det; men der er neppe Nogen og fremstaar neppe Nogen, der vil behandle Emnet med større Kjærlighed, end den, hvormed jeg har omfattet det.

Maatte saa mit Værk i nogen Grad bidrage til, at Kjærlighed til dansk Bogavl og dansk Oplysning altid præger Literaturens Tjenere!

 

      Vejle, 16. Oktbr, 1915.

                                                                   ANDREAS DOLLERIS.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.