Vilhelm Richter (1840-1911) blev født i København som søn af en tømmermand. Han blev cand.jur. som 25-årig, blev senere overretssagfører og var med til at stifte Dansk Genealogisk Institut. Han har skrevet flere "stater".

I 1896-97 fik han i 2 bind udgivet det håndskrevne og meget omfattende værk: "Den danske Landmilitæretatet 1801-94", som han afslutter med (i uddrag):

Nærværende Bog indeholder Meddelelser om samtlige med kongelig Udnævnelse forsynede militære og civil-militære Embedsmænd (Officerer. Embedsmænd i Generalitetet og Krigsministeriet m.m., Auditører, Intendanter, Læger og Officianter for Tidsrummet fra 1. Januar 1801 til 31. December 1894, dog saaledes, at Oplysningerne for de inden Udgangen af 1894 ansatte Personers Vedkommende ere førte frem til 31. December 1896. For Officerernes Vedkommende ere imidlertid kun de saakaldte faste Officerer optagne i Bogen, altsaa hverken Officerer af de annekterede Batailloner, Landværnsofficerer, Reserveofficerer, Officerer af Borgerbevægningen, Livjægerkorpset, Livskorpset eller Brandkorpset, Såfremt Udgiverens Tid tillader det, vil han i et Slags Tillæg give Meddelelser om de nævnte Grupper af Officerer eller ialt fald om nogle af dem. 

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Bibliotets DOD-service og ået dem til at scanne de 2 bind. Disse scanninger har jeg efterbehandlet til pæne men p.g.a. håndskrift ikke søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

!. Del (Aabye-Knudsen)

2. Del (Knudsen-Øtken)