Sixten Otto Brenner (1899-1971) grundlagde firmaet Personalhistorisk Institut og var direktør for det 1920-1955. Det er nævnt, at mange af hans udgivelser fra 1920-erne og 1930-erne skal tages med betydeligt forbehold, idet han i flere af slægtsbøgerne indsatte et passende antal berømte aner for at gøre bøgerne mere interessante. I 1942 fik han udgivet "Slægten fra Vrannerup", der tager udgangspunkt i gårdfæster Niels Anderssen i Vrannerup, Seest sogn. Bogen indledes med:

FORORD

 

Denne Stamtavle er udarbejdet paa Foranledning af Grosserer Niels Andersen i Hellerup, som paa forskellig Maade har bistaaet mig, og hvorfor jeg herved siger Tak, ogsaa til de mange andre, som ved at indsende deres Data m. v. har gjort det muligt, at Arbejdet blev fyldigt. En særlig Tak retter jeg til Overpakmester i Kolding E. H. Lauridsen, som i det væsentlige har paataget sig Bearbejdelsen af hele den fjerde Slægtslinie. Mulige Berigtigelser bedes meddelt mig.

 

          København, den 10. December 1941.

 

                                                               S. Otto Brenner

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.