Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "SEHESTED : Udvidet særtryk af Danmarks Adels Aarbog 1954 og 1956" af Albert Fabritius, 1963

Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

I 1963 fik han udgivet: "Sehested : Udvidet særtryk af Danmarks Adels Aarbog 1954 og 1956", der indledes med: 

Paa foranledning af civilingeniør Steen Sehested bragtes i Danmarks Adels Aarbog 1954 en af undertegnede revideret og a jourført udgave af arkivar Anders Thisets Sehested-stamtavle fra 1911, ledsaget af et ved betydelige økonomiske tilskud fra familien muliggjort stort illustrationsmateriale, dels i form af vaabener og segl, dels af epitafier, ligsten og navnlig portrætter. Fremdeles offentliggjordes i aarbogen 1956 en lille afhandling om det Sehestedske gravgitter i Aarhus domkirke, som i et rigt stykke smedejernskunst opviser en af den danske adels smukkeste og ejendommeligste vaabenanetavler, interessant yderligere ved det særegne, fint gennemtænkte opstillingsprincip. Endelig bragte Adels Aarbogen 1958-59 en lang række portrætter fra malerisamlingen paa Broholm.

Civilingeniør Sehested har imidlertid ønsket at faa tilvejebragt en saa vidt mulig fuldstændig samling af Sehested-portrætter, i hvert fald saaledes, at der i tilslutning til de særtryk, der er taget af stamtavlen og den nævnte afhandling, blev gengivet mindst et portræt af hver person. Det har naturligvis ikke været muligt at fremskaffe en helt komplet billedsamling, men det er dog alligevel lykkedes at bringe over 200 egentlige portrætter af ca. 160 personer - formentlig den største samling gengivne portrætter af en enkelt familie, som hidtil er publiceret.

Paa grund af det beklageligt lange tidsrum, der, foraarsaget af de med materialets fuldstændiggørelse forbundne vanskeligheder, er forløbet, siden stamtavlens offentliggørelse bringes foruden nogle enkelte rettelser af fejl i stamtavlens oplysninger, en række tilføjelser angaaende de ændringer, der er sket i familiens forhold siden da.

Det er civilingeniør Sehesteds haab, at denne samling maa bidrage til en styrkelse af sammenholdet inden for en slægt, der paa visse tidspunkter har haft virkelig betydning i vort lands historie.

 

           København i maj 1963.

                                                                                                              Albert Fabritius.

Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.