Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Familien STRØYBERG 1662-1920" af P. C. Knudsen, 1920

Peder Christian Knudsen (1873-1949) kom til verden i Fjelstervang, Vorgod sogn i Vestjylland som søn af en gårdmand. Ved hans død fremgår det af kirkebogen for Budolfi kirke,  at han var pensioneret viceskoleinspektør. Han fik udgivet et mindre antal slægtsbøger og lokalhistoriske bøger. Hoveværket er "Aalborg Bys Historie", der i 1931-33 udkom i 3 bind.

I 1920 fik han til opgave at uarbejde: "Familien Strøyberg 1662-1920 : Udgivet af Valdemar Strøyberg - Apoteker i Aalborg : Trykt som Manuskript for Familiens Medlemmer i Anledning af 125 Aars Dagen for Appteker, Cancelliraad, Ridder Christopher Strøybergs Fødsel". Den er opdelt i "Familien Strøyberg 1662-1834", "Familien Strøyberg i Assens 1832-1920" og "Familien Strøyberg i Aalborg 1830-1920". Bogen, der afsluttes med et navneregister og en slægtstavle, indledes med:

I over 250 Aar har Familien Strøyberg haft Hjemsted i Danmark; thi Traditionen fastholder, at den første Strøyberg indvandrede fra Lübeck i Aaret 1662 og tog Bopæl i Kjøbenhavn. — Naar man har kunnet følge Slægtens Historie saa langt tilbage i Tiden som til Enevældens første Dage, saa skyldes det først og fremmest den Omstændighed, at mange af dens Repræsentanter har været Embedsfolk (Præster), Apotekere, Læger, Degne m. v., men det skyldes ogsaa den Kendsgerning, at mange af Familiens Medlemmer har været i Besiddelse af en stærk Slægtsfølelse og med Pietet opbevaret Archivalier og lignende, som har tilhørt Slægten i Tiderne. —

Nærværende Familiebeskrivelse er baseret paa de opbevarede private Familiepapirer og mundtlige Beretninger, men naturligvis i første Række paa de Oplysninger, man har kunnet hente fra vore Arkiver (Landsarkivet for Fyn og Landsarkivet for Sjælland samt Raadstuearkivet i Kjøbenhavn). I Særdeleshed har man benyttet de gejstlige Skifteprotokoller, der har afgivet et baade fyldigt og ret lødigt Stof — saaledes et udmærket Spejlbillede af Slægtens økonomiske Tilstand. Da Kirkebøgerne for Sdr. Broby brændte 1868, har man ogsaa maattet hente en Del af det genealogiske Stof fra Skifteprotokollerne.

Slægtsbeskrivelsen er udarbejdet paa Initialiv af Apoteker i Aalborg Valdemar Strøyberg.

 

                                                                                                                       P C. KNUDSEN.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.