Jens Vincent Albert Eduard Hostrup-Schultz (1865-1931) var født i København og ses som kaptajn og plantageejer.

I 1900 fik han udgivet: "Et Par Blade af MATZ JENSEN PROMMUS og hans Descendenters Historie". Det lille hæfte indledes med: 

Naar jeg har besluttet mig til at udsende dette lille Hæfte, der omhandler den nu her i Landet paa Sværdsiden uddøde Familie Proms Historie, mener jeg at burde ledsage det med et Par Ord til Begrundelse for, at jeg lader et Arbejde, om hvilket jeg selv ved, at det kun er rudimentært, komme frem.

Da jeg for et Par Aar siden begyndte at indsamle Materiale til vore Ascendenters Historie, havde jeg ingen Anelse om, hvor stort det Arbejde var, som jeg indlod mig paa, og troede, at det forholdsvis hurtig kunde føres til Ende. Men alt som det skred frem, fik jeg mere og mere at se, at hvis der skulde blive noget blot nogenlunde nøjagtig og fuldstændig ud af det, vilde det kræve lange Tider og mange Undersøgelser, inden jeg fik blot Materialet samlet, end sige, til jeg kunde faa det bearbejdet og gjort færdig til Tryk. For at nu de ikke faa, til hvilke jeg har henvendt mig om Oplysninger, og som beredvillig har ydet mig saadanne, dog kan se, at Sagen ikke helt er lagt ad acta, er det, at jeg har besluttet mig til allerede nu at lade et lille Afsnit trykke.

At jeg har valgt Familien Prom ligger i, at jeg mente, at det var en Gren, over hvilken man, allerede paa det Stadium, til hvilket jeg var naaet, kunde faa et nogenlunde fyldigt Overblik, men aldeles ikke fordi jeg mener, at jeg til dens Historie har faaet samlet alt det Materiale, der kan skaffes tilveje, ligesom jeg i dette lille Hæfte heller ikke har medtaget andet, end det, der ved ganske faa Tilføjelser til Kilderne, kan give et nogenlunde let læseligt hele, medens jeg har udeladt alt, hvad der krævede mere selv­stændig Arbejde fra min Side. Man vil saaledes se at jeg slet ikke her har prøvet paa at give nogen Karakteristik af Familiens enkelte Medlemmer, ligesom her væsentlig kun er medtaget Oplysninger om de fire, der have været Præster, medens de øvrige kun i forbigaaende ere nævnte.

Skulde nogen, hvem dette lille Skrift falder i Hænde, se sig i Stand til at give mig Oplysninger og Vink, modtager jeg dem selvfølgelig med Taknemlighed, og jeg beder om, at man ikke vil bedømme det som noget fuldt færdig, men kun som et Skelet om hvilket Billedet af Familien skal formes.

 

         Hellebæk i Maj 1900.

                                                                                                                 V. Hostrup Schultz.

Arne Würtzen har udlånt mig hæftet, som jeg har scannet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.