Anton Pedersen Kjølby (1886-1964) kom til verden i Vilsted ved Løgstør som søn af en husmand og kom i dåben til at hedde Anton Pedersen. Som 21-årig fik han en lærereksamen, og først som 43-årig blev han student og 2 år senere cand. phil. Han ses som forfatter af en digtsamling og nogle personalhistoriske bøger.

I 1947 fik han udgivet: "Slægterne Naumann, Ohlsen og Wille fra Østerbro i København : Med Stamtavler over de indgiftede Familier: Danckert, Fischer, Holst, Sandorff og Thorball". Han indleder bogen med: 

Indsamlingen af Materialet til nærværende Slægtsbog og det første Udkast hertil blev foretaget i 1937. Naaet saa langt vilde jeg midlertidigt lade Optegnelserne herom ligge for at tage fat paa de mange Anmodninger om Arkivundersøgelser, der var sendt til mig. Dette blev skæbnesvangert for den Stamtavle, der hermed forelægges.

Alle, der kender noget til personalhistorisk Arbejde, ved, hvor besværligt og langvarigt dette kan blive, hvis det skal gøres forsvarligt, og da jeg — efter nævnte Henlæggelse — snart var inde i en lang Række Undersøgelser af den Art, slugte disse megen Tid. Dertil kom, at jeg samtidig fik en omfattende Virksomhed som Redaktør og Foreningsmand. Det blev en spredt, forjaget og opslidende Tilværelse, der aldeles ikke levnede mig Tid til at fuldføre nærværende Slægtshistorie. Efter i 1945 at have gjort mig fri af disse Hverv, tog jeg i Slutningen af Aaret Materialet frem til Supplering samt ny og endelig Bearbejdelse. Forhaabentlig vil Medlemmerne af de her omhandlede Slægter værdsætte, at der i dette Arbejde er optaget og bliver bevaret en Række Enkeltheder vedrørende deres Familieforhold.

Ud over, at jeg for optimistisk har stillet Udgivelsen i Udsigt til et langt tidligere Tidspunkt end 1947, ser jeg ingen Grund til, at der bebrejdes mig noget i denne Sag. Stamtavlen er ikke bestilt Arbejde; jeg har paataget mig Opgaven paa eget Initiativ. Men de, der har ventet paa den, maa i ovenstaaende Redegørelse finde en Undskyldning for min Sendrægtighed.

 

Odensegade 7, 2., København Ø., 1946 26/2.

                                                                                        Anton Kjølby.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.