Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "NYGAARD-Slægten fra Ulbølle" af Hans Nygaard, 1948

Hans Nygaard var født 13.2.1895 i "Vejlegaarden" i Bjerreby sogn på Tåsinge som søn af en landmand. Han omtaler sig selv på side 153 i bogen, der indledes med: 

FORORD

 

Denne Slægtsbogs Tilblivelse skyldes en Beslutning paa et Møde i Vejstrup den 24. Juli 1943 af Efterkommere af Stænderdeputeret, Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling, Sognefoged Hans Christensen, Kohavegaarden, Vejstrup, om Tilvejebringelse af en Levnedsskildring af denne, idet det samtidig vedtoges ogsaa at søge udarbejdet særlige Beskrivelser af hver af de fem Slægtsgrene, der nedstammer fra dem af Hans Christensens Børn, som fik Efterkommere.

Til at skabe Grundlaget for og tilrettelægge disse Slægtsbeskrivelser valgtes et Slægtsudvalg, bestaaende af en Repræsentant for hver af de fem Slægtsgrene: For Christen Hansens Slægtsgren fhv. Forstander H. K. Rosager, Brabrand, som havde taget Initiativet til Mødets Afholdelse; for Johanne Margrethe Hansdatters Slægtsgren Gdr. Vilh. Kristensen, Hjelmkilde, Skaarup; for Niels Hansens Slægtsgren fhv. Mejeribestyrer Hans Dinesen, Boslunde; for Maren Hansdatters Slægtsgren undertegnede og for Karen Hansdatters Slægtsgren Kantor Th. Lund, Aabenraa.

Til at bistaa mig med det grundlæggende Arbejde specielt inden for min Slægtsgren oprettedes dernæst et Slægtsfondsudvalg, hvori følgende indvilgede i at indtræde: Johannes Nygaard, København, (efter hans Død i 1946 Maren Nygaard, Næstved), Sigrid Skov, Ulbølle, Helga Nygaard f. Jakobsen, U. S. A., Svend Nygaard, Overholluf, Svend Markussen, Charlottenlund, og Hans Hannibal Petersen, Odense (Kasserer). Der blev tilvejebragt en Slægtsfond paa 5 efterhaanden henved ca. 2500 Kr. til Bestridelse dels af Femtedelen af Hovedudvalgets Omkostninger (Bogen om Hans Christensen), dels — og i Særdeleshed — af Trykningen af egen Slægtsgrenbog, idet denne naturligvis ikke kan afsættes til saa mange som Bogen om den for alle fem Slægtsgrene fælles Stamfader.

I øvrigt blev saa min særlige Opgave den at samle det mest mulige Stof og paa Grundlag deraf udarbejde Bogen om Maren Hansdatters Slægtsgren. Og her et Par Ord om, hvorfor jeg har kaldt den Nygaard-Slægten:

Maren Hansdatter blev i 1841 gift med Hans Nielsen fra Møllegaarden i Brudager, Nabosogn til Vejstrup. Gaarden Nygaard i Ulbølle blev samme Aar deres Hjem og Ejendom og var det indtil 1894. Den gik da over paa fremmede Hænder. Imidlertid var Navnet Nygaard gennem Aarene blevet et saa almindeligt benyttet Kendingsnavn for Familiens Medlemmer, at Hans Nielsen fandt Anledning til for sig og sine Efterkommere at skaffe kgl. Bevilling til at føre Navnet som Slægtsnavn. Det er altsaa det eneste af Gaarden, der fortsat er bevaret for Slægten, men dog tilstrækkeligt til, at denne Bog passende har kunnet kaldes „Nygaard-Slægten fra Ulbølle”. Det sidste maa med, for øjensynligt har Navnet Nygaard siden kunnet erhverves af mange andre Slægter i Landet.

Ved Slægtsudvalgets første Møde — i Nyborg den 3. September 1943 — blev det bl. a. besluttet, at Bogen om Hans Christensen skulde have et særligt Afsnit om hans Børn, skrevet af de respektive Udvalgsmedlemmer. Under Hensyn til Omkostningerne ved Bogens Trykning blev der senere overvejende Stemning for at udskyde denne Del. Da nu imidlertid Skildringen af Maren Hansdatter var bleven skrevet, og Aarsagen til nærværende Bogs Tilblivelse er at finde dels i Tilskyndelsen til Hans Christensen-Bogen, dels i den Omstændighed, at Maren Hansdatter i hans Slægtstræ er den Gren, paa hvilken Nygaard-Slægtens mange Skud udfolder sig, har jeg anset det for passende at lade Bogen om vor Gren begynde med den nævnte, koncentrerede Skildring specielt af hendes Personlighed 6 og Betydning for Slægten — om end med visse i den nye Placering begrundede Ændringer.

Endelig skal det her nævnes, at nu afdøde Mejerikonsulent Magnus Skov, Vester Skerninge, som var gift med Maren Hansdatters Datterdatter, Anne Markussen fra „Fruens Lejde”, Ulbølle, allerede i 1930erne tog sig for at udarbejde en særdeles paaskønnelsesværdig Beskrivelse af sin Hustrus Slægt, og det er da naturligt, at hvad der i det følgende meddeles om Hans Nielsen Nygaard og Hustru samt om „Fruens Lejde”-Grenen i betydelig Udstrækning bygger paa Magnus Skovs Oplysninger og Beskrivelse.

 

             Birkerød, November 1947.

                                                                                                                        H. N.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.