Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Oversigt og biografiske Oplysninger angaaende Slægten KJØLSEN" af Frits Hammer Kjølsen, 1931

Frits Aage Hammer Kjølsen (1893-1985) nævner sig selv på side 23-24 i bogen, der omtaler disse slægter: Kjølsen, Wilhjelm, Hammer, von Klöcker, Holm, Fasting, Hastrup og Munk.  Bogen indledes med:

FORORD.

 

Da Kendskabet til Slægten og Slægtsnavnets Oprindelse blandt de nuværende Medlemmer af Slægten Kjølsen i Almindelighed ikke har været stor, fik jeg i ledige Stunder i Aarene 1928—30 Lyst til at forsøge at samle en Slægtsoversigt, i Begyndelsen meget dilettantmæssigt, men efterhaanden fængslede Arbejdet mig saaledes, at jeg fortsatte med større og større Interesse, og Resultatet af disse Undersøgelser foreligger nu med dette Arbejde.

Efter manges Opfattelse er Tilknytningen til de indgiftede Slægter imidlertid mindst ligesaa betydningsfuld som til den direkte mandlige Linie, og som Følge heraf har jeg da ogsaa medtaget saadanne Oplysninger, idet jeg er af den Mening, at det baade er lærerigt og sundt at have Kendskab til de Slægter, man er rundet af.

Efter Genealogen, Assistent S. O. Fastings Tilrettevisning samt med Assistance af Personalhistorikeren, Direktør Th. Hauch-Fausbøll og af Kustode ved Landsarkivet i København A. Nörlit, hvem jeg alle takker [or udmærket Bistand, er det lykkedes mig at udarbejde dette lille Værk, som jeg haaber maa kunne have Interesse for nuværende og kommende Medlemmer af Slægterne.

Endvidere vil jeg ogsaa her specielt takke min Broder, Ingeniør Hans Kjølsen; desuden takker jeg Kommunalbestyrelsesmedlem, Fru Camilla Nielsen og Fru Sophie Holm for god Assistance samt andre af Familien, som har været mig behjælpelig med Oplysninger. En særlig Tak skylder jeg min Fader, Kaptajn, Bureauchef R. H. Kjølsen, som har muliggjort Bogens Trykning.

 

         København, den 15. November 1930.

                                           Frits Hammer Kjølsen.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.