Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægter af Navnet KREBS" af Henrik J. Krebs, 1935

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Bogen indledes med:

FORORD

 

Naar Udvalget har ment at burde fremskaffe en ny Udgave af vor gamle Slægtsbog: »Slægter af Navnet Krebs«, er det gaaet til dette Arbejde i dyb Taknemlighed mod den Mand, Konsul Henrik Johannes Krebs (Bilag Nr. 119), der i sin Kærlighed til og Interesse for Slægten i Firserne af det forrige Aarhundrede gennem et stort personligt Arbejde skabte det Grundlag, vi nu har kunnet bygge videre paa.

Et ejendommeligt Tilfælde har villet, at der en Generation senere fandtes en anden Mand af samme Navn, nemlig Fabriksejer, Dr. techn. h. c. Henrik Johannes Krebs (Bilag Nr. 111), der trods et Livs Virksomhed i Amerika havde bevaret samme Kærlighed og Interesse for Slægten, og som ved en betydelig Gave muliggjorde den nu foreliggende à jour Føring af den gamle Konsuls Værk.

Som et Udtryk for den Taknemlighed, Slægten skylder disse to Mænd, har vi optaget deres Billeder i Bogen.

Samlingen og Ordningen af Stoffet har cand. mag. Emil Marquard, Arkivar i Rigsarkivet, paataget sig, og vi har Grund til at takke ham for det smukke Resultat, der paa de følgende Sider kan forelægges Slægten.

Under Forberedelserne til Bogens Udgivelse har Udvalget haft den Sorg at miste et af sine Medlemmer, Luftfartsdirektør, Ingeniør Knud Klingberg Krebs (Bilag Nr. 96).

 

     København, September 1935.

 Udvalget til Fremskaffelse af 2den Udgave af

»Slægter af Navnet Krebs«

NATHALIE KREBS.        F. H. KREBS.

GEORG KREBS.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link