Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten KRUUSE af Højelse" af Holger Hansen, 1918

Holger Hansen (1864-1938) blev født på Frederiksberg som søn af en fhv. købmand. Han fik en læreruddannelse og blev i 1893 ansat som assistent ved det nyoprettede landsarkiv i Odense. Senere blev han landsarkivar for Sjælland og kendt for sin store viden inden for 1700-tallets historie.

I 1918 fik han af den i Odense kendte farmaceut og materialhandler P. A. Kruuse til opgave af skrive "Slægten Kruuse af Højelse". P. A. Kruuse indleder med:

I Stamtavler over Slægterne Nyholm og Hasselbalch findes ogsaa vor Slægt delvis optaget. Men det har hos mig i mange Aar været et Ønske, at ogsaa Slægten Kruuse, der regner den gamle Provst i Højelse som sin Stamfader, maatte faa sin egen Slægtebog. Som ofte Tilfældet, skulde der en Paavirkning ude fra til at faa Sagen bragt i Gang.

I »Østsjællands Avis«s Julenummer for 1912 havde Hr. N. P. Nielsen skrevet en meget sympatisk Artikel om Konsistorialraad Kruuse og var senere virksom for at rejse et Minde for den gamle Provst.

Blandt Gæsterne ved min Søn Jørgens Konfirmation den 12. Oktober 1913 var ogsaa Professor Zacharias Nielsen, og den gamle Bibel, der blev skænket Provsten ved hans Jubelfest 1839, var ved denne Lejlighed fremme. Læsningen af den korte Levnedstegning, som Provsten har givet af sig selv, gav Zacharias Nielsen Lyst til at beskæftige sig mere med den gamle Provst. Resultatet var den smukke Bog »Provsten i Højelse«, hvori der tegnes et tiltalende og levende Billede af de gamle Præstefolk, deres nærmeste Slægt og hele Tiden med dens aandelige Rørelser. Et smukkere Minde har ingen kunnet sætte vor Stamfader.

Allerede i flere Aar havde jeg haft Opmærksomheden henvendt paa, at Provstens Gravsted paa Højelse Kirkegaard henlaa i mindre velpasset Tilstand. Ved venlig Hjælpsomhed, Forstaaelse og Imødekommenhed fra Pastor Baumanns og fra Højelse Menighedsraads Side blev Gravstenen, efter at være underkastet en Restauration, opsat inde i Kirken, og en Efteraarsdag i 1915 samledes en stor Kreds af Slægten til Besøg i Højelse Kirke og Præstegaard. Ved en efterfølgende Sammenkomst i Køge blev Blodets Baand fæstnet end mere, og Ønsket om senere lignende Møder fremsat.

Planen om at binde Slægtens Medlemmer yderligere sammen ved en Stamtavle eller Slægtebog fik ved denne Lejlighed ny Næring, og jeg formaaede da min mangeaarige Ven, Arkivsekretær Holger Hansen til at paatage sig dette Arbejde. Hans Værk foreligger da nu her, og det er mit Haab, at denne Slægtebog maa være et Bindeled igennem Tiderne for kommende Ætlinge og bidrage til at skabe en Følelse af Samhørighed i vor Slægt. -

Det var fra først af ikke Meningen, at Bogen skulde omfatte andre end Mandslinjerne af Slægten, alle Personer, som bar Navnet Kruuse. Under Udarbejdelsen frembød der sig imidlertid nem Lejlighed til ogsaa at faa nogle af Kvindelinjerne med; disse blev derfor tagne med; det virker maaske noget inkonsekvent, men forringer formentlig ikke Bogens Værdi.

Mulige Rettelser og Tilføjelser bedes venligst sendte til Undertegnede.

 

     Odense i Oktober 1918.

                                                                                 P. A. KRUUSE.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Bogen afsluttes med 5 slægtstavler.