Holger Rasmus Hansen Jacobæus (1865-1934) kom til verden på "Fårevejle" ved Rudkøbing som søn af forpagteren. Som 18-årig blev han student fra Herslufsholm, 7 år senere cand. med. og allerede efter yderligere 3 år dr. med. Hans lægegerning bragt ham vidt omkring inden for mange specialer. Han var forfatter til en nogle lægefaglige og også kulturhistoriske værker.

I 1931 fik han udgivet "En lærd Familiens Liv og Livsvilkaar i det 16. og 17. Aarhundrede : Kulturhistorisk Studie", der omhandler hans egen slægt. Bogen indledes med:

Til efterfølgende Fremstilling af en lærd Families Livsforhold i det sekstende og syttende Aarhundrede er først og fremmest benyttet haandskrevne Optegnelser, trykte Afhandlinger og Bøger, som forskellige af Slægtens Medlemmer har efterladt sig; dernæst mere eller mindre udførlige, biografiske Skildringer af ældre og yngre Forfattere samt det meget rige, kulturhistoriske Materiale, som foreligger i Litteraturen.

I første Række maa nævnes Troels Lund: Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede. Enhver, der beskæftiger sig med Reformationstidens Kulturliv, maa nødvendigvis søge Oplysning og Kundskab i dette fremragende Standardværk. Men selvfølgelig er der ogsaa gjort Brug af en lang Række ældre og nyere Værker som: Zwergius: Det sjællandske Cliresie 1754. Worm: Forsøg til et Lexicon over danske, norske og islandske lærde Mænd 1774. Carsten Bloch: Den fynske Gejstligheds Historie 1787. Gaarmann: Efterretninger om Weile Købstad samlede af Archiv- og andre paalidelige Documenter. 1794. Hoffmanns Fundatser. V. Ingerslev: Danmarks Læger og Lægevæsen indtil 1800. 1873. Julius Petersen: Lægevidenskabens Historie. 1876. Do.: Den danske Lægevidenskab 1700—1750. 1893. Do.: Bartholinerne og Kredsen om dem. 1898. C. Bricka: Dansk personalhistorisk Lexikon. 1905. V. Maar: Holger Iacobæus’ Rejsebog. 1910. Do.: Autobiographie de J. B. Winsløw. 1912. Do.: Thomas Bartholin. Mindeskrift 1916. Gordon Norrie: Doctores og Kirurger. 1929. Københavns Universitet. 1929. Universitetet og Samfundet. 1929. Veile Byes Historie. 1927.

En Del af det benyttede Materiale stammer fra talrige Artikler med kulturhistorisk Indhold i ældre, længst indgaaede Tidsskrifter: Personalhistorisk Tidsskrift. Danske Samlinger. Kirkehistoriske Samlinger. Dansk Magazin m. m. Endvidere fra det Kongelige Biblioteks meget righoldige »Gamle og Nye Haandkriftsamlinger«.

Fremstillingen faar — formentlig — et særligt Præg ved, at lægevidenskabelige Synspunkter og Betragtninger paa mange Punkter har gjort sig gældende. I højere Grad end i andre Skildringer med et lignende Indhold er det forsøgt at kaste Lys over svundne Tiders Kulturliv ved Sammenligning med Nutidens. De rent personalhistoriske Oplysninger er derimod indskrænkede til det mindst mulige.

En ganske speciel Tak skylder Forfatteren Professor i Medicinens Historie, V. Maar, der har gennemset de vigtigste Afsnit og beredvilligt stillet sin omfattende Viden til Disposition.

 

      København 1931.                                                                                    Forfatteren. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link