Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Legatstamtavle over Familien HVIDT" af Poul Bredo Grandjean, 1926

Bogen indledes med:

FORORD

 

Nærværende Stamtavle fremkommer paa Foranledning af Bestyrelsen for Elise Tutein, født Hvidts Legat for ugifte, trængende Piger. Den omfatter Slægtens Agnater, idet L. N. Hvidts Efterkommere paa Spindesiden dog ogsaa er medtagne, som nedstammende fra Legatstifterindens Fader. Det er, som man vil se, lykkedes mig at føre Slægten tilbage til Købmand i Mariager Lauritz Lauritzen Hvid. Allerede hans Søn, Niels Lauritzen, der hidtil har været betragtet som Stamfader, kaldes Hvidt. løvrigt forekommer Stavemaaden Hvid helt ind i forrige Aarhundrede for denne Slægts Vedkommende, bl. a. i Kirkebøgerne, uden at man selvsagt kan lægge nogensomhelst Vægt herpaa. I ældre Tider er ogsaa Formen With benyttet, selv i officielle Dokumenter.

Ed. J. Hvidt, der i 1881 udgav sin »Slægtebog for Familien Hvidt«, har utvivlsomt haft ældre Familieoptegnelser til sin Raadighed, idet han f. Eks. anfører Fødselsdage for flere af Niels Lauritzen Hvidts Børn, medens Kirkebogen kun nævner Daabsdagen. Jeg har forgæves efterspurgt en saadan Kilde. Nogle med Ed. J. Hvidts Haand skrevne Familieoptegnelser, nu i Legatbestyrelsens Værge, synes sikkert at være en Ekstraktafskrift efter en ældre Original, suppleret med nyere Data. Maaske kan disse Linier bringe Originalen for Lyset.

Naar Slægtens Historie engang skal skrives paa bred Basis, vil en nærmere Undersøgelse af Lauritz Lauritzen Hvids Afstamning være paakrævet. Han kan tænkes at være Søn af en Sognepræst i Hals af samme Navn (død 1694). Desværre er Skiftet efter denne Præst ikke bevaret. Der er maaske her Grund til at nævne, at en Lauritz Lauritzen 1677—82 var Byfoged i Mariager, i hvis Skattemandtal for 1684 han opføres som gammel og forarmet. Heller ikke denne Persons Skifte er fundet. Byens ældste Kirkebøger er uheldigvis meget slet førte.

Enhver Tilføjelse eller Rettelse til denne Stamtavle modtages med Tak.

 

              Kjøbenhavn, 25. Juni 1926.

                                                                                                         P. B. Grandjean,

                                                                                                Underarkivar i Rigsarkivet.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.