Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten HASSELBALCH" af Th. Hauch-Fausbøll, 1930

Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.

I 1930 fik han udgivet "Slægten Hasselbalch". Det er en omfattende og rigt udstyret slægtsbog, der indledes med: 

Tanken om denne Bog er udgaaet fra Godsejer, Dr. med. K. A. Hasselbalch, den har fundet Støtte hos Fabrikejer Chr. Hasselbalch og efter hans Død hos hans Børn samt hos Overretssagfører Jacob Hasselbalch, Aalborg, og venlig Imødekommenhed hos Størsteparten af Slægtens Medlemmer.

Alle, der saaledes har lettet mig Arbejdet, bringer jeg en hjertelig Tak. Indenfor Familien retter jeg særlig denne Tak til Fru Dorthea Harpøth, f. Rich, og Hr. Postkontrollør Axel Hasselbalch. Udenfor denne er jeg mest Tak skyldig til vore Arkivers Personale, der med aldrig svigtende Taalmodighed har frembaaret de mange Protokolrækker, jeg har maattet benytte til mit Arbejde.

                                                                                            Th. Hauch-Fausbøll.

               DANSK GENEALOGISK INSTITUT

                              Juleaften 1930.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.