Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Diplomatarium FABRICIORUM : III. bind : En brevsamling" af F. B. Fabricius og L. P. Fabricius, 1961

Bogen indledes med:

Forord

Den meget grundige og stofrige Laurviks Historie, udarbejdet af professor, dr. Oscar Albert Johnsen og udsendt i 1923 på foranledning af Larvik kommune, er en uvurderlig kilde til viden om denne bys historie. Men nærværende bog kan takke en anden mands grundige studier og omtanke for sin tilblivelse.

Fylkeskonservator, pastor Asbjørn Bakken i Tønsberg, tidligere sognepræst i Siljan, som grundigt har gennemgået hele egnens historie, har siden også gennempløjet Larvik Grevskabs vældige dynger af arkivalier, som nu beror i Statsarkivet i Oslo. - Han blev opmærksom på, at den gamle overinspektør Laurits Fabricius i årene 1728 til sin død gang på gang har indlagt i godsets brevpakker private familiebreve, som han har modtaget. Og med den punktlige embedsmands akkuratesse har han forsynet dem med ikke blot modtagerdato og betalte postpengeangivelser, men oftest endogså med dato for sit svarbrev samt hovedpunkterne i dette.

Det stod straks pastor Asbjørn Bakken klart, at der her er bevaret en brevsamling, som ikke blot er af usædvanlig kulturhistorisk interesse, fordi den fører lige ind i hverdagslivet i en gammel dansk-norsk slægt i 1700-tallet, men som tillige naturligt måtte have en ganske speciel interesse for de pågældende brevskriveres efterkommere nu over 200 år senere.

Ikke blot har Asbjørn Bakken skaffet os afskrift af brevene, som han selv har benyttet i sine meget læseværdige artikler i »Vestfold minne« 1949-50 og 1958, men brevene har også været udlånt fra Statsarkivet i Oslo til Rigsarkivet, hvor de er grundigt undersøgt. Ifølge Oslo Statsarkivs skrivelse af 11. maj 1960 vil den påtænkte gennemgang sandsynligvis bringe endnu flere privatbreve for dagen.

99 breve er nu til rådighed, og det er en selvfølge, at Foreningen Fabricius blev yderst interesseret i en offentliggørelse. Da omkostningerne imidlertid langt overstiger foreningens økonomiske evner, og da slægtens få personer ikke kan stille en sådan sum til rådighed, har foreningen under henvisning til den store almene historiske interesse, som disse breve har, ansøgt om og modtaget så store legatstilskud fra Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse og Carlsen Langes Legatstiftelse, at vi har kunnet gennemføre offentliggørelsen. Foreningen udtaler over for de to stiftelser sin dybeste tak for deres bistand.

Ved tilrettelæggelsen af det rige brevstof har vi, for at gøre det lettere tilgængeligt for mindre trænede læsere, indrammet dem i en let overskuelig fremstilling af Lauritz (Laurs) Fabricius’s og hans brødres livshistorie, men vi har måttet bevare den orginale stave- og udtryksmåde. Derfor har vi ved noter og en lille ordforklaringsliste over sjældnere ord villet gøre læsningen lettere for ikke-specialister.

Et tal, sat i parentes lige efter et navn, henviser til den pågældendes nr. i slægtens stamtavle af 1937, og et »nr....« henviser til brevets nummer i nærværende bog. Eksempel: »Hans Tage Fabricius (88) omtalt nr. 41« betyder altså: H. T. F., stamtavlens nr. 88, omtales i brev nr. 41.

Med en varm tak til hr. Asbjørn Bakken og de to legatstiftelsers bestyrelser forelægger Foreningen Fabricius da hermed denne bog, og undertegnede takker for det mig betroede hverv med tilrettelægningen.

                                                                                            L. P. Fabricius.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.