Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægtsbog med Portrætter for Familien FINSEN" af Vilh. H. Finsen, 1935

Vilhelm Hannes Finsen (1863-1935) kom til verden i Torshavn som søn af en landfoged. Han gjorde karriere inden for postvæsenet og steg i graderne til overpostkontrollør. I 1935 udgav han "Slægtsbog med Portrætter for Familien Finsen", som han indleder med:

Da den af daværende Kriminalretsassessor Olaf Finsen og undertegnede i Forening i 1903 udgivne „Slægtsbog for Familien Finsen“, ret naturlig, i de forløbne 32 Aar har været underkastet en overordentlig stor Mængde Ændringer, har jeg forment, at Tidspunktet nu maatte være inde til at fremkomme med en ny Udgave af Bogen. Denne foreligger nu her og er denne Gang forsynet med Portrætter af Slægtens Medlemmer, saavidt saadanne Billeder har
kunnet skaffes tilveje. Fuldstændig klar over, at der i Bogen vil findes baade Fejl og Mangler, beder jeg vore kære Slægtninge modtage Arbejdet med den Overbærenhed, som dette maatte paakræve.

Ved Udarbejdelsen er der ydet mig en meget værdifuld Assistance af Frk. Nulle Finsen og Fru Vibeke Finsen, jeg beder begge de paagældende modtage min allerhjærteligste Tak!


                                                                                                                                             Udg.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.