Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Sognefoged HANS CHRISTENSEN Vejstrup og hans Slægt" af Thøger Dissing m.fl., 1947

Hans Christensen (1781-1868) kom til verden i Vejstrup på Sydøstfyn som søn af en gårdfæster. Han var kun 15 år, da han efter faderens død overtog driften af gården for moderen. Senere købte han gården til selveje. Han var en dygtig og oplyst landmand, der også havde stort overskud til politisk arbejde. I 21 år var han sognefoged, og han blev valgt til at give møde ved stænderforsamlingerne i Roskilde. I 1848 valgtes han til den grundlovgivende Rigsforsamling.

Bogen indledes med:

Forord.

I 1931 var det 150 Aar siden, Hans Christensen, Kohavegaard i Vejstrup, fødtes, og det var 100 Aar siden, Forordningen om Indførelse af raadgivende Stænder blev udstedt.

Det var disse „runde Tal“, der var den direkte Anledning til, at Forstander Thøger Dissing begyndte en Indsamling af historiske Oplysninger om Hans Christensen, og til, at Red. Carl Westergaard i en Artikel i „Fyns Tidende“ foreslog, at der rejstes en Mindesten for Hans Christensen, samt til, at der i „Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund“ optoges Artikler om Hans Christensen.

Det store Materiale, som Thøger Dissing samlede, dels ved Arkivstudier og Gennemgang af Bøger og Haandskrifter, dels ved Samtaler og Brevveksling med ældre Folk, skrev han ind i en Bog. Heri afskrev han ogsaa 8 opbevarede Breve, som Hans Christensen skrev til Familien som Stænderdeputeret, og 4 fra den Tid, han var Medlem af den grundlovgivende Rigsdag.

Thøger Dissing skrev derefter 2 Artikler om Sognefoged Hans Christensen, Vejstrup, i „Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund“, den første i 1931, den anden i 1934.

Disse 2 Artikler udgør denne Bogs 1. Del.

Thøger Dissing slutter den anden Artikel med at bebude en tredie Afhandling. Ved hans Død den 5. Decbr. 1938 var denne dog desværre ikke blevet skrevet.

I December 1943 modtog undertegnede Bogen med Dissings Optegnelser. Den var sendt af Vilh. Kristensen, Hjelmkilde, med Opfordring til, at jeg skulde forsøge at udarbejde den manglende Afhandling.

Henvendelsen gav Stødet til, at jeg indbød ca. 35 af Hans Christensens Efterkommere til et Møde den 24. Juli 1944 i Menighedsstuen ved Vejstrup Valgmenighed. Der kom 31 til Stede, og der var Efterkommere af alle Hans Christensens 5 Børn, omend ikke lige mange af hver. 4 af Hans Christensens Børnebørn var til Stede.

Deltagerne i Mødet tilkendegav, at de var meget interesserede i at faa skrevet en eller flere Bøger om Slægten og i første Omgang at faa Skildringen om Hans Christensen afsluttet. Men det, man ønskede, var ellers en Bog om Hans Christensen og hans Forfædre og desforuden en Bog om hver Slægtsgren, som Hans Christensen og Hustrus Børn blev Ophav til. Altsaa ialt 6 Bøger.

Alle Bøgerne ønskede man trykt i samme Trykkeri og i samme Format, saa det blev muligt at lade dem alle indbinde i een Bog. Man fandt det tillige rigtigt, at der blev dannet et Slægtsfond for hver Slægtsgren for deraf at kunne bestride visse Fællesudgifter og for at faa en lavere Udsalgspris paa Bøgerne.

Til at staa for Gennemførelsen af Forsamlingens Ønsker valgtes følgende Slægtsudvalg:

Fhv. Mejeribestyrer Hans Dinesen, Boslunde.

Gdr. Vilh. Kristensen, Hjelmkilde, Skaarup.

Kantor Th. Lund, Kirkebakken 6, Aabenraa.

Redaktør Hans Nygaard, Birkerød.

Fhv. Forstander H. K. Rosager, Brabrand.

Der er saaledes valgt et Medlem af hver Slægtsgren.

Ved Udvalgets Møde i Nyborg den 3. Septbr. 1944 blev det bestemt, at undertegnede skulde skrive det manglende Afsnit om Hans Christensen, hvad jeg gik ind paa under Forudsætning af, at de øvrige Medlemmer gennemgik Fremstillingen og saaledes blev medansvarlige for Bogen. Desuden bestemtes det, at hvert Medlem skulde skrive Bogen om sin egen Slægtsgren, og at de hver for sig skulde sørge for Dannelse af Slægtsfond; dette er hver Slægtsgrens Eje, men det skal yde Bidrag til visse Fællesudgifter.

Denne Bog kommer saaledes naturligt til at bestaa af følgende 2 Dele: 

I Del, udarbejdet af Thøger Dissing, omfatter Skildring af Hans Christensens Forfædre og hans Levnedsløb, indtil han ophører med at være Stænderdeputeret. (Gengivet her efter Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund 1931 og 1934),

II Del, udarbejdet af Slægtsudvalget ved H. K. Rosager, omfatter den øvrige Levnedsskildring om Hans Christensen.

Bogen slutter med en Slægtsoversigt.

 

              Brabrand, i December 1945.

                                                                                                  H. K. Rosager.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.