Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Efterkommerne af de fire Søskende: ANDREAS COLLSTROP m.fl." af Julius Maag, 1886

Julius Maag (1811-1887) blev født i København som søn af en grosserer. Som 23-årig bestod han juridisk embedseksamen og virkede i mange år som overretsprokurator i København.

I 1876 fik han udgivet sin første stamtavle over slægten, og i 1886 udkom 2. forbedrede udgave med den fulde titel: "Stamtavle over Efterkommerne af de fire Søskende: Andreas Collstrop, Grosserer i Kjøbenhavn, 1742-1820. Catharina Lauesdatter, gift Maag, i Aabenraa, 1745-1828. Gunder Lauesdatter, gift Petersen, i Sotterup, Tømder Amt, 1749-1817. Mette Christine Lauesdatter, gift Pay og Sundorph, i Kjøbenhavn, 1752-1834".

Bogen indledes med disse forord:

Min ældste Broder Ludvig efterlod ved sin Død i Aar 1861 et Udkast til en Familie-Stamtavle, til hvilket han i nogle Aar havde samlet Materiale, men som var temmelig ufuldstændig baade i Henseende til Navne og Aarstal, medens det dog ufeilbarlig havde været forbundet med en Deel Uleilighed at faae samlet, hvad det indeholdt. Dette Udkast gav mig Lyst til at arbeide videre i samme Retning, og efterat jeg fra Tid til anden havde indhentet Oplysninger fra Familiens forskjellige Medlemmer, kom jeg i Aar 1876 saa vidt, at jeg kunde lade trykke en nogenlunde fuldstændig Stamtavle over Efterkommerne af de 4 Søskende, hvis Navne ere angivne paa Titelbladet, og af hvilke de 2 ere mine Bedstemodre.

De Personer, der fortjene at nævnes formedelst den gode Hjælp, de ydede mig ved Udarbeidelsen, ere navnlig: min Fætter, afd. Jes Petersen Maag i Aabenraa (pag. 12, I),. uden hvis Medvirkning, ved Bistand af nu ligeledes afdøde Gaardeier A. J. Hynding i Sotterup (pag. 24, IV), det ikke havde været muligt at faae det 2det og endnu mindre det 3die Afsnit nogenlunde fuldstændigt — samt mine, nu begge afdøde Halvfættere, Viggo Collstrop i Kbhvn. (pag. 10, V) og Victor Collstrop i Slagelse (pag. 11, VIII), hvem Oplysninger til 1ste Afsnit skyldes.

Stamtavlen blev trykt i 100 Exemplarer, foruden 10 gjennemdragne med rene Blade, og uddelt til Familiens forskjellige Medlemmer, Exemplarerne med rene Blade til saadanne yngre Medlemmer, som jeg havde haabet, fra Tid til anden kunde og vilde meddele mig, hver i sin Kreds, de tilkommende Fødseler, Ægteskaber og Dødsfald. Dette Haab skuffedes imidlertid paa enkelte Undtagelser nær, og i det Hele taget har jeg ikke erfaret nogen større Interesse for Stamtavlen (undtagen hos nogle Personalhistorikere af Profession), medens jeg dog troer, at den har været idetmindste Nogle til Fornøjelse og Enkelte endda til Nytte. — Imidlertid har jeg fremdeles i Aarenes Løb søgt at holde Øie med og indhente Oplysninger om Af- og Tilgang i de forskjellige Grene af Familien, og jeg troer, at det er lykkedes mig saa vel, at den Stamtavle, jeg nu efter 10 Aars Forløb fremlægger som 2den og forbedrede Udgave, i det Hele vil være temmelig fuldstændig og rigtig, dog med Undtagelse af det 3die Afsnit. Saaledes som jeg alt i den første Udgave tillod mig at anføre ved dette Afsnits Slutning, er nemlig en stor Del af de derunder hørende Personer Arbeidsfolk, der, tildeels uden fast Bopæl, have fra Tid til anden taget Arbeide eller Tjeneste, navnlig i Slesvig,, hvor de have kunnet finde det, for ikke at tale om, at en Deel er udvandret til Amerika, saaledes som, saavidt bekjendt, er anført ved de paagjældende Personer. Det er kun enkelte af de nærmest ved Aabenraa Boende, der ere kjendte af Familien dersteds, medens de Øvrige i de sidste 10 Aar rimeligviis endnu meer, end iforveien, efterhaanden have spredet sig over Midten eller Vestsiden af Slesvig, eller ere udvandrede. De alligevel paany indsamlede Oplysninger til dette Afsnit skyldes H. Callesen i Aabenraa (pag. 14, k) og ovenanførte Hyndings Slægtninge, Anne Marie Jessen (pag. 23, II, a) og Parcellist Andr. J. Hinrichsen (pag. 25, c).

Ifølge min Alder er det ikke rimeligt, at jeg vil komme til at forestaae en 3die Udgave af denne Stamtavle, men jeg vil ikke desto mindre vedblive at samle paa Materiale til en saadan, og mulig kunde Tillæg og Rettelser udgives fra Tid til anden. Jeg tillader mig derfor herved at anmode enhver af Familiens ærede Medlemmer, hvem jeg gjør mig en Fornøielse af at tilstille et Exemplar af denne 2den Udgave, om at underrette mig om de deri mulig forefindende Mangler og Feil samt om de Fødseler, Ægteskaber og Dødsfald, der i Eftertiden maatte foregaae i Enhvers nærmeste Kreds — hvilket ikke vil medføre videre Besvær, end blot ikke at glemme det; dog udbedes naturligvis fuldt Navn (hvorfor Fødselernes Anmeldelse kan beroe indtil efter Daaben), saavelsom Datoer, saaledes som Stamtavlen udviser.

Naar jeg ikke er mere blandt de Levendes Tal, har jeg overdraget Stamtavlens Fortsættelse til den unge Mand Niels Peter Ernst, der findes anført i denne Udgave pag. 16, a, 3 som Gymnasiast paa Herlufsholm, men til Sommer vil optræde i Kjøbenhavn som Studiosus med. & chir. Han forener med en god Hukommelse en stor Interesse for Familien og dens Stamtavle og har derfor lovet mig at overtage dette Hverv. Til ham bedes efter min Død Anmeldelser meddelte paa samme Maade, som oven anført.

Med Haab om, at Tavlen i alt Fald maa vedblive at leve, uanseet at de deri optegnede Medlemmer naturligvis efterhaanden bortdøe, overgiver jeg herved denne nye og forbedrede Udgave, hvoraf jeg ogsaa agter at uddele 110 Exemplarer, til Familiens Velvillie, idet jeg endnu kun skal tilføie den Bemærkning, at de endnu levende Personers Stilling er anført saaledes, som den fortiden er bleven mig meddelt eller er mig bekjendt.

Kjøbenhavn, i Juni 1886.

                                                                                 J. Maag.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.