Christian Frederik Behrendt (1868-1949) kom til verden i Middelfart som søn af en gæstgiver. Han tog præliminæreksamen fra Sorø og kom i handelslære. Efter nogle år som handelsbetjent prøvede han forskelligt, inden han gik ind i forsikringsbranchen og blev først kommissær og senere branddirektør. Han omtaler sig selv på side 79 i bogen, som indledes med:

FORORD

NÆRVÆRENDE Arbejde fremkommer i Anledning af, at Medlemmer af Behrendt-Slægten har levet i Middelfart i et Aarhundrede, idet J. K. Behrendt den 9. August 1833 købte Gaarden i Brogade. Hans Søn C. F. Behrendt overtog den 1872 og ejede Gaarden, indtil han i 1896 solgte den paa Grund af Helbredshensyn, og to af hans Sønner, Christian og Johan, er Borgere i Middelfart.

Da flere af Familiens Medlemmer har meddelt deres Barndoms-Erindringer fra Middelfart, har denne Slægtsbog en noget anden Form end den for slige Arbejder almindelige og dertil et ret lokalhistorisk Præg.

En væsentlig Hjælp ved Udarbejdelsen har det været, at der fra Fortiden er bevaret en Del Dokumenter og Optegnelser; var disse ikke blevet gemt fra Slægt til Slægt, vilde meget være gaaet tabt af det, som her berettes.

At den kunde blive trykt skyldes Direktør Johan Behrendt, København, hans Broder Carl Behrendt, Sundsvall, Toldkasserer Sophus Gormsen, Aarhus, og Branddirektør Christian Behrendt, Middelfart, thi uden deres Tilskud kunde Udgifterne ikke blive dækket.

 

     Middelfart, den 22. April 1933.

                                                                                            CHR. BEHRENDT

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.