Thorvald Severin Lodberg (1891-1959) var født i København og omtales som genealog.

Hans bog om Bjerre-Slægten indledes med:

Forord

I Aaret 1900 udkom den første trykte Stamtavle over Bjerre-Slægten fra Store Bjerre i Sir ved Holstebro. Stamtavlen blev til ved Initiativ først og fremmest fra Gaardejer Mads B. Bjerre (Nr. 59), der ejede Slægtsgaarden „Store Bjerre” i Sir, samt Gravers Graversen, Godrim (Nr. 78) og daværende stud. theol. Bertel Bjerre, Lomborg (Nr. 178). Sidstnævnte forestod Udarbejdelsen af Bogen. Den første Stambog blev kun trykt i et meget begrænset Oplag, og da der ikke senere blev trykt Tillæg til den, har der nu i flere Aar blandt Slægtens Medlemmer været et stærkt Ønske om at faa Stambogen ført d jour og genoptrykt. Dette er nu sket med den foreliggende Bog.

Om den nye Stambogs Udarbejdelse kan oplyses følgende: De grundlæggende Oplysninger blev indsamlet af afdøde Jacob Bjerre, Odense (Nr. 133), som i Aarene 1938-1944fik indsamlet et meget stort Antal Stambogsblade med Oplysninger. Efter hans Død i 1944 fortsatte Jacob Bjerre, Idumlund (Nr. 186) det paabegyndte Arbejde. Udfra de Oplysninger, der var indsamlet, har Genealogen Thorv. Lodberg udarbejdet Stamtavlen i den Form, hvori den nu foreligger.

Stambogens Oplysninger om Fødsler, Vielser og Dødsfald o.s.v. indtil Aarene omkring 1890 er i saa stor Udstrækning, som det har været muligt, blevet efterkontrolleret gennem Arkivundersøgelser. Da Kirkebøgerne efter 1890 stadig ligger ude i Sognene, har Dataerne efter dette Tidspunkt ikke kunnet kontrolleres med helt den samme Sikkerhed.

Slægten skylder saavel Thorv. Lodberg som de forannævnte Medlemmer af Slægten Tak for det værdifulde Arbejde, der er udført.

Det er Udgivernes Haab, at Stambogen vil bidrage til at styrke Sammenholdet i Slægten og værne om Fædrenes Minde.

 

                                                                Bjerre-Slægtens Bestyrelse:

                                                 Johs. Bjerre      Frits Bjerre     Siliam Bjerre

                                                        Birgitte Dejgaard        Markus Bjerre

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.