Dem fulde titel er: "Stamtavle over Familien Breum. Med Sidelinier af Familierne: Baadsgaard, Bruun, Salvesen og Springborg". Bogen indledes med:

Hermed udsendes Resultatet af de af mig i længere Tid foretagne personalhistoriske Undersøgelser om Familien Breum. Det har været mig noget af en Hjertesag at rede de forskellige Slægtstraade ud fra hverandre, at samle og sigte alle tænkelige Oplysninger fra de forskellige Kilder, at bringe en absolut korrekt og fyldig Fremstilling af de forskellige Forhold og at angive saavidt muligt overalt Stedet for kirkelige Handlinger (Fødsel, Vielse o. s. v.), saa Stamtavlen ogsaa kunde være til praktisk Nytte; jeg tør da ogsaa sige, at jeg har gjort mig Flid og Umage for at naa dette Maal.

Jeg kan ikke sende Stamtavlen ud uden at ledsage den med et kort Rids af dens Tilblivelseshistorie. Tidlig vaagnede personalhistorisk Interesse hos mig; naturligt frembød sig da den Opgave at efterforske min Moders Slægt. For ca. 7 Aar siden fik jeg fat i min Morfaders Bibel, der foruden nogle spredte Familieoptegnelser indeholdt en nøjagtig Fortegnelse over hans Giftermaal og Børn; dette skrev jeg af, og med det har jeg saa Tid efter anden vandret rundt til de forskellige Medlemmer af Familien, som jeg efterhaanden fik opsporet, og der faaet Oplysninger, der førte nærmere Maalet og anviste mig nye Spor. Imidlertid maatte det jo blive et Fritidsarbejde paa Grund af mit Studium, og det var først i Forsommeren 1912, da jeg var kommen i rolige, landlige Forhold, at jeg fik hele det indvundne Materiale samlet til et Hele. I Sommerferien rejste jeg saa til Viborg for igennem Arkivundersøgelser at forfølge Slægten saa langt tilbage som muligt — eventuelt finde nye Forgreninger — og sammenholde de mig fra Familiens Side meddelte Oplysninger med de respektive Kirkebøger.

Jeg skylder Familien en hjertelig Tak for al den Imødekommenhed, man overalt har vist mig. Det er saa meget lettere at sige Tak, som jeg har følt, at Familien i Virkeligheden havde samme Interesse og var glad over, at Stamtavlen blev udarbejdet. Skønt det senere med nærværende Stamtavle som Grundlag og med Adgang til Nutidens rige Hjælpekilder, velordnede Kirkebøger etc., vil være forholdsvis let at føre Stamtavlen videre, vil jeg dog meget anbefale, at man indenfor de enkelte Familiekredse fører den videre for sit Vedkommende; vil man af og til sende mig Oplysninger om, hvad der saaledes sker, faar jeg den Glæde at kunne samle og bevare dette for Familien.

Det er da en Bog om Forfædre og deres Efterslægt, der her er givet i Data og Aarstal, i knappe biografiske Noter, der dog taler saa mangeartet et Sprog, en Bog, der er af Interesse for Familien, kan besvare nogle af dennes Spørgsmaal om Forfædrene og mane til Ærbødighed for de henfarne Slægter.

 

 

                                                                               Anton Kjølbye.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.