Niels Hedin (1886-1942) kom til verden i Visborg nordøst for Hadsund som uægteskabelig søn af pigen Frederikke Mathilde Berg og gartner Jens Peter Vilhelm Jensen og kom i dåben til at hedde Niels Jensen. I 1909 blev han gift med Anna Karen Sørensen, der tilfældigvis var kusine til min mormor. Ved sin tidlige død var Niels Hedin apoteker i Brovst og blev omtalt i Vendsysselske Aarbøger af Carl Klitgaard, der nævner hans pragtværk "Hammer Bakker".

I 1918 fik han udgivet „Slægten Berg, Efterkommere af Thomas Henriksen i Fyn, præfectus aulecus Holsatie, født ca. Aar 1600". Han indleder bogen med disse forord: 

Nærværende slægtshistoriske Skrift skylder ikke sin Tilblivelse Paavirkning udefra, og det er saaledes ikke et af Slægten „bestilt“ Arbejde. For henved et Par Aar siden fik jeg — ret tilfældigt for Resten — Lejlighed til at faa oplyst Slægtsskabsforholdet mellem min Moders Farfars Far, Anders Mogensen Berg til Sødringholm og Demstrup og Hans Berg til Skovsbo, at de var Brødre. Jeg fandt, at der i den Omstændighed laa et Grundlag for Sammenknytning af de to vidtforgrenede Linier, der hidtil havde levet upaaagtet af hinanden i hver sin Landsdel, indenfor et samlet Hele. Senere kom der mere til; som Syslen med Arbejdet tog Fart, følte jeg mig stærkere og stærkere bundet til det i Følelsen af, at jeg arbejdede med noget af mit eget, tilsidst blev det mig en Æressag at gøre Skridtet fuldtud og udsende mit Arbejde i Form af en Slægtebog.

Idet jeg da udsender „Stamtavle over Slægten Berg, Efterkommere af Thomas Henriksen i Fyn, præfectus aulicus Holsatiae, født ca. Aar 1600“, vil jeg gerne til Orientering anføre, at Skriftet i første Instans er et Samlerarbejde, og at jeg kun i ringe Grad har indladt mig paa nogen udførligere Karakteristik af de enkelte Personer. Ud over at være en Haandbog for Slægten, i hvilken Haandbog man vil kunne finde en Række Kendsgerninger gennem svundne Aarhundreder og hvert enkelt Medlem vedrørende, gør Skriftet ikke Krav paa at blive betragtet som noget mere eller større.

Som Grundlag for Arbejdet har jeg for de jydske Liniers Vedkommende benyttet P. J. Schmidt: Slægten Glahn, hvori Bergslægtens Demstrup- og Skikkildlinie er optaget, ved Siden heraf L. P. Borberg: Slægten Borberg, hvori et enkelt Medlem af Bergslægten er gjort til Genstand for udførlig Omtale som gift med en Borberg. For de fynske Bergers Vedkommende har Lengnicks Genealogi over Familien Lange fra Rødkilde dannet et forholdsvis solidt Plan at arbejde videre paa; Resten er udarbejdet pr. Korrespondance med Slægtens forskellige Medlemmer, idet jeg i saa vid Udstrækning, som det har været mig muligt, har sammenlignet de opgivne Navne og Tidsangivelser med de respektive Kirkebøgers Tilførsler herom. I det hele taget kan siges, at alle Tidsangivelser indtil 90erne praktisk talt er i Overensstemmelse med Kirkebøgerne.

For at lette Opsøgelsen af Kildestederne, har jeg ved hver Persons Fødsel, Daab, Vielse og Dødsfald tilføjet Sognet eller Byen, hvor Handlingen har fundet Sted, saaledes at det kan ses, hvilken Kirkebog der indeholder de paagældende Data. For den ældre Tids Vedkommende, hvor Kirkebøgerne som oftest kun indeholder Tilførsel om Daab — ikke om Fødsel — vil det af og til ses, at begge Data er anførte. I saa Tilfælde er Fødselsdagen opgivet mig af min Hjemmelsmand, eller anført i et af de ovenfor nævnte Kildeskrifter. Begravelser er hist og her anførte.

Jeg har, med Fare for at blive opfattet som værende for bred i min Fremstilling, overalt hellere taget for meget med end for lidt, og jeg har, i Modsætning til mange Stamtavleforfattere, ikke skyet Brugen af Ordene „sandsynligvis“, „sikkert“, „uden Tvivl“ etc., hvor jeg har haft begrundet Formodning om, at de er anvendt med Berettigelse. Nogle i Nordamerika bosiddende Slægtsmedlemmer har jeg forgæves søgt at komme i Forbindelse med. Skriftet er forsynet med Noter, et Navneregister, en Navneanalyse, en skematisk Slægtstavle, 32 Billeder, foruden selve Hovedstamtavlen med dens Anmærkninger.

En Tak til alle, der med Raad og Daad har bistaaet mig ved Udarbejdelsen af dette mit første Arbejde inden for den slægtshistoriske Forsknings Omraade, maa blive en Tak viden om. Jeg kan ikke undlade at nævne Underarkivarerne Seesten i Odense og Tegner i Viborg som dem, der ved at tage de vidtløftige Forundersøgelser i Landsarkiverne paa deres Kappe, har lagt det tungeste Lod i Vægtskaalen. Jeg beder dem modtage min uforbeholdne Tak for utrættelig Hjælp fra først til sidst. Meddelelser af en Del vigtige Oplysninger skylder jeg D.Hrr. Cand. juris L. P. Borbergs, Arkivsekretær S. Nygårds, Ingeniør Marstrands, Underarkivar Hatts, Frøken Gullach-Jensens, Pastor Bøttigers og sidst, men ikke mindst, min gamle Grandtante, Frue Kammerraadinde Blume Lundbye, født Berg’s Velvilje. Enkelte Oplysninger stammer fra Arkivar Thomle, Christiania, Professor Troels-Lund, Dr. phil. Crone o. fl.

Udgifterne til Bogens Fremstilling er dækkede ved Sammenskud fra Slægtens forskellige Medlemmer. Jeg beder D.Hrr. modtage for deres rundhaandede Bidrag min hjerteligste Tak.

 

 

       Hjørring, den 1. Juli 1918.

                                                                                NIELS HEDIN

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.